การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 นาง ไสว อรุณรัตน์ นาง ไพรัช พงษ์ปรีดา 207,387 6 พ.ย. 2561
372 นาง ลำใย โมฆรัตน์ จ.ส.อ. ไพรพ โมฆรัตน์ 207,389 6 พ.ย. 2561
373 นาง ระเบียบ ฉิมกลิ่น จ.ส.อ. จิระ ฉิมกลิ่น 207,399 6 พ.ย. 2561
374 นาง ปง หมวดสันเทียะ ร.ต. อภิชาติ เกิดทะเล 187,386 6 พ.ย. 2561
375 นาง ปง หมวดสันเทียะ นาง วันดี เกิดทะเล 20,000 6 พ.ย. 2561
376 นาย บาง บุญระณี น.ส. กันยารัตน์ บุญระณี 207,386 6 พ.ย. 2561
377 นาง เฉลียว กล่ำชุ่ม ร.ต. ไพรัชต์ กล่ำชุ่ม 207,385 6 พ.ย. 2561
378 นาย เจริญ บุญญโต ร.ท. จักรกฤษณ์ บุญญโต 207,387 6 พ.ย. 2561
379 นาง จำเริญ ศรีสง่า ร.ท. สมศักดิ์ ศรีสง่า 207,388 6 พ.ย. 2561
380 นาย เขียว ภิกขุณี ร.ท. สิทธิศักดิ์ ภิกขุณี 207,383 6 พ.ย. 2561