การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 พ.ท. แสง สายมาอินทร์ นาง ธมน สายมาอินทร์ 171,425 8 ม.ค. 2563
32 พ.ต. ดนตรี โพธิรักษ์ นาง ภัทชา โพธิรักษ์ 211,436 8 ม.ค. 2563
33 ร.อ. กิตติศักดิ์ ศรีวินิจ นาง ปราณี ศรีวินิจ 211,184 8 ม.ค. 2563
34 ร.ท. ยุทธนะ พานิช นาง แววดาว พานิช 211,434 8 ม.ค. 2563
35 ร.ต. เจริญ สุขวิทยา นาย วชิรา เจริญรัตน์ 211,420 8 ม.ค. 2563
36 ร.ต. อุดม หงิมห่วง พ.ท.หญิง รุ้งเพชร เจนเกียรติฟู 211,422 8 ม.ค. 2563
37 จ.ส.อ. ไพรัชช์ นุตตโยธิน นาง มาลัย นุตตโยธิน 211,187 8 ม.ค. 2563
38 พันจ่าอากาศเอก ยุทธนา ผ่องเวหา นาย พงษ์สิทธิ์ ผ่องเวหา 210,933 8 ม.ค. 2563
39 จ.ส.ต. สัมพันธ์ ป้องโล่ห์ นาง สุรีรัตน์ ป้องโล่ห์ 211,435 8 ม.ค. 2563
40 นาง ชลอ ชูสวาสดิ์ นาวาเอกหญิง มาลี ชูสวาสดิ์ 211,423 8 ม.ค. 2563