การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาง สำรอง กำลังดี จ.ส.อ. ดำรงศักดิ์ กำลังดี 204,350 20 พ.ย. 2560
382 นาง สรณีย์ บุญถาวร พ.ท. อนุชา บุญถาวร 204,565 20 พ.ย. 2560
383 นาย สม คำปัน นาย อภิเชษฐ ตาจุมปา 204,122 20 พ.ย. 2560
384 นาย วิชัย ไวยโชติ นาง อุไร ไวยโชติ 204,349 20 พ.ย. 2560
385 นาง รัชนี ปานรักษา จ.ส.อ.หญิง รฐา ปานรักษา 204,570 20 พ.ย. 2560
386 นาง เนียม เครือนาชิต จ.ส.อ. บัญญัติ อินต๊ะวงศ์ 204,345 20 พ.ย. 2560
387 นาง ดวงมณี เจือสุวรรณ์ นาง นิตยา จารุเศรษฐการ 204,750 20 พ.ย. 2560
388 พ.อ. สมควร แย้มผล น.ส. อังคณา แย้มผล 204,398 15 พ.ย. 2560
389 พ.ท. โอวาท ยมกกุล น.ส. พรหมภัสสร กลัสสุขวัฒน์ 204,378 15 พ.ย. 2560
390 จ.ส.อ. ไพโรจน์ คงจู นาง พิศอนงค์ คงจู 204,399 15 พ.ย. 2560