การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 นาง ติ๋ม ใจประดิษฐ ร.ต. คนึง ทองสุข 207,662 10 พ.ค. 2562
362 นาวาโท ชีพ ควรสงวน ร.อ.หญิง ศรีบังอร ควรสงวน 207,721 10 พ.ค. 2562
363 พ.อ. ประจวบ ศรีโกมุท นาง สุนีนาฎ ตันฑอดิสัย 145,875 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,845
364 พ.ท. วนิช ใช้สง่า พลตรี ชานนท์ ใช้สง่า 79,803 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 127,921
365 พ.ท. อุทร คำยา นาง อมรรัตน์ นิยมวงศ์ 207,743 10 พ.ค. 2562
366 พ.ท. สุรเดช นามศิริเลิศ น.ส. ธิดารัตน์ นามศิริเลิศ 199,310 10 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,435
367 พ.ต. เถลิง บำรุงพฤกษ์ พ.ต.หญิง วิจักขณ์พร อ่องกลั่น 207,733 10 พ.ค. 2562
368 ร.ต. เจริญ ปุสวิโร น.ส. จริยา ปุสวิโร 207,480 10 พ.ค. 2562
369 ร.ต. อนุสิษฐ์ นิลลักษณ์ นาง นพเก้า นิลลักษณ์ 207,748 10 พ.ค. 2562
370 พ.จ.อ. เฉลิม วีระสิทธิ์ จ.ส.อ. จิโรจน์ วีระสิทธิ์ 207,716 10 พ.ค. 2562