การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาย ประดับ สุขเกษ นาง จารุวรรณ ทันจันทร์ 205,875 7 มิ.ย. 2561
382 นาง ถวิล โพธิ์เขียว นาย อาณัติ โพธิ์เขียว 205,868 7 มิ.ย. 2561
383 นาย ตุ๊ พวงเกตุแก้ว นาย กฤษฎา พวงเกตุแก้ว 205,870 7 มิ.ย. 2561
384 นาง จันทร์สม เกิดพูล พ.ท. บัญญัติ พวงศิลป์ 205,866 7 มิ.ย. 2561
385 นาย กิตติ บุญยศ นาง สิตานุช ชื่นวิวัฒน์สกุล 205,870 7 มิ.ย. 2561
386 นาง กมลา สุนทรจัมปกะ น.ส. สรางค์ทิพย์ สุนทรจัมปกะ 206,171 7 มิ.ย. 2561
387 นาง เพียร วิไลฤทธิ์ พ.ท. สนิท วิไลฤทธิ์ 205,820 6 มิ.ย. 2561
388 นาง มะลิ บุญเพ็ชรัตน์ ร.ต. เกรียงศักดิ์ บุญเพ็ชรัตน์ 205,920 5 มิ.ย. 2561
389 นาย ผล ชัยเจริญ ส.อ. สันทัด ชัยเจริญ 201,154 5 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,770
390 นาง กองแพง คำหล่า จ.ส.อ. วิวรรธน์ วงศ์สิงห์มี 205,707 5 มิ.ย. 2561