การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 นาง ผอบ โพธิ์ทอง นาย ชลอ โพธิ์ทอง 207,626 30 เม.ย. 2562
402 นาย ประยุทธิ์ เมืองประแก้ว จ.ส.อ. กิตติ เมืองประแก้ว 207,614 30 เม.ย. 2562
403 นาง ลัดดา พรหมเมือง ร.ท. นิพนธ์ พรหมเมือง 207,614 30 เม.ย. 2562
404 นาย ชายน้อย รุ่งแสง พันจ่าอากาศเอก ดารนัย รุ่งแสง 167,634 30 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
405 นาง เฉลียว แท่งทอง นาง มนัสนันท์ พุทธิชัยศิริ 207,622 30 เม.ย. 2562
406 นาง ประยงค์ ลิกกะโห้ ร.อ. ประสงค์ ลิกกะโห้ 207,604 30 เม.ย. 2562
407 นาง จร มาลา จ.ส.อ. สมนึก จันทร 207,845 30 เม.ย. 2562
408 นาง กรภัทร์ สุวรรณขำ นาย ชวณัฐ พันธุ์ทับทิม 186,883 30 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 20,719
409 พล.ต. สุรินทร์ ศรีวัชรกุล น.ส. สุทธิจิต ศรีวัชรกุล 207,631 29 เม.ย. 2562
410 พ.ท. สานิตย์ งามศรี จ.ส.อ. สราชิต งามศรี 207,625 29 เม.ย. 2562