การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 นาง นิทพร วุฒานุสร พ.อ. สนอง วุฒานุสร 204,644 22 ม.ค. 2561
482 นาง เทียม บัวศรี ร.ต. สมหมาย โตกระแสร์ 204,643 22 ม.ค. 2561
483 นาง จำรัส เม่นขำ นาง พรทิพย์ นักขะฤกษ์ 204,637 22 ม.ค. 2561
484 นาย สำเนียง จันทสิทธิ์ นาย จูงใจ ยิ้มอยู่ 204,665 22 ม.ค. 2561
485 นาย ศิริชัย ฆ้องสนั่น นาย สุข ฆ้องสนั่น 204,667 22 ม.ค. 2561
486 นาย พิษณุ กัจฉัปนันทน์ พันจ่าเอกหญิง บุปผา กัจฉัปนันทน์ 204,910 22 ม.ค. 2561
487 นาง พรพิมล พุ่มไสว นาง อภิษฐา พิชัยยุทธ 204,666 22 ม.ค. 2561
488 นาย ประเทือง บุญโต พ.ท. อรรถพร พานิชเจริญ 204,666 22 ม.ค. 2561
489 นาง น้ำลืม ห่วงมิตร จ.ส.อ. สมบัติ พลนอก 198,324 22 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,340
490 นาง เฉลย ผิวนวล นาย สุรศักดิ์ ผิวนวล 102,335 22 ม.ค. 2561