การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
371 นาง เล็ก เมฆดำ ร.ต. ธวัช เมฆดำ 205,859 7 มิ.ย. 2561
372 นาง พา สมพงษ์สี นาย ขาน สมพงษ์สี 205,876 7 มิ.ย. 2561
373 นาง ปรารถนา จำนงค์หาญ ส.อ. กิตติพงษ์ จำนงค์หาญ 205,859 7 มิ.ย. 2561
374 นาย ณรงค์ กิจวัตร น.ส. รุ่งทิวา กิจวัตร 165,867 7 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
375 นาย พรชัย ใบสันเทียะ นาย ณภัทร ใบสันเทียะ 205,875 7 มิ.ย. 2561
376 นาง สุพัตรา ดิสสะมาน นาย ทรงไชย กิตติดุษฎีกุล 205,873 7 มิ.ย. 2561
377 นาง วันดี เป้าสร้อย ส.อ. สุชาติ เป้าสร้อย 113,000 7 มิ.ย. 2561
378 นาง วันดี เป้าสร้อย นาย สมชาย เป้าสร้อย 92,883 7 มิ.ย. 2561
379 นาย วงค์ แสงอินทร์ ร.ต. สมนึก แสงอินทร์ 205,868 7 มิ.ย. 2561
380 นาย ประเสริฐ สดสร้อย ร.ท. ถวัลย์ ขวัญกล่ำ 205,878 7 มิ.ย. 2561