การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 นาง อุดม นิคมรักษ์ น.ส. จุฑาพร สุขรี 204,643 22 ม.ค. 2561
472 นาง สำรวย ประดับมุข นาง ชัชรวี ประดับมุข 204,651 22 ม.ค. 2561
473 นาง สังเวียน อิ่มเอิบ น.ส. ชนิกานต์ อิ่มเอิบ 164,646 22 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
474 นาย สวน นีระ จ.ส.อ. วิสุทธิ์ นีระ 204,647 22 ม.ค. 2561
475 นาง สนิท จันทร์อยู่ นาย เสนอ จันทร์อยู่ 204,651 22 ม.ค. 2561
476 นาย ศรี อภิวงค์ จ.ส.อ. สมศักดิ์ อภิวงค์ 204,646 22 ม.ค. 2561
477 นาย วีรชาติ พรหมายน นาง นุชาฎา พรหมายน 170,529 22 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 34,121
478 นาง วรีพร มานุช ร.ท. ไพทูลย์ มานุช 164,645 22 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
479 นาง ละม้าย เย็นผาสุข นาย ธนัฐ แย้มผาสุข 204,908 22 ม.ค. 2561
480 นาย มาโนช ชุ่มภาณี นาง นงลักษณ์ ชุ่มภาณี 204,642 22 ม.ค. 2561