การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 นาง สาหร่าย อุ้มอำยวน นาง อาจรีย์ ยวดลาด 132,796 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 74,375
452 นาย สมทรง พาแหง นาง บัวสอน พาแหง 206,808 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 372
453 นาง ละออง ประไพรัตน์ ร.อ. ผไท ประไพรัตน์ 207,441 1 พ.ย. 2561
454 นาง รัตนา นฤภัย นาวาโทหญิง ศศรัศศ์ นฤภัย 207,178 1 พ.ย. 2561
455 นาง ทองอยู่ เพชรประดับวงศ์ พล.ต. สมบัติ เพชรประดับวงศ์ 207,178 1 พ.ย. 2561
456 พล.ต. สุพล ปรักเอโก พ.อ. อรรถกร ปรักเอโก 207,221 29 ต.ค. 2561
457 พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์ นาง ยุพิน ภาษิตานนท์ 207,230 29 ต.ค. 2561
458 พ.ท. กิตติ พฤกษ์ไพศาล พล.ต. ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล 142,958 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,297
459 พ.ท. กนก ชูติสูตร์ นาย เกรียงไกร ชูติสูตร์ 207,258 29 ต.ค. 2561
460 พ.ต. ปิรินทวัจน์ พรหมขัติแก้ว นาง วนาลี พรหมขัติแก้ว 207,443 29 ต.ค. 2561