การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
411 นาง สมจวน กรุษประยูร พล.ต. ธีรศักดิ์ กรุษประยูร 206,171 1 มิ.ย. 2561
412 นาย วิจิตร สานิเทศ ร.อ.หญิง พรกนก สานิเทศ 205,891 1 มิ.ย. 2561
413 นาง บุญช่วย พงษ์พูลทรัพย์ พ.อ. ธนธัส ภูมิภูวนนท์ 205,884 1 มิ.ย. 2561
414 นาง ชั้น สังข์ป่า นาง อรชร สังข์ป่า 205,682 1 มิ.ย. 2561
415 นาง สา มีชัย ร.ต. ถนอม มีชัย 205,916 1 มิ.ย. 2561
416 นาง พจนา สุขเกตุ น.ส. นุชนาฎ สุขเกตุ 205,907 1 มิ.ย. 2561
417 นาย ประจวบ เจริญนาน น.ส. ปราณี เจริญนาน 205,908 1 มิ.ย. 2561
418 นาย นวพล ทาประเสริฐ นาง บัวเงิน ภูสมนึก 187,339 1 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,569
419 พล.ต. ธีรพันธุ์ สัตตบรรณศุข พ.ท. แสงจักก์ สัตตบรรณศุข 205,783 28 พ.ค. 2561
420 พ.อ. ชาญ กนิษฐานนท์ พล.อ.ต. สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ 205,783 28 พ.ค. 2561