การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 นาย เจริญ ชัดชุ่ม นาง บุบผา ชัดชุ่ม 208,109 8 ส.ค. 2562
362 นาง บุญเลิศ กันล้อม ร.ต. อดุลย์ กันล้อม 167,888 8 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
363 นาง ลิ้นจี่ กลีบบัว นาง อุษณี มีคุณ 167,889 8 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
364 นาย ใหล ยอดเมือง พ.ท. ชยุตม์ ยอดเมือง 168,160 8 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
365 นาง ฐาปนิก ศาสตรา นาย อุทัย ศาสตรา 185,977 8 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,919
366 นาง ทองคำ สมบุญ พ.ท.หญิง จงกลพัชร สมบุญ 208,097 8 ส.ค. 2562
367 นาง สุรัตน์ อ่องลา ร.ต. วิทยา ชมภิรมย์ 208,098 8 ส.ค. 2562
368 นาง ประเทือง สีใส นาง นันทนา รวยพร 208,098 8 ส.ค. 2562
369 นาง แสงดา รักเผื่อน นาย สุรพงษ์ รักเผื่อน 208,101 8 ส.ค. 2562
370 พล.ต. สมปอง มาลีแก้ว น.ส. ศรีสุดา มัศโอดี 113,266 7 ส.ค. 2562