การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาง คำก่าย โกแสนตอ จ.ส.อ. ชานนท์ โกแสนตอ 207,215 29 ต.ค. 2561
42 นาย ก้อน สิบทัศน์ พ.อ. วรรณชัย สิบทัศน์ 207,222 29 ต.ค. 2561
43 นาง กฤษณา ศิริบำเพ็ญ นาย นภดล ศิริบำเพ็ญ 207,229 29 ต.ค. 2561
44 นาง เรือน อภิชัยวงค์ จ.ส.อ. วิชัย จันทรังสรรค์ 206,021 29 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,240
45 นาย ประสิทธิ์ มหาเมฆ นาง บุปผา สายสล้าง 207,260 29 ต.ค. 2561
46 นาย นพดล มาลาพัฒน์ นาย ธิษณ์ศรัณย์ มาลาพัฒน์ 207,275 29 ต.ค. 2561
47 พล.ท. ศิริ สุทธิมณฑล พล.ต. กลางชล สุทธิมณฑล 177,547 26 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 30,117
48 พล.ต. กรรปวัตต์ เพชรโชติ น.ส. รมิตาวรรณ เพชรโชติ 207,285 26 ต.ค. 2561
49 พล.ต. ปรัชญา เรืองแสงดี ร.ต.หญิง ดวงฤดี ฉิมทิน 207,261 26 ต.ค. 2561
50 พ.อ. โสน ท่ากระเบา ร.ต. ชาตรี ท่ากระเบา 207,264 26 ต.ค. 2561