การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 นาง แสงเพ็ญ พึ่งอิน นาง จุฬาลักษณ์ แจ่มอรุณ 167,563 9 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
432 นาง หลิง สวนสมจิตต์ น.ส. นุชจนารถ สวนสมจิตต์ 207,567 9 ก.ค. 2562
433 นาง อารี ธรรมประสิทธิ์ น.ส. เอื้อมพร ธรรมประสิทธิ์ 207,571 9 ก.ค. 2562
434 นาย ประยูรศักดิ์ มีก่ำ นาย คนึง มีก่ำ 207,942 9 ก.ค. 2562
435 นาง วันทนี ตาละลักษมณ์ น.ส. โฉมอุษา ตาละลักษมณ์ 130,568 9 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,003
436 นาย ไผ่ ยินดีโสตร นาง กาญจนา ยินดีโสตร 167,572 9 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
437 นาง สุกัญญา ถือซื่อ จ.ส.อ. ไพโรจน์ ถือซื่อ 207,093 9 ก.ค. 2562
438 นาย เหลี่ยม คชบาง นาย สมควร คชบาง 207,942 9 ก.ค. 2562
439 นาง กันยา ศุขะทัต นาง สันธนา พานิชภักดิ์ 207,942 9 ก.ค. 2562
440 นาง ปุ๊ บุญเฉลิม นาย อนันต์ เทพเพราะ 207,569 9 ก.ค. 2562