การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 ส.อ. ประพันธ์ มนตรีรัชต์กูล นาง ภัณฑาภรณ์ พจน์สมพงษ์ 204,616 26 ม.ค. 2561
432 อส.ทพ. นิพนธ์ ภักดีมาก นาง ลำดวน รักษ์แก้ว 204,575 26 ม.ค. 2561
433 นาย บุญเลิศ โกเสยะโยธิน น.ส. อนงค์นุช โกเสยะโยธิน 204,588 26 ม.ค. 2561
434 นาง น้ำฝน สนแก้ว น.ส. นรรจพร สนแก้ว 204,575 26 ม.ค. 2561
435 นาย ขจร วงศ์เขียวละม่อม พ.ท. วิรุตม์ วงศ์เขียวละม่อม 204,573 26 ม.ค. 2561
436 น.ส. สุมณฑา ทุมเชียงลำ นาย รัศมี ทุมเชียงลำ 204,613 26 ม.ค. 2561
437 นาง บุญมา จันทร์เพ็ญ ร.อ. ชำนาญ จันทร์เพ็ญ 204,598 26 ม.ค. 2561
438 นาย บุญญะฤทธิ์ แสงสว่าง นาง ประยูร แสงสว่าง 204,580 26 ม.ค. 2561
439 นาย แสวง อ้นฉิม นาง วิไลภรณ์ อู่ตะเภา 204,609 26 ม.ค. 2561
440 นาง วารี แตงงาม จ.ส.อ.หญิง บุษบา ทิพย์ถาวรกุล 204,614 26 ม.ค. 2561