การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 พ.ท. กระจ่าง มหารักษิต นาง อิ่มใจ ภิรมย์เสวก 204,806 1 ก.พ. 2561
392 พ.ท. สมจิตต์ อบทอง นาง เฉลียว อบทอง 152,550 1 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,246
393 ร.ต. สุวรรณ ธุวะนุติ นาง อารี พรมสอน 204,808 1 ก.พ. 2561
394 ร.ต. ชำนาญ เพ็ชรประสม นาย สนอง เพ็ชรประสม 204,796 1 ก.พ. 2561
395 พระ สละ ใจแสวง นาย ไพฑูรย์ อรัญญิก 204,587 1 ก.พ. 2561
396 นาง อิ่ม ผิวนวล น.ส. พนิตนาฎ ขันธุ์ธรรม 204,589 1 ก.พ. 2561
397 นาง ชนาภัทร สุดแสง นาย ไกร สุดแสง 104,574 1 ก.พ. 2561
398 นาง ชนาภัทร สุดแสง พ.อ.พิเศษ สวัสดิ์ สุดแสง 100,000 1 ก.พ. 2561
399 นาง สำรวม อินทรพร พ.อ. เกษม อินทรพร 164,568 1 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
400 นาง ลิ้นจี่ สุขสมนึก เรืออากาศโทหญิง เยาวรัตน์ แจ่มจิตต์ 143,530 1 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,265