การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาง ภูบาน แสนเขื่อน ร.ต. เสถียร จันทะโคตร 207,224 1 ส.ค. 2561
382 น.ส. ลำเจียก นาคประสิทธิ์ นาย วิทยา ทรงสอาด 167,230 1 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
383 นาง รษา ร่วมเวียง ส.อ. ภูดิท ร่วมเวียง 207,231 1 ส.ค. 2561
384 นาง ประดับ โพธิ์ศรี นาง ฐิตินันท์ คำม่วง 207,226 1 ส.ค. 2561
385 นาง ทวี เจียมวงษ์ นาง ทิพวรรณ สนิท 167,231 1 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
386 นาง อุทุมพร เทวะสิงห์ ร.ต. หัด เทวะสิงห์ 206,092 1 ส.ค. 2561
387 นาย สมศักดิ์ จูก้องไตรพิภพ นาย ชนะพล จูก้องไตรพิภพ 206,093 1 ส.ค. 2561
388 นาง ประยูร โรจนดิษฐ์ น.ส. เบญจมาศ โรจนดิษฐ์ 206,091 1 ส.ค. 2561
389 นาย เจริญ ลัทธิรมย์ พ.ท. อุทัย ลัทธิรมย์ 206,091 1 ส.ค. 2561
390 นาย เสรี ไชยมี นาย ชาตินันท์ ไชยมี 205,861 1 ส.ค. 2561