การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาง สุวรรณ ผลวัชนะ นาง ดวงพร หนูวงศ์ 207,417 5 มิ.ย. 2562
512 นาย เวียง ศรีดี จ.ส.อ.หญิง วันเพ็ญ ขาวมาก 207,194 5 มิ.ย. 2562
513 นาง ทองเจือ ชื่นอารมณ์ นาง ยาใจ แก้วเลื่อนมา 167,417 5 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
514 นาง บุญเริ่ม โมรา นาง ทิพภา โมรา 207,392 5 มิ.ย. 2562
515 นาง เกหลง สตะเวทิน น.ส. กราบพร สตะเวทิน 207,613 5 มิ.ย. 2562
516 นาง ฝ้าย นิลพลหาญ จ.ส.อ. ประมุข นิลพลหาญ 207,414 5 มิ.ย. 2562
517 นาย สะอาด บุญรอด นาง รัชนีกร บุญรอด 207,614 5 มิ.ย. 2562
518 นาง อัมภา ปั้นมณี นาง ผานิต รณยุทธเสนีย์ 207,931 5 มิ.ย. 2562
519 นาง ทา เจริญยิ่ง ร.ต. บุญล้อม เจริญยิ่ง 207,402 5 มิ.ย. 2562
520 นาง กลิ้งงาม กิจนัทธี ร.ต. วิศิษฐ์ กิจนัทธี 207,631 5 มิ.ย. 2562