การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาง ฐิติพร ยอดสุทธิ นาย นพรัตน์ มงคลดี 206,057 4 ก.ค. 2561
32 นาย จรัญ วัฒนวิกกิจ นาย อภิรมย์ วัฒนวิกกิจ 206,061 4 ก.ค. 2561
33 นาย แสง ก่ำดี น.ส. ณัฎฐพัชร์ ก่ำดี 206,038 4 ก.ค. 2561
34 นาย สมพาศ หนูเกตุ นาง ธนรรญพร เปิ้นสันเทียะ 118,911 4 ก.ค. 2561
35 นาย สมพาศ หนูเกตุ น.ส. กุลนารี มณีโชติ 87,129 4 ก.ค. 2561
36 นาย สมพล หม้อสุวรรณ น.ส. มีนา หม้อสุวรรณ 206,045 4 ก.ค. 2561
37 นาง พรรณี พรมประเสริฐ ร.ต. ประดิษฐ์ พรมประเสริฐ 206,039 4 ก.ค. 2561
38 นาง พเยาว์ ร่วมสมัคร พ.อ. สมาน จันทร์เศียร 206,048 4 ก.ค. 2561
39 นาง น้อย ตันเอี๋ยม นาง อชิรญา ยอดดำเนิน 206,047 4 ก.ค. 2561
40 นาง ฉลอม บุญให้ นาง น้ำฝน สุ่มประเสริฐ 206,041 4 ก.ค. 2561