การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 พ.ท. วิโรจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ นาย โทสินธ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 11,550 8 พ.ค. 2562
392 พ.ท. วิโรจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ นาย วิสันต์ ทรัพย์สมบูรณ์ 11,550 8 พ.ค. 2562
393 พ.ท. วิโรจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ จ.ส.อ. ยศวริศ การธนไพบูลย์ 11,550 8 พ.ค. 2562
394 พ.ท. วิโรจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ นาง พรหมภัสสร เจริญ 11,550 8 พ.ค. 2562
395 พ.ท. วิโรจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ นาง จันทร์เพ็ญ ทรัพย์สมบูรณ์ 161,550 8 พ.ค. 2562
396 พ.ท. สังวรณ์ แจ้งไพร น.ส. รังสิโย แจ้งไพร 207,751 8 พ.ค. 2562
397 พ.ท. มิ่ง สิงห์ภิรมย์ นาง กาญจนา สิงห์ภิรมย์ 197,950 8 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,803
398 พ.ท. ธงชัย บุณยฤทธิ์ พล.ต. กิตติ์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์ 144,199 8 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธิ 63,559
399 พ.ท. เอิบ โพชนะกิจ นาง พัชรินทร์ โพชนะกิจ 197,468 8 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,313
400 พ.ท. ปัญญา เปลี่ยนภักดี นาง เกษร เปลี่ยนภักดี 207,788 8 พ.ค. 2562