การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาง อรทัย สีดาน้อย ร.ต. พรหมมา อินต๊ะแสน 205,910 28 มี.ค. 2561
32 นาง ผกากรอง กุลขลา ส.ท. ณัฐพล กุลขลา 205,928 28 มี.ค. 2561
33 นาง เก็บ มุสิกะ นาย มนัส มุสิกะ 205,927 28 มี.ค. 2561
34 พล.อ. นฤธี เผือกพิพัฒน์ พ.อ.หญิง กรวิภา เจริญผล 98,098 26 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,743
35 พ.อ. มณฑป มณีเนตร นาย เมืองแมน มณีเนตร 27,499 26 มี.ค. 2561
36 พ.อ. มณฑป มณีเนตร น.ส. สายรุ้ง มณีเนตร 27,499 26 มี.ค. 2561
37 พ.อ. มณฑป มณีเนตร นาย ศรชัย มณีเนตร 27,499 26 มี.ค. 2561
38 พ.อ. มณฑป มณีเนตร นาย ระเด่น มณีเนตร 27,499 26 มี.ค. 2561
39 พ.อ. มณฑป มณีเนตร นาง ระลึก มณีเนตร 95,844 26 มี.ค. 2561
40 นาย เอนก ประทุมารักษ์ นาย เอกภพ ประทุมารักษ์ 205,841 26 มี.ค. 2561