การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 นาย ถวิล เพชรม่วง จ.ส.อ. ธีรพงษ์ รอดพิทักษ์ 207,403 1 พ.ย. 2561
412 นาง จำนงค์ นงเยาว์ นาย รุ่งณรงค์ นงเยาว์ 207,402 1 พ.ย. 2561
413 นาย อรุณ ทองกลาง พ.ท. ไสว ศรีนวล 207,410 1 พ.ย. 2561
414 นาง มณีรัตน์ บุญมา จ.ส.อ. อัสวิน บุญมา 207,427 1 พ.ย. 2561
415 นาง พวงชมภู ชุ่มชื่น พล.ต. บุญชัย ดิษฐกุล 207,409 1 พ.ย. 2561
416 นาง แบะ ชาญศิริ นาย บุญโลม ชาญศิริ 207,410 1 พ.ย. 2561
417 นาย เถิด ยันนาคี นาย โสธร ยันนาคี 207,408 1 พ.ย. 2561
418 นาย อยุธ นันทาภิวัธน์ พ.อ.หญิง ธิดาสิริ นันทาภิวัธน์ 83,277 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 124,137
419 นาย สมจิตร ฦาชา จ.ส.อ.หญิง ชุติกาญจน์ ทาแป้ง 103,711 1 พ.ย. 2561
420 นาย สมจิตร ฦาชา นาง จบ ฦาชา 103,711 1 พ.ย. 2561