การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 นาง นกเล็ก เอี่ยมสิงห์ จ.ส.อ. บุญเรือง เอี่ยมสิงห์ 207,574 8 พ.ค. 2562
462 นาง อำไพ สุขมา นาย สยามชัย สุกใส 207,573 8 พ.ค. 2562
463 นาง หงษ์ ชัยมัติ ร.ท. ณัฐพล ชัยมัติ 207,572 8 พ.ค. 2562
464 นาง ละเอียด เมฆยะวัฒน์ นาง ดวงมณี ชาติวิริยะสกุล 207,569 8 พ.ค. 2562
465 นาง ประทิน ลาแก้ว น.ส. ชลัฐกร ลาแก้ว 208,024 8 พ.ค. 2562
466 นาง นิตยา ศรีขาว ร.ต. วัฒนา ศรีขาว 207,569 8 พ.ค. 2562
467 พล.อ. บัญชากิตต์ มาประเสริฐ นาง ภณิดา มาประเสริฐ 9,274 30 เม.ย. 2562
468 พล.อ. บัญชากิตต์ มาประเสริฐ นาง จินดาภรณ์ ซ้องสุข 170,000 30 เม.ย. 2562
469 พล.อ. บัญชากิตต์ มาประเสริฐ นาย กฤติเดช มาประเสริฐ 27,822 30 เม.ย. 2562
470 พ.อ. พุฒ ลอยพะโยม นาง กัลยา ลอยพะโยม 207,581 30 เม.ย. 2562