การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
361 นาง บรรทม นิพยะ น.ส. ณัฎฐา น้อยนิวรณ์ 211,136 19 พ.ย. 2562
362 นาง ดาวลอย พันเต ร.ต. สถิตย์ ทองไทย 211,136 19 พ.ย. 2562
363 นาง สมาน ประดิษฐานนท์ พ.อ. สุรฤทธิ์ ชมภูจันทร์ 60,820 19 พ.ย. 2562
364 นาง สมาน ประดิษฐานนท์ นาย ฉลวย ประดิษฐานนท์ 150,106 19 พ.ย. 2562
365 นาง ประมวล คงสมบูรณ์ นาย กิตติพงศ์ คงสมบูรณ์ 211,132 19 พ.ย. 2562
366 นาง น้ำเจือ ต่ายคนอง ร.ต. วินัย ต่ายคนอง 211,133 19 พ.ย. 2562
367 น.ส. พันธทิพย์ โตขำ นาย สุขุม โตขำ 211,133 19 พ.ย. 2562
368 นาง แย้ม รัตนาภรณ์ เรือตรีหญิง กอบการ ดุรงค์กาญจน์ 171,134 19 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
369 นาง กระแสร์ สะแกคุ้ม น.ส. พัชราภรณ์ สะแกคุ้ม 211,135 19 พ.ย. 2562
370 นาง พงษ์ศิลป์ ปลอดภัย นาย โกเมศร์ ปลอดภัย 133,180 19 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 78,205