การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 พ.อ. ประยงค์ แก้วสูงเนิน นาง ภินันท์ แก้วสูงเนิน 204,732 16 ม.ค. 2561
502 นาวาตรี ขุนทอง ปัญจทวี ร.ต. ศักดิ์ศรี ปัญจทวี 204,963 16 ม.ค. 2561
503 จ.ส.อ. อัมพร ฟองหล่ำ นาง เฉลียว ฟองหล่ำ 204,731 16 ม.ค. 2561
504 จ.ส.อ. วัฒนพงษ์ สถิตไชยนนท์ นาง สุวภัทร รับความสุข 204,726 16 ม.ค. 2561
505 นาย ใฮ่ ศรีถาวร จ.ส.อ. วิทยา ศรีถาวร 204,487 16 ม.ค. 2561
506 นาย มานัฟ สิทธิ์ประเสริฐ นาง สมควร สิทธิ์ประเสริฐ 204,482 16 ม.ค. 2561
507 นาง ทองแสน วงษ์ไทย น.ส. ณัฎฐิกา วงษ์ไทย 204,731 16 ม.ค. 2561
508 นาย ทองใบ ฤกษ์สำเร็จ นาง อุบล สุกาสนธิ์ 204,730 16 ม.ค. 2561
509 น.ส. กุสุมา เกตุทัต นาง วราภรณ์ วงษาเลิศ 204,732 16 ม.ค. 2561
510 น.ส. กิมใจ บุญด้วง นาง ลัดดา บุญสายบัว 202,478 16 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,240