การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาง สมควร สุขเมือง นาง สุพัฒตรา พูลทรัพย์ 207,365 24 ธ.ค. 2561
42 นาย พล ปรางอยู่ ร.ต. ประชุม ปรางอยู่ 207,364 24 ธ.ค. 2561
43 นาง บุญชู สันติพงศ์ นาง ชวนพิศ สันติพงศ์ 207,828 24 ธ.ค. 2561
44 นาง ทองคำ ทุมทอง ร.ต. สนั่น ทองปันดี 207,367 24 ธ.ค. 2561
45 นาง กุสุมา ภาคีศิลป์ น.ส. ดาเรศ ภาคีศิลป์ 207,363 24 ธ.ค. 2561
46 นาง สุรีย์ เรืองหิรัญ นาง อัญวีณ์ โพธิ์สุวรรณ 130,177 24 ธ.ค. 2561
47 นาง สุรีย์ เรืองหิรัญ นาวาอากาศโท อนุสรณ์ ธารีเทียน 77,200 24 ธ.ค. 2561
48 นาง เตี้ย หล่อเงิน นาย อนุพงศ์ หล่อเงิน 207,378 24 ธ.ค. 2561
49 นาง พันธุ์มณี พ่วงอร่าม พ.ต. ทัศนันตร์ พ่วงอร่าม 207,374 24 ธ.ค. 2561
50 พล.ต.ม.ล. ดิเรกลาภ ทวีวงศ์ นาย อุดมลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา 207,378 21 ธ.ค. 2561