การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาง ปัญจรัตน์ คำพร นาง ลำใย คำพร 207,167 29 ต.ค. 2561
32 นาง ทองอยู่ ม่วงมณี นาย ประชิต ศรีทอง 207,166 29 ต.ค. 2561
33 นาย สุนทร ชาญชัยประภัสสร นาง รุ่งอรุณ ฉัตรปิยานนท์ 176,934 29 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 30,231
34 นาง แสน เครือจันทร์ น.ส. สุอาภา มะลิซ้อน 207,171 29 ต.ค. 2561
35 นาง บุญชู ใจดี ร.ต. สมใจ ใจดี 207,443 29 ต.ค. 2561
36 นาง อำนวย คงโต พ.ท. แก่นนิล คงโต 207,214 29 ต.ค. 2561
37 นาง ยัง ต่างท้วม พล.ท. สมศักดิ์ ต่างท้วม 99,680 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,545
38 นาย บุญสม เทียนอิ่ม ร.ต. ณพปพรรณ สะอาดเอี่ยม 167,229 29 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
39 นาง ทองผา อิ่มใจ ร.ต. สามารถ อิ่มใจ 207,221 29 ต.ค. 2561
40 นาย จเร นาแป้น น.ส. อังชัญ พ่วงพุฒ 207,222 29 ต.ค. 2561