การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 นาย จุน เพ็งเรือง นาง มาลี เสือเปรม 205,803 24 พ.ค. 2561
482 นาง สุรีย์ ภู่แก้ว นาวาเอกหญิง ขวัญใจ สรรประดิษฐ์ 205,769 24 พ.ค. 2561
483 นาย สวัสดิ์ ไชยบุรุษ ร.ต. ทศ โพธิ์สร้อย 165,770 24 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
484 นาง ศิรภัสสร มากแพทย์ น.ส. ณวพร มากแพทย์ 205,276 24 พ.ค. 2561
485 นาง มณี หาญชนะ พ.อ.หญิง สุรางค์รัตน์ หาญชนะ 205,778 24 พ.ค. 2561
486 นาง นาง จ่าชัย นาง เสงี่ยม เสถา 205,769 24 พ.ค. 2561
487 พล.ต. นราชิต รัญเสวะ นาง กัลยา รัญเสวะ 198,434 22 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,405
488 พ.อ. ประเสริฐ วัฒนะวรนันทน์ นาย จักรพันธ์ วัฒนะวรนันทน์ 206,199 22 พ.ค. 2561
489 ร.อ. บัง นาดี น.ส. กาญจนา นาดี 205,842 22 พ.ค. 2561
490 เรืออากาศตรีหญิง ยุพดี ขาวสำลี จ.ส.อ. ทรงวิทย์ ขาวสำลี 205,841 22 พ.ค. 2561