การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 พ.อ. ฉลาด สุวรรณศรี พ.อ.หญิง ประภาพรรณ สุวรรณศรี 205,831 11 เม.ย. 2561
442 ร.อ. ทองอินทร์ แสงสว่าง นาง จิราพร เอกวงศ์ 205,866 11 เม.ย. 2561
443 จ.ส.อ. ประสงค์ อัมพรพงษ์ จ.ส.อ. ประภาส อัมพรพงษ์ 205,864 11 เม.ย. 2561
444 จ.ส.อ. ทนง สุทธินาค นาง ราตรี สุทธินาค 154,520 11 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,357
445 นาย อำนวย คงวง นาง น้อย คงวง 205,828 11 เม.ย. 2561
446 นาง สี น้อยโพนทัน นาง สิริกัญญา น้อยโพนทัน 205,829 11 เม.ย. 2561
447 นาย มีชัย ใจเล็ก นาย สมมาตร์ ใจเล็ก 206,196 11 เม.ย. 2561
448 นาง ประเสริฐ ประทุมทอง นาง รัชนี อวยพร 160,744 11 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,087
449 นาง บุญเสริม สนจิตร นาง ยาใจ คะสีทอง 205,830 11 เม.ย. 2561
450 นาง อาภรณ์ เอื้อมอุ่น จ.ส.อ. สุนาจ เอื้อมอุ่น 205,865 11 เม.ย. 2561