การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 นาย ชิดสมัย ไชยคำมิ่ง ส.ท. อนุชา ไชยคำมิ่ง 207,418 6 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,970
482 นาง ทิพย์วรรณ บางแสงอ่อน จ.ส.อ. กฤตพล บุตรี 209,365 6 พ.ย. 2562
483 นาง รัตนาภรณ์ เมฆนิติ ส.ต. ธนะ เมฆนิติ 209,376 6 พ.ย. 2562
484 นาย กอง จ่างเทียน ร.ต. มานพ จ่างเทียน 209,379 6 พ.ย. 2562
485 นาง วาสนา ศิริกุล นาย บุญมา ศิริกุล 188,184 6 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,199
486 นาง ธัญพร คำมาก พ.ต. กิตติภพ คำมาก 209,383 6 พ.ย. 2562
487 นาย จรัญ แก้วสมนึก นาง ยุพาภรณ์ ตันติรัตน์ 209,384 6 พ.ย. 2562
488 นาย สมยศ สิทธิศักดิ์ ร.อ.หญิง พวงผกา สิทธิศักดิ์ 209,376 6 พ.ย. 2562
489 น.ส. อมรัตน์ สุขโต (ขันลับ) ร.ท. วารินทร์ ขันลับ 209,377 6 พ.ย. 2562
490 นาย ประทีป เอี่ยมจรัส นาย ปริญญา เอี่ยมจรัส 169,378 6 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000