การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 จ.ส.อ. พลกฤษณ ภู่สวรรค์ น.ส. ศิริรัตน์ รอดกุญชร 165,967 9 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
472 จ.ส.อ. ปรัตถกร กรเที่ยงธรรม นาย ระงับ กรเที่ยงธรรม 136,974 9 ก.ค. 2561
473 จ.ส.อ. ปรัตถกร กรเที่ยงธรรม นาง กัญญณัฐ กรเที่ยงธรรม 69,000 9 ก.ค. 2561
474 นาย สมพงษ์ สราญจิตต์ นาย สมศักดิ์ สราญจิตต์ 205,977 9 ก.ค. 2561
475 นาง ละออ โคกกรวด ส.อ. มนตรี สิทธิมงคล 165,968 9 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
476 นาง รำเพย ไชยพิมพ์ จ.ส.อ. โยธิน ไชยพิมพ์ 205,964 9 ก.ค. 2561
477 นาง พิศ นาคประสิทธิ์ ร.ต. พจน์ นาคประสิทธิ์ 205,976 9 ก.ค. 2561
478 น.ส. บวร รุจิศักดิ์ นาง สุปราณี คันฐี 205,966 9 ก.ค. 2561
479 พล.ท. จอน บูรณสงคราม นาย ไชยโชติ บูรณสงคราม 206,316 6 ก.ค. 2561
480 พ.อ. ทศพล ชมเสือ พ.ท.หญิง สันทนีย์ กาญจนจูฑะ 206,015 6 ก.ค. 2561