การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาง วิเชียร ปานขวัญ นาย สมชาย ปล้องทอง 207,603 5 มี.ค. 2562
42 นาง ไล้ น้อยเงิน จ.ส.อ. วิชัย ธนพิสุทธิกุล 207,873 5 มี.ค. 2562
43 นาย เลิศ วัดฮวด นาง กานดา ศรีทองคงทิชา 167,848 5 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
44 นาง จันทร์ เบ้าโนรา พ.ต. บัญญวัชร์ เบ้าโนรา 207,837 5 มี.ค. 2562
45 นาง เคลื่อน เหมือนทอง นาย วีระ หนูเผือก 207,845 5 มี.ค. 2562
46 นาง กุลภัสสรณ์ เพียรประสงค์ ร.ต. สมพงษ์ เพียรประสงค์ 144,108 5 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 23,739
47 พล.ต.หญิง สมศรี ศรจิตติ นาง สุมาลี กัลยาณมิตร 208,149 4 มี.ค. 2562
48 พล.ต.หญิง สมศรี ศรจิตติ นาง สุมาลี กัลยาณมิตร 208,149 4 มี.ค. 2562
49 พล.ต. สมพร สุธีพันธุ์นุวัตร นาย เชิงชัย สุธีพันธุ์นุวัตร 207,857 4 มี.ค. 2562
50 พ.อ. โกศล ศรีละกุล จ.ส.อ. สุด ศรีละกุล 23,877 4 มี.ค. 2562