การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 ร.อ. ชาตรี แก้วสุข น.ส. ตรีทิพย์ แก้วสุข 137,251 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,003
462 ร.ท. ทรงธรรม จิตระยนต์ นาง พรจิตร จิตระยนต์ 207,431 29 ต.ค. 2561
463 ร.ต. ทรงเกียรติ อินทรประเสริฐ นาง ขวัญใจ อินทรประเสริฐ 167,160 29 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
464 ร.ต. เกษม พิบูลย์สวัสดิ์ นาง อำไพวรรณ พิบูลย์สวัสดิ์ 207,164 29 ต.ค. 2561
465 ร.ต. รุ่งศักดิ์ จิตต์โสภา นาง มะลิ จิตต์โสภา 207,259 29 ต.ค. 2561
466 จ.ส.อ. เพ็ชร วิชาวุฒิพงษ์ น.ส. พศวีร์ วิชาวุฒิพงษ์ 207,258 29 ต.ค. 2561
467 จ.ส.อ. บุญให้ จิ๋วเจริญ นาง ถาวร จิ๋วเจริญ 207,257 29 ต.ค. 2561
468 จ.ส.อ. ประเทือง ไพโรจน์ นาง สมฤดี ไพโรจน์ 207,224 29 ต.ค. 2561
469 จ.ส.อ. เชิดชัย ละมั่งทอง นาง พิชญา ละมั่งทอง 207,230 29 ต.ค. 2561
470 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สายงาม ส.ท.หญิง พรปวีณ์ สายงาม 207,438 29 ต.ค. 2561