การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 นาย นพดล มาลาพัฒน์ นาย ธิษณ์ศรัณย์ มาลาพัฒน์ 207,275 29 ต.ค. 2561
492 พล.ท. ศิริ สุทธิมณฑล พล.ต. กลางชล สุทธิมณฑล 177,547 26 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 30,117
493 พล.ต. กรรปวัตต์ เพชรโชติ น.ส. รมิตาวรรณ เพชรโชติ 207,285 26 ต.ค. 2561
494 พล.ต. ปรัชญา เรืองแสงดี ร.ต.หญิง ดวงฤดี ฉิมทิน 207,261 26 ต.ค. 2561
495 พ.อ. โสน ท่ากระเบา ร.ต. ชาตรี ท่ากระเบา 207,264 26 ต.ค. 2561
496 พ.ท. โกมล ชาโรจน์ นาง พวงมาลี ชาโรจน์ 207,270 26 ต.ค. 2561
497 พ.ต. สงบ สุวรรณมณี นาย พาวุธ สุวรรณมณี 207,269 26 ต.ค. 2561
498 จ.ส.อ.หญิง เพียงจิตร์ วงศ์ยะรา น.ส. นลพรรณ วงศ์ยะรา 206,832 26 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 420
499 จ.ส.อ. พิศณุ แสนพลกรัง นาย ดล แสนพลกรัง 207,259 26 ต.ค. 2561
500 จ.ส.อ. วิชัย ศิลปวงษา นาย วิกรานต์ ศิลปวงษา 110,279 26 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,267