การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 นาย ย่อม สัมมามิตร นาง เพ็ญ ส่างสาร 211,215 8 พ.ย. 2562
462 นาย ยุทธ์ ทัพไทย น.ส. กมลพรรณ ทัพไทย 171,216 8 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
463 นาง นิภา หลวงยกบัตร นาง ชลัยย์กร อู่ข้าวอู่น้ำ 211,217 8 พ.ย. 2562
464 นาง อุไร ด้วงอินทร์ ร.ต. สำรวย ด้วงอินทร์ 211,217 8 พ.ย. 2562
465 นาย บุญมา สถาพร จ.ส.อ. ชุติเดช สถาพร 211,218 8 พ.ย. 2562
466 นาง ชวันรัตน์ ลักษณ์ธนรุจน์ น.ส. เบญจวีณ์ ลักษณ์ธนรุจน์ 211,218 8 พ.ย. 2562
467 พ.อ. วิชิต ตังวีระสิงห์ จ.ส.อ. วุฒิศิลป์ ตังวีระสิงห์ 209,382 6 พ.ย. 2562
468 พ.อ.หญิง ณิภาภรณ์ สวนสำเริง น.ส. ปรมาภรณ์ ชาญสมร 209,385 6 พ.ย. 2562
469 พ.ท. วินัย ศิริยุทธ์ นาย ณัฎฐ์ ศิริยุทธ์ 209,365 6 พ.ย. 2562
470 พ.ต. วัฒนา ไวยนพ นาย ปภากร ไวยนพ 169,375 6 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000