การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 นาย สิงห์ คุ้มฤทธิ์ ส.อ.หญิง ฉัตรฐิมาส คุ้มฤทธิ์ 167,633 5 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
462 นาง เยาวพันธ์ โพธิสุข น.ส. รัชญา โพธิสุข 207,636 5 ก.ค. 2562
463 นาย ปิยะ วิไลธัญญา น.อ. นฤพนธ์ วิไลธัญญา 207,641 5 ก.ค. 2562
464 นาง พวง ตาริชกุล นาง วัลลภา สุภารัตน์ 207,658 5 ก.ค. 2562
465 พ.อ. ชัยวัฒน์ สุขะประดิษฐ นาง นุชนาถ สุขะประดิษฐ 207,618 5 ก.ค. 2562
466 ส.ท. ธีระยุทธ แก้วพร นาง ปาริชาติ แก้วพร 207,636 5 ก.ค. 2562
467 นาย ก่ำ มหาเทพ นาง สายสุนีย์ ตระกูลดี 207,358 5 ก.ค. 2562
468 นาง นฤมล เที่ยงมิตร นาง รินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร 207,375 5 ก.ค. 2562
469 นาง ทับ ปุ่นนอก ร.ท. สุระ ปุ่นนอก 207,656 5 ก.ค. 2562
470 นาง สำรอง วรรณสุทธิ์ พ.อ. ปิยะชาติ วรรณสุทธิ์ 207,657 5 ก.ค. 2562