การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 นาง หมั่น การสำโรง นาย พรเฉลิม การสำโรง 207,490 11 ม.ค. 2562
462 นาง พรรณี หาริคุณ ร.ต. ประกิจ วงษาราช 207,492 11 ม.ค. 2562
463 นาง เกษร นันทปัญจพร นาย ศิริวัฒน์ นันทปัญจพร 207,489 11 ม.ค. 2562
464 นาย หย่อง สิงห์ทองลา จ.ส.อ. อภิชาติ สิงห์ทองลา 161,739 11 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,850
465 นาย แสวง เฟื่่องทอง ร.ท. ดำรง เฟื่องทอง 207,508 11 ม.ค. 2562
466 นาง สุวรรณา พงษ์สวัสดิ์ นาย สุวิทย์ พงษ์สวัสดิ์ 207,504 11 ม.ค. 2562
467 นาย ยม จาบประโคน พ.ท. ปฐม จาบประโคน 207,501 11 ม.ค. 2562
468 นาง ประทุม น้อยก้อน ร.อ. เพนียด น้อยก้อน 207,504 11 ม.ค. 2562
469 นาง เฉลา นีลโสภณ น.ส. อุษาพร นีสโสภณ 167,503 11 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
470 นาง คำฮัก จันดาเขียว ร.ต. บัณฑิต จันดาเขียว 207,502 11 ม.ค. 2562