การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 นาง ดาเรศ ไกรสมเดช นาง ศศิกาญจน์ เชียงทอง 152,380 8 พ.ค. 2562
432 นาง ดาเรศ ไกรสมเดช นาย กมนชาติ ไกรสมเดช 55,380 8 พ.ค. 2562
433 นาง ขันทอง นาคปลั่ง นาง ชื่นสุมณ บุษราคัม 207,764 8 พ.ค. 2562
434 นาง สุรีย์ ตะระโสภณ พ.อ. ชูชาติ ตะระโสภณ 167,763 8 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
435 นาง ประจวบ พิสิฐสุข ส.อ. วุฒิชัย พิสิฐสุข 167,762 8 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
436 นาย จำเนียร จันทร์ลา จ.ส.อ. สมพร ทางธรรม 207,764 8 พ.ค. 2562
437 นาง สำอางค์ เข็มเพ็ชร์ ร.ต. สมชาย เข็มเพ็ชร์ 207,791 8 พ.ค. 2562
438 นาง ระเบียบ พังพิศ จ.ส.ต. มานพ รื่นเริงบุญ 207,790 8 พ.ค. 2562
439 นาง นิภาภรณ์ จ่ายประญัติ พ.ท. สวิง จ่ายประญัติ 207,790 8 พ.ค. 2562
440 นาย ชาญวุฒิ รุ่งฤทธิ์ดี พ.อ.หญิง จรินทร รุ่งฤทธิ์ดี 207,789 8 พ.ค. 2562