การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 นาง ประภาพร กั้นกลาง พล.ต. ชัยรัตน์ สรวิชิต 207,440 26 ก.ค. 2562
472 นาย ประสูติ แสงอินทร์ นาง ศุภากร แสงอินทร์ 207,441 26 ก.ค. 2562
473 นาง วันเพ็ญ เปลี่ยนนุช นาย ทรงพล เปลี่ยนนุช 201,976 26 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,470
474 นาง สมบุญ กลิ่นนาค น.ส. ชรินทิพย์ กลิ่นนาค 167,447 26 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
475 พล.อ. เฉลิมพล ธรรมสุนทร พล.ต.หญิง สิริกุล ธรรมสุนทร 123,168 25 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 84,296
476 พล.ท. ดิเรก ยวดลาด นาง อาจรีย์ ยวดลาด 120,515 25 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,948
477 พ.ท.หญิง วนิดา โหละบุตร พ.อ. คเณศ พรรัตนพันธุ์ 168,195 25 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 39,269
478 ร.ต. วรสิทธิ์ แสงนภา ร.ต. ปรีชา แสงนภา 167,458 25 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
479 ร.ต. สุชาติ ปรีชา นาย สุชิน ปรีชา 207,460 25 ก.ค. 2562
480 ร.ต. เสกสันติ ยอดหาญ นาง กันยา ยอดหาญ 150,481 25 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 56,155 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 800