การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 ร.ต. เยี่ยม มานะวะ นาย พีระศักดิ์ มานะวะ 205,873 19 ก.ค. 2561
402 ร.ต. ขวัญชัย สุนทรวิภาต นาง ละม่อม สุนทรวิภาต 205,869 19 ก.ค. 2561
403 นาย สมยศ ขันธ์พานิช นาง ขนิษฐา ขันธ์พานิช 98,769 19 ก.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,101
404 นาง ทองคำ สง่าเนตร จ.ส.อ. วันนา สง่าเนตร 205,881 19 ก.ค. 2561
405 พ.อ. อนันต์ ภัคพงศ์โยธิน ร.ต. จักรพันธุ์ ภัคพงศ์โยธิน 205,896 17 ก.ค. 2561
406 นาง ประคอง รักกรัด จ.ส.อ. กำพลศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ 205,883 17 ก.ค. 2561
407 นาง ทองเจือ ศรีเจริญ นาย กิตติพงษ์ ศรีเจริญ 205,882 17 ก.ค. 2561
408 นาย ฉลาม อรุณถิน นาง นวลจันทร์ อรุณถิน 165,882 17 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
409 นาย แสวง ทัดทอง น.ส. ปราณี ทัดทอง 205,896 17 ก.ค. 2561
410 นาง เกษร สงวนทองคำ นาย ปกรณ์ สงวนทองคำ 206,316 17 ก.ค. 2561