การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
431 นาง จันศรี โฮมสอน นาง นันทิตา วงค์นางาม 118,348 17 เม.ย. 2561
432 นาง อภิรดี พุทธศรี นาย จิรกฤต พุทธศรี 205,856 17 เม.ย. 2561
433 นาย สุรินทร์ พึ่งมี น.ส. พรรณี มาสุวัตร์ 205,861 17 เม.ย. 2561
434 นาย มาลัย ดีสีปาน นาย เกียรติศักดิ์ ดีสีปาน 68,617 17 เม.ย. 2561
435 นาย มาลัย ดีสีปาน น.ส. ปัทมา ดีสีปาน 68,617 17 เม.ย. 2561
436 นาย มาลัย ดีสีปาน นาง กิ่งแก้ว ดีสีปาน 68,617 17 เม.ย. 2561
437 นาง นาง ไพรนา น.ส. ตุ้ม แย้มพยุง 205,860 17 เม.ย. 2561
438 นาง ฉวีวรรณ คชเสนี พล.ต. วิริยะ คชเสนี 205,857 17 เม.ย. 2561
439 พล.อ. ศิริชัย สุวรรณมณี นาง วรรณา สุวรรณมณี 70,355 11 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 135,469
440 พ.อ. ศักดิ์ชาย ภูริวัฒน์ นาง ชวนพิศ ภูริวัฒน์ 205,829 11 เม.ย. 2561