การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 จ.ส.อ. อำนาจ มาแสง นาย กฤษณะ มาแสง 207,461 22 ม.ค. 2562
392 จ.ส.อ. สุวรรณ พรมเคน ร.ต. อริย์ธัช พรมเคน 156,900 22 ม.ค. 2562
393 จ.ส.อ. สุวรรณ พรมเคน จ.ส.อ. สนั่น พรมเคน 50,591 22 ม.ค. 2562
394 นาง อุทัย สังข์กรณ์ นาย ปิยะ สุขสมบูรณ์ 207,465 22 ม.ค. 2562
395 นาง ระไพ บุญประกอบ นาง กมลศรี พึ่งสุนทร 207,472 22 ม.ค. 2562
396 นาง ประทุม ใจสอาด นาย อนุวัฒน์ ใจสอาด 167,695 22 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
397 น.ส. นิภา ลาสุทธิ นาง ปรียาดา ธนทัตสิรภพ 207,462 22 ม.ค. 2562
398 นาง จำลอง โพธิ์ยา นาย สาทิตย์ ไทยประสิทธิ์ 167,464 22 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
399 นาง คำไพร โคคีรี ร.ท. ศุภจิตร มายุศิริ 207,463 22 ม.ค. 2562
400 นาง แก่นจันทร์ ทองสุข น.ส. วริยา ทองสุข 207,462 22 ม.ค. 2562