การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาย สุวัฒน์ วงษ์อุ่น นาย สหรัฐ วงษ์อุ่น 207,765 5 เม.ย. 2562
512 นาง สวาท เรืองเดช ร.ต. สวัสดิ์ วงษ์สุวรรณ 207,764 5 เม.ย. 2562
513 น.ส. สงบ อินสว่าง พล.อ. ทำนุ อินสว่าง 207,755 5 เม.ย. 2562
514 นาย ละออ สุขมุข ร.อ. อำนาจ สุขมุข 207,757 5 เม.ย. 2562
515 นาง ประมวล เฉลยอาจ จ.ส.อ. จุลศักดิ์ เฉลยอาจ 207,764 5 เม.ย. 2562
516 นาง ทัศนีย์ บุศยโล่ นาง รัตนาภรณ์ คล่องพิทักษ์ 207,756 5 เม.ย. 2562
517 นาย ทองอยู่ ปุจฉาการณ์ จ.ส.อ. ธนธัส บวรเมธิชัย 207,765 5 เม.ย. 2562
518 น.ส. ขจีรัตน์ โฉมขวัญ จ.ส.อ. วิลเลี่ยม กิจทรัพย์รุ่ง 207,759 5 เม.ย. 2562
519 น.ส. สุวรรณ คาพิจารณ์ นาง อำไพ ขำเนย 207,746 5 เม.ย. 2562
520 นาง สำรวย กฤษณสุวรรณ พ.ท. ทวี ยศพลดิศ 207,746 5 เม.ย. 2562