การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 ร.ต. ปณชัย ไชยรินทร์ น.ส. วลาพร ไชยรินทร์ 207,437 23 ม.ค. 2562
362 ร.ต. จำรัส ประเสริฐ จ.ส.อ. สานิต ประเสริฐ 207,425 23 ม.ค. 2562
363 จ.ส.อ. สุรชัย ยิ่งขยัน พ.ต. สุวันชัย ยิ่งขยัน 207,435 23 ม.ค. 2562
364 ส.อ. เจริญ สดภิบาล นาง ดวงเดือน พิพัฒน์ 207,440 23 ม.ค. 2562
365 นาย เสวก อารีย์ นาง ยุพา อารีย์ 207,436 23 ม.ค. 2562
366 นาย ทนงศักดิ์ อนันตกุล นาย ศิริยศ อนันตกุล 207,435 23 ม.ค. 2562
367 นาง ถนอม วิมุติบงกช นาย อำนาจ วิมุติบงกช 207,434 23 ม.ค. 2562
368 นาง ฉลวย จิตต์สอิ้ง พ.ท. สุเทพ จิตต์สอิ้ง 207,440 23 ม.ค. 2562
369 นาง อาภรณ์ แสงประเสริฐ นาย ทิฆัมพร แสงประเสริฐ 207,437 23 ม.ค. 2562
370 นาย หวย ชาติพุดซา น.ส. สมพิศ ชาติพุดซา 207,438 23 ม.ค. 2562