การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 นาง เฉลียว พันธ์วิชัย น.ส. รัตติยา พันธ์วิชัย 208,029 8 พ.ค. 2562
422 นาง บุญมา โยธาจันทร์ นาง ขนิษฐา โยธาจันทร์ 207,751 8 พ.ค. 2562
423 นาย เริงศักดิ์ อินทาราม นาง ปราณี อินทาราม 207,753 8 พ.ค. 2562
424 นาง ชุลี อ่อนเกตุพล จ.ส.อ. ฐปกรณ์ อ่อนเกตุพล 207,754 8 พ.ค. 2562
425 นาง อรุณศรี คล้ายสุทธิ์ นาง อนุจี บุญสูตร 208,029 8 พ.ค. 2562
426 นาง อรุณศรี คล้ายสุทธิ์ นาวาอากาศโท อิสราวุฒิ คล้ายสุทธิ์ 103,875 8 พ.ค. 2562
427 นาง อรุณศรี คล้ายสุทธิ์ น.ส. กัญจลักษณ์ ธนกุลฉลองศรี 103,875 8 พ.ค. 2562
428 นาง สมจิตร์ ฉิมอาภัย นาง มาเรียม สุวรรณาศรัย 207,760 8 พ.ค. 2562
429 นาง สงัด นิ่มหนู นาง สุนี นิ่มหนู 207,761 8 พ.ค. 2562
430 นาย วินัย เอี่ยมสอาด นาย อิทธิชัย เอี่ยมสอาด 207,759 8 พ.ค. 2562