การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 ร.ต. มนตรี อ่อนนาค นาย กิตติ อ่อนนาค 209,394 30 ต.ค. 2562
502 ร.ต. ภานุมาศ ภาพน้ำ นาง บังอร ภาพน้ำ 169,398 30 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
503 จ.ส.อ. อณัติ บุญชู น.ส. มณีวรรณ บุญชู 209,395 30 ต.ค. 2562
504 จ.ส.อ. นรินทร์ สุขสำราญ นาย สมชนก สุขสำราญ 209,396 30 ต.ค. 2562
505 นาง สุดใจ ศรีทอง นาย อิทธิกร ศรีทอง 46,116 30 ต.ค. 2562
506 นาง สุดใจ ศรีทอง นาง อารี ช่วยท้าว 46,116 30 ต.ค. 2562
507 นาง สุดใจ ศรีทอง นาย ศตพล ศรีทอง 117,639 30 ต.ค. 2562
508 นาง ทองใส ทุมพัฒน์ ร.ท. สุภาพ ทุมพัฒน์ 209,399 30 ต.ค. 2562
509 นาง สละ ชโยภาส น.ส. อังสนา ชโยภาส 126,591 30 ต.ค. 2562 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 83,279
510 นาง สมศรี ศศะรมย์ พ.ท. สุวรรณ ศศะรมย์ 209,401 30 ต.ค. 2562