การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 นาง สมจิตร์ มาลัย นาง พรทิพย์ หนุนทรัพย์ 200,827 14 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,353
392 นาง รัชนี สินธุวงศานนท์ พ.อ. พชรพล สินธุวงศานนท์ 62,328 14 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 148,856
393 นาง สุทธิวัฒน์ ดวงสว่าง นาง พัชนี สุวงศ์ 211,184 14 พ.ย. 2562
394 ร.ท. ถวัลย์ ขวัญกล่ำ นาง ชูศรี ขวัญกล่ำ 211,185 12 พ.ย. 2562
395 ร.ต. สุธร ประกอบสุข นาย สิทธิศักดิ์ ประกอบสุข 211,180 12 พ.ย. 2562
396 ร.ต. สุรินทร์ บุตรสา นาง นพเกล้า บุตรสา 198,827 12 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,350
397 พระ เอี้ยง เดชะนากุล พระ อรุณ เดชะนากุล 109,000 12 พ.ย. 2562
398 พระ เอี้ยง เดชะนากุล นาย ณรงค์ เดชะนากุล 102,499 12 พ.ย. 2562
399 นาง เฮียะ ทองเทศ นาง ปราณี กอบแก้ว 211,181 12 พ.ย. 2562
400 นาง อำไพ เย็นหา จ.ส.อ. สุทัศน์ เย็นหา 211,182 12 พ.ย. 2562