การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 จ.ส.อ. รัฐฐา ขันธรักษ์ น.ส. สกุณา ขันธรักษ์ 177,714 1 พ.ย. 2561
402 จ.ส.อ. รัฐฐา ขันธรักษ์ จ.ส.อ. ฐานะ ขันธรักษ์ 29,500 1 พ.ย. 2561
403 จ.ส.อ. ปรารถนา ชัยราช นาง บุญส่ง ชัยราช 206,763 1 พ.ย. 2561
404 จ.ส.อ. ทวี ฤาชัยพาณิชย์ นาง อาภิณี วงษ์วานิช 207,483 1 พ.ย. 2561
405 ส.อ. เสนาะ โพธิถวิล นาง ชูศรี โพธิถวิล 207,420 1 พ.ย. 2561
406 ส.ต. มณฑล ประพิณ นาง กลอยใจ ประพิณ 207,206 1 พ.ย. 2561
407 น.ส. อำไพ ศรีจิตต์แจ่ม นาย กฤตธน คงถิ่นฐาน 207,403 1 พ.ย. 2561
408 น.ส. อำนวย สุนทร น.ส. ปิยะดา แก้วอารีย์ 199,905 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,500
409 นาย อดิศักดิ์ อุรสาห์ศิลป์ นาง จารุกร ผาสุข 207,404 1 พ.ย. 2561
410 นาย ศักดิ์ชัย เผือกประดับ น.ส. กษิรา เผือกประดับ 207,402 1 พ.ย. 2561