การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 นาง ยุพิน แก้วคำกอง นาง บุษกร ศรีโกศักดิ์ 207,457 25 ก.ค. 2562
492 นาง อาบ พลายแดง ร.ต. กิตติศักดิ์ พลายแดง 207,728 25 ก.ค. 2562
493 นาง เพ็ชรี ปัทมะเทศ นาง กชกร กัยวิกัย 207,942 25 ก.ค. 2562
494 นาง ทองหยด ชวนชม นาง นวรัตน์ เอนกบุญสถาพร 207,942 25 ก.ค. 2562
495 นาง สายคำ พลเสน นาง กรรณทิพย์ หลำผาสุข 207,446 25 ก.ค. 2562
496 พ.อ. เสริฐทิศักดิ์ สุขอมรรัตน์ น.ส. ทิศากร สุขอมรรัตน์ 207,481 24 ก.ค. 2562
497 พ.อ. ธนศักดิ์ สุขกลัด น.ส. พิชญา จำนงค์รักษา 31,677 24 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,109
498 พ.อ. ธนศักดิ์ สุขกลัด น.ส. พรพิศ สุขกลัด 168,720 24 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,109
499 พ.อ.หญิง สมหมาย อิ่มบัว นาง ดาริกา อิ่มบัว 207,527 24 ก.ค. 2562
500 พ.อ. วีระธรรม คำสวัสดิ์ นาง อัญชลีพร คำสวัสดิ์ 207,496 24 ก.ค. 2562