การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 นาง ฉวีวรรณ ปะนัดเต พ.อ. พรชัย ปะนัดเต 168,113 7 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
402 นาง สมบูรณ์ คนซื่อ น.ส. ดารุณี คนซื่อ 168,114 7 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
403 นาง ทองหล่อ พายัพ นาย เสน่ห์ ศรีปริญโญภาส 208,119 7 ส.ค. 2562
404 นาย ลือ สุทธิยา พ.ต. สุทธิพงษ์ มองเพ็ชร 208,120 7 ส.ค. 2562
405 นาง สมพร อึ่งปั้น น.ส. ภานินี อึ่งปั้น 208,120 7 ส.ค. 2562
406 นาง อนงค์ ประภายนต์ พล.ต. ประสิทธิ์ ประภายนต์ 168,112 7 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
407 พล.ท. ฉัตรชัย พินิตตานนท์ นาง นราพร พินิตตานนท์ 72,030 5 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 122,653 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,459
408 พ.อ. ศุภชัย ตรรกวิโรจน์ นาง สุมิตรา ตรรกวิโรจน์ 207,910 5 ส.ค. 2562
409 พ.ท. นิคม วิทยาการ นาง อรุณศรี เอนกวัฒน์ 207,909 5 ส.ค. 2562
410 ร.ท. ชำนาญ รักขำ น.ส. ธนกร รักขำ 208,141 5 ส.ค. 2562