การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
421 ร.ต. ทองอินทร์ บุญเต็ม นาง หนูจันทร์ บุญเต็ม 205,848 17 เม.ย. 2561
422 จ.ส.อ. เดชประเสริฐ พ่วงมาลี นาง สำเนียง พ่วงมาลี 165,837 17 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
423 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ศรีมันตะ นาง ธนพร ศรีมันตะ 205,857 17 เม.ย. 2561
424 ส.อ. มานพ ศรีห้วยบง นาง พรรณภา หรั่งทอง 49,930 17 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,930
425 ส.อ. มานพ ศรีห้วยบง นาย บุญเฮียง ศรีห้วยบง 140,000 17 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,930
426 ส.ท. ธีระนันท์ สาสาย นาย บุญเกื้อม สาสาย 205,847 17 เม.ย. 2561
427 นาย ลม ปิตะบุตร ร.ต. อาคม ปิตะบุตร 205,836 17 เม.ย. 2561
428 น.ส. ภัทรวดี มงคลตวัฒน์ ส.อ. นนทกร ฐานะประเสริฐ 205,836 17 เม.ย. 2561
429 นาย โพดา งามวัน จ.ส.อ. สิทธิกร งามวัน 205,849 17 เม.ย. 2561
430 นาย เพชร อะทะวงษา นาย จีระศักดิ์ อะทะวงษา 155,000 17 เม.ย. 2561