การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 นาง จำลอง ปามุทา น.ส. ณัฐชัชกร ชลัฐวงศ์ 167,289 8 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
442 นาง ก้อนดิน ประดุจแก้ว พ.อ. ศิวะ ประดุจแก้ว 207,549 8 พ.ค. 2562
443 นาย สมชาย เกิดรุ่งเรือง นาง สมคิด เกิดรุ่งเรือง 207,542 8 พ.ค. 2562
444 น.ส. ศิริพร เกตุแก้ว นาย อภิพล เสียงใส 72,497 8 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 , หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,856 และค่าเงินรายได้พัฒนากิจการ 24,429
445 นาง เล็ก นาคเกิด นาง ชลธิชา ทวีเงิน 207,791 8 พ.ค. 2562
446 นาง พยอม เปี่ยมขำดี ร.ต. ชูชาติ เปี่ยมขำดี 207,803 8 พ.ค. 2562
447 นาย ชุบ เผือกทอง ส.อ.หญิง รัชนี ฉวีวงษ์ 207,780 8 พ.ค. 2562
448 นาย จวน วรรณสุข ร.ต. ประจักษ์ วรรณสุข 207,780 8 พ.ค. 2562
449 นาง อนงค์ สิงห์แก้ว ร.ต. ชัยพร ศรีสวน 207,805 8 พ.ค. 2562
450 นาย หว่า อาปะโกเศศ นาย สง่า อาปะโกเศศ 207,779 8 พ.ค. 2562