การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 นาย ภักดี ลับไพรี น.ส. อัจฉรี ลับไพรี 211,011 26 พ.ค. 2563
432 นาง ทองหยิบ หงส์แก้ว ส.อ. มนัส หงส์แก้ว 211,012 26 พ.ค. 2563
433 นาย สิน เพชรจะโป๊ะ ร.ต. สาคร คำมูลมาตย์ 211,012 26 พ.ค. 2563
434 นาง สมจิต นิลกุล พ.อ. สืบพงศ์ นิลกุล 136,381 26 พ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 74,640
435 นาย วรโชติ บุญมา ร.ต. ธวัช บุญมา 211,016 26 พ.ค. 2563
436 นาง มาลี ศรีเงินงาม นาง ณคประภา บำรุงสุข 211,017 26 พ.ค. 2563
437 นาย เผือน จันทร์ดี ร.ต. อนนท์ จันทร์ดี 211,018 26 พ.ค. 2563
438 นาง เพ็ญศรี สง่าสงฆ์ นาง กรรณิการ์ รอดเริงรื่น 211,019 26 พ.ค. 2563
439 นาง เสาวลักษณ์ เพ่งพินิจ นาง นิภาพรรณ เย็นใจชื้น 211,020 26 พ.ค. 2563
440 นาง ละมัย มุลณี ร.ต. กัมปนาท มุนนี 211,020 26 พ.ค. 2563