การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
481 นาง อำนวย คงโต พ.ท. แก่นนิล คงโต 207,214 29 ต.ค. 2561
482 นาง ยัง ต่างท้วม พล.ท. สมศักดิ์ ต่างท้วม 99,680 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,545
483 นาย บุญสม เทียนอิ่ม ร.ต. ณพปพรรณ สะอาดเอี่ยม 167,229 29 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
484 นาง ทองผา อิ่มใจ ร.ต. สามารถ อิ่มใจ 207,221 29 ต.ค. 2561
485 นาย จเร นาแป้น น.ส. อังชัญ พ่วงพุฒ 207,222 29 ต.ค. 2561
486 นาง คำก่าย โกแสนตอ จ.ส.อ. ชานนท์ โกแสนตอ 207,215 29 ต.ค. 2561
487 นาย ก้อน สิบทัศน์ พ.อ. วรรณชัย สิบทัศน์ 207,222 29 ต.ค. 2561
488 นาง กฤษณา ศิริบำเพ็ญ นาย นภดล ศิริบำเพ็ญ 207,229 29 ต.ค. 2561
489 นาง เรือน อภิชัยวงค์ จ.ส.อ. วิชัย จันทรังสรรค์ 206,021 29 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,240
490 นาย ประสิทธิ์ มหาเมฆ นาง บุปผา สายสล้าง 207,260 29 ต.ค. 2561