การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาย แม้น ใบม่วง นาง สมศรี รักบ้านเกิด 211,423 8 ม.ค. 2563
42 นาง ศรีสว่าง ศรีสว่าง น.ส. กรชัชวรรณ์ รัตน์ธนะวัชร 211,424 8 ม.ค. 2563
43 นาย เชาวลิทย์ จันทร์อยู่ น.ส. วัลลภา จันทร์อยู่ 211,424 8 ม.ค. 2563
44 นาง ตุมมา สุจารี ร.ต. สันติภาพ สุจารี 211,435 8 ม.ค. 2563
45 นาย สุวรรณ สนธิรักษ์ ร.ต. อิทธิพล สนธิรักษ์ 211,436 8 ม.ค. 2563
46 นาง โสภา รุจิโกไศย พ.อ. นิกร เลี้ยงรักษา 211,437 8 ม.ค. 2563
47 นาง แสงจันทร์ ธงปราริน พระ อดิศักดิ์ ธงปราริน 211,438 8 ม.ค. 2563
48 นาง ลำใย สาแข พ.อ. ปัญญา สาแข 211,438 8 ม.ค. 2563
49 นาง จรวย ฤทธิ์มหา พ.อ. อภิชาติ ฤทธิ์มหา 211,439 8 ม.ค. 2563
50 นาง สถาพร เงินทอง พ.อ.หญิง นภา บุตรกินรี 211,415 8 ม.ค. 2563