การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 นาง ทัศนา รัตนพิทักษ์ นาวาโท วินัย รัตนพิทักษ์ 167,423 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
422 น.ส. แดง มิกขุนทด นาง อังคนา นาคทองสุข 207,424 1 พ.ย. 2561
423 นาง เจือ สุวรรณประเสริฐ จ.ส.อ. ปิยะวัฒน์ ไทรสาหร่าย 207,418 1 พ.ย. 2561
424 นาย คมชนะ ศรีทองแท้ นาง หวัน ศรีทองแท้ 141,173 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 26,239
425 นาย เสงี่ยม หินแก้ว พ.ต. เทพประทาน แสงโทโพธิ์ 207,422 1 พ.ย. 2561
426 นาย สวัสดิ์ ศรีใส น.ส. สุกัญญา หล่มแก้ว 166,943 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
427 นาง เลื่อน บุญสนาม นาง วิไลวรรณ ศิริภักดิ์ 207,423 1 พ.ย. 2561
428 นาง ลำเพียง ฉลาดธรรม ร.ต. ลำจวน ฉลาดธรรม 195,259 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,159
429 นาย แปลก ออกแม้น นาง ปิยะมาศ ออกแม้น 207,420 1 พ.ย. 2561
430 นาย วิชิต ตระกรุดแก้ว นาย ภาณุ ตระกรุดแก้ว 207,157 1 พ.ย. 2561