การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 นาย ณรงค์ ศิริรัตน์ นาย กฤษฎา มีบัณฑิต 70,000 9 เม.ย. 2561
482 นาง อุ่น รานอก ร.ต. วชิรา รานอก 205,647 9 เม.ย. 2561
483 นาย วิทยา ประยูรวิทย์ นาง น้อย ประยูรวิทย์ 205,891 9 เม.ย. 2561
484 นาย ประสงค์ อยู่บุญ นาง ทัศนีย์ อยู่บุญ 205,891 9 เม.ย. 2561
485 นาย ประเชิญ เลิศเสถียร น.ส. ธนวรรณ บุญครอง 205,897 9 เม.ย. 2561
486 นาง บุญส่ง วงษ์เวช นาย บุญทรง วงษ์เวช 205,893 9 เม.ย. 2561
487 นาย นพ สว่างกลับ ร.อ. เจนจบ แพรขาว 205,892 9 เม.ย. 2561
488 นาง อรทัย สีดาน้อย ร.ต. พรหมมา อินต๊ะแสน 205,910 28 มี.ค. 2561
489 นาง ผกากรอง กุลขลา ส.ท. ณัฐพล กุลขลา 205,928 28 มี.ค. 2561
490 นาง เก็บ มุสิกะ นาย มนัส มุสิกะ 205,927 28 มี.ค. 2561