การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 นาง ศิริพร แสนพรหม พ.อ.หญิง อุษณี คำมณี 208,137 7 ส.ค. 2562
392 นาง ไส พึ่งสุข ร.ต. สำเริง พึ่งสุข 208,138 7 ส.ค. 2562
393 นาง สม พุกพันธุ์ นาง มาลัย พุกพันธุ์ 208,138 7 ส.ค. 2562
394 นาง สมจิต มีก่ำ นาย คนึง มีก่ำ 208,446 7 ส.ค. 2562
395 นาย บุญถิ่น ราษี จ.ส.อ. โชคชัย ราษี 206,592 7 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,240
396 นาง ราตรี แก้วคอน นาง เพียงตา มีศิริ 208,110 7 ส.ค. 2562
397 นาง สนิท เชียงสาย นาย บรรเจิด เชียงสาย 208,111 7 ส.ค. 2562
398 นาง สุปราณี ขอพบสุข นาง อารยา ซิงห์ 207,841 7 ส.ค. 2562
399 นาย อนันต์ อัศวิชชกำจาย นาง จันทนา อัศวิชชกำจาย 208,372 7 ส.ค. 2562
400 นาง จิตรา แซ่ซิ้ม ร.ต. อดิศักดิ์ ศิริกาญจนะ 208,113 7 ส.ค. 2562