การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาง เข็ม โพธิสัมฤทธิ์ พ.อ. ดนัย โพธิสัมฤทธิ์ 204,791 9 ม.ค. 2561
32 นาง สาว เหมียดไธสง พ.ต. สามารถ เหมียดไธสง 204,822 9 ม.ค. 2561
33 นาง สมใจ ฮวดเจริญ น.ส. ลักขณา ฮวดเจริญ 204,816 9 ม.ค. 2561
34 นาง ล้อม ปิ่นเพ็ชร์ ร.ต. ศุก ปิ่นเพ็ชร์ 204,793 9 ม.ค. 2561
35 นาง มณี วงษ์หลังจันทร์ พ.ต. มนตรี วงษ์หลังจันทร์ 204,808 9 ม.ค. 2561
36 นาย ปิยะ บุบผากลิ่น นาง พัชรี บุบผากลิ่น 204,817 9 ม.ค. 2561
37 นาง ปิ่น เหมือนแตง นาง พรทิพย์ พรหมศร 205,040 9 ม.ค. 2561
38 นาย ประวิทย์ วิบูลย์จันทร์ จ.ส.อ. ปราโมทย์ วิบูลย์จันทร์ 204,789 9 ม.ค. 2561
39 นาง บุญเตือน มีสวัสดิ์ น.ส. นภาพร ปิ่นแก้ว 164,794 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
40 นาง บุญชู เกษรกุล นาง นวลปรางค์ สอนสังข์ 205,092 9 ม.ค. 2561