การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาย เกี้ยว เขียวขำ นาง ณัฐภัทร อุปพงษ์ 199,830 5 ก.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,169
512 นาย สมพงษ์ แก้วอร่าม นาง หนูทอง แก้วอร่าม 166,009 5 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
513 นาย สมจิตร เพ็ชรครุฑ ร.อ. ไพโรจน์ เพ็ชรครุฑ 206,008 5 ก.ค. 2561
514 นาง ชูโฉม ควรเกษม นาง อุไร หาญโอฬารเลิศ 165,779 5 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
515 นาง มาลี เกษรศุกร์ พล.อ. ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 51,134 5 ก.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 155,182
516 จ.ส.อ. สุรัชต์ ไวยนันท์ นาย ดนุพล ไวยนันท์ 106,048 4 ก.ค. 2561
517 พล.ท. วีระพล กนิษฐชาต นาง ภัทรพร กนิษฐชาต 205,994 4 ก.ค. 2561
518 ร.อ. ประเสริฐ แจ้งกมล นาง นันทนา แจ้งกมล 205,998 4 ก.ค. 2561
519 พ.ท. ประชุม สร้อยสุวรรณ นาง พรทิพา สร้อยสุวรรณ 206,044 4 ก.ค. 2561
520 พ.ท. ณรงค์ ผ่องจิตร พ.อ. ภาคภูมิ ผ่องจิตร 101,958 4 ก.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 104,068