การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 พ.อ.หญิง กฤติกา จันทร์หอม นาย สฤษฎิ จันทร์หอม 211,064 26 พ.ย. 2562
32 พ.อ. กำพล แก้วพิพัฒน์ นาง อรไท แก้วพิพัฒน์ 211,071 26 พ.ย. 2562
33 พ.ท. ประทีป เจริญผล นาง จันทิมา หงษ์อร่าม 151,813 26 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 59,270
34 พ.ท. ณรงค์ นิลกรรณ์ นาวาอากาศเอกหญิง ศศิธร นิลกรรณ์ 211,063 26 พ.ย. 2562
35 พ.ต. ธวัช กลิ่นประดิษฐ์ นาง แป้งนวล กลิ่นประดิษฐ์ 211,072 26 พ.ย. 2562
36 ร.ต. กิตติพงษ์ มาเดช น.ส. ภิญญดา มาเดช 211,064 26 พ.ย. 2562
37 ร.ต. อุดม ทองงาม นาง จิตภัสสร ทองงาม 211,066 26 พ.ย. 2562
38 ร.ต. สมพงษ์ ชูกลิ่นอ่อน น.ส. สุวภัทร ชูกลิ่นอ่อน 211,072 26 พ.ย. 2562
39 ร.ต. ประสิทธิ์ ศรีกิจโรจน์ น.ส. ปวีณา ศรีกิจโรจน์ 210,822 26 พ.ย. 2562
40 ร.ต. ไพรัช สงวนสุข พล.อส. ปริญญา สงวนสุข 154,998 26 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 56,085