การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 ร.ต. สัมฤทธิ์ สุนทรแสง นาง ณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ 204,442 7 พ.ย. 2560
452 ร.ต. สัจจา บุนนาค นาง ชูศรี บุนนาค 204,442 7 พ.ย. 2560
453 ร.ต. ปรีชา นพตระกูล นาย ฉัตรชัย นพตระกูล 204,440 7 พ.ย. 2560
454 จ.ส.อ. ศิริ สุวรรณวัฒนะ นาง พรรณี เจิมพานิชย์ 204,455 7 พ.ย. 2560
455 จ.ส.อ. พนม สระทองอินทร์ น.ส. สุมนา สระทองอินทร์ 204,456 7 พ.ย. 2560
456 นาง หลิน อิ่มจันทร์ นาย ชาญชัย อิ่มจันทร์ 204,470 7 พ.ย. 2560
457 นาย สำรอง ภูน้ำเงิน ส.อ. ฤทธิกรณ์ ภูน้ำเงิน 204,465 7 พ.ย. 2560
458 นาง สมนึก ทัยระพันธ์ พันจ่าอากาศเอกหญิง นิตยา ทัยระพันธ์ 204,223 7 พ.ย. 2560
459 นาง รื่นฤดี ทองไพบูลย์ นาง มนฐภร ทองไพบูลย์ 204,468 7 พ.ย. 2560
460 นาง พวงทอง กมุทมาโนชญ์ นาย ธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์ 204,469 7 พ.ย. 2560