การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
391 นาง วรรณี เทศนา พล.ท. ศิริชัย เทศนา 205,822 23 เม.ย. 2561
392 นาง บุญศรี แก้วจินดา นาย สุวิจักขณ์ แก้วจินดา 205,818 23 เม.ย. 2561
393 นาง น้อง บุญศิลป์ ร.ต.อ. สัญชัย บุญศิลป์ 206,196 23 เม.ย. 2561
394 นาง ธนวรรณ กัณฑมูล น.ส. ดวงสมร ประสพสันติ์ 205,820 23 เม.ย. 2561
395 นาง ชวลา สวนสมบัติ พล.ท. นิติพัฒน์ กฤติสวนสมบัติ 145,588 23 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 60,235
396 นาย จะริน เจริญใหญ่ นาง มุกดา ชื่นชนม์ 205,822 23 เม.ย. 2561
397 พ.อ. ชาติเฉลิม ปริสุทธกุล พ.ท. ชาติชาย ปริสุทธกุล 205,814 20 เม.ย. 2561
398 ร.ต. เติม ทองดี นาง รุ่งนภา ดาวไธสง 205,813 20 เม.ย. 2561
399 ร.ต. ช่วง นาสมชัย นาง สุกัญญา นาสมชัย 205,808 20 เม.ย. 2561
400 นาง สุมาลี โสมทัศน์ นาง สุทิศา สมบัติ 205,812 20 เม.ย. 2561