การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 พล.ต. สมปอง มาลีแก้ว น.ส. บุษบาบรรณ มาลีแก้ว 94,862 7 ส.ค. 2562
372 พ.ท. ปัญญา ใหญ่ไล้บาง นาง สุณีย์ ใหญ่ไล้บาง 208,136 7 ส.ค. 2562
373 พ.ต. บุญเสริม แสงสุขใจ นาง ญาณิศา แสงสุขใจ 208,139 7 ส.ค. 2562
374 ร.อ. ไกรฤทธิ์ สุคนธสิงห์ นาง วิลาวัลย์ วิชัย 208,125 7 ส.ค. 2562
375 ร.อ. บัญชา วงศ์วาสน์ น.ส. พิมพ์ใจ เทศทอง 208,110 7 ส.ค. 2562
376 ร.อ. สมชาย ทองปลิว นาง ผ่อน ทองปลิว 208,119 7 ส.ค. 2562
377 ร.ต. ชินธัช ศรีธวัช น.ส. วิไล พูลตา 70,000 7 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,362
378 ร.ต. ชินธัช ศรีธวัช นาย ชัยธวัช ศรีธวัช 129,489 7 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,362
379 ร.ต. บุญมา สวนทรัพย์ นาง สุรีรัตน์ สวนทรัพย์ 208,135 7 ส.ค. 2562
380 ร.ต. พิสิษฐ์ รัตนะ น.ส. บุญมี แววศรี 190,038 7 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,099