การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 ร.ต. สุเทพ ล้วนกลิ่นหอม นาง ประเทือง ล้วนกลิ่นหอม 207,170 9 ส.ค. 2561
442 ร.ต. บัณฑิต มหาภาส นาย ชุติพงษ์ มหาภาส 207,168 9 ส.ค. 2561
443 ร.ต. บุญยืน ชีวะประเสริฐ นาง ฐิติพันธ์ ชีวะประเสริฐ 207,167 9 ส.ค. 2561
444 จ.ส.อ. สมบัติ ปัญญากิจ น.ส. สมนพร ปัญญากิจ 207,174 9 ส.ค. 2561
445 จ.ส.อ. ชั้น ศรีระยับ นาง สมบัติ ศรีระยับ 207,175 9 ส.ค. 2561
446 นาง อวยพร สุขสำราญ นาย สมชนก สุขสำราญ 207,172 9 ส.ค. 2561
447 นาง ทองหล่อ บุญมายะพันธุ์ น.ส. ลลิตา สาครเย็น 197,145 9 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,260
448 นาง ทองใบ ขวัญยืน นาง สุวรรณอัมพา อูรี่ 207,469 9 ส.ค. 2561
449 นาย ต้นวงศ์ คุณะเกษม นาง ทัศพร คุณะเกษม 207,169 9 ส.ค. 2561
450 นาย แก้ว สีม่วง น.ส. นภาพร สีม่วง 207,169 9 ส.ค. 2561