การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 นาง กัลยาณี ฤทธิเดช นาย ประเสริฐ ฤทธิเดช 207,514 11 ม.ค. 2562
482 นาง เอี่ยม ชัยวงศ์ ร.ต. สุวรรณ์ ชัยวงศ์ 61,200 11 ม.ค. 2562
483 นาง เอี่ยม ชัยวงศ์ น.ส. กุลชุลี ชัยวงศ์ 146,340 11 ม.ค. 2562
484 นาย อารมณ์ อักษรสาร นาง ทองปลิว อักษรสาร 207,551 11 ม.ค. 2562
485 นาง ยุวดี ศรีษะ น.ส. สุมาลี ศรีษะ 207,548 11 ม.ค. 2562
486 นาง ทัศนีย์ พุ่มบ้านเช่า พ.อ. สมรัก พุ่มบ้านเช่า 207,541 11 ม.ค. 2562
487 นาย เฉลิม ไลประเสริฐ ร.อ. ชาญชัย ไลประเสริฐ 207,552 11 ม.ค. 2562
488 นาย สมัย อยู่คอน นาง กรองทอง อยู่คอน 207,528 10 ม.ค. 2562
489 นาง บุญสม ระวิจันทร์ ร.ต. ปัญญา ระวิจันทร์ 167,513 10 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
490 น.ส. ประภา แววประเสริฐ พ.อ.หญิง วันเพ็ญ พราหมณะนันทน์ 207,508 10 ม.ค. 2562