การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 ส.อ. วทัญญู คัญใหญ่ นาง จันทร์ดี คัญใหญ่ 207,162 30 ก.ค. 2562
452 นาง สมสงวน ภาคพรต นาย นพดล ภาคพรต 164,927 30 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,489
453 นาง สมพร สถาพร นาย ธีระพล สถาพร 207,419 30 ก.ค. 2562
454 นาง นวบล เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา นาย ธนวัตถ์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา 207,420 30 ก.ค. 2562
455 นาง สำเภา การสังเวช ร.ต.หญิง ภาวนา สุดสายใจ 204,672 30 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,020
456 นาง นึก วงศ์แก้ว ร.ต. อำนาจ เพียหอม 207,417 30 ก.ค. 2562
457 นาง สายบัว บุญประกอบ จ.ส.อ. วรชาติ จำภู่ 207,419 30 ก.ค. 2562
458 นาง สิน กลิ่นจันทร์ ร.ต.หญิง อำไพ จันทร์ภิกษุ 207,420 30 ก.ค. 2562
459 นาย ประสาร จิตต์โสภา พล.ต. มิตรอนันต์ จิตต์โสภา 207,421 30 ก.ค. 2562
460 น.ส. สันชุนี นาคดี ร.ต. ทนงศักดิ์ นาคดี 207,898 30 ก.ค. 2562