การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 นาง สุมล เม่นนาเกร็ด ร.ต. หวาน เม่นนาเกร็ด 207,439 23 ม.ค. 2562
372 นาง วันทนา อนรรฆเมธี จ.ส.อ. ธีระชัย อนรรฆเมธี 207,441 23 ม.ค. 2562
373 นาง วัฒนา หิรัญอาจ น.ส. บงกช นาคพรหม 207,438 23 ม.ค. 2562
374 นาง ปลอย แป้นจันทร์ ร.ต. ประทีป แป้นจันทร์ 207,439 23 ม.ค. 2562
375 นาย คำมร ทองสุข จ.ส.อ. ธนภัทร ทองสุข 207,441 23 ม.ค. 2562
376 นาง อารีย์ รุ่นประพันธ์ น.ส. พรพิมล รุ่นประพันธ์ 207,424 23 ม.ค. 2562
377 นาง ศรีสวัสดิ์ สิทธิรัตน์ นาง วาลัย เบญมาตย์ 207,421 23 ม.ค. 2562
378 นาง วันเพ็ญ กาทอง ร.ต. ทรงพล กาทอง 207,421 23 ม.ค. 2562
379 นาง ละเอียด อรุณจินดา นาง ละออ คงเชื้อสาย 207,422 23 ม.ค. 2562
380 นาง เปล่ง เหรียญสืบเชื้อ นาย ประทุม เหรียญสืบเชื้อ 207,422 23 ม.ค. 2562