การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 พ.ท. สมคิด วรรณาลัย น.ส. บุญส่ง วรรณาลัย 205,757 6 ก.ค. 2561
482 พ.ต. โกมล แจ่มจำรัส น.ส. วิมลวรรณ แจ่มจำรัส 206,019 6 ก.ค. 2561
483 นาวาเอก พิเชษฐ์ เผ่าพานิชย์ พ.ท.หญิง อมรรัตน์ เผ่าพานิชย์ 205,989 6 ก.ค. 2561
484 ร.ท. ณฤพล พุกทอง พ.อ. อรุณ พุกทอง 205,959 6 ก.ค. 2561
485 ร.ท. เขมราช ดวงแก้ว นาง กัญญาณัฐ ปงกันคำ 205,959 6 ก.ค. 2561
486 ร.ท. วโรฒน์ แปรงกระโทก นาย สะอาด แปรงกระโทก 205,958 6 ก.ค. 2561
487 เรืออากาศตรี ฤกษ์ไชย ตุงคะสามน นาง อรวรรณ ตุงคะสามน 205,988 6 ก.ค. 2561
488 จ.ส.อ. สนาม วงษ์นิกร นาง ประดับ วงษ์นิกร 205,986 6 ก.ค. 2561
489 จ.ส.อ. ทองขาว ส้มมณี ร.ต. สมยศ ส้มมณี 205,989 6 ก.ค. 2561
490 จ.ส.อ. เสมือน พยัคมาก น.ส. สมัคร พยัคมาก 206,011 6 ก.ค. 2561