การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 จ.ส.อ. ชั้น สอนหุ่น น.ส. รตนกรณ์ สอนหุ่น 207,288 26 ต.ค. 2561
502 ส.อ. อุทัย คุ้มฉายา ส.อ.หญิง วรนุช คุ้มฉายา 207,244 26 ต.ค. 2561
503 ส.อ. สมศักดิ์ สร้อยมุข นาย จักรกฤษณ์ สร้อยมุข 207,260 26 ต.ค. 2561
504 นาง อุ่นเรือน รุ่งเรืองกาญจน์ นาง ฐิตาพร สุขปรุง 207,250 26 ต.ค. 2561
505 นาย สมโภชน์ กางกรณ์ นาง วิไลวรรณ นาดี 207,249 26 ต.ค. 2561
506 นาง เระ กาสุริย์ พ.ท. สมพงษ์ กาสุริย์ 207,256 26 ต.ค. 2561
507 นาย เผย ภูมีแสง นาง ทองใบ ประดิษฐพจน์ 207,512 26 ต.ค. 2561
508 นาย เชื้อ พยุงญาติ ร.อ. ปารเมศ พยุงญาติ 207,251 26 ต.ค. 2561
509 นาย ชัชวินทร์ กิตติลดากุล พ.ท.หญิง วิจิตรา กิตติลดากุล 100,634 26 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,411
510 นาง คมสัน วงศ์จำรัส นาง นิรมล เนาวศรีนาท 207,251 26 ต.ค. 2561