การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 จ.ส.อ. ประยูร ปิ่นแก้ว นาง ผกาศรี ปิ่นแก้ว 207,603 30 เม.ย. 2562
502 จ.ส.ต. เล็ก อัตถาหาร จ.ส.อ. ศักดินนท์ อัตถาหาร 207,845 30 เม.ย. 2562
503 นาง อริยาภรณ์ พิมพ์จักร จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์จักร 207,846 30 เม.ย. 2562
504 นาง มณี สุดสวาท ร.ต. ภาณุวัฒน์ สุดสวาท 201,432 30 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,169
505 นาง ประชุม โสภาพัน จ.ส.อ. ชงค์ สาสกุล 207,603 30 เม.ย. 2562
506 นาง สุภาภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ พ.อ.หญิง ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์ 207,626 30 เม.ย. 2562
507 นาง สำราญ พลหลง จ.ส.ท. สายน ละมูล 207,855 30 เม.ย. 2562
508 นาย พีระพงศ์ กลั่นประเสริฐ น.ส. ณัฐธิตา กลั่นประเสริฐ 207,615 30 เม.ย. 2562
509 นาง ผอบ โพธิ์ทอง นาย ชลอ โพธิ์ทอง 207,626 30 เม.ย. 2562
510 นาย ประยุทธิ์ เมืองประแก้ว จ.ส.อ. กิตติ เมืองประแก้ว 207,614 30 เม.ย. 2562