การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 นาง ลมูล แจ้งสว่าง น.ส. กนกวรรณ แจ้งสว่าง 169,378 6 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
492 นาย เพิ่ม สุนทรโชติ น.ส. ขวัญเรือน สุนทรโชติ 209,379 6 พ.ย. 2562
493 นาง สำลี ศรีเมือง นาง ประไพ เดชเมืองปักษ์ 209,361 6 พ.ย. 2562
494 นาง ทองพูน วงศ์ศรี นาง มลนภา เจริญกิจจานุวงศ์ 209,362 6 พ.ย. 2562
495 นาง บุญเรือน จันทร์กระจ่าง น.ส. ดลภ์รดาธ์ รังสีศิริดลธ์ 207,885 6 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,478
496 นาย สนั่น มีธรณี น.ส. อรวัลย์ มีธรณี 209,377 6 พ.ย. 2562
497 นาง ศิริพร ชำนาญจิตต์ นาง ปราณีต ลุยะพันธุ์ 209,381 6 พ.ย. 2562
498 นาง สุดใจ เอ็บศรี นาง จารุวรรณ เดชขุน 209,382 6 พ.ย. 2562
499 พ.อ. กฤชณัท หาญสนาม นาง ณปภัช หาญสนาม 169,401 30 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
500 พ.อ. พงศา อยู่สุข ร.ต. สาคร อยู่สุข 209,397 30 ต.ค. 2562