การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 พ.อ. ธีระศักดิ์ มะลิขาว พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว 205,874 7 มิ.ย. 2561
42 ร.ต.ท.หญิง ปราณี แก้วสะอาด น.ส. ขนิษฐา คำแย้ม 206,097 7 มิ.ย. 2561
43 ร.ต. สุดเขตต์ พุ่มห่าน นาย วัชริศ พุ่มห่าน 205,659 7 มิ.ย. 2561
44 ร.ต. ประสาร ยอดประเสริฐ น.ส. นาฎลดา ยอดประเสริฐ 201,225 7 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,635
45 พระภิกษุ ทวี ศรีพยูร นาง สวัสดิ์ ดาวชัย 166,095 7 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
46 ส.อ. สว่าง จันทร์เจริญ นาย มนตรี จันทร์เจริญ 205,869 7 มิ.ย. 2561
47 นาง หมั่น ขวัญพรม ร.ต. ราชศักดิ์ เสมาเพชร 205,860 7 มิ.ย. 2561
48 น.ส. วลัยพร เผ่ากันทะ จ.ส.อ. พรศีล ถิ่นถา 205,874 7 มิ.ย. 2561
49 นาง เล็ก เมฆดำ ร.ต. ธวัช เมฆดำ 205,859 7 มิ.ย. 2561
50 นาง พา สมพงษ์สี นาย ขาน สมพงษ์สี 205,876 7 มิ.ย. 2561