การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 จ.ส.ท. เสนอ สนิทจันทร์ น.ส. เสาวภาคย์ สนิทจันทร์ 205,879 9 เม.ย. 2561
462 ส.อ. อนงค์ มามั่งคั่ง นาง ปราณี มามั่งคั่ง 205,892 9 เม.ย. 2561
463 นาย หิรัญ จิตรอ่อน ส.อ. ธนาพงษ์ จิตรอ่อน 202,619 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,020
464 นาง สละ ปิ่นทอง นาย ณรงค์ ปิ่นทอง 205,878 9 เม.ย. 2561
465 นาง ชวนชม บุญรอด พ.อ.หญิง ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์ 108,908 9 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,971
466 นาย ไกรฤกษ์ จันทร์สอกลิ่น พล.ต. ณัฎฐพล จันทร์สอกลิ่น 205,885 9 เม.ย. 2561
467 นาง อุบล พินธุกนก พ.อ. ศิริยศ พินธุกนก 205,917 9 เม.ย. 2561
468 นาง สุชาดา กองศรี ร.ต. ขจร กองศรี 205,931 9 เม.ย. 2561
469 นาง สัมฤทธิ์ ธีระกุล น.ส. วรางคณ์ ธีระกุล 205,926 9 เม.ย. 2561
470 นาย สมพงษ์ เสือมา นาง นวรัตน์ กาบแก้ว 189,856 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,819