การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 พ.ต. กอบกุล ก๋งอุบล นาย ธีรศักดิ์ ก๋งอุบล 204,179 13 พ.ย. 2560
412 ร.ต. ปัญญา อินทร์จันทร์ นาง ยุพิน อินทร์จันทร์ 102,214 13 พ.ย. 2560
413 ร.ต. ปัญญา อินทร์จันทร์ น.ส. พรปวีณ์ วิวัฒนาสิทธ์ 102,214 13 พ.ย. 2560
414 ร.ต. อัมรินทร์ สายสุด นาง สุทา สายสุด 204,418 13 พ.ย. 2560
415 ร.ต. มานอบ ปทุมานนท์ นาย กิตติศักดิ์ ปทุมานนท์ 204,419 13 พ.ย. 2560
416 ร.ต. กิตติเดช เจริญศรี จ.ส.อ. วันชัย เจริญศรี 204,432 13 พ.ย. 2560
417 จ.ส.อ. แสวง สอนสมภาร นาง ยุวรี ชัยวณิชยา 204,431 13 พ.ย. 2560
418 นาง สุพรรณี นเรศชัยยุทธ จ.ส.อ. เพิ่มศักดิ์ นเรศชัยยุทธ 204,428 13 พ.ย. 2560
419 นาง วิภารัตน์ สันติชินกุล ร.ต. วิสิต สันติชินกุล 204,427 13 พ.ย. 2560
420 นาง ทองล้วน ทานสัมฤทธิ์ ร.ต. กิตติ ทานสัมฤทธิ์ 204,434 13 พ.ย. 2560