การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 ร.ต. ต่อศักดิ์ เที่ยงครง นาง สุวารี พรหมบุตร 204,479 6 พ.ย. 2560
482 จ.ส.อ. มนชัย พงษ์ไชย นาย พิสิฎฐ น้อมจุ้ย 204,478 6 พ.ย. 2560
483 ส.อ. สำราญ ผาสุข นาง สมจิตร์ ผาสุข 204,492 6 พ.ย. 2560
484 นาง เหลือง เทพนานนท์ ร.ต. ชัย เทพนานนท์ 204,480 6 พ.ย. 2560
485 นาย วิเชียร นาคสัมปุรณะ นาง ขวัญจิตต์ นาคสัมปุรณะ 164,483 6 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
486 นาย ธีรวัฒน์ เฉลยชนม์ ร.ต. สุรสิทธิ์ เฉลยชนม์ 204,480 6 พ.ย. 2560
487 นาง ทุเรียน อ่อนอำไพย์ นาวาตรี ปราบพง อ่อนอำไพย์ 204,750 6 พ.ย. 2560
488 นาย ทองดี กิจสาสน นาย ประมวล กิจสาสน 204,483 6 พ.ย. 2560
489 นาง ชลอศรี ดีจริง พ.ท. เลื่อนศักดิ์ ดีจริง 164,485 6 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
490 นาง สุมาลี เยาวสังข์ นาย พิทยา เยาวสังข์ 164,488 6 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000