การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาง เสงี่ยม ทับทองคำ จ.ส.อ. สมศักดิ์ ทับทองคำ 167,847 6 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
32 นาง ละม่อม เจริญ น.ส. กรวรรณ ชาลีเปรี่ยม 207,374 6 มี.ค. 2562
33 นาง ประนอม พงษ์สวัสดิ์ น.ส. ปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์ 207,843 6 มี.ค. 2562
34 นาง ทา แก่นจำปา ร.ต. สุรเชษฐ์ แก่นจำปา 207,842 6 มี.ค. 2562
35 น.ส. เจษฎา เข็มทอง ร.อ. บรรญชา เข็มทอง 164,575 6 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 43,266
36 นาง กรุณา พนมวัน ณ อยุธยา นาง สุจิตรา พนมวัน ณ อยุธยา 102,354 6 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,491
37 ร.ต. สำรวย พลับสกุล นาง ศศิภรณ์ พลับสกุล 207,837 5 มี.ค. 2562
38 ร.ต. เฉลียว อำพันแดง นาง กอบแก้ว อำพันแดง 167,841 5 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
39 นาง สี วงศ์แพทย์ ร.ต. ทนงศักดิ์ วงศ์แพทย์ 207,836 5 มี.ค. 2562
40 นาง สมศรี พันธุ์สวัสดิ์ พ.ต. ภิรมย์ พันธุ์สวัสดิ์ 167,840 5 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000