การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 นาง นวลจันทร์ โสรัจจะ ร.ต. บัณฑิต ผิวเหลือง 207,955 30 ส.ค. 2562
462 นาง ทองดี อัมรานนท์ ร.ท. ดำหริ อัมรานนท์ 168,766 30 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
463 พ.อ. กิตติณัฎฐ์ เข็มกลัดมุกต์ น.ส. รัตนา เข็มกลัดมุกต์ 207,951 29 ส.ค. 2562
464 จ.ท. ชาตรี คงชาตรี นาง สุจิตรา คงชาตรี 207,952 29 ส.ค. 2562
465 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ ใจสุข น.ส. พรรณชมภู ใจสุข 207,970 29 ส.ค. 2562
466 จ.ส.อ. ทศพร เดชอุดม นาง เบญจวรรณ เดชอุดม 207,971 29 ส.ค. 2562
467 นาง ประไพวรรณ จันทรังษี พล.ท. อัศวิน จันทรังษี 207,961 29 ส.ค. 2562
468 นาง รัชนี คามพินิจ น.ส. รุ่งทิพย์ ศรีจิรพร 167,961 29 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
469 นาง จินดา สุทธิศร น.ส. สุดชฎา สุทธิศร 167,962 29 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
470 นาง รัตนาวดี อารยะนคร จ.ส.อ. ฉลองยศ อารยะนคร 167,962 29 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000