การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 นาง รุ่งอรุณ มืดอินทร์ จ.ส.ต. ปรเมศวร์ มืดอินทร์ 204,430 13 พ.ย. 2560
432 นาง บุญเสริม ไตรสุทธิ จ.ส.อ. สมนึก ไตรสุทธิ 204,192 13 พ.ย. 2560
433 นาง บุญชู จำปาดวง จ.ส.อ. มานิตย์ จำปาดวง 204,431 13 พ.ย. 2560
434 นาง ทุเรียน โพธิ์งาม ร.ต. สมควร โพธิ์งาม 204,430 13 พ.ย. 2560
435 นาย ณรงค์ สาขาว นาง ละออง สาขาว 113,813 13 พ.ย. 2560 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000 และค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,621
436 พล.ต.หญิง พัชราภรณ์ จิตร์อรุณ นาย นวภัทร จิตร์อรุณ 204,463 7 พ.ย. 2560
437 พ.อ.(พิเศษ) สุพจน์ ทองวุฒิ น.ส. เนตรทราย ทองวุฒิ 51,116 7 พ.ย. 2560
438 พ.อ.(พิเศษ) สุพจน์ ทองวุฒิ นาง วันทนีย์ ทองวุฒิ 51,116 7 พ.ย. 2560
439 พ.อ.(พิเศษ) สุพจน์ ทองวุฒิ นาย ภาณุวัฒน์ ทองวุฒิ 51,116 7 พ.ย. 2560
440 พ.อ.(พิเศษ) สุพจน์ ทองวุฒิ นาย ภัทราวุธ ทองวุฒิ 51,116 7 พ.ย. 2560