การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 พ.อ. พินิจ พินิจชัย พ.อ. พรศักดิ์ พินิจชัย 204,444 7 พ.ย. 2560
442 พ.อ. ประมูล หุตะสิงห์ น.ส. อรนุชา หุตะสิงห์ 204,441 7 พ.ย. 2560
443 พ.ท. คิด สุวรรณกาญจน์ นาง ชุติมา สุวรรณกาญจน์ 193,840 7 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,630
444 พ.ต. ประชีพ วงษ์สวรรค์ นาง ปิยาณี วงษ์สวรรค์ 204,460 7 พ.ย. 2560
445 ร.อ. ปราโมทย์ ดากระบุตร นาง สุนทรา ดากระบุตร 204,436 7 พ.ย. 2560
446 ร.ต. พนัช พงษ์เสรี พ.อ. ธีระ พงษ์เสรี 204,750 7 พ.ย. 2560
447 ร.ต. ไพรัตน์ อนุสิทธิ์ น.ส. รัตนา อนุสิทธิ์ 204,450 7 พ.ย. 2560
448 ร.ต.หญิง ลัดดา เวทีกูล จ.ส.อ. ณรงค์ เวทีกูล 204,443 7 พ.ย. 2560
449 ร.ต. วิบูลย์ รอดอำพันธุ์ นาง อารีย์ รอดอำพันธุ์ 204,440 7 พ.ย. 2560
450 ร.ต. ธรัธนนท์ ภาจิ๋วสวัสดิ์ นาง กัญญ์ชัญตา ภาจิ๋วสวัสดิ์ 204,439 7 พ.ย. 2560