การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 จ.ส.อ. สมพร เนตรศักดิ์ชัย นาง นุศรา เนตรศักดิ์ชัย 205,696 1 มิ.ย. 2561
402 จ.ส.อ. ปราโมทย์ ลาภจิตร นาย เพชรายุธ ลาภจิตร 205,917 1 มิ.ย. 2561
403 นาง อังสนา สินหนัง พล.ต. เอกกมล สินหนัง 80,602 1 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 125,297
404 นาง สมพร จันทรา พ.ต. ภัคธนัช จันทรา 205,897 1 มิ.ย. 2561
405 นาง ละมัย ทองเพ็ชร นาง ลดาวัลย์ ถาวรสุข 166,124 1 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
406 นาย โปร่ง เกตุมาลย์ นาง สมทรง แสงซื่อ 205,899 1 มิ.ย. 2561
407 นาง ขำ ชนไทย ร.ต. วิฤทธิ์ ชนไทย 205,919 1 มิ.ย. 2561
408 นาง อวยพร สุขเพีย ร.ต. เกรียงไกร สุขเพีย 205,897 1 มิ.ย. 2561
409 นาง สุมณฑา วันเดช นาง ชุติมา พันธุ์มณี 205,900 1 มิ.ย. 2561
410 นาย สมชาย เหล่าอินทร์ น.ส. ปรางค์สุทาทิพย์ เหล่าอินทร์ 42,949 1 มิ.ย. 2561