การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
401 จ.ส.อ. เนดี้ พิมคำมูล นาย กอบครุณษ์ จันทร์ภู่ 19,499 9 ต.ค. 2562
402 จ.ส.อ. เจริญ ศรีสรินทร์ นาง นันทา ศรีสรินทร์ 169,559 9 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
403 จ.ส.อ. สมบัติ จันทรสาขา นาง สมพร จันทรสาขา 209,559 9 ต.ค. 2562
404 พระ ลพ เจริญสุข นาย อดิชัย เจริญสุข 209,568 9 ต.ค. 2562
405 นาย ประทีป ช้างศรี นาย ปรีชา ช้างศรี 209,568 9 ต.ค. 2562
406 นาย สืบ เสงี่ยมสุวรรณ์ ร.ต. สมศักดิ์ เสงี่ยมสุวรรณ์ 209,570 9 ต.ค. 2562
407 นาง ทองย้อย สัมมาเพ็ชร์ พ.ต.หญิง ศมนันทน์ ลานเหลือ 209,301 9 ต.ค. 2562
408 นาง นวลจันทร์ สุขหมั่น ร.ต. ต้อย น้อมกลาง 209,560 9 ต.ค. 2562
409 นาง สำริด ผ่องอำไพ นาย วันชาติ ผ่องอำไพ 169,560 9 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
410 นาง หนูเจน ศรียางคุย ร.ต. ถาวร ศรียางคุย 169,561 9 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000