การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 นาง จิตรา สังขวรรณ นาย จุมพล สังขวรรณ 204,750 21 พ.ย. 2560
362 พ.อ. สมพันธุ์ เผื่อนพิภพ นาย ณภัทร เผื่อนพิภพ 204,348 20 พ.ย. 2560
363 พ.ท. สุกิจ ทองปาน น.ส. กุลวดี ทองปาน 204,361 20 พ.ย. 2560
364 พ.ท. วีระภพ สุขยิ้มน้อย น.ส. ธนสร ชั้นโรจน์ 204,379 20 พ.ย. 2560
365 ร.อ. ประสิทธิ์ จักรปล้อง นาย ผดุงศักดิ์ จักรปล้อง 185,460 20 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,884
366 ร.อ.หญิง น้อย โกมารทัต นาย ประมวล โกมารทัต 204,380 20 พ.ย. 2560
367 ร.ต. ตรีฉัตร ตินเวส นาย ฉัตรชัย ตินเวส 146,673 20 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,681 และ หักรายได้พัฒนากิจการ 10,029
368 เรืออากาศตรี แสง จันทนา นาย เลียบ แต้มศรี 150,000 20 พ.ย. 2560
369 เรืออากาศตรี แสง จันทนา นาง พรม คำอยู่ 54,351 20 พ.ย. 2560
370 จ.ส.อ. วิทยา ยอดไกรศรี นาง สุนทร ยอดไกรศรี 204,377 20 พ.ย. 2560