การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 นาย ภักตร์ นิตยภัตร์ นาง นิตยา กระจ่างโชติ 207,490 10 เม.ย. 2562
492 นาย ฟูศักดิ์ ครุธแผ้ว นาง จารุวรรณ จั่นเผือก 167,741 10 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
493 นาง เล็ก ม่วงโพธิ์ นาย แสน สุขสวัสดิ์ 143,336 10 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,388
494 นาง เย็นจิตร พิริยะกุล ร.ต. ประชากร พิริยะกุล 207,723 10 เม.ย. 2562
495 นาย แม้น ยุทธทองหลาง น.ส. เสาวลักษณ์ ยุทธทองหลาง 207,724 10 เม.ย. 2562
496 นาง แตงอ่อน ศรีบุญรอด ร.ต. พันธ์ประยูร อนันตศรี 167,725 10 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
497 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ เป้าสกุล นาง วิพัฒตรา เป้าสกุล 207,472 5 เม.ย. 2562
498 นาง อำคา เจนบ้านผือ ส.อ. บุญธนา เจนบ้านผือ 207,723 5 เม.ย. 2562
499 พ.อ. เล็ก บรรเลงรมย์ นาง วารุณี บรรเลงรมย์ 207,745 5 เม.ย. 2562
500 ร.ต. จุล สุขขี นาง ธิราพร เชี่ยวเวช 208,024 5 เม.ย. 2562