การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 พ.ต. อนันต์ มลิจันทร์บัว น.ส. สุนิศา มลิจันทร์บัว 42,949 28 พ.ค. 2561
422 พ.ต. อนันต์ มลิจันทร์บัว นาง นภัสสร เทพกอม 162,766 28 พ.ค. 2561
423 ร.ท. สมวงษ์ จอมมณีวงษ์ ร.ต. ศุภโชค จอมมณีวงษ์ 205,802 28 พ.ค. 2561
424 ร.ต. สุทิน เทพจันทร์ น.ส. เสาวลักษณ์ เทพจันทร์ 205,716 28 พ.ค. 2561
425 ร.ต. บุญสืบ เพ็งจันทร์ นาง โกศล เงินพุ่ม 142,285 28 พ.ค. 2561
426 ร.ต. บุญสืบ เพ็งจันทร์ จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ เพ็งจันทร์ 63,445 28 พ.ค. 2561
427 ร.ต. สุรีย์ สายเพีย นาง ทองมี สายเพีย 206,000 28 พ.ค. 2561
428 ร.ต. สถาพร สุคันธรส นาง อัมพร สุคันธรส 205,801 28 พ.ค. 2561
429 ร.ต. ประมวล อ่วมขันธ์ จ.ส.อ. ชัยรัตน์ อ่วมขันธ์ 205,782 28 พ.ค. 2561
430 ร.ต. สุวรรณ ทัพซ้าย จ.ส.อ. กษิเดช ทัพซ้าย 205,785 28 พ.ค. 2561