การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 นาง จำปา อ่างบัว นาย วิสุทธิ อ่างบัว 207,493 14 ม.ค. 2562
432 นาง คำแฝง ชื่นสมบัติ น.ส. รัตน์เกล้า รุ่งฤทธิ์ 207,495 14 ม.ค. 2562
433 นาง สัมเกลี้ยง หัสฎางกูล นาง ดวงดาว หัสฎางกูล 207,525 14 ม.ค. 2562
434 นาย ฤทธิ์ ปรีศิริ นาง ประทุม ปรีศิริ 207,526 14 ม.ค. 2562
435 นาง พิศมัย แสงทอง พล.ต. สถิต แสงทอง 207,528 14 ม.ค. 2562
436 นาง ประคอง เครือวัลย์ นาย ชัยณรงค์ เครือวัลย์ 207,529 14 ม.ค. 2562
437 นาง บัวลา วงศ์หมุด พ.อ. วีระ คงมี 207,527 14 ม.ค. 2562
438 นาง นิตย์ สูญพ้นไร้ น.ส. จิรัชญา วังแข 207,526 14 ม.ค. 2562
439 นาย เดช ศรีคำ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ศรีคำ 207,530 14 ม.ค. 2562
440 นาย ณรงค์ ยมดิษฐ์ นาย นริด ยมดิษฐ์ 207,530 14 ม.ค. 2562