การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาย ไพบูลย์ มาลี จ.ส.อ. เอกลักขณ์ มาลี 136,949 21 พ.ค. 2561
512 นาย ไพบูลย์ มาลี นาย อุบล มาลี 22,969 21 พ.ค. 2561
513 นาย ไพบูลย์ มาลี นาย อาทิตย์ มาลี 22,969 21 พ.ค. 2561
514 นาย ไพบูลย์ มาลี นาง ฉวี มาลี 22,969 21 พ.ค. 2561
515 นาง ปิ่น ปัตรัตน์ พ.ท. สมานศักดิ์ ปัตรัตน์ 165,853 21 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
516 พล.ต. โสภณ ชัยสวัสดิ์ นาง สุวรรณา ชัยสวัสดิ์ 205,858 18 พ.ค. 2561
517 พ.ต. มนตรี บันเทิงสุข จ.ส.อ. คธาวุธ บันเทิงสุข 205,823 18 พ.ค. 2561
518 ร.ต. สุทัศน์ อินทรพิทักษ์ นาย สุรศักดิ์ อินทรพิทักษ์ 205,873 18 พ.ค. 2561
519 ร.ต. รังสรรค์ จีนม่วง นาง ปัทมา จีนม่วง 205,859 18 พ.ค. 2561
520 จ.ส.อ. โรจน์ บุญทองนุ่ม นาย นิวัฒน์ บุญทองนุ่ม 165,822 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000