การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 นาง วิเชียร ถาวร นาง ณัฐจรี จันทรวรรณดี 141,744 23 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 67,105
522 พระ บุญชู ดลสุข นาง ชุลีพร วาดเขียน 209,306 23 ก.ย. 2562
523 พ.อ. อภิชาติ เดชสุภา นาง ยุวดี เดชสุภา 208,891 18 ก.ย. 2562
524 พ.อ. ชัยยา ลิ้มอิ่ม นาย ทรงพล ลิ้มอิ่ม 208,883 18 ก.ย. 2562
525 พ.อ. เสน่ห์ วงศ์ชะอุ่ม นาง กรองทอง วงศ์ชะอุ่ม 208,885 18 ก.ย. 2562
526 พ.ต. วราวุธ ชิตานุวัตร์ ร.ท.หญิง นุชนารถ ชิตานุวัตร์ 208,884 18 ก.ย. 2562
527 ร.อ. ต่อศักดิ์ สาตรพันธ์ ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ สาตรพันธ์ 168,861 18 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
528 ร.ต. สวัสดิ์ ชื่นใจ จ.ส.อ. เรวัต ชื่นใจ 208,886 18 ก.ย. 2562
529 ร.ต.หญิง วันทนา เดชพ่วง นาง บงกช เดชพ่วง 155,626 18 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,264
530 ร.ต.หญิง เสาวรส ขำดี น.ส. ศศิธร สืบอินทร์ 208,893 18 ก.ย. 2562