การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 พล.ต. เสริมศักดิ์ พราหมณะนันทน์ นาง พิมพา พราหมณะนันทน์ 118,031 1 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 87,887
392 พ.อ. ไชยะ มานิตยกุล นาง ชวนชม มานิตยกุล 128,292 1 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,626
393 พ.อ. ผดุงศักดิ์ ชูศรี นาง เสาวมาลย์ ชูศรี 205,898 1 มิ.ย. 2561
394 ร.อ.หญิง สันทนา ศรีฟ้า พ.อ. ชาลี ศรีฟ้า 139,711 1 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,189
395 ร.อ. ทองเจือ เพ็งแจ่มศรี นาง พนิดา เพ็งแจ่มศรี 165,894 1 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
396 ร.อ. ชวกร จันทร์สุข นาย โชคชัย จันทร์สุข 205,907 1 มิ.ย. 2561
397 ร.ต. สุขสันต์ ตันยุวรรธนะ นาง ยอดปรารถนา ตันยุวรรธนะ 205,891 1 มิ.ย. 2561
398 ร.ต. เดช หอมสูงเนิน น.ส. สุภาวดี หอมสูงเนิน 205,924 1 มิ.ย. 2561
399 ว่าที่ ร.ต. จักราวุฒิ์ ตรียัง นาง สุดารัตน์ ตรียัง 65,910 1 มิ.ย. 2561
400 ว่าที่ ร.ต. จักราวุฒิ์ ตรียัง ร.อ. วันชัย ตรียัง 140,009 1 มิ.ย. 2561