การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 นาง สุมล มณีแสง พลตรี ธีระพล มณีแสง 206,933 2 ส.ค. 2561
362 พล.ต. สนิท หวังเจริญ นาง สมร หวังเจริญ 207,229 1 ส.ค. 2561
363 พ.อ. วิรัช ธานีรัตน์ น.ส. เบญจภา ธานีรัตน์ 207,226 1 ส.ค. 2561
364 พ.อ. สุพัฒน์ สุพรรณเกษัช นาง ภาณี สุพรรณเภษัช 207,225 1 ส.ค. 2561
365 พ.อ. จวน พุ่มไพบูลย์ พ.ต.ท. ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ 206,122 1 ส.ค. 2561
366 พ.อ. สืบวิทย์ ยอดมงคล นาง สุพินดา รอสโก 205,862 1 ส.ค. 2561
367 พ.ท. เข็มชาติ สิทธิจันทร์ พ.ท.หญิง มณิศรา ธีรนิธิศนันท์ 207,227 1 ส.ค. 2561
368 พ.ต. ประยุทธ วิทักษ์บุตร น.ส. ประภาพรรณ วิทักษ์บุตร 42,534 1 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 650
369 พ.ต. ประยุทธ วิทักษ์บุตร น.ส. กมลรัตน์ พลอยสุวรรณ์ 163,791 1 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 650
370 ร.ต. นิพนธ์ สถิติรัตน์ ร.ต. รณภณ สถิติรัตน์ 167,229 1 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000