การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 นาย สมนึก ทรายคำ นาง สิริวรรณ เรืองรอง 207,590 30 เม.ย. 2562
372 นาง ส้มกรุ่น มงคลเกิด นาย กมล มงคลเกิด 207,589 30 เม.ย. 2562
373 นาย ประชา ทรัพย์คง นาง กมลพร ฉันสำราญ 207,591 30 เม.ย. 2562
374 นาง ไสว ศรีวิศาลภพ นาง กรรณิการ์ ขจรโชติพงศ์ 207,583 30 เม.ย. 2562
375 นาง สมปอง สิงห์ประเสริฐ นาย หมั่น สิงห์ประเสริฐ 174,321 30 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 33,272
376 นาง สมคิด ฤทธิรักษ์ นาง สมนึก เฟื่องศิลา 207,577 30 เม.ย. 2562
377 นาง ประทุม พูลเพิ่ม นาง ขวัญจิรา มิตรประถัมภ์ 207,578 30 เม.ย. 2562
378 นาง สำริด อินทรมงคล ส.อ. ระเด่น เถื่อนสุขี 207,591 30 เม.ย. 2562
379 นาง สำราญ จำนงค์ศาสตร์ ร.ต. จำนงค์ จำนงค์ศาสตร์ 207,589 30 เม.ย. 2562
380 นาง สาย ใจคนึง ร.ท.หญิง สาริณี ใจคนึง 207,833 30 เม.ย. 2562