การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 จ.ส.อ. กมล คงสมพัฒน์ นาย สมบูรณ์ คงสมพัฒน์ 115,000 30 ส.ค. 2562
442 จ.ส.อ. เสริม ชำนาญนาค นาย เสกสรรค์ บุญกุล 207,658 30 ส.ค. 2562
443 จ.ส.อ. เนรมิต นารีรักษ์ นาง นิตยา นารีรักษ์ 208,255 30 ส.ค. 2562
444 นาง เหม สุดสุย นาย สุนทร สุดสุย 207,939 30 ส.ค. 2562
445 นาง ณภัทร ยืนยง ร.ต. มณเฑียร ยืนยง 130,000 30 ส.ค. 2562
446 นาง ณภัทร ยืนยง นาย ประสพโชค ทองสารี 77,940 30 ส.ค. 2562
447 นาง ประไพ พินิจนันท์ ร.ต. มานพ พินิจนันท์ 208,050 30 ส.ค. 2562
448 นาง พุฒ สวนชูผล จ.ส.อ. ขวัญชาติ สวนชูผล 208,101 30 ส.ค. 2562
449 นาง พิเชียร สังข์นาค นาง เพลินพิศ สังข์นาค 207,938 30 ส.ค. 2562
450 นาย ประสิทธิ์ เหมือนมณี จ.ส.อ. ชัยพร ดิษฐบรรจง 207,941 30 ส.ค. 2562