การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 น.ส. สุภรณ์ วันงาม น.ส. รุ่งทิวา ชูรัตน์ 211,211 11 พ.ย. 2562
432 นาง จำปี สุระกร ร.อ. สมชาย ศรีไพโรจน์ 211,189 11 พ.ย. 2562
433 นาง ทองพูน กองศรี จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ กองศรี 211,190 11 พ.ย. 2562
434 นาง ประจวบ หวังสุดใจ น.ส. น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์ 210,934 11 พ.ย. 2562
435 พล.อ. วีรศักดิ์ นักสอน น.ส. สุธิดา นักสอน 53,935 8 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 157,306
436 พล.อ. วรพิมพ์ ดิษยบุตร นาง โสภี ดิษยบุตร 160,170 8 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,071
437 พ.อ. ยก อินทรอักษร น.ส. สุภาณี อินทรอักษร 211,499 8 พ.ย. 2562
438 พ.อ. ชาญยุทธ หิมพงษ์ นาง ดวงภร หิมพงษ์ 211,220 8 พ.ย. 2562
439 พ.ต. ทินกร นพคุณ นาง อุไรวรรณ นพคุณ 211,239 8 พ.ย. 2562
440 พ.ต. ปั่น แสนพันธุ์ นาย ปิติ แสนพันธุ์ 211,240 8 พ.ย. 2562