การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 พ.ท. สมาน อินทรพรหม น.ส. ธณิฐา อินทรพรหม 207,497 24 ก.ค. 2562
502 ร.อ. สมบูรณ์ ชาตพลจันทยา น.ส. บูรณ์วสุ ชาตพลจันทยา 207,942 24 ก.ค. 2562
503 ร.ต. เพี้ยน ทุกข์จาก นาง จักรศร ทุกข์จาก 207,524 24 ก.ค. 2562
504 ร.ต. เกรียงศักดิ์ ไพรั้ง น.ส. สุวิดา ไพรั้ง 207,486 24 ก.ค. 2562
505 ร.ต. ประกอบ หอมประเสริฐ นาง สำราญ หอมประเสริฐ 207,489 24 ก.ค. 2562
506 จ.ส.อ. พยนต์ แก้วสิทธิ์ นาง กำไร แก้วสิทธิ์ 207,480 24 ก.ค. 2562
507 จ.ส.อ. สุรเดช เซี๊ยะสมาน น.ส. วรนิษฐ์ ธรรมชาตรีพัฒน์ 167,507 24 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
508 จ.ส.อ.หญิง นฤมล วรภัย จ.ส.อ. ราชันย์ ศิริวัฒน์ 207,498 24 ก.ค. 2562
509 ส.ท. กำรูญ อัตตนนท์ นาย กรธัช อัตตนนท์ 207,942 24 ก.ค. 2562
510 นาย ธรรมนูญ ผิวผ่อง ร.อ. พัฒนา ผิวผ่อง 207,525 24 ก.ค. 2562