การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 จ.ส.อ. วิโรจน์ ศรีโยธิน นาง สำรวย ศรีโยธิน 206,010 6 ก.ค. 2561
492 จ.ส.อ. ถวิล ประสะจะ ร.ต. ถนอมพันธ์ ประสะจะ 206,021 6 ก.ค. 2561
493 จ.ส.อ. ประพฤทร์ กิจวารี นาง พัชรี กิจวารี 205,988 6 ก.ค. 2561
494 นาง จำลอง บริบูรณ์ทรัพย์ น.ส. ทิพย์สุคนธ์ บริบูรณ์ทรัพย์ 205,977 6 ก.ค. 2561
495 นาง สมลักษณ์ พรหมผลิน นาง วไลลักษณ์ ตะละภัฎ 139,242 6 ก.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,772
496 นาง สมคิด อินทรเทศ น.ส. กรรณิการ์ ยิ้มอุบล 206,010 6 ก.ค. 2561
497 นาง มูล สังประเสริฐ จ.ส.อ. ดำเนิน ก่ายแก้ว 206,019 6 ก.ค. 2561
498 นาย ผัน เอี่ยมศรี นาง ถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ 206,020 6 ก.ค. 2561
499 นาย ประเสริฐ ตุลาคุปต์ น.ส. สุพัตรา ตุลาคุปต์ 206,316 6 ก.ค. 2561
500 นาง บรรจง สุขสอน นาง กนกภรณ์ หงษา 205,785 6 ก.ค. 2561