การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 นาย ชิต ขำสี นาย กัณษิพจน์ ขำศรีวงศ์ 204,542 5 ก.พ. 2561
372 นาย สมจิตต์ ลิ้มกุล จ.ส.อ. เกษม ลิ้มกุล 204,738 5 ก.พ. 2561
373 นาย สมคิด เรือนเงิน จ.ส.อ. ไพศาล วงศ์ชุติมา 204,980 5 ก.พ. 2561
374 นาย ส่ง รัตนวรรณ์ น.ส. ปวีณา วารีร้อย 204,499 5 ก.พ. 2561
375 นาง เล็ก แฉ่งชูเชื้อ จ.ส.อ. สุระ แฉ่งชูเชื้อ 204,740 5 ก.พ. 2561
376 นาง มาย ศรีละวัลย์ พ.ท. ทองพันธ์ ศรีละวัลย์ 203,836 5 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 903
377 นาย พิศว์ การะคุณ ร.อ. สนอง นามสง่า 204,509 5 ก.พ. 2561
378 นาง พรรณี การะคุณ ร.อ. สนอง นามสง่า 204,510 5 ก.พ. 2561
379 นาง ผล วิชัยศรี นาย ชูชาติ วิชัยศรี 204,751 5 ก.พ. 2561
380 นาย อนงค์ สุขไพบูลย์ นาย ธงชัย สุขไพบูลย์ 204,992 5 ก.พ. 2561