การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 ร.ท. ภัคพล ศิริมานนท์ นาง จุรีย์ ศิริมานนท์ 206,089 1 ส.ค. 2561
372 น.ท. เกรียงเดช อุณหเลขกะ น.ท.หญิง สุวพร อุณหเลขกะ 207,230 1 ส.ค. 2561
373 ร.ต. เฉลิม ฉิมปรี พ.อ.หญิง นิยม เกิดศิริ 206,092 1 ส.ค. 2561
374 ร.ต. สมควร ปิ่นสุวรรณ นาง ยุพิน ปิ่นสุวรรณ 205,858 1 ส.ค. 2561
375 จ.ส.อ. สมหมาย พินิกิจ นาง สุควรคิด พินิกิจ 207,224 1 ส.ค. 2561
376 จ.ส.อ. ไพโรจน์ มุขะ นาง ไสว มุขะ 194,052 1 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,808
377 นาง สุรีย์ ฉั่นบุตร พ.อ. สุรินทร์ ฉั่นบุตร 207,227 1 ส.ค. 2561
378 นาง สุทธิ ภารประดิษฐ์ จ.ส.อ. จีระเทพ วรวงษ์ 207,223 1 ส.ค. 2561
379 นาย วินัย ทวีจิตร ร.ต. อาคม ปิตะบุตร 207,215 1 ส.ค. 2561
380 นาง ละมุด วงษ์ไทย นาง กุลวรรณ วงษ์ไทย 207,223 1 ส.ค. 2561