การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 นาย พุทธิพงศ์ อาจศิริ ร.ต.อ. สันทะ อาจศิริ 62,880 26 ม.ค. 2561
442 นาย พุทธิพงศ์ อาจศิริ นาง ณัฐภากัญญ์ งามสอาด 141,494 26 ม.ค. 2561
443 นาง แป้งล่ำ อ่อนละม้าย น.ส. สกุลรัตน์ อ่อนละม้าย 204,611 26 ม.ค. 2561
444 นาง จำปี กลิ่นกลั่น นาย จรัญ กลิ่นกลั่น 205,094 26 ม.ค. 2561
445 นาย สุนทร ธรรมดา พ.อ. สำเริง พึ่งศาสตร์ 204,616 26 ม.ค. 2561
446 นาง สำเนียง เม็งจันทึก น.ส. กาญจนา กุตาวัน 164,627 26 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
447 นาง วันเพ็ญ ชุ่มกมล น.ส. จิราภรณ์ ชุ่มกมล 205,092 26 ม.ค. 2561
448 นาย บุญช่วย ธาราสนธิ์ น.ส. หทัยรัตน์ วงศ์ธีราพร 204,615 26 ม.ค. 2561
449 นาง ทองเจือ อมาตยกุล นาง อัมพวัน บัญชาจารุภรณ์ 204,627 26 ม.ค. 2561
450 นาง เกี๋ยงคำ ขวัญใจ นาง ศศินา จำเริญสุข 204,617 26 ม.ค. 2561