การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 นาย เสงี่ยม เก่งสูงเนิน น.ส. อรสา เก่งสูงเนิน 204,595 20 พ.ย. 2560
372 นาย กริชพล วรพันธ์พิทักษ์ นาย วราพงษ์ วรพันธ์พิทักษ์ 204,379 20 พ.ย. 2560
373 นาย สมัย มีงาม จ.ส.อ. สุนาวิน มีงาม 204,383 20 พ.ย. 2560
374 นาง วรรณี มุสิกวงศ์ พ.ต. สิทธิพงษ์ มุสิกวงศ์ 154,348 20 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,027
375 นาง ลำภู นิลคูหา นาย อาคม นิลคูหา 204,381 20 พ.ย. 2560
376 นาง ประเสริฐ แจ่มหล้า พ.อ. ประทีป อินทุประภา 204,381 20 พ.ย. 2560
377 นาง ถวิล จันทพันธ์ จ.ส.อ. ปกรณ์ ไขไพวัน 204,602 20 พ.ย. 2560
378 นาง จำเนียร ยั่งยืน ร.อ. ถนอม ยั่งยืน 204,382 20 พ.ย. 2560
379 นาย สุพจน์ แก้วบัวดี ร.ต. สมศักดิ์ แก้วบัวดี 204,363 20 พ.ย. 2560
380 นาง สุนีย์ ด้วงเหล็ก พ.ต. มานพ ปัณณทัต 204,121 20 พ.ย. 2560