การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 พ.ท. ปิยะศักดิ์ ปิยาพรวัฒนกุล นาง พรทิพย์ ปิยาพรวัฒนกุล 105,604 11 พ.ย. 2562
412 พ.ท. ปิยะศักดิ์ ปิยาพรวัฒนกุล นาง จิราพร นิลมาก 105,604 11 พ.ย. 2562
413 พ.ต. ไชยเดช สุมามาลย์ นาง ประภาดี ปลอดมณี 211,191 11 พ.ย. 2562
414 ร.ต. จิระวัฒน์ บุญยพฤกษ์ นาง สุดจิรา บุญยพฤกษ์ 163,533 11 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,673
415 ร.ต. สำรวย ประทุม น.ส. พัชรนันท์ ประทุม 211,191 11 พ.ย. 2562
416 จ.ส.อ. ธีรชัย ชนะบุญ นาง หนูภาพ มงคลวัจน์ 180,933 11 พ.ย. 2562
417 จ.ส.อ. ธีรชัย ชนะบุญ นาย ธัชชัย ชนะบุญ 30,000 11 พ.ย. 2562
418 จ.ส.อ. สงัด รัตนวงษ์ นาง พรนภา รุ่งเรือง 211,211 11 พ.ย. 2562
419 จ.ส.อ. เสนาะ มณฑลผลิน นาง พรรณฑิยาภรณ์ มณฑลผลิน 211,187 11 พ.ย. 2562
420 จ.ส.อ. สุรินทร์ พยัคฆจิตร์ นาย พรหมศักดิ์ พยัคฆจิตร์ 211,212 11 พ.ย. 2562