การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 ส.ท. ธรรมชาติ ภัทรเที่ยง นาย สุธรรม ภัทรเที่ยง 206,899 14 ส.ค. 2561
432 นาง อุไร บุญมี นาง หัสญา อภิญ 207,159 14 ส.ค. 2561
433 นาง สุมาลี ธรรมเนียม นาย สาทร ธรรมเนียม 167,389 14 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
434 นาย สันทัศน์ สุดชฎา นาง กุศล สุดชฎา 207,150 14 ส.ค. 2561
435 นาง วันเพ็ญ แก้วประพาฬ พ.อ.หญิง พนิตตา แก้วประพาฬ 140,113 14 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,475 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 556
436 นาง ยศธร ใจชอบ น.ส. ผกามาศ ใจชอบ 167,158 14 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
437 นาง โพธิ์ สันเสนาะ จ.ส.อ. ประมวล สันเสนาะ 207,150 14 ส.ค. 2561
438 นาง ผ่องพรรณ เจียรพิพัฒน์ นาย นุสรณ์ เจียรพิพัฒน์ 207,151 14 ส.ค. 2561
439 นาง บุญยก นาเมือง จ.ส.อ. มนตรี นาเมือง 207,158 14 ส.ค. 2561
440 พ.อ. อำพล โตทรัพย์ นาง เพ็ญศรี โตทรัพย์ 207,172 9 ส.ค. 2561