การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 ร.ต. จิตร แก้วประเสริฐ น.ส. บุษบา แก้วประเสริฐ 164,628 26 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
422 ร.ต. ประวุฒิ ไวการยุทธ น.ส. ณัฐภัทร ไวการยุทธ 204,612 26 ม.ค. 2561
423 ร.ต. สมบัติ กลิ่นหอม นาง เฉลียว กลิ่นหอม 204,598 26 ม.ค. 2561
424 ร.ต. นิพันธ์ พูนวัน นาง วนิดา พูนวัน 191,585 26 ม.ค. 2561
425 ร.ต. นิพันธ์ พูนวัน นาย พศุตม์ พูนวัน 13,028 26 ม.ค. 2561
426 จ.ส.อ. พนม แย้มกลัด นาง ลมัย แย้มกลัด 204,612 26 ม.ค. 2561
427 จ.ส.อ.หญิง วรรณี ต่อวงษ์ นาย อังสุวัส ดิษยมาลย์ 204,610 26 ม.ค. 2561
428 จ.ส.อ. ยุทธการ มัทยา นาง ชูศรี มัทยา 204,610 26 ม.ค. 2561
429 จ.ส.อ. พีระ สุขเสมอ นาง เพ็ญศรี สุขเสมอ 70,000 26 ม.ค. 2561
430 จ.ส.อ. พีระ สุขเสมอ นาย กิตติศักดิ์ สุขเสมอ 134,609 26 ม.ค. 2561