การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
381 นาง ประจวบ สรรญอาสน์ จ.ส.อ. จิระชัย สรรญอาสน์ 104,015 10 พ.ค. 2562
382 นาง บุญมี เสาะใส ร.ต. วิศักดิ์ เสาะใส 207,754 10 พ.ค. 2562
383 นาย สาย ไพรวงษ์ นาย จิรภาส ไพรวงษ์ 207,256 10 พ.ค. 2562
384 นาง ผึ้ง อภัยศิลา จ.ส.อ. สมปอง อภัยศิลา 206,907 10 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 840
385 นาง ม้วน ไกรนอก นาย แดง ไกรนอก 207,748 10 พ.ค. 2562
386 พล.ต. บรรยงค์ พานิชศุภผล พ.ต.ท. บรรดิษฐ พานิชศุภผล 207,698 8 พ.ค. 2562
387 พล.ต. ศุภสิทธิ์ งามเอก นาง ชวนันท์ งามเอก 205,211 8 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,570
388 พ.อ. เสน่ห์ ม่วงน้ำเงิน นาย ธนาธาร ธนาภินนทวร 158,688 8 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,075
389 พ.อ. ประทีป อินทุประภา นาง เจริญรัตน์ อินทุประภา 167,759 8 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
390 พ.อ. ประยูร ขำเพ็ง นาง มานี ขำเพ็ง 121,494 8 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,078