การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 ส.อ. วีรพล ชะเอม นาง เรียม ชะเอม 207,225 29 ต.ค. 2561
472 นาย อนันต์ แสงมล ร.ต. ณัฐพงษ์ ดอกเคน 207,164 29 ต.ค. 2561
473 นาง สำรวย จูบรรจง นาง สังเวียน ป้องคำ 207,165 29 ต.ค. 2561
474 นาง สวิง สมนึก นาย ประสิทธิ์ สมนึก 207,163 29 ต.ค. 2561
475 นาย พยนต์ สนคดี ร.ท. สมหมาย สนคดี 207,426 29 ต.ค. 2561
476 นาง ปัญจรัตน์ คำพร นาง ลำใย คำพร 207,167 29 ต.ค. 2561
477 นาง ทองอยู่ ม่วงมณี นาย ประชิต ศรีทอง 207,166 29 ต.ค. 2561
478 นาย สุนทร ชาญชัยประภัสสร นาง รุ่งอรุณ ฉัตรปิยานนท์ 176,934 29 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 30,231
479 นาง แสน เครือจันทร์ น.ส. สุอาภา มะลิซ้อน 207,171 29 ต.ค. 2561
480 นาง บุญชู ใจดี ร.ต. สมใจ ใจดี 207,443 29 ต.ค. 2561