การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 พล.ท. สำราญ ชีโรท พ.อ. นเรศ ชีโรท 207,469 16 ส.ค. 2561
412 พ.ต. บุญเทียม ฝีมือช่าง น.ส. อรุณสวัสดิ์ ฝีมือช่าง 207,177 16 ส.ค. 2561
413 ร.ต. สัมพันธ์ ดาระดาษ นาง อุไร ดาระดาษ 167,180 16 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
414 ร.ต. อำนวย แย้มละออ น.ส. มัณฑนา แย้มละออ 207,179 16 ส.ค. 2561
415 จ.ส.ต. ยุทธ์ จันทร์ผาสุข นาง ไข่มุกข์ จันทร์ผาสุข 207,125 16 ส.ค. 2561
416 นาง โสอด ศรีตองอ่อน จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ ศรีตองอ่อน 207,132 16 ส.ค. 2561
417 นาย ระยอง เครือพลับ นาง มาลา เครือพลับ 207,126 16 ส.ค. 2561
418 นาง ม้วน เข็มนาค ร.ต. สามารถ คล้ายพวก 167,126 16 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
419 นาง พิศวาท จิตต์สมสุข นาง วาสนา จิตต์สมสุข 167,125 16 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
420 นาง มณฑา เอมรักษา นาง กัลยา อาจหาญ 207,184 16 ส.ค. 2561