การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
501 นาง นิตยา พยัคฆศิริ นาย ยุทธภูมิ พยัคฆศิริ 205,846 26 มี.ค. 2561
502 นาย ถวิล สุทาวัน นาง วรัณญารักษ์ จันทสิทธิ์ 205,847 26 มี.ค. 2561
503 พ.อ. วิทูร ยอดพยุง น.ส. สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง 205,864 23 มี.ค. 2561
504 พ.ท. บุญปลูก ไพรินทราภา นาง รัชนีย์ จินดานนท์ 205,837 23 มี.ค. 2561
505 ร.ท. สง่า จักรสิงห์โต นาง อำนวยพร ปรุงสุข 165,819 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
506 ร.ต. ชุบ โพธิ์แก้ว นาง อรรถวดี เนียมกอง 165,820 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
507 ร.ต.หญิง เจริญศรี พิณสายแก้ว นาง ไฉน บุณยะจินดา 205,824 23 มี.ค. 2561
508 จ.ส.อ. สัมพันธ์ ขุมทรัพย์ นาง จรีย์พร ขุมทรัพย์ 205,823 23 มี.ค. 2561
509 จ.ส.อ. เบ็ญจางค์ บัวทั่ง นาง ละม่อม บัวทั่ง 82,386 23 มี.ค. 2561
510 จ.ส.อ. เบ็ญจางค์ บัวทั่ง นาง นันทนา เพ็ชร์ทวี 123,480 23 มี.ค. 2561