การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ สุทธิสบาย นาง กรองกาญจน์ สุทธิสบาย 208,124 7 ส.ค. 2562
382 นาย อภิชาต ต้นทอง จ.ส.อ.หญิง นฤมล แดงประเสริฐ 110,948 7 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,255 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 30,920
383 นาย สมพงษ์ อุ้มญาติ นาย เจษฎา อุ้มญาติ 208,124 7 ส.ค. 2562
384 นาง บุญเรือง อนุสุวรรณ น.ส. กัญณัฎฐ์ กมลอนุสุวรรณ 208,125 7 ส.ค. 2562
385 นาง พิกุลวัลย์ สุวิชา นาย สรวุฒิ สุวิชา 202,956 7 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,170
386 นาย เสงี่ยม วงษ์พันธุ์ จ.ส.อ. เชษฐา วงษ์พันธุ์ 208,126 7 ส.ค. 2562
387 นาย หวาน ทิพย์ประเสริฐ น.ส. ศิริพร ทิพย์ประเสริฐ 195,892 7 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,234.50
388 นาย ประสิทธิ์ อารมณ์ดี นาง พรเพ็ญ นานิล 208,127 7 ส.ค. 2562
389 นาง นันทนา มีนะกนิษฐ น.ส. สหทยา มีนะกนิษฐ 208,388 7 ส.ค. 2562
390 นาง บุญช่วย จินรัตน์ พ.อ. ธานี จินรัตน์ 208,136 7 ส.ค. 2562