การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 นาง ชร ยะใจมั่น ร.ต. วิมล ยะใจมั่น 207,449 21 ม.ค. 2562
412 พ.อ. ประพนธ์ คชประติยุทธ์ นาง จันทนี คชประติยุทธ์ 207,477 17 ม.ค. 2562
413 ร.ต. อำพร บุบผาชาติ นาง ไพเราะ บุบผาชาติ 207,471 17 ม.ค. 2562
414 นาย พิทยุตม์ พุ่มสะอาด น.ส. นพรัตน์ วงศาโรจน์ 207,707 17 ม.ค. 2562
415 นาย พาด จันดาวงษ์ พ.จ.อ. ศักดิ์นคร จันดาวงษ์ 198,234 17 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,240
416 นาย น้ำ นิลสาลิกา จ.ส.อ. สิทธิ์ นิลสาลิกา 207,478 17 ม.ค. 2562
417 จ.ส.อ. อรุณ ขาวลออ พล.ต.หญิง จิณห์นิภา ขาวลออ 207,476 15 ม.ค. 2562
418 นาง สวิง ประจงมูล น.ส. นงนุช ประจงมูล 207,474 15 ม.ค. 2562
419 นาง ศรีสวัสดิ์ สงเคราะห์ราษฎร์ นาง สุทธิณี สงเคราะห์ราษฎร์ 124,148 15 ม.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 83,328
420 ร.ต.หญิง สนิท อจละนันท์ นาง พัณณ์รัชภ์ เศรษฐสิทธิ์กุล 132,291 14 ม.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 75,206