การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 พ.อ. ศักดิ์ชัย ไร่ทิม นาย ณัฐพล ไร่ทิม 92,213 1 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ ค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 72,293
502 พ.อ. ชวลิต บุรโกเสส นาย อภิชิต บุรโกเสส 204,505 1 พ.ย. 2560
503 พ.อ. ไพบูลย์ มงคล พ.อ. สุรชัย มงคล 204,503 1 พ.ย. 2560
504 พ.ท. อิทธิป เทศะศิริ นาง ภาณุมาศ เทศะศิริ 204,262 1 พ.ย. 2560
505 พ.ต. ขจร บุญมา พ.อ.หญิง รมณีย์ พีรกิจ 88,407 1 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ ค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 76,099
506 นาง ม้วน สิงหากัน นาย บัณฑิต บริบูรณ์ทรัพย์ 204,499 1 พ.ย. 2560
507 นาง ผ่องศรี คงสถิตย์ นาวาตรี อนิรุทธิ์ คงสถิตย์ 204,501 1 พ.ย. 2560
508 นาง นภาพร ภักดี น.ส. นฤพรรณ ภักดี 204,502 1 พ.ย. 2560
509 นาง ปราณี แจ่มไพศาล นาย สยามรัฐ ศรีบุญนาค 204,504 1 พ.ย. 2560
510 นาง บรรเลง ฉัตร์เอก นาง นงนภัส หอมจันทร์เจือ 172,814 1 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 31,693