การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 นาง ปัทมาพร บัวซ้อน นาย ธนวัตน์ บัวซ้อน 102,220 7 พ.ย. 2560
472 นาง ปัทมาพร บัวซ้อน น.ส. ณัฐริกาวรรณ บัวซ้อน 102,220 7 พ.ย. 2560
473 พ.อ. สมศักดิ์ รังสิพราหมณกุล นาย ดุษฎี รังสิพราหมณกุล 204,475 6 พ.ย. 2560
474 พ.อ. เกียรติศักดิ์ กองทรัพย์ นาย พิศัลย์ กองทรัพย์ 204,473 6 พ.ย. 2560
475 พ.ท. ประพิศ สิงห์ธวัช นาง สุจิตรา สิงห์ธวัช 204,487 6 พ.ย. 2560
476 พ.ต. เสริม ภูมณี นาง สมใจ ภูมณี 204,487 6 พ.ย. 2560
477 พ.ต. สมหมาย พวงมณี พ.ต.หญิง สุนิดา พวงมณี 204,484 6 พ.ย. 2560
478 พ.ต. ประสงค์ อุดมกาญจน์ นาง บุญศิริ อุดมกาญจน์ 204,473 6 พ.ย. 2560
479 ร.ต. วิจัย ศรีสุวรรณ์ น.ส. รัชนีวรรณ ศรีสุวรรณ์ 204,493 6 พ.ย. 2560
480 ร.ต. สม มีศิล นาง อุดม มีศิล 204,479 6 พ.ย. 2560