การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาง หมัดคำ ณ น่าน นาย ชยธร ทองชุม 204,754 5 ก.พ. 2561
382 นาย สุรชัย คำประศาสตร์ น.ส. สุชาวดี คำประศาสตร์ 49,640 5 ก.พ. 2561
383 นาย สุรชัย คำประศาสตร์ นาง พิศสมัย คำประศาสตร์ 155,117 5 ก.พ. 2561
384 นาง เล็ก ศรีแป๊ะบัว นาง อุดมลักษณ์ ศรีแป๊ะบัว 204,755 5 ก.พ. 2561
385 นาง มณี ประสิทธิ์ศาสตร์ นาย ธานินทร์ ประสิทธิ์ศาสตร์ 204,751 5 ก.พ. 2561
386 นาย บุญธรรม โสตะวงศ์ นาง นันทรัตน์ ทองแก้ว 123,650 5 ก.พ. 2561
387 นาย บุญธรรม โสตะวงศ์ นาง ณัฐพร รัตนธีรวังสะ 81,100 5 ก.พ. 2561
388 นาย จักรภพ คล้ายเจียม นาย วิทยา คล้ายเจียม 204,753 5 ก.พ. 2561
389 พ.อ. ทวี นุ่มฤทธิ์ นาง อรวรรณ นุ่มฤทธิ์ 195,386 1 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,419
390 พ.ท. อาจ ผาสด นาง รัชนี ผาสด 204,567 1 ก.พ. 2561