การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 นาง สมพร เส็งประเสริฐ จ.ส.อ. อำไพ เส็งประเสริฐ 209,072 26 ก.ย. 2562
472 นาง นิลวรรณ ประเทืองผล นาย สันทัสน์ ประเทืองผล 208,804 26 ก.ย. 2562
473 นาง รัญจวน อุทัยธรรม น.ส. สุจินดา อุทัยธรรม 208,806 26 ก.ย. 2562
474 นาย เชย ศรีทับทิม ร.ต. สมชาย ศรีทับทิม 208,814 26 ก.ย. 2562
475 นาง มารศรี คิดถูก พันจ่าเอก ไกรศรี ปานรักษา 208,815 26 ก.ย. 2562
476 น.ส. ชุติมา เป้าสกุล ร.ต. สมศรี เป้าสกุล 202,706 26 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,109
477 นาง สำเภา บุญเชย พ.ต. อโนทัย มีศรีรอด 209,087 26 ก.ย. 2562
478 นาง บัวผัน จัตตานนท์ น.ส. ศิริรัตน์ จัตตานนท์ 209,087 26 ก.ย. 2562
479 นาย มาลัย ศรีวรรณบุตร จ.ส.อ. วีระ ศรีวรรณบุตร 209,094 26 ก.ย. 2562
480 นาย คำผาย ฉายผาด นาง อุดมศิลป์ จุลบุรมย์ 209,094 26 ก.ย. 2562