การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 น.ส. สมศรี สุดจิตต์จูล เรืออากาศตรีหญิง ดวงใจ สุดจิตต์จูล 211,036 20 พ.ค. 2563
472 พ.อ. จุลินทร์ วัฒนารมย์ น.ส. ชูจิตต์ วัฒนารมย์ 173,139 19 พ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 37,944
473 พ.ท. วิรัชย์ อ่วมแย้ม นาย วัชระ อ่วมแย้ม 211,096 19 พ.ค. 2563
474 ร.อ. ฉลอม สงเคราะห์สุข นาง ประเทือง สงเคราะห์สุข 208,187 19 พ.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,652
475 ร.อ. พงษ์พันธ์ ทองสุข น.ส. วริยา ทองสุข 211,082 19 พ.ค. 2563
476 จ.ส.อ. สวน ครองระวะ นาง นภาพร ครองระวะ 211,104 19 พ.ค. 2563
477 จ.ส.ต. ประศาสน์ บัวแย้ม นาง จิราพร ไมเยอร์ 210,812 19 พ.ค. 2563
478 นาง โกมล บันฑิตย์ น.ส. อารี บันฑิตย์ 211,102 19 พ.ค. 2563
479 นาง เหลี่ยม ทิพนนท์ นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณะ 211,105 19 พ.ค. 2563
480 นาง ทองชุบ สร้อยสด ร.ต. จเร สร้อยสด 211,105 19 พ.ค. 2563