การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 พล.ต. คเณศ อัตรผดุง พล.ท. กฤษฎิวุฒิ อัตรผดุง 40,722 14 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 164,028
402 ร.ต. กฤษณะ กริชชูเกียรติ นาง อุษา กริชชูเกียรติ 200,368 14 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,040
403 พระ สวัสดิ์ อรัญภูมิ ร.ต. คำนึง สอาดพลอย 204,407 14 พ.ย. 2560
404 นาง หลี นันไชย ส.ท. จันทร์ นันไชย 204,408 14 พ.ย. 2560
405 นาง สมจิต บูชา จ.ส.อ. เจษฎา บูชา 204,406 14 พ.ย. 2560
406 นาง ละมูลศรี จิตต์แจ้ง พล.ต. ภิภพ จิตต์แจ้งกุล 53,297 14 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 143,572 และ 7,535
407 นาง เรียนมูล คำสุข ร.ต. มีชัย ปิ่นทอง 204,407 14 พ.ย. 2560
408 นาย มานิตย์ ทองสอน พ.ท. นรุฎฐ์ ทองสอน 204,403 14 พ.ย. 2560
409 พ.อ. สมปอง เผ่าเจริญ นาย คธาวุธ เผ่าเจริญ 204,429 13 พ.ย. 2560
410 พ.อ. สนั่น จันทร์นวล พล.ต. กนกพงษ์ จันทร์นวล 204,427 13 พ.ย. 2560