การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาง ชูศรี กาญจนินทุ พล.อ. จุมพฎ กาญจนินทุ 207,343 25 ธ.ค. 2561
32 ร.ต. โชคดี สาอ่ำ น.ส. จิรภา สาอ่ำ 207,371 24 ธ.ค. 2561
33 ร.ต. จำรัส เอี่ยมอ่อน นาง อริสรา เอี่ยมอ่อน 207,365 24 ธ.ค. 2561
34 จ.ส.อ. ชาคริต ปั้นสุวรรณ นาง ญาดา ปั้นสุวรรณ 200,899 24 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,465
35 จ.ส.อ.ญ. พัชรา สนิมทอง นาย สุทธิพงษ์ สนิมทอง 207,373 24 ธ.ค. 2561
36 นาง อุไร สอนแตง จ.ส.อ. อรรณพ สอนแตง 207,633 24 ธ.ค. 2561
37 นาง มาลัย ทัพวงศ์ น.ส. รังสิยา ทัพวงศ์ 207,374 24 ธ.ค. 2561
38 นาง ผง อังเพชร พ.อ. สุชาติ อังเพชร 207,372 24 ธ.ค. 2561
39 นาย ประกอบ คล้ายบุญแย้ม น.ส. ชลธิชา คล้ายบุญแย้ม 207,372 24 ธ.ค. 2561
40 นาง ใบคิม เหมือนรัตน์ น.ส. ณัฐวรรธน์ เหมือนรัตน์ 193,127 24 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,244