การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 ร.ต. พรชัย กวดขัน น.ส. พรแก้ว กวดขัน 205,807 24 พ.ค. 2561
472 ร.ต. ประทีป สนสกุล นาย ณรงค์ศักดิ์ สนสกุล 191,310 24 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,497
473 จ.ส.อ. อรรนพ นิลกร นาง อารี กำเนินจันทร์ 106,600 24 พ.ค. 2561
474 จ.ส.อ. อรรนพ นิลกร นาง ออมสิน นิลกร 99,382 24 พ.ค. 2561
475 ส.อ. นันทวัฒน์ อุทุมพร นาง ทรงขวัญ พูลบัว 206,199 24 พ.ค. 2561
476 นาง วาสนา ชัยวงค์ ส.อ. ทวีศักดิ์ เกตุปาน 205,814 24 พ.ค. 2561
477 นาง ม่วย แซ่ตั้ง นาย ณรงค์ แผ้วบุญตรา 200,719 24 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,299
478 นาย มงคล โบราณมูล นาง ทองใบ โบราณมูล 205,804 24 พ.ค. 2561
479 นาง บุญแล่ม ภูยิหวา ร.ต. สมรชัย บุญนาง 205,803 24 พ.ค. 2561
480 นาง ทองดี สาธุ ร.ต. วีระวุฒิ สาธุ 206,014 24 พ.ค. 2561