การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาง ประเทือง ยาสมาน น.ส. วิกรานต์ ยาสมาน 207,527 24 ก.ค. 2562
512 นาย ดิลก สินสมบัติ นาง อำไพ สินสมบัติ 30,957 24 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 176,571
513 นาง ประทุม น้อยวงษ์ น.ส. สมคิด เอี่ยมอ่อง 167,691 24 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
514 นาง มณี สวนมาลา นาง รัตนา ปั้นจันทร์ 207,495 24 ก.ค. 2562
515 นาง ทบ ศรจังหวัด ร.ต. มล นามสละ 207,495 24 ก.ค. 2562
516 นาง หนูคอย ศรีบุรินทร์ ร.ต. กองแก้ว ศรีบุรินทร์ 207,497 24 ก.ค. 2562
517 นาง สงบ ผิวบาง นาย เดชา ผิวบาง 207,505 24 ก.ค. 2562
518 นาง แจง อุ่นศิริ นาง กนก เจริญสุวรรณ 207,506 24 ก.ค. 2562
519 นาง ประภาพร ใจอารีย์ นาง อัญชุลี เฟื่องฟู 207,556 24 ก.ค. 2562
520 นาง ยุพิน กุมารบุญ พ.ท. สะสิน กุมารบุญ 207,487 24 ก.ค. 2562