การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 นาง สุย เกื้อกูล ร.ต. ทวีป ขันธ์มั่น 208,143 5 ส.ค. 2562
422 นาง กัลยา ธนูสิงห์ ร.ต.หญิง ปราณี ภัทรบูชา 208,144 5 ส.ค. 2562
423 น.ส. อุไร เหลือบริบูรณ์ นาง จุฑากมล อินทระสันต์ 207,114 5 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,045
424 นาย พิทยา เยาวสังข์ น.ส. ภาวิณี จันทโชติ 167,895 5 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
425 นาง ทองคำ เติมสายทอง ร.ท. วิโรจน์ เติมสายทอง 207,908 5 ส.ค. 2562
426 น.ส. อารีรักษ์ ประภาพร น.ส. ทวีพร มหัตธน 207,909 5 ส.ค. 2562
427 นาย ละมัย เอี่ยมเกตุ พ.ต. มานพ เอี่ยมเกตุ 207,910 5 ส.ค. 2562
428 นาย มนตรี วัยวาสน์ นาย พงศธร วัยวาสน์ 201,106 5 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,075
429 นาง ขจร ปลื้มถนอม นาง สุวรรณี ธนากรพิพัฒนกุล 208,182 5 ส.ค. 2562
430 พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิง วัฒนา วัชโรทัย นาย ฐานิสร์ วัชโรทัย 110,426 2 ส.ค. 2562