การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 นาง ประยูร สมสวย จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ ปิติคาม 204,462 7 พ.ย. 2560
462 นาง จำรูญ อรรถาเวช จ.ส.อ. นเรศ อรรถาเวช 204,464 7 พ.ย. 2560
463 นาย ก้อน ท้าวกอก จ.ส.อ. ชาญชัย บุญจันดา 204,229 7 พ.ย. 2560
464 นาง สมบูรณ์ สวัสดิ์มงคล นาย สุขสัน สวัสดิ์มงคล 204,458 7 พ.ย. 2560
465 นาย พิชัย สุคันธศิริ จ.ส.อ. ธีรพัฒน์ โกสุม 204,218 7 พ.ย. 2560
466 นาย ประกอบ ตลับทอง น.ส. ประภัสสร ตลับทอง 204,454 7 พ.ย. 2560
467 นาง นิตย์ รอดแรงค้า พล.อ. รัชชัย ผดุงวัย 204,457 7 พ.ย. 2560
468 นาง ทองใบ นิลสนธิ์ จ.ส.อ. วะสัน นิลสนธิ์ 159,410 7 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,045
469 นาย เจริญ เกษณีย์ จ.ส.ท. เจษฎา เกษณีย์ 204,217 7 พ.ย. 2560
470 นาย มานิจ กล้าวิกรณ์ ส.อ. นฤนาจ กล้าวิกรณ์ 204,441 7 พ.ย. 2560