การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 นาง พิน ทะนามศรี ร.ต. นพรัตน์ ทะนามศรี 205,828 21 พ.ค. 2561
502 นาง บุญเลื่อน อุปรา พ.ท. แรงฤทธิ์ อุปรา 205,328 21 พ.ค. 2561
503 นาง บุญเยี้ยม โชคคูณ นาง หนูแดง เจียงคำ 205,826 21 พ.ค. 2561
504 นาง ประทุม อุเทนสุต พล.อ. อภิชาต มีสมมนต์ 111,287 23 พ.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,501
505 พ.ท. รังษี เอี่ยมมาลัย น.ส. พิชามญช์ แก่นบำรุง 205,610 21 พ.ค. 2561
506 ร.ต. ชนะ เทนสิทธิ์ นาย สกล เทนสิทธิ์ 205,846 21 พ.ค. 2561
507 จ.ส.อ. พัฒนา เรืองสุคนธ์ นาง ศิริพร เรืองสุคนธ์ 205,844 21 พ.ค. 2561
508 นาง เสาวณีย์ พรหมเทพ ร.ต. อนันต์ พรหมเทพ 205,864 21 พ.ค. 2561
509 นาง ศรีสวัสดิ์ เหมศรี พ.อ.หญิง กันตวรรณ แก้วอินทร์ 205,857 21 พ.ค. 2561
510 นาง ไพรวัลย์ แซ่เฮง นาย ฐานภูมิ แสงเพ็ญ 205,595 21 พ.ค. 2561