การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาย ชาญชัย เพ็งลี ร.ต. สมพร เพ็งลี 204,269 1 พ.ย. 2560
512 นาย กิตติ คงสามสี นาง สุดใจ คงสามสี 204,505 1 พ.ย. 2560
513 พ.ท. ถวัลย์ เพริศศิริ นาง สุนันทา นิสยันต์ 204,529 1 พ.ย. 2560
514 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ จันทรพินิจ นาง วัลลภา ต๊ะกัณทา 204,510 1 พ.ย. 2560
515 จ.ส.อ. อุดม บุญสนอง นาง อรวรรณ บุญสนอง 204,521 1 พ.ย. 2560
516 ส.อ. วสันต์ อ่ำศรีเวียง น.ส. วรรณวิศา อ่ำศรีเวียง 204,285 1 พ.ย. 2560
517 ส.อ. บรรเจิด บัวผัน นาง สายหยุด บัวผัน 204,530 1 พ.ย. 2560
518 นาง ประเทือง เงินสา จ.ส.อ. สมศักดิ์ เงินสา 204,528 1 พ.ย. 2560
519 นาง ปทุม วิรุฬห์จรรยา นาย ไตรภพ อรรถสิษฐ 204,526 1 พ.ย. 2560
520 น.ส. ฐิตินันท์ ภูวพานิช จ.ส.อ. ศิริชัย ภูวพานิช 204,525 1 พ.ย. 2560