การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 นาง ไสว ปล้องทอง จ.ส.อ. มานิต ปล้องทอง 167,368 6 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
362 นาย ไพร กระตุดเงิน นาง ไสว เกษมวงศ์ 207,361 6 พ.ย. 2561
363 นาง บุญยวง เปรมประสิทธิ์ นาย ยงยุทธ เปรมประสิทธิ์ 207,360 6 พ.ย. 2561
364 นาง ทับทิม สายพัฒนะ นาย กิติศักดิ์ สายพัฒนะ 207,693 6 พ.ย. 2561
365 นาย ชื่น จันทะคาร นาง อำไพพรรณ นวลเถี้ยม 198,637 6 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,730
366 นาง แฉล้ม จันทะกูล น.ส. สุพรรณี จันทะกูล 207,368 6 พ.ย. 2561
367 นาง จอง หอละเอียด ร.ต. ชัชวาลย์ หอละเอียด 207,372 6 พ.ย. 2561
368 นาย เกษม เกษร นาง สมศรี เกษร 207,360 6 พ.ย. 2561
369 นาย พันธ์ อออิปก นาง สุจิตร ศรีเดีย 207,369 6 พ.ย. 2561
370 นาง คำภา พิชัยชื่น ร.ต. สุรัตน์ ไทยลาว 207,371 6 พ.ย. 2561