การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 นาง อัมพร จันทร์เพ็ญ นาย เศรษฐ์ รวงผึ้ง 167,596 9 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
502 นาย สงัด สถาพร นาง สมพร สถาพร 107,597 9 ม.ค. 2562
503 นาย สงัด สถาพร นาย ธีระพล สถาพร 100,000 9 ม.ค. 2562
504 นาย วิเชียร ม่วงเขียว นาย ธานินทร์ ม่วงเขียว 167,598 9 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
505 นาย ประดิษฐ์ พันธ์สุริยะกันต์ น.ส. เดือนเพ็ญ พันธ์สุริยะกันต์ 207,596 9 ม.ค. 2562
506 นาง บุญยืน มีทรัพย์ พ.อ.หญิง ธีรดา สุขุมวาท 207,598 9 ม.ค. 2562
507 นาง นันทวัน รัตนกุสุมภ์ พ.อ. พีรพงศ์ รัตนกุสุมภ์ 148,200 9 ม.ค. 2562
508 นาง นันทวัน รัตนกุสุมภ์ พล.ต. ประทีป รัตนกุสุมภ์ 59,397 9 ม.ค. 2562
509 นาย ทิ้ง แก้ววิไล นาง ประเทืองทิพย์ เจริญพร 207,590 9 ม.ค. 2562
510 นาย คะนิสอน แก้วเพียร ส.อ. โกวิทย์ แก้วเพียร 166,150 9 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,440