การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาง บุญชอบ มีชีพกิจ นาง สุกัญญา แสงสุวรรณ 69,550 23 ม.ค. 2562
382 นาง บุญชอบ มีชีพกิจ น.ส. ปาริสัชชา แสงสุวรรณ 138,103 23 ม.ค. 2562
383 พล.ต. ทวี เนตรนิยม พล.อ. ทวีป เนตรนิยม 207,643 22 ม.ค. 2562
384 พ.อ. วิทูร ตุวยานนท์ นาง ถิรนาถ ตุวยานนท์ 125,705 22 ม.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 81,755
385 พ.อ. จำเนียร ส่องพราย นาง เฉิดฉัน จ๋วงพานิช 121,369 22 ม.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,098
386 ร.อ. วัชรินทร์ โคกเกษม ร.ต.หญิง รัชนี โคกเกษม 122,938 22 ม.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 84,529
387 ร.ท. ปภาวิชญ์ ทองพานเหล็ก นาง กศินาถ ทองพานเหล็ก 207,463 22 ม.ค. 2562
388 ร.ต. สมชาย จากปล้อง นาง วิสัย จากปล้อง 207,470 22 ม.ค. 2562
389 ร.ต. ละเอียด กลิ่นทองคำ น.ส. ระพินธุ์ กลิ่นทองคำ 207,472 22 ม.ค. 2562
390 จ.ส.อ.หญิง แสงตะวัน รักษ์อาจ นาย วรยุทธ สินทวีเลิศ 207,473 22 ม.ค. 2562