การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 น.ส. อารีย์ สุขท้วม นาย วสันต์ วัฒนะโชคชัย 209,578 8 ต.ค. 2562
422 นาง ประดิษฐ์ อุ่นเสน่หา น.ส. เบญจมาศ อุ่นเสน่หา 209,579 8 ต.ค. 2562
423 นาย วิโรจน์ แสงจันทร์ นาง อารัติกา ฮกชุน 169,316 8 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
424 นาง อุ่น ปั้นทองคำ นาย อาทิตย์ ปั้นทองคำ 209,601 8 ต.ค. 2562
425 นาย สมคิด เพ็ชรเนียม นาง มาลี เพ็ชรเนียม 195,135 8 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,467
426 นาย เดชา ผดุงปราชญ์ น.ส. สุมาพร ผดุงปราชญ์ 209,304 8 ต.ค. 2562
427 พ.อ. ประสงค์ ดาราสว่าง นาง เบญญา พวงคำ 209,605 4 ต.ค. 2562
428 ร.อ. วีระพันธ์ มาหา นาง ประไพ มาหา 209,578 4 ต.ค. 2562
429 พ.อ.อ. อธิพันธ์ แย้มวรรณนัง นาง ภัทรานิษฐ์ แย้มวรรณนัง 169,586 4 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
430 ร.ต. นิพนธ์ โสรธร นาง ทองใบ โสรธร 209,585 4 ต.ค. 2562