การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 ร.ต. สุชาติ สิรสุนทร พล.ต.หญิง กรวิกา สิรสุนทร 136,865 5 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 71,275
412 ร.ต. เอนก จุ้ยขำ นาย ดุษฎี จุ้ยขำ 208,143 5 ส.ค. 2562
413 ร.ต. สนั่น ใจสอาด นาย สุรเดช ใจสอาด 208,141 5 ส.ค. 2562
414 ร.ต. อินทรี หงสกุล น.ส. วิมลรัตน์ อุทัย 111,841 5 ส.ค. 2562
415 ร.ต. อินทรี หงสกุล น.ส. ดวงหทัย หงสกุล 96,031 5 ส.ค. 2562
416 ร.ต. เกริ่น สุขทวี น.ส. สุชาดา สุขทวี 52,600 5 ส.ค. 2562
417 ร.ต. เกริ่น สุขทวี นาง ละมัย สุขทวี 155,274 5 ส.ค. 2562
418 เรือตรีหญิง สุมณฑา ปัทมจิตร น.ส. พีรวิษณ์ ปัทมจิตร 207,911 5 ส.ค. 2562
419 จ.ส.อ. สอาด โพธิ นาง มาลี โพธิ 207,907 5 ส.ค. 2562
420 นาง อำไพร เกตุษา นาย ธเนษฐ แตรเดชาเดช 208,140 5 ส.ค. 2562