การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 พล.ต. คนึง ศรีมารุต นาง พงษ์ลดา สุพรรณชาติ 151,407 23 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 53,222
452 ร.ต. สงบ โพธิสิทธิ์ นาง ปราณี โพธิสิทธิ์ 204,630 23 ม.ค. 2561
453 จ.ส.อ. ไปล่ บ้านใหม่ นาย เจษฎา บ้านใหม่ 204,630 23 ม.ค. 2561
454 นาย สุรินทร์ ชื่นคุ้ม นาง พิไลพร ชื่นคุ้ม 170,807 23 ม.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 33,822
455 นาย ไพฑูรย์ ศิริอัฐ นาย สุรพล ศิริอัฐ 115,382 23 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 , ค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 14,624 และ ค่ารายได้พัฒนากิจการ 34,472
456 พ.อ. สุรกิจ มั่นเกษตรกิจ จ.ส.อ.หญิง วัชรี มั่นเกษตรกิจ 204,635 22 ม.ค. 2561
457 พ.ต. สมบัติ ฤทธิ์ศิริ นาย คิรีวัฒน์ ฤทธิ์ศิริ 122,130 22 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,983 และหักรายได้พัฒนากิจการ 17,519
458 ร.ต. สมเดช โพธิ์ทองนาค นาง ประทุม โพธิ์ทองนาค 204,636 22 ม.ค. 2561
459 ร.ต. ประกอบ รุ่งรูจี นาง มลิ รุ่งรูจี 204,634 22 ม.ค. 2561
460 ร.ต. ชลอ เฉลยฤทธิ์ น.ส. ตรีณัฐ เฉลยฤทธิ์ 204,634 22 ม.ค. 2561