การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
41 นาง สนอง คงพันธ์ จ.ส.ท. รอง คงพันธ์ 209,061 26 ก.ย. 2562
42 นาง ชื้น ใจเด็จ จ.ส.อ. สุชาติ ใจเด็จ 168,791 26 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
43 นาง ประเทือง น้อยประไพ จ.ส.อ. เดชา ศิริสัมพันธ์ 168,792 26 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
44 พล.ท. สุริยันต์ ผาธรรม นาง วินิตา ผาธรรม 121,830 24 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,999
45 พล.ต. ประพันธ์ สุทธิสานนท์ นาง เตือนใจ สุทธิสานนท์ 146,600 24 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 62,240
46 พล.ต. ดำรง ดวงรัตน์ นาย บุญญรักษ์ ดวงรัตน์ 208,826 24 ก.ย. 2562
47 พล.ต. ประสาท จิเนราวัต นาง เบญจางค์ ประดับวิทย์ 208,826 24 ก.ย. 2562
48 พ.อ. สมัคร เอ็นดู นาง วราภรณ์ เอ็นดู 208,582 24 ก.ย. 2562
49 ร.อ. ทองอยู่ บุนนาค นาง อารีย์รัตน์ ปนุตติกร 134,688 24 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 74,153
50 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ราศรีรัตนะ ร.อ. ศุภกร ราศรีรัตนะกุล 208,840 24 ก.ย. 2562