การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
461 นาง ยวน พาขุนทด พล.อส. อรุณ พาขุนทด 207,196 6 ส.ค. 2561
462 นาง นันทนา ลิ้มตระกูล ร.ต. วินัย ลิ้มตระกูล 166,947 6 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
463 นาง ดวงพร สุรนิยม น.ส. สาลินี สุรนิยม 207,185 6 ส.ค. 2561
464 จ.ส.อ. สมควร อุไรวงษ์ นาง สุดใจ อุไรวงษ์ 207,204 3 ส.ค. 2561
465 นาย พุทธ กะณารักษ์ นาย ชัยรัต กะณารักษ์ 207,199 3 ส.ค. 2561
466 นาง จรูญลักษณ์ วีระพล นาง ชนิมาศ รอสูงเนิน 207,198 3 ส.ค. 2561
467 พ.อ. วิรัช ศานติธรรม นาง วราภรณ์ พุทธวงษ์ 205,964 9 ก.ค. 2561
468 ร.อ. เอกฤทธิ์ เหมพิจิตร นาง ทองใบ เหมพิจิตร 205,973 9 ก.ค. 2561
469 ร.ท. สุกฝน เรือนวงษ์ น.ส. สายไหม เรือนวงษ์ 205,966 9 ก.ค. 2561
470 จ.ส.อ. สำราญ คงเหม็ง นาง มัทนา คงเหม็ง 205,968 9 ก.ค. 2561