การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 พ.อ. พินิจ โฉมรุ่ง นาง วัชรินทร์ โฉมรุ่ง 207,939 30 ส.ค. 2562
432 พ.ท. สุนทร กัลยาณะการี นาง อำพรรณ กัลยาณะการี 147,380 30 ส.ค. 2562
433 พ.ท. สุนทร กัลยาณะการี น.ส. ชุติมา กัลยาณะการี 60,538 30 ส.ค. 2562
434 พ.ท. สมชาย สุวรรณปิณฑะ นาย ฐานวัจน์ สุวรรณปิณฑะ 167,920 30 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
435 ร.ต. สมศักดิ์ กลิ่นประทุม นาง ปัญจภรณ์ บุญพร้อม 162,937 30 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,010
436 ร.ต. สุทธิชัย วัฒนกุล นาง สุพัตรา วัฒนกุล 207,918 30 ส.ค. 2562
437 ร.ต. วิชัย พูลสมบัติ ร.ต. ฉัตร พูลสมบัติ 207,941 30 ส.ค. 2562
438 จ.ส.อ. บุญยัง คำสุวรรณ นาง ธนภรณ์ คำสุวรรณ 208,180 30 ส.ค. 2562
439 จ.ส.อ. คมสัน สระกระโทก นาง สีไพล สระกระโทก 207,921 30 ส.ค. 2562
440 จ.ส.อ. กมล คงสมพัฒน์ นาง สมพร เปียปะโมง 92,924 30 ส.ค. 2562