การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาย บัว นิลจู นาง ยุบล ปุสสะรังษี 204,799 9 ม.ค. 2561
42 นาง เฉลา วิลาศรี พ.ท. สนอง วิลาศรี 204,793 9 ม.ค. 2561
43 นาง จิ้มลิ้ม สิริสายัณห์ นาย พงษ์เทพ สิริสายัณห์ 204,795 9 ม.ค. 2561
44 นาง อัชรา พรหมบุตร นาง สำราญ เกียรติเผ่า 204,826 9 ม.ค. 2561
45 นาย หวัด วงค์หนอนแวง ร.ต. อรุณ วงค์หนองแวง 204,821 9 ม.ค. 2561
46 นาง สุวรรณ ภิรมณ์เณร นาง วรลักษณ์ เบ็ญจมาศ 204,819 9 ม.ค. 2561
47 นาง สุนีย์ แก้วศรีงาม นาย ณัฐพล แก้วศรีงาม 204,819 9 ม.ค. 2561
48 นาย สำราญ วงษ์เกษมสุข ร.ท. ภคิน พุทธเสน 204,824 9 ม.ค. 2561
49 นาง สลิต มงคลชัย นาง วิไล พลอยพันแสง 204,824 9 ม.ค. 2561
50 นาง วงเดือน ดีนาน นาง แววดาว พรหมมา 74,578 9 ม.ค. 2561