การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 นาง ทวี คุณประสิทธิ์ นาง นัจทินี ดำรงรัตน์ 206,020 6 ก.ค. 2561
502 นาย สนิท พรมโพธิน นาย ชัยณรงค์ พรมโพธิน 205,990 6 ก.ค. 2561
503 นาง มาเรีย ก้อนจันเทศ นาย ประจิม ก้อนจันเทศ 205,990 6 ก.ค. 2561
504 นาง น้อย เหล่าสียง จ.ส.อ. นิกรณ์ พานชมภู 205,986 6 ก.ค. 2561
505 นาง คำมูล แจ่มจิรารักษ์ จ.ส.ท. สำเริง แจ่มจิรารักษ์ 205,987 6 ก.ค. 2561
506 นาง ถนอมศิลป์ โชคระดา พล.ท. พลรบ โชคระดา 205,978 6 ก.ค. 2561
507 ร.ต. เรียน กัลกล้า นาง ธัญพร กัลกล้า 205,997 5 ก.ค. 2561
508 ร.ต. บุญธรรม ทัดวอน นาง กิจจาพร ทัดวอน 205,998 5 ก.ค. 2561
509 นาง อรสา ทิมอ่ำ ร.อ. กฤษฎา ทิมอ่ำ 205,997 5 ก.ค. 2561
510 นาง ติ๊ก ตรีเนตร์ พ.อ. วันฉัตร ปัทมสูต 205,996 5 ก.ค. 2561