การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 พ.อ. วรรณพ นามเย็น นาง ฐิตินันท์ นามเย็น 207,429 1 พ.ย. 2561
392 พ.อ. ชุมพล กระบิลสิงห์ จ.ส.อ. นฤพนธ์ กระบิลสิงห์ 207,180 1 พ.ย. 2561
393 พ.ต. ไพฑูรย์ กนิษฐานนท์ นาย ธนพล กนิษฐานนท์ 207,408 1 พ.ย. 2561
394 พ.ต. สนั่น พันธ์วิไล นาง มาลี พันธ์วิไล 207,430 1 พ.ย. 2561
395 พ.ต. แสวง ดีวงษ์ นาง ณัฎฐิฎา ดีวงษ์ 167,419 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
396 ร.ต.หญิง เสาวนีย์ นิสสัยซื่อ นาย ทองหล่อ นิสสัยซื่อ 207,409 1 พ.ย. 2561
397 ร.ต.ต. สุนัย เนียมสุคนธ์ นาง รัตนา เนียมสุคนธ์ 167,422 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
398 ร.ต. อาทิตย์ ศาสตร์ศิริ นาง สุวัฒนา ศาสตร์ศิริ 167,125 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 40,287
399 จ.ส.อ. ประทุม ผลพิบูลย์ พ.อ.ท.หญิง สุอาภา ผลพิบูลย์ 207,429 1 พ.ย. 2561
400 จ.ส.อ. มานัส สุขเจริญ น.ส. ประกายรุ้ง ใสบาล 207,181 1 พ.ย. 2561