การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 นาย วิน นาคประวัติ ร.อ. วุฒิ นาคประวัติ 210,993 29 พ.ค. 2563
402 นาง ภิญโญ โอษฐสัตย์ นาง อัจฉราภรณ์ คงบันนึก 211,000 29 พ.ค. 2563
403 นาง สำราญ พงษ์กษัตริย์ นาย ฉลาด พงษ์กษัตริย์ 211,000 29 พ.ค. 2563
404 นาง สัมฤทธิ์ พุ่มศรีสวัสดิ์ จ.ส.อ. สมชาย หงษ์ซัง 211,001 29 พ.ค. 2563
405 นาง ผุด ศรีสว่าง พล.ต. ณรงค์ ศรีสว่าง 211,002 29 พ.ค. 2563
406 นาง เฉลียว จันทร์อินทร์ นาย ชาญณรงค์ จันทร์อินทร์ 211,230 29 พ.ค. 2563
407 นาย สุธี คุ้มครอง นาง สุภา คุ้มครอง 210,020 29 พ.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 972
408 นาง กินนร กิจวิชา นาง สมพิส กิจวิชา 210,994 29 พ.ค. 2563
409 นาง อารีย์ แรงกุศล นาง วารุณี มาเที่ยง 210,994 29 พ.ค. 2563
410 นาง อรพิน นาทองใบ ส.ต.หญิง ณัฐณิชา นาทองใบ 204,705 29 พ.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,290