การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
471 นาง สำราญ แพแจ่ม พ.อ. นเรศ แพแจ่ม 207,515 11 ม.ค. 2562
472 นาย สมจิตร ผงสา นาง ประยูร ผงสา 207,518 11 ม.ค. 2562
473 น.ส. วิไล จันทร์สว่าง จ.ส.อ. อดุลย์ มังกร 207,518 11 ม.ค. 2562
474 นาย ประดิษฐ์ ไก่แก้ว จ.ส.ท.หญิง ภัทรานิษฐ์ นาคสุขกุลเศรษฐ์ 207,520 11 ม.ค. 2562
475 นาง จินตนา ใดงาม นาย ทองอาบ ใดงาม 207,517 11 ม.ค. 2562
476 นาง อรทัย ห่วงไทย พ.ท. เสวก ห่วงไทย 207,511 11 ม.ค. 2562
477 นาง สุริยฉันท์ ทัพจันทร์ นาง มลิวัลย์ ภวภูตานนท์ 207,512 11 ม.ค. 2562
478 นาย สุรินทร์ สินขจิต น.ส. สุกานดา สินขจิต 207,519 11 ม.ค. 2562
479 นาย สุนทร โพธิจันทร์ จ.ส.อ. ศราวุฒิ โพธิจันทร์ 207,514 11 ม.ค. 2562
480 นาย สธณ ตริตรอง พ.ท. สุวรรณวงศ์ ตริตรอง 207,513 11 ม.ค. 2562