การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 ร.ต. พิชัย สมนาค นาง บุญสม สมนาค 207,489 11 ม.ค. 2562
452 ร.ต. สมพงษ์ กิจสุขกาย น.ส. ทิฆัมพร กิจสุขกาย 199,786 11 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,717
453 ร.ต. บุญเลิศ ฉวีงาม น.ส. ชัญญา ฉวีงาม 207,502 11 ม.ค. 2562
454 ร.ต. เอนก กาโย น.ส. อรอนงค์ กาโย 207,512 11 ม.ค. 2562
455 ร.ต. ชูชีพ ช้างขวัญยืน น.ส. ชนกนาถ ช้างขวัญยืน 207,551 11 ม.ค. 2562
456 ร.ต. ระเบียบ แสงนวล นาย ลีนวัตร แสงนวล 207,519 11 ม.ค. 2562
457 ร.ต. ไกร มีคำ นาง อารีย์ มีคำ 207,515 11 ม.ค. 2562
458 จ.ส.อ. มณฑล ธารีเวทย์ นาย สุธรรม ธารีเวทย์ 207,540 11 ม.ค. 2562
459 จ.ส.อ. ปลิว หอฉอย นาย ประยูร หอฉอย 207,550 11 ม.ค. 2562
460 ส.อ. พินิจ สุริยาบุตร น.ส. จันทรา สุริยาบุตร 207,517 11 ม.ค. 2562