การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
491 พล.ต. ศักดา ถ้วยจินดา ร.ท. ศักดรินทร์ ถ้วยจินดา 154,990 9 ม.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,594
492 พ.อ. เทียนส่ง มั่นถาวรวงศ์ นาง สุธัญญา มั่นถาวรวงศ์ 197,566 9 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,023
493 ร.อ. เฉลียว บุษบงค์ นาง จุฬา โพธิ 207,571 9 ม.ค. 2562
494 ร.อ. อุทัย หล่าสกุล พ.ต.ท. วีระชน หล่าสกุล 57,549 9 ม.ค. 2562
495 ร.อ. อุทัย หล่าสกุล นาง จินตนา หล่าสกุล 150,000 9 ม.ค. 2562
496 ร.ต. ศิระ สีแสง น.ส. ชุลีพร สีแสง 207,569 9 ม.ค. 2562
497 ร.ต. เกรียงศักดิ์ กองแสน นาง อุดมลักษณ์ อรุณมานะกุล 207,552 9 ม.ค. 2562
498 จ.ส.อ. บุญนาค หวลบุตตา นาง สัณห์สินี ดวงแก้ว 129,049 9 ม.ค. 2562
499 จ.ส.อ. บุญนาค หวลบุตตา นาง วิบูลย์จิตร์ หินซ้อน 78,500 9 ม.ค. 2562
500 จ.ส.อ. บัญญัติ เดชะไกศยะ น.ส. มนัญญา พิชย์ดำรงสกุล 207,290 9 ม.ค. 2562