การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 นาง พลอย ชัยนคร ร.ต. บรรจง ชัยนคร 205,841 22 พ.ค. 2561
492 นาง ปิ่น ช่างยันต์ นาง พนิดา ภูผ่านแก้ว 205,840 22 พ.ค. 2561
493 นาง ทองพุล พิมพ์ดี ร.ท. ขวัญประชา พิมพ์ดี 206,052 22 พ.ค. 2561
494 นาง จรวย สายนาค พ.อ. ถวิล สายนาค 205,840 22 พ.ค. 2561
495 พล.ท. ไพรัช แววประเสริฐ พ.ท.หญิง ภวิภา แววประเสริฐ 205,824 21 พ.ค. 2561
496 ร.อ. ชาตรี อติเปรมานนท์ จ.ส.อ. เอกพงศ์ อติเปรมานนท์ 205,825 21 พ.ค. 2561
497 ร.ต. พิทักษ์ มณฑาทิพย์ พ.อ. สุนทร มณฑาทิพย์ 205,827 21 พ.ค. 2561
498 นาย อรุณ มีพร้อม น.ส. ปาริชาติ มีพร้อม 154,803 21 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,024
499 นาง เสาวณี คำอาจ ร.ต. สุวรรณ คำอาจ 177,912 21 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,914
500 นาง สายหยุด อบรมเชย นาง พนัชกร ปุญญาสาสน์ 165,825 21 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000