การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 นาย สีนวล เขื่อนรอบเขต ร.ต. วิชัย เขื่อนรอบเขต 204,492 6 พ.ย. 2560
492 นาง ยอด ภู่ทวี ร.ต. สมศักดิ์ มั่นทอง 204,490 6 พ.ย. 2560
493 นาย ประสิทธิ์ บัวผึ่ง นาง ปาริชาติ บัวผึ่ง 204,490 6 พ.ย. 2560
494 นาง ประเทืองทิพย์ ผลวารินทร์ น.ส. สุภาพร ผลวารินทร์ 164,034 6 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
495 น.ส. ประทุม ธารีเวทย์ จ.ส.อ. มณฑล ธารีเวทย์ 204,491 6 พ.ย. 2560
496 นาง ปทุมมา อาชีวปาริสุทธิ จ.ส.อ.หญิง เยาวลักษณ์ อาชีวปาริสุทธิ 204,249 6 พ.ย. 2560
497 นาง บัวเรียน วรแสน นาง เยาวลักษณ์ วรแสน 204,488 6 พ.ย. 2560
498 นาง ทองสินธ์ คัมภิรานนท์ พ.ต. ทายาท คัมภิรานนท์ 204,491 6 พ.ย. 2560
499 นาย เชย อ่อนน้อม ร.ต. ศักดิ์วิชัย ภาราม 204,493 6 พ.ย. 2560
500 พล.ท. ชะนะ กาลปักษ์ พ.อ. สุชาติ กาลปักษ์ 204,503 1 พ.ย. 2560