การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 น.ส. มานิตย์ บุบผาสุวรรณ์ พ.ต. ณภัทร ขันมณี 205,791 24 เม.ย. 2561
382 นาย สมศักดิ์ ไตรศัพท์ พ.ท. ประสาน ไตรศัพท์ 139,697 24 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,081
383 นาย ดำรงค์ นนทศรี นาง สำลี นนทศรี 165,789 24 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
384 นาง ฉวีวรรณ ทองใบ จ.ส.อ. พิพัฒ ทองใบ 205,774 24 เม.ย. 2561
385 ร.อ. สมศักดิ์ หาเรือนชีพ นาย อนุสรณ์ หาเรือนชีพ 192,812 23 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,007
386 ร.ต. สมวงศ์ พรหมมะ นาย เสกสรร พรหมมะ 65,821 23 เม.ย. 2561
387 ร.ต. สมวงศ์ พรหมมะ นาย เกรียงศักดิ์ พรหมมะ 140,000 23 เม.ย. 2561
388 ส.ต. ชั้น ยินดีชีพ นาง สุภาพรรณ นวลจันทร์ 205,819 23 เม.ย. 2561
389 นาย จตุรวิทย์ วิริยะกานนท์ จ.ส.อ. ธีระไชย วิริยะกานนท์ 205,821 23 เม.ย. 2561
390 นาง สุนีย์ แท่งทอง จ.ส.อ. ธานี แท่งทอง 205,820 23 เม.ย. 2561