การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 จ.ส.อ. เชาวลิต ดาวบริสุทธิ์ น.ส. ดวงพร ดาวบริสุทธิ์ 165,876 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
522 ส.ต. อรรถพล ภู่ระหงษ์ นาง นภัทร ภู่ระหงษ์ 205,862 18 พ.ค. 2561
523 อส.ทพ. ราชศักดิ์ เปี่ยมท่าน นาย สมจิตร์ เปี่ยมท่าน 205,609 18 พ.ค. 2561
524 นาง สวงค์ จันทร์สอาด จ.ส.อ. ประเสริฐ จันทร์สอาด 205,808 18 พ.ค. 2561
525 นาย ประเสริฐ ขาวขำ พันจ่าอากาศเอกหญิง อาภาวรรณ อู่วิเชียร 205,823 18 พ.ค. 2561
526 นาง บุญเรือง สามศรี จ.ส.ท. คทาชาติ สามศรี 205,821 18 พ.ค. 2561
527 นาง สำฤทธิ์ นพรัตน์ น.ส. สุกัญญา นพรัตน์ 205,863 18 พ.ค. 2561
528 นาย วันชาติ ขำโขนงงาม พ.ท. มนตรี นิควงศ์ 205,863 18 พ.ค. 2561
529 นาย พัง หอมสุข จ.ส.อ. สมเกียรติ หอมสุข 205,852 18 พ.ค. 2561
530 นาง จวน กุญชโร ร.ต. สงบ เวชปาน 205,862 18 พ.ค. 2561