การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
441 นาย ไสว สมเทพ จ.ส.อ. อบ สมเทพ 207,295 14 ม.ค. 2562
442 นาง สุนันท์ อยู่ยั่งยืน น.ส. หฤทัย ปิ่นทอง 207,567 14 ม.ค. 2562
443 นาง ลำใย ทองชิว ่จ.ส.อ. เอนก ภูมิสง่า 207,556 14 ม.ค. 2562
444 นาง เปรมจิตร์ จิตตานนท์ นาย สมภพ จิตตานนท์ 207,828 14 ม.ค. 2562
445 นาง เปรมจิตร์ จิตตานนท์ นาย ปัญญา จิตตานนท์ 207,828 14 ม.ค. 2562
446 นาง บำรุง ใจดี ส.อ. ธนะชัย ใจดี 207,574 14 ม.ค. 2562
447 นาง ทองเจือ โรจน์ตัณฑ์ ร.ต. สมชาย โรจนตัณฑ์ 167,557 14 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
448 นาง คำผาย สีม่วงคำ นาย อารยศักดิ์ สีม่วงคำ 207,556 14 ม.ค. 2562
449 พ.อ. วุฑฒ์ นวะมะรัตน นาย นภดล นวะมะรัตน 207,516 11 ม.ค. 2562
450 พ.อ. ณรงค์ สุตานนท์ พ.อ.หญิง นิสากร สุตานนท์ 207,491 11 ม.ค. 2562