การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 นาย บุญสม ปรีดี นาง สมทรง ปรีดี 207,178 16 ส.ค. 2561
422 นาง ทองเจือ ภู่ทอง ร.ต. บุญเชิด เทียนสว่าง 207,179 16 ส.ค. 2561
423 พ.อ. สารัตถ์ ไพรินทร์ นาย บรรณสิทธิ์ ไพรินทร์ 207,119 15 ส.ค. 2561
424 ส.อ. บุญลือ ภาคาทิน น.ส. สุนทรี ภาคาทิน 207,120 15 ส.ค. 2561
425 นาง สมสุข พลกนิษฐ์ จ.ส.อ. สมศักดิ์ พลกนิษฐ์ 206,870 15 ส.ค. 2561
426 นาง สมบัติ แก้วบุดดี นาย ฐานันดร แก้วบุดดี 207,121 15 ส.ค. 2561
427 นาง บัว หลักชัย นาง บังอร จันทวี 207,119 15 ส.ค. 2561
428 พ.อ. สมคิด โตวิชัย พ.อ. สมชาติ โตวิชัย 207,152 14 ส.ค. 2561
429 ร.ต. มนัส บู่สามสาย นาง อนงค์ บู่สามสาย 207,151 14 ส.ค. 2561
430 ร.ต. ต้อย งู้บุตรตน นาง อรุณี งู้บุตรตน 207,153 14 ส.ค. 2561