การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 นาง สุนีย์ เจริญขวัญเมือง จ.ส.อ. วสันต์ เจริญขวัญเมือง 204,724 5 ก.พ. 2561
362 นาง ยุพาภรณ์ หงส์ใส ร.ต. อรัญ หงส์ใส 174,398 5 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 30,329
363 นาย ทองดี พงษ์สมบัติ นาง ทัศนา พงษ์สมบัติ 204,729 5 ก.พ. 2561
364 นาย งวง ปรีกลาง พ.ต. สมรรถ ปรีกลาง 204,735 5 ก.พ. 2561
365 นาง อาริน ศาสตร์วงษ์ เรือตรีหญิง จริยา สันติกุล 204,793 5 ก.พ. 2561
366 นาง หลง พูลบุญ พ.ต. ประยูร พูลบุญ 204,791 5 ก.พ. 2561
367 นาง หนูเล็ก ช่างต่อ นาง ฐิติพันธุ์ ศานตสงเคราะห์ 164,790 5 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
368 นาง สุภิต นุ้ยเปี่ยม ร.อ.หญิง เอื้อสมร นุ้ยเปี่ยม 204,792 5 ก.พ. 2561
369 นาง บุญเจียน พวงเจริญ ร.ต. พันศักดิ์ พวงเจริญ 164,789 5 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
370 นาย ชิต ชูชื่น น.ส. ชลธิชา ชูชื่น 204,792 5 ก.พ. 2561