การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 นาย เชื้อ นุ่มมีศรี นาย มานพ นุ่มมีศรี 204,422 13 พ.ย. 2560
422 นาย เชาวลิต พลสว่าง นาง นภัสนันท์ เวียงวงษ์งาม 203,386 13 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,040
423 น.ส. จารุวรรณ เอี่ยมสำลี ร.ต. ธนวัติ เอี่ยมสำลี 204,433 13 พ.ย. 2560
424 นาย จงกล ไถ่ประยูร น.ส. วรรณิภา ไถ่ประยูร 204,428 13 พ.ย. 2560
425 นาง สนั่น เจริญผ่อง จ.ส.อ. กิตติวัฒน์ เจริญผ่อง 204,418 13 พ.ย. 2560
426 นาย พล สุนทรโชติ น.ส. วรัญยา พิบูลย์ 204,421 13 พ.ย. 2560
427 นาง พรรณี เกิดลอย ร.ท. ยงยุทธ เกิดลอย 204,421 13 พ.ย. 2560
428 นาย ญัตติพงศ์ เกิดกำบท นาง สำเนียง เกิดกำบท 74,500 13 พ.ย. 2560
429 นาย ญัตติพงศ์ เกิดกำบท ด.ญ. ศลิษา ฉวีรัมย์ 129,023 13 พ.ย. 2560
430 นาง ลิ้นจี่ ทรายทอง นาวาเอก นพดล ทรายทอง 204,433 13 พ.ย. 2560