การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 จ.ส.อ. จักรา สูยะนันทน์ ร.ท. จิรพล สูยะนันทน์ 207,462 25 ก.ค. 2562
482 จ.ส.อ. เครือ โพธิเจริญ น.ส. ณรินทิพย์ โพธิเจริญ 207,463 25 ก.ค. 2562
483 นาง อภิมน ธนภัทรทวีกุล นาย ธนกร ธนภัทรทวีกุล 207,460 25 ก.ค. 2562
484 นาง มะปราง เถาพุทธา นาง กาญจนา รินทะวงศ์ 207,461 25 ก.ค. 2562
485 นาง แสวง เอี่ยมสอาด นาง วนิดา กุจั่น 207,461 25 ก.ค. 2562
486 นาง สมศรี นิสสัย นาง สมหมาย เนตรสงคราม 207,462 25 ก.ค. 2562
487 นาย ซกเซ้ง แซ่แต้ นาย สมศักดิ์ สำเภาแก้ว 207,465 25 ก.ค. 2562
488 นาง ลำจวน ชูวงษ์ นาย ประยงค์ ชูวงษ์ 207,465 25 ก.ค. 2562
489 นาย ไพฑูรย์ พันธุ์ถนอม น.ส. วราภรณ์ พันธุ์ถนอม 207,456 25 ก.ค. 2562
490 นาง สารภี ประดิษฐ์ขำ พ.ต. รอบรู้ สีตองอ่อน 180,193 25 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,264