การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 ร.ต. วัลลภ มานันทะ นาย วทัญญู มานันทะ 204,402 22 ม.ค. 2561
462 ร.ต. สัมฤทธิ์ เส็งดอนไพร นาย บัญชา เส็งดอนไพร 204,669 22 ม.ค. 2561
463 จ.ส.อ. เรืองศักดิ์ แต่งทรง นาง ทองสุข แต่งทรง 164,645 22 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
464 จ.ส.อ. สมส่วน แจ้งหาร นาย กิตติศักดิ์ แจ้งหาร 204,670 22 ม.ค. 2561
465 จ.ส.ต. อิทธิพล ชมภู นาย แก้ว ชมภู 204,665 22 ม.ค. 2561
466 พันจ่าเอก มณี ธรรมศรี น.ส. ศิรินันท์ ธรรมศรี 135,050 22 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,583
467 นาย สมปอง ฮาดคะดี นาง ลัดดารัตน์ ฮาดคะดี 204,875 22 ม.ค. 2561
468 นาง ทับทิม สุทธิชื่น นาย ยงยุทธ สุทธิชื่น 99,741 22 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 104,890
469 นาง ทรัพย์ ไอยรารัตน์ พล.ต. สัญญา ไอยรารัตน์ 204,633 22 ม.ค. 2561
470 นาง จำนวน เกตุนุติ พ.อ. ประวัติ เกตุนุติ 141,375 22 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,257