การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 พ.ต. สมศักดิ์ นาคนคร จ.ส.อ. อดิศร นาคนคร 211,156 18 พ.ย. 2562
372 นาง นวลจันทร์ วัยลาภ นาง สมถวิล เลิศไพรัตน์ 171,155 18 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
373 นาง นิยม เลียงผา น.ส. จันทร์เพ็ญ เลียงผา 211,156 18 พ.ย. 2562
374 นาง แป้น ปณิธานสุทธิ นาย ไชยวัฒน์ ปณิธานสุทธิ 211,157 18 พ.ย. 2562
375 นาย จำเริญ มั่นหรั่ง นาง อารีย์รัตน์ มั่นหรั่ง 158,827 18 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,330
376 นาง สาลี่ นิลสมัย พ.อ. มานพ สุขเกษม 211,131 18 พ.ย. 2562
377 พล.ท. นารถ วราภิรมย์ นาง วิภา วราภิรมย์ 0 14 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,032
378 พล.ท. นารถ วราภิรมย์ น.ส. นุชนาฎ วราภิรมย์ 210,158 14 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,032
379 พ.อ. วรพงษ์ ขำศรีบุศ นาง สิรภัค ขำศรีบุศ 128,260 14 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 73,483 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,443
380 พ.อ. ทองปลิว ศรีนิ่ม น.ส. ธารินี ศรีนิ่ม 211,164 14 พ.ย. 2562