การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 นาย สิน กลมเกลา จ.ส.อ. กำชัย กลมเกลา 205,782 28 พ.ค. 2561
442 นาย วัน บุญใหญ่ จ.ส.อ. อนงค์ บุญใหญ่ 205,785 28 พ.ค. 2561
443 นาย พิศ รุจิขวัญ นาง นิศารัตน์ ทองโชติ 205,786 28 พ.ค. 2561
444 นาย ประภัทร์ น้อยเศรษฐ นาย บัญชา น้อยเศรษฐ 205,787 28 พ.ค. 2561
445 นาง เต็ม กระฉอดนอก ร.ท.หญิง รัตนากร กระฉอดนอก 205,781 28 พ.ค. 2561
446 นาง เจรียง แซ่อุ่ย นาย ณัฐวัตร ก้อนทอง 205,999 28 พ.ค. 2561
447 นาง จาก ทองดี ร.ต. ไชโย ทองดี 205,781 28 พ.ค. 2561
448 นาง ส้มเช้า เจียมจักร ร.ต.ท. วีระศักดิ์ เจียมจักร 205,802 28 พ.ค. 2561
449 นาง ประพิศ อิงคะวัต นาง ชูศรี อิงคะวัต 205,788 28 พ.ค. 2561
450 นาง เนียม อ่อนวรรณ ร.ต.หญิง วรรณี อ่อนวรรณ 205,801 28 พ.ค. 2561