การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 นาง เฉลย ผิวนวล นาง นวลฉวี วิจิตร 102,335 22 ม.ค. 2561
492 พ.ท. พยุง โพธิ์อิ่ม นาง ถุงเงิน โพธิ์อิ่ม 204,689 16 ม.ค. 2561
493 ร.ต. สมบัติ เจริญขำ นาง ราศรี เจริญขำ 204,688 16 ม.ค. 2561
494 จ.ส.อ. สำเริง โพธิ์ย้อย นาง ยุพิน โพธิ์ย้อย 204,688 16 ม.ค. 2561
495 จ.ส.อ. ชมภู พันธ์จำเริญ นาง เลิศ พันธ์จำเริญ 204,678 16 ม.ค. 2561
496 นาย อำนวย ฉัตรทอง นาย เอนก ฉัตรทอง 204,687 16 ม.ค. 2561
497 นาง วิมล แย้มเกตุ จ.ส.อ. วินัย แย้มเกตุ 204,687 16 ม.ค. 2561
498 นาง วิภาภรณ์ หล่ำศรี ส.อ. สวง หล่ำศรี 204,679 16 ม.ค. 2561
499 นาง ม้วน ปัดทุมมา จ.ส.อ. คงเดช วงศรีแก้ว 204,686 16 ม.ค. 2561
500 นาง เฉลียว ไกรเวช น.ส. กัญญา ไกรเวช 204,678 16 ม.ค. 2561