การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 จ.ส.อ. อภิรัตน์ จันทร์เพชร นาง ประภาพร จันทร์เพชร 205,784 28 พ.ค. 2561
432 นาย ยุทธพงษ์ พงษ์สถิตย์ พ.อ. คงฤทธิ์ พงษ์สถิตย์ 205,715 28 พ.ค. 2561
433 น.ส. อัญชลี ศรี่เจริญ นาย กิตติ ศรีเจริญ 165,926 28 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
434 นาย สมนึก แก้วมุ้ย จ.ส.อ.หญิง ศรีนะภา แก้วมุ้ย 204,336 28 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,390
435 นาง สนอง ธาราชีพ นาง เรณู ศรีกระจ่าง 205,727 28 พ.ค. 2561
436 นาย มนต์ชัย จิตรสัมฤทธิ์ผล พ.ท.หญิง เหมือนฝัน อภินันทโน 205,937 28 พ.ค. 2561
437 นาง พยอม เพิ่มทรัพย์ นาย ชำนาญ เพิ่มทรัพย์ 205,929 28 พ.ค. 2561
438 นาง ทองสุข น้อยจาด จ.ส.อ. อำนาจ น้อยจาด 205,731 28 พ.ค. 2561
439 นาง จำลอง สีห์ประเสริฐ นาง จินดา วัสวัสดิ์ 206,171 28 พ.ค. 2561
440 นาย อภิชัย พูลศิลป์ น.ส. ลัดดา คงเพชรขาว 186,224 28 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 19,560