การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 พ.อ. ปรัชญ์ ใคร่ครวญ นาง สาลี ใคร่ครวญ 204,720 15 ม.ค. 2561
512 ร.ท. ประยูร ปานอยู่ น.ส. ปัทมา ปานอยู่ 204,725 15 ม.ค. 2561
513 ร.ต. กัลชาญ ผลัญชัย นาง ไพเราะ ผลัญชัย 40,992 15 ม.ค. 2561
514 ร.ต. กัลชาญ ผลัญชัย นาง สิรินาถ โกสินทร์ตระการ 40,992 15 ม.ค. 2561
515 ร.ต. กัลชาญ ผลัญชัย นาย ปิยะรัชย์ ผลัญชัย 40,992 15 ม.ค. 2561
516 ร.ต. กัลชาญ ผลัญชัย นาย บุญญฤทธิ์ ผลัญชัย 40,992 15 ม.ค. 2561
517 ร.ต. กัลชาญ ผลัญชัย นาง นุสรา ชีรณานนท์ 40,992 15 ม.ค. 2561
518 นาย เหงียม ช้างเขียว น.ส. เรไร ช้างเขียว 204,725 15 ม.ค. 2561
519 นาย พยุง นวลพิจิต น.ส. พิมพ์พันธุ์ นวลพิจิต 204,727 15 ม.ค. 2561
520 นาง บัวหอม มีศรีผ่อง นาย เผด็จ มีศรีผ่อง 204,721 15 ม.ค. 2561