การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 นาง สมเวียง วัชรเทศ พล.ท. ธนา วัชรเทศ 207,805 8 พ.ค. 2562
452 น.ส. พอง คนที ส.อ. ปุญญพัฒน์ ยืนยิ่งสกุล 207,543 8 พ.ค. 2562
453 น.ส. ทองอยู่ หิรัญยะมณี น.ส. ทองใบ หิรัญยะมณี 167,396 8 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 40,633
454 นาง ถนิม ทิพย์แก้ว นาง ณฐอร โพธิภักดี 207,803 8 พ.ค. 2562
455 นาง ควร คำศรีพล จ.ส.อ. บัณฑิต องค์ศาสตร์ภูมิดล 207,804 8 พ.ค. 2562
456 น.ส. อมรภรณ์ อินทกาน์ ด.ญ. อภิสรา อ่อนสัมกิจ 87,317 8 พ.ค. 2562
457 น.ส. อมรภรณ์ อินทกาน์ นาง ชุติกาญจน์ คงสัตย์ 120,000 8 พ.ค. 2562
458 นาย อนัย ไวยสิทธิ์ นาย ทศพล ไวยสิทธิ์ 207,813 8 พ.ค. 2562
459 นาง ลำพึง ปรีชา ร.ต. สุชาติ ปรีชา 185,392 8 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,179
460 นาง ประเชือน สันติเสวี ร.ท. พิษณุ สันติเสวี 207,574 8 พ.ค. 2562