การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
511 นาย สุพจน์ นาคเอี่ยม นาง อัญชลี นาคเอี่ยม 207,569 9 ม.ค. 2562
512 นาย ยศ บุญพุฒ นาง ควรคิด บุญพุฒ 207,568 9 ม.ค. 2562
513 นาย ประหยัด เพชรน้ำเงิน ร.ต. ธวัชชัย เพชรน้ำเงิน 207,567 9 ม.ค. 2562
514 นาง บุดดา สุทธิสา ร.ต. อานนท์ จันทร์ฝ่าย 207,568 9 ม.ค. 2562
515 นาย จันทร์ สมสาย ร.ต. ภคิณ ชิษณุ์สโรชิน 207,571 9 ม.ค. 2562
516 นาย องอาจ ทองวิบูลย์ พ.ท.หญิง สุดา ทองวิบูลย์ 189,714 9 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,839
517 นาง สุภัทรา มณีท่าโพธิ์ นาย สพโชค มณีท่าโพธิ์ 207,828 9 ม.ค. 2562
518 นาง พัทธนา วรสมจิตต์ นาย สราวุธ วรสมจิตต์ 207,548 9 ม.ค. 2562
519 นาง บุญอุ้ม คำใจดี ร.ต. สมควร ขันยม 207,584 9 ม.ค. 2562
520 ร.อ. กุหลาบ นาคบาง นาง เทียมจิตต์ พิมพ์จุฬา 207,533 8 ม.ค. 2562