การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 นาย ธัญเชษฐ มากแดง นาง สมนึก มากแดง 207,567 9 ก.ค. 2562
442 นาง ฉวี ศิริพากย์ น.ส. ทิพวรรณ ศิริพากย์ 207,570 9 ก.ค. 2562
443 นาย วิทยา ท้าวทอง เรือตรีหญิง กรวะณะ ท้าวทอง 145,977 9 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,595
444 นาง ลั่นทม ทองทิพย์ พ.ท. ไพฑูรย์ ทองทิพย์ 207,539 9 ก.ค. 2562
445 ร.ต. สม วัยลาภ นาง นวลจันทร์ วัยลาภ 207,641 8 ก.ค. 2562
446 จ.ส.อ. สมพงษ์ เอกะสิริ นาง สมพร เอกะสิริ 207,598 8 ก.ค. 2562
447 ส.อ. เอนก สุขขีคูณ จ.ส.อ. สันติ สุขชีคูณ 207,599 8 ก.ค. 2562
448 นาง แฉล้ม พลอยมาก จ.ส.อ. วัสลิน สุทธิโอฬาร 207,589 8 ก.ค. 2562
449 นาย เชื่อม วงษ์เสือ นาง สมใจ วงษ์เสือ 207,330 8 ก.ค. 2562
450 น.ส. สุนีย์ บัวกลีบ นาย มนตรี ศรีอาภาพิพัฒน์ 207,590 8 ก.ค. 2562