การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 นาง วินดา โชติวาทิน ร.ต. สุชาติ โชติวาทิน 205,858 1 ส.ค. 2561
392 นาง ยุพา หอมสิน จ.ส.อ.หญิง ชุติมา หอมสิน 98,853 1 ส.ค. 2561
393 น.ส. วราภรณ์ ดำรงค์ศักดิ์ น.ส. พอตา ดำรงค์ศักดิ์ 205,859 1 ส.ค. 2561
394 นาง มาลัย นรนาค นาง สำราญ เกียติเผ่า 205,853 1 ส.ค. 2561
395 นาง เพรียว คำมูล นาย อณัติ เอี่ยมสำลี 205,861 1 ส.ค. 2561
396 นาง ประนอม แก้วปาน นาย เชิดชัย แก้วปาน 205,860 1 ส.ค. 2561
397 นาง บุญสืบ จงรักษ์ นาย ไพฑูรย์ จิตรีหาญ 205,853 1 ส.ค. 2561
398 นาย ถาวร ธรรมพิบาล จ.ส.อ. สมพร ธรรมพิบาล 205,857 1 ส.ค. 2561
399 นาง จำรัส มหาเทียร นาย บัลลังค์ มหาเทียร 206,104 1 ส.ค. 2561
400 พ.ต. ทนง พานทอง นาง ณัฐทิยาพร เจริญสุข 205,869 19 ก.ค. 2561