การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 ร.ต. วิโรจน์ เขียนวิจิตร์ นาง ยุพิน เขียนวิจิตร์ 207,500 17 มิ.ย. 2562
42 จ.ส.อ. หรือ สุขสมวัฒน์ น.ส. ทรงศรี สุขสมวัฒน์ 207,497 17 มิ.ย. 2562
43 นาง เลี่ยม นิลเดช น.ส. สำรวย นิลเดช 207,496 17 มิ.ย. 2562
44 นาง อุดม เปรมปรีดิ์ ร.ต. อนุศักดิ์ เปรมปรีดิ์ 207,496 17 มิ.ย. 2562
45 นาง ทองอินทร์ สุขฉวี น.ส. สมศรี สุขฉวี 207,499 17 มิ.ย. 2562
46 น.ส. บังอร เพลินสุขดี พ.อ.หญิง จงกลณี นิลอุบล 207,279 17 มิ.ย. 2562
47 พ.อ. วีระ ถีระพงศ์ น.ส. รวีวรรณ ถีระพงศ์ 207,504 14 มิ.ย. 2562
48 พ.อ. สามัคคี วงศ์พานิช นาง ภัทรภร วงศ์พานิช 207,506 14 มิ.ย. 2562
49 นาง ดวงใจ นิลประเสริฐ นาย ปรัชญา นิลประเสริฐ 167,505 14 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
50 นาง ประสาน สุนทรรัตน์ จ.ส.อ.หญิง อุบลพร สุนทรรัตน์ 207,506 14 มิ.ย. 2562