การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาง สุภาพ เกษตราภิบาล น.ส. อภิวันท์ เกษตราภิบาล 128,721 26 ต.ค. 2561
512 นาง สุภาพ เกษตราภิบาล นาย วรพจน์ เกษตราภิบาล 78,517 26 ต.ค. 2561
513 นาง ส้มแป้น เพิ่มพูล จ.ส.อ.หญิง ณิชาภัทร เพิ่มพูล 207,029 26 ต.ค. 2561
514 นาย ณรงค์ อู่อรุณ นาง พรรณเพ็ญ เอี่ยมสำอางค์ 207,244 26 ต.ค. 2561
515 นาย ณรงค์ ภู่อรุณ นาง พรทิพย์ ภู่อรุณ 207,238 26 ต.ค. 2561
516 นาย อนันต์ บัวทิพย์ น.ส. อ้อมจิตต์ เผือกทอง 207,262 26 ต.ค. 2561
517 นาย สมจิตร ศรีวะอุไร ส.ท. สมบัติ ไชยบุบผา 207,271 26 ต.ค. 2561
518 นาง ป๋า ห้วยเสน ส.อ. ศุภธนิศร์ ห้วยเสน 167,263 26 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
519 นาง บำเพ็ญ วิชิตกุล ร.ต. สมศักดิ์ วิชิตกุล 207,270 26 ต.ค. 2561
520 นาง ทองดี ธาระเลิศ ร.ต. สมชาย ธาระเลิศ 167,945 26 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 39,329