การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 นาง สำรอง ฤทธิชัย นาง สายรุ้ง พิมพ์บาง 60,231 1 พ.ย. 2561
442 นาง สำรอง ฤทธิชัย จ.ส.อ. ขวัญชัย ฤทธิชัย 147,231 1 พ.ย. 2561
443 นาง สมจินตนา บุญนำมา ร.อ. จรูญ บุญนำมา 206,997 1 พ.ย. 2561
444 นาง เลี่ยม ฤทธิ์เจริญ จ.ส.อ. สงกรานต์ เทียนกัณฑ์เทศน์ 207,205 1 พ.ย. 2561
445 นาง จรวย รวมขุนทด ร.ต. วิโรจน์ ไชยนนท์ 167,206 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
446 พล.อ. อำพน อมรวิสัยสรเดช พ.ต.หญิง พรฉวี บัวสุข 207,179 1 พ.ย. 2561
447 พล.อ.ต.หญิง กันยารัตน์ ยุกตะนันทน์ นาง กิตนันท์ พิชัยณรงค์ 109,551 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,620
448 พ.อ. สำเภา ศรแก้วดารา น.ส. ภัสราภรณ์ ศรแก้วดารา 207,173 1 พ.ย. 2561
449 พ.ท. เกษม อ่ำตระกูล นาย อรรถกร อ่ำตระกูล 200,484 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,695
450 ร.ต. เขียน แสงวิเศษ ร.ท. เพชรรัตน์ แสงวิเศษ 114,586 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,584