การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 นาง สำเนียง แสงเจริญ น.ส. ไอรินทร์ วารุรัตน์อนนท์ 207,471 22 ม.ค. 2562
402 นาง เล้ง วรทรัพย์ ร.ต. สมศักดิ์ สุขสอาด 207,473 22 ม.ค. 2562
403 นาง เป็ง แสนช่วง นาย สำรวย นรสิงห์ 167,204 22 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
404 นาง บุญยัง สุขเล่ห์ ส.อ. วีรภัทร สุขเล่ห์ 197,029 22 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,430
405 นาย จำปี สุวรรณเทพ พ.ต. ศิวสิทธิ์ จีนสลุดวงษ์ 207,461 22 ม.ค. 2562
406 ร.ต. พเนตร เพ่งพินิจ นาง เสาวลักษณ์ เพ่งพินิจ 207,450 21 ม.ค. 2562
407 น.ส. ภัทราพร บุณยาศวิน นาย พันธ์ศักดิ์ บุญยาศวิน 207,450 21 ม.ค. 2562
408 นาง เพียร แก้วอำรัตน์ นาง เบญญาพัฒน์ บุญภักดี 157,883 21 ม.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 49,583
409 นาย บุญเลี้ยง พลสันทะ จ.ส.อ. ชาญชัย พลสันทะ 207,451 21 ม.ค. 2562
410 นาย บุญมี พงษ์สุพรรณ์ ส.อ. เฉลิมพล พงษ์สุพรรณ์ 201,381 21 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,070