การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
451 นาง สมใจ ขันธรูจี นาย จิรพงศ ขันธรูจี 167,166 9 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
452 นาย วิโรจน์ พงศ์ธนานนท์ นาย ชัยรัตน์ พงศ์ธนานนท์ 167,166 9 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
453 พล.ต. ชูศักดิ์ อนุจรพันธ์ พ.ท.หญิง สุวิภา อนุจรพันธ์ 207,187 6 ส.ค. 2561
454 พ.อ. มนัส ธีมานนท์ นาง กุลรภัส ธีมานนท์ 207,198 6 ส.ค. 2561
455 ร.ต. เชิดชัย สิงห์ทอง นาง ขนิษฐา สิงห์ทอง 207,197 6 ส.ค. 2561
456 จ.ส.ท. กิตติ คล่องเชิงศร นาง วินัย คล่องเชิงศร 179,752 6 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 27,434
457 นาง อัญชลี วันโท จ.ส.อ. สุวิทย์ รุ่งเรืองผล 207,185 6 ส.ค. 2561
458 นาง เหมือน โพธิ์สุด นาง สุภาพร ภาคนถา 207,182 6 ส.ค. 2561
459 นาง สน ทองสว่าง พ.ท. วัชรินทร์ ทองสว่าง 207,186 6 ส.ค. 2561
460 นาง ลิ ประพฤติดี นาง นกเล็ก คำไทย 207,182 6 ส.ค. 2561