การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 พ.ท. ธงชัย ผิวนิล นาง รำพึง ผิวนิล 207,630 29 เม.ย. 2562
412 พ.ต. พงศ์พันธุ์ เลิศบุญชู นาง เสาวนีย์ เลิศบุญชู 207,633 29 เม.ย. 2562
413 ร.ต. ทรงศักดิ์ จอประดิษฐ์ ส.อ. โกศล จอประดิษฐ์ 87,172 29 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,451
414 ร.อ. สมพงษ์ แก้วชัยฤทธิ์กุล นาง หนูเวียง แก้วชัยฤทธิ์กุล 141,343 29 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 58,163 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,116
415 จ.ส.อ. ประพันธุ์ จันทร์สมบัติ นาง พิกุล จันทร์สมบัติ 207,624 29 เม.ย. 2562
416 ส.อ. สาธิต วิธานติรวัฒน์ นาง ณดา วิธานติรวัฒน์ 207,627 29 เม.ย. 2562
417 ส.ท. สำราญ โม่งทองหลาง น.ส. กาญจนา โม่งทองหลาง 206,533 29 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,090
418 นาย เลื่อน คำป้อม ร.ต. เสงี่ยม ล่องลอย 207,628 29 เม.ย. 2562
419 นาย เจตร อัมระนันท์ นาย ทองน้อย อัมระนันท์ 207,632 29 เม.ย. 2562
420 นาง สำอางค์ ไตรยุติ นาย กรีธา ไตรยุติ 207,624 29 เม.ย. 2562