การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาย ฉันท์ กมุททรง น.ส. อัมภิกา กมุททรง 207,498 21 มิ.ย. 2562
32 นาย เสริง หวังคอนกลาง นาง สมพร พลายงาม 204,495 21 มิ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,005
33 นาง เจริญ ประจักษ์เวช คุณหญิง ประจิตต์ กำภู ณ อยุธยา 53,966 21 มิ.ย. 2562
34 นาง เจริญ ประจักษ์เวช น.พ. ประจักษ์ ประจักษ์เวช 153,966 21 มิ.ย. 2562
35 นาง ไฉน บัวล้อมใบ นาง ทิพย์วรรณ บัวล้อมใบ 207,931 21 มิ.ย. 2562
36 น.ส. กระแสร์ ผ่องศิริ ส.ท. จินดา ผ่องศิริ 207,931 21 มิ.ย. 2562
37 นาง ทองเริ่ม นาส่งเสริม พ.อ. ยงค์ สาไชยันต์ 207,497 21 มิ.ย. 2562
38 นาย บวร ชัยรัตน์ จ.ส.อ.หญิง อังคณา สุวรรณฤทธิ์ 207,501 21 มิ.ย. 2562
39 นาย ทองแดง ทองธรรมชาติ จ.ส.ต. จันทโชติ ทองธรรมชาติ 203,192 21 มิ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,310
40 พ.อ. บวร เจริญศักดิ์ นาง สมปอง เจริญศักดิ์ 207,498 17 มิ.ย. 2562