การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 นาย ทองเบิ้ม แย้มอุทัย นาย ดาวรุ่ง แย้มอุทัย 204,809 1 ก.พ. 2561
402 นาง แก้วตา วิภาวนิช พ.ท. ยุทธนา วิภาวนิช 204,813 1 ก.พ. 2561
403 นาง อรทัย เทียนเที่ยง ร.ท. สุเมธ เทียนเที่ยง 204,807 1 ก.พ. 2561
404 นาง ศิริ ไทยคณา ร.ต. วิรัช ไทยคณา 204,806 1 ก.พ. 2561
405 นาย เลี้ยง สระทอง นาย กานต์พจน์ ภูดวงดาษ 204,793 1 ก.พ. 2561
406 นาย ประสิทธิ์ กลิ่นเกษร นาง ปภา กลิ่นเกษร 204,564 1 ก.พ. 2561
407 นาย ประสาท หาญกระสิน นาง อำไพ หาญกระสิน 115,645 1 ก.พ. 2561
408 นาย ประสาท หาญกระสิน นาง ประภัสสร ชื่นเจริญ 89,160 1 ก.พ. 2561
409 นาง บุญรอด เจริญงาม พ.อ. พัฒน์พงษ์ เจริญงาม 204,795 1 ก.พ. 2561
410 พล.ท. วิทยา บุญญาจันทร์ นาง อรสา บุญญาจันทร์ 204,596 26 ม.ค. 2561