การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาง การุญ มีลักษณะ นาย กิตติพร มีลักษณะ 209,870 10 ต.ค. 2562
382 นาย สนิท ทรัพย์ประเสริฐ พ.ท. พลวัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ 209,520 10 ต.ค. 2562
383 นาง ชลอ งามสนอง พ.อ.หญิง อิศราภรณ์ ชื่นชุ่ม 91,981 10 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 117,549
384 นาง สุดยินดี ปานสีดา น.ส. ตาลแก้ว ปานสีดา 209,530 10 ต.ค. 2562
385 นาง ทัศนีย์ กุลฑล จ.ส.อ. ฉัตรทอง กุลฑล 209,531 10 ต.ค. 2562
386 นาง ขาว มงคล พ.ท. กฤษณ์ ศุขโชติ 209,539 10 ต.ค. 2562
387 นาง ประภาณี อุทยานานนท์ ร.อ. อัคณา อุทยานานนท์ 150,503 10 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 59,037
388 นาย ประสิทธิ์ ศรีสังข์ นาง กิติมา ศรีสังข์ 169,541 10 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
389 พล.อ. กรีเมศร บุนนาค นาย ชินมิษ บุนนาค 101,029 9 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,842 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,687
390 พล.ต. ถวัลย์ ฟักอังกูร พล.ต. ทวีศักดิ์ ฟักอังกูร 18,855 9 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 191,015