การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 ส.ต. นพดล เอกธรานนท์ น.ส. ศิตา นนท์สิธา 204,389 15 พ.ย. 2560
392 นาง อัจฉรา มณีสุธรรม พ.ท. สมยศ อ่าวสุคนธ์ 204,389 15 พ.ย. 2560
393 นาง ลำภู ลำจวนจิตร์ พ.ต.ท.หญิง รำไพพรรณ สิริโพธิคุณ 204,400 15 พ.ย. 2560
394 นาง เย็น สุเปรมศรี นาง ชนาภา ศรีราช 204,390 15 พ.ย. 2560
395 นาง ทิพยวรรณ กลางมณี นาย ศราวุธ กลางมณี 204,378 15 พ.ย. 2560
396 นาง แต๋ว ช้อนทอง นาง ศรีสุรางค์ นิลเพชรรัตน์ 204,148 15 พ.ย. 2560
397 นาย ชารี ชำนาญ จ.ส.อ. นิวัฒน์ ชำนาญ 204,377 15 พ.ย. 2560
398 นาย สุชาติ สุวรรณธัย น.ส. อรุณรัตน์ สุวรรณธัย 204,398 15 พ.ย. 2560
399 นาย บุญชู ไวยบท นาง นภาดา นาคสีหมอก 164,162 15 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
400 นาง เกษร ผลศิริ นาง วัชรี ผลศิริ 164,620 15 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000