การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 นาย พิทักษ์ ลิ้มกุสุมาวดี นาง จุฬาลักษณ์ แจ่มอรุณ 167,413 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
432 นาง ผวล สุภาเลิศ นาง สุจิตรา สุภาเลิศ 207,430 1 พ.ย. 2561
433 นาย ประสิทธิ์ หวังชม น.ส. นงลักษณ์ ใจสุธน 207,421 1 พ.ย. 2561
434 นาย ทน ท่ากระเบา จ.ส.อ. นริศ ท่ากระเบา 207,419 1 พ.ย. 2561
435 นาง สังเวียน อินทรประเสริฐ นาย นเรศ ทยาสุทธิ 207,183 1 พ.ย. 2561
436 นาย สมจิตร สามภักดี นาง เวสารัช คุ้มสุพรรณ 207,182 1 พ.ย. 2561
437 นาง ลมัย สมประสงค์ ร.ท. รัมณรา สมประสงค์ 207,182 1 พ.ย. 2561
438 นาง ชูศรี ดีใจวงษ์ พ.ท. พายัพ เลขะวัฒนะ 207,176 1 พ.ย. 2561
439 นาง อามีนะห์ พวงทองดี นาย สุวัฒน์ พวงทองดี 207,207 1 พ.ย. 2561
440 นาง อัมพร สุขพานิช ร.ต. พงษ์สันต์ สุขพานิช 207,208 1 พ.ย. 2561