การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาง ศรีทอน ปานกลาง พ.ต. พิศิษฐ์ หนูสนั่น 207,315 6 พ.ย. 2561
382 นาย ละไอ แคล่วคล่อง น.ส. อรุณโรจน์ จินต์ประยูร 207,317 6 พ.ย. 2561
383 นาง รัชนี ปราณอุดมรัตน์ นาย ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ 207,318 6 พ.ย. 2561
384 นาย บุญเลิศ อิ่มจันทร์ นาย ชาญชัย อิ่มจันทร์ 207,316 6 พ.ย. 2561
385 นาง บุญรัตน์ ใจเจริญ น.ส. ธันยานี ใจเจริญ 167,314 6 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
386 นาง สำรวย สุรีย์ศรีสกาว น.ส. ละเอียด แย้มทัศนา 207,330 6 พ.ย. 2561
387 นาง พูลสุข อนุโรจน์ พล.อ.ต. เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ 207,351 5 พ.ย. 2561
388 พล.ท. บุญคุ้ม ยิ่งวิริยะ นาง ขวัญยืน ยิ่งวิริยะ 207,411 1 พ.ย. 2561
389 พล.ต. ธนภัทร นาคชัยยะ นาง กาญจนงค์ นาคชัยยะ 207,151 1 พ.ย. 2561
390 พ.อ. ณรงค์ ขำประยูร นาง อุษา ขำประยูร 207,404 1 พ.ย. 2561