การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 พ.ต. โสตถิ์ กรสูต นาย กรศิริ กรสูต 207,588 30 เม.ย. 2562
472 ร.อ. ปรีชา พรหมสวัสดิ์ จ.ส.อ. สิทธิพร พรหมสวัสดิ์ 207,208 30 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 382
473 ร.ต. ประเทือง สุดแสง นาง อรัญญา สุดแสง 207,588 30 เม.ย. 2562
474 ร.ต. จักรายุทธ กาญจนลักษณ์ นาย จรัสพงศ์ กาญจนลักษณ์ 194,410 30 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,182
475 ร.ต. สุนทร กลิ่นพยอม นาง สมบัติ กลิ่นพยอม 206,692 30 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 900
476 ร.ต. แก้ว เสวกฉิม นาง นัยนา เสวกฉิม 164,606 30 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,973
477 จ.ส.อ. ไพโรจน์ กลัดพ่วง นาง จุฬาพร กลัดพ่วง 207,587 30 เม.ย. 2562
478 ส.อ. เสน เอสามี นาย ณรงค์ฤทธิ์ เอสามี 207,578 30 เม.ย. 2562
479 นาย สมนึก ทรายคำ นาง สิริวรรณ เรืองรอง 207,590 30 เม.ย. 2562
480 นาง ส้มกรุ่น มงคลเกิด นาย กมล มงคลเกิด 207,589 30 เม.ย. 2562