การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 นาง หนูผาด เหล็กกล้า นาย หาญ ยอดวิเชียร 205,858 11 เม.ย. 2561
452 นาง เสนาะ โพธารากุล นาย กิติโภชน์ โพธารากุล 205,859 11 เม.ย. 2561
453 นาง สงัด ปราศรี นาง สงบ อ่อนสอาด 204,537 11 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,080
454 นาง บุญส่ง แสงฉาย นาย สากล แสงฉาย 205,866 11 เม.ย. 2561
455 ร.ต. ชัยชนะ เย็นชื่น นาง ชมนภัส มณินทุ 205,904 9 เม.ย. 2561
456 ร.ต. ปิยชาติ ฟักอุดม นาง รมิดา แม้นนิล 205,674 9 เม.ย. 2561
457 ร.ต.หญิง พรรณิภา นิ่มนวล พ.ต. รัตนะ นิ่มนวล 205,886 9 เม.ย. 2561
458 จ.ส.อ. สมปอง หมอปุย นาง แมว หมอปุย 205,885 9 เม.ย. 2561
459 จ.ส.อ. จำรูญ โพธิ์เชียงราก นาง ศรัญญ์นัท สีสวนพันธุ์ 205,878 9 เม.ย. 2561
460 จ.ส.อ.หญิง มาศนันทน์ บุนนาค นาง อรุณี บินกำชัน 205,890 9 เม.ย. 2561