การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 พ.อ. สมพร ภู่เจริญ นาง ชูศรี ภู่เจริญ 204,588 26 ม.ค. 2561
412 พ.ท. คเชนทร์ ชานวาทิก น.ส. วัชลาวลัย เจิมแสน 204,576 26 ม.ค. 2561
413 พ.ท. วิเชียร พาศรีกูล น.ส. ศิโรรัตน์ อ่อนศรี 204,597 26 ม.ค. 2561
414 พ.ท. นิยม จิตต์กระแสร์ นาย บุญเลิศ จิตกระแสร์ 204,576 26 ม.ค. 2561
415 พ.ต. สนั่น แก้วแกมเสือ น.ส. อัจฉราวดี แก้วแกมเสือ 204,608 26 ม.ค. 2561
416 ร.อ. วสันต์ กลัดทอง น.ส. วรรณวัฒนา กลัดทอง 204,587 26 ม.ค. 2561
417 ร.อ. ประจวบศักดิ์ เล็กบำรุง น.ส. จุฬาภรณ์ เล็กบำรุง 204,596 26 ม.ค. 2561
418 ร.ต. สมศักดิ์ รุกรุ่งโรจน์ นาง อติพร รุกรุ่งโรจน์ 204,817 26 ม.ค. 2561
419 ร.ต. สนั่น อ่วมพัฒน์ นาย วีรชน อ่วมพัฒน์ 204,574 26 ม.ค. 2561
420 ร.ต. สมศักดิ์ พลพันธ์ นาง พรรณี พลพันธ์ 164,628 26 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000