การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาง อัญชัญ ละม่อม น.ส. ชนาทิพ ละม่อม 205,846 26 มี.ค. 2561
42 นาง สำเนียง แสงมณี น.ส. อำนวย แสงมณี 206,097 26 มี.ค. 2561
43 นาง ศิริ โรจนะ น.ส. นิตยา โรจนะ 205,844 26 มี.ค. 2561
44 นาง นิตยา พยัคฆศิริ นาย ยุทธภูมิ พยัคฆศิริ 205,846 26 มี.ค. 2561
45 นาย ถวิล สุทาวัน นาง วรัณญารักษ์ จันทสิทธิ์ 205,847 26 มี.ค. 2561
46 พ.อ. วิทูร ยอดพยุง น.ส. สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง 205,864 23 มี.ค. 2561
47 พ.ท. บุญปลูก ไพรินทราภา นาง รัชนีย์ จินดานนท์ 205,837 23 มี.ค. 2561
48 ร.ท. สง่า จักรสิงห์โต นาง อำนวยพร ปรุงสุข 165,819 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
49 ร.ต. ชุบ โพธิ์แก้ว นาง อรรถวดี เนียมกอง 165,820 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
50 ร.ต.หญิง เจริญศรี พิณสายแก้ว นาง ไฉน บุณยะจินดา 205,824 23 มี.ค. 2561