การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
31 นาย คำ ดวงติ๊บ ร.ท. ทวี ดวงติ๊บ 207,094 21 ส.ค. 2561
32 นาย สมศักดิ์ ประเสริฐสม นาง จุฑามาศ ประเสริฐสม 207,101 21 ส.ค. 2561
33 นาง สมศรี เอี่ยมประเสริฐ ร.ต. สมศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ 207,088 21 ส.ค. 2561
34 นาง ศรีสอาด นาคคุ้ม นาง อรนงค์ นาคคุ้ม 207,107 21 ส.ค. 2561
35 นาง ประครอง งามสวัสดิ์ นาง ยะดา บุญโชติ 198,777 21 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,560
36 นาย ช้วน ช่างกลึง ร.ต. ประเสริฐ ช่างกลึง 207,108 21 ส.ค. 2561
37 พ.ท. เสถียร ปราณี นาง ละออศรี ปราณี 207,109 20 ส.ค. 2561
38 ร.ต. บุญรัตน์ อินทรนัฎ นาง วารี อินทรนัฎ 160,033 20 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,077
39 ส.อ. เริงชัย งามแฉล้ม นาง สาลิกี งามแฉล้ม 207,342 20 ส.ค. 2561
40 นาง สมหมาย บุญญานุรักษ์ พล.อ.ต.หญิง มธุรส สมนึก 207,111 20 ส.ค. 2561