การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 ร.ต. สุรสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ น.ส. วีณา ศรีสมบูรณ์ 207,558 14 ม.ค. 2562
422 จ.ส.อ. แสวง บุญพ่วงสัมฤทธิ์ นาย จิรวัฒน์ บุญพ่วงสัมฤทธิ์ 207,527 14 ม.ค. 2562
423 จ.ส.อ. สุนทร โพธิลักษณ์ นาง พรทิพย์ เหลือบจำเริญ 207,529 14 ม.ค. 2562
424 ส.อ. เฉลียว เหลือทรัพย์ น.ส. สุกัญญา เหลือทรัพย์ 207,557 14 ม.ค. 2562
425 นาง ลมัย เจริญทรัพย์ นาย ไพฑูรย์ เจริญทรัพย์ 207,494 14 ม.ค. 2562
426 นาง ผ่องพรรณ์ ขยันกิจ น.ส. พัชรกมล ขยันกิจ 207,726 14 ม.ค. 2562
427 นาย บุญรอด รัตนอุบล ร.ต. ประภัส รัตนอุบล 207,495 14 ม.ค. 2562
428 นาง บด บุญประทุม พ.ต. ขุนทด บุญประทุม 207,492 14 ม.ค. 2562
429 นาง ทองเจือ สามิภักดิ์ น.ส. กาญจนา สามิภักดิ์ 207,493 14 ม.ค. 2562
430 นาง ทอง รวมฉิมพลี นาย วินัย รวมฉิมพลี 207,494 14 ม.ค. 2562