การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 นาง ฉลวย กรพิพัฒน์ ส.อ. ปราโมทย์ โพธิ์พลากร 165,800 28 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
452 พล.ต. สินศักดิ์ ลิขิตวัฒนารัตน์ นาง นัยรัตน์ ลิขิตวัฒนารัตน์ 137,284 25 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 59,849 และ 8,633
453 พ.ท. ศิริวัฒน์ ทรงศรีม่วง นาง พรรณี ทรงศรีม่วง 205,760 25 พ.ค. 2561
454 ร.ต. เสรี สังศิลปเวช นาง เสาวนีย์ สังศิลปเวช 205,761 25 พ.ค. 2561
455 ร.ต. สุดใจ สุขวงศ์ ส.อ.หญิง วิไลวรรณ สุขวงศ์ 89,000 25 พ.ค. 2561
456 ร.ต. สุดใจ สุขวงศ์ นาง ทิพวัลย์ สุขวงศ์ 116,767 25 พ.ค. 2561
457 เรือตรี ประยูร ฟักสุวรรณ นาง สุภา ฟักสุวรรณ 205,761 25 พ.ค. 2561
458 จ.ส.อ. ถวิล แผลงรักษา นาง วันเพ็ญ ผิวบัว 205,764 25 พ.ค. 2561
459 ส.อ. เฉลียว มณีนัย น.ส. พูลสุข มณีนัย 184,422 25 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,343
460 นาย สนอง บุญมาก ส.อ. สมยศ บุญมาก 205,760 25 พ.ค. 2561