การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาง ส้มแป้น ไพรสิงห์ นาง ทวาย แจ้งวิจารณ์ 207,108 20 ส.ค. 2561
42 นาง สมบูรณ์ สุดสงค์ ร.อ. ฉลอง สุดสงค์ 207,342 20 ส.ค. 2561
43 นาง ฝอยทอง ยิ้มเสงี่ยม จ.ส.ท. พิษณุ ยิ้มเสงี่ยม 207,110 20 ส.ค. 2561
44 นาง แบน ไพรสารพงษ์ นาง สาคร จันทร์พิมี 207,111 20 ส.ค. 2561
45 ร.อ. ป้อม เขียวจันทร์ น.ส. เบ็ญจพร เขียวจันทร์ 193,519 2 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,689
46 ร.ท. กมล ทองก้อน นาง ถาวร ทองก้อน 152,914 2 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,296
47 ร.ต. โสภณ เวชวิรุฬห์ น.ส. โสรยา เวชวิรุฬห์ 207,208 2 ส.ค. 2561
48 นาง สุจินต์ ชัมภารีย์ พ.อ.หญิง เจษฎา วงษ์ประกอบ 207,211 2 ส.ค. 2561
49 นาย สมนึก งามประดิษฐ์ ร.ต. สักรินทร์ งามประดิษฐ์ 207,210 2 ส.ค. 2561
50 นาง มาลี อุบลรัตน์ นาง กุสุมา สืบสุนทร 207,209 2 ส.ค. 2561