การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 นาง ป้อง วังพรม พ.ท.หญิง วิไลรัตน์ วังพรม 208,355 26 พ.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,690
452 นาง สวิน หอมมาลี น.ส. พชร หอมมาลี 211,051 26 พ.ค. 2563
453 นาง ฟอง บุญประเสริฐ ร.ท. พิมพ์ พรหมประทุม 211,051 26 พ.ค. 2563
454 นาย สมัย ยิ้มอ่ำ ร.ต. วิชชา เวชากุล 205,343 26 พ.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,709
455 นาย ประเสริฐ จุลบุรมย์ ส.อ. คมสันต์ จุลบุรมย์ 211,052 26 พ.ค. 2563
456 นาง รัศมี พิริยโยธาพงศ์ นาง ศันสนีย์ เจียมจิตร์ 210,503 26 พ.ค. 2563
457 นาย แม้น อ้อสถิตย์ นาง อุไรพรรณ แจ่มจักษุ 211,053 26 พ.ค. 2563
458 นาย ทวีชัย พินิตตานนท์ นาง จิราภรณ์ ชนุตม์ฐานันดร์ 171,059 26 พ.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
459 นาง ละเอียด ศรีทอง นาย ปรีชา ศรีทอง 170,789 26 พ.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
460 นาง ประภา รามศร นาย จรินทร์ รามศร 211,062 26 พ.ค. 2563