การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 นาย ประชา ทรัพย์คง นาง กมลพร ฉันสำราญ 207,591 30 เม.ย. 2562
482 นาง ไสว ศรีวิศาลภพ นาง กรรณิการ์ ขจรโชติพงศ์ 207,583 30 เม.ย. 2562
483 นาง สมปอง สิงห์ประเสริฐ นาย หมั่น สิงห์ประเสริฐ 174,321 30 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 33,272
484 นาง สมคิด ฤทธิรักษ์ นาง สมนึก เฟื่องศิลา 207,577 30 เม.ย. 2562
485 นาง ประทุม พูลเพิ่ม นาง ขวัญจิรา มิตรประถัมภ์ 207,578 30 เม.ย. 2562
486 นาง สำริด อินทรมงคล ส.อ. ระเด่น เถื่อนสุขี 207,591 30 เม.ย. 2562
487 นาง สำราญ จำนงค์ศาสตร์ ร.ต. จำนงค์ จำนงค์ศาสตร์ 207,589 30 เม.ย. 2562
488 นาง สาย ใจคนึง ร.ท.หญิง สาริณี ใจคนึง 207,833 30 เม.ย. 2562
489 นาง สมฤทธิ์ ตันศิริ นาย อำนาจ ตันศิริ 207,582 30 เม.ย. 2562
490 นาง มาลินี บ่อทรัพย์ นาย วีระยุทธ บ่อทรัพย์ 208,024 30 เม.ย. 2562