การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 นาง บุญมี ศรีวิชัยมูล พ.อ. อากร เอกบุศย์ 211,183 12 พ.ย. 2562
402 นาง ดำดวล จันทร์สว่าง ส.อ. เวทิศ พชรอัศวกาล 211,171 12 พ.ย. 2562
403 นาย พงษ์ คำแก้ว ร.ต.หญิง สุมลทิพย์ วงษ์ประเสริฐ 211,175 12 พ.ย. 2562
404 นาย ยศ ยิ้มศิริ นาย ประชุม ยิ้มศิริ 211,176 12 พ.ย. 2562
405 นาง สุธี สามเสน น.ส. อุบลรัตน์ สามเสน 211,426 12 พ.ย. 2562
406 นาย ประสิทธิ์ พิเศษประสานกุล ส.อ.หญิง จารุภา พิเศษประสานกุล 211,177 12 พ.ย. 2562
407 นาย วินัย ทองแคล้ว นาง เกศรินทร์ ละมัยกลาง 211,181 12 พ.ย. 2562
408 นาย ทองมี ศรีชาติ ร.ต. ยศพล นาสิมมา 211,183 12 พ.ย. 2562
409 นาย ไพศาล ลิ้มสุขนิรันดร์ พ.ท. กรินทร์ อุตสาหะ 202,334 12 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,600
410 นาย บุญเสนอ ทองศรีงาม พล.ต. วรวุฒิ ทองศรีงาม 98,856 12 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 112,034