การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 พ.ต. รุ่งนิรันดร์ กระจ่างฤกษ์ นาง อรุชา กระจ่างฤกษ์ 210,901 14 พ.ย. 2562
382 ร.ต. สกุล ครุสาตะ นาง สมคิด ครุสาตะ 211,192 14 พ.ย. 2562
383 ร.ต. บรรพต วงศ์สุวรรณ นาง บุญส่ง วงศ์สุวรรณ 211,160 14 พ.ย. 2562
384 นาง บุหงา เตมียบุตร พ.อ.หญิง ศรีสุรางค์ นิลจันทร์ 211,160 14 พ.ย. 2562
385 นาง เวิน อ๊อตสมาน จ.ส.อ. วิทยา สอนสืบ 211,164 14 พ.ย. 2562
386 นาง นงเยาว์ พูลสมบัติ นาย เจริญ พูลสมบัติ 210,905 14 พ.ย. 2562
387 นาง แหน อยู่ทองหลาง ร.ต. พงศภัส ภูริสิทธิพล 211,165 14 พ.ย. 2562
388 นาย ตุ้ม เยี่ยมไธสง พ.ท. มานิตย์ เยี่ยมไธสง 211,166 14 พ.ย. 2562
389 นาง ยุพิน พุ่มพวง นาย วีระ พุ่มพวง 211,171 14 พ.ย. 2562
390 นาง สมใจ สุขขี นาง ธิราพร เชี่ยวเวช 211,172 14 พ.ย. 2562