การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 นาง สุนทร มีบัณฑิต นาง ศรีสุนันท์ มีบัณฑิต 208,024 5 เม.ย. 2562
522 นาง สุมาลี ปสังคมาน นาย ตรีภพ ปสังคมาน 207,743 5 เม.ย. 2562
523 น.ส. สมจิตร พาสุกรี นาย พงศ์เทพ เทียมบุญเลิศ 175,499 5 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 32,245
524 นาง น้อย ศรีคร่ำ นาย มานิต วิเศษสุนทร 69,248 5 เม.ย. 2562
525 นาง น้อย ศรีคร่ำ นาย พงษ์ศักดิ์ แว่นรัมย์ 138,245 5 เม.ย. 2562
526 ร.อ. ชูชาติ หุยนันท์ นาง วราภรณ์ เทพรักษา 167,759 4 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
527 ร.ต. อัมพร พันธุ์ท้าว นาง พุธ พันธุ์ท้าว 207,778 4 เม.ย. 2562
528 ร.ต. สมนึก มณีอินทร์ น.ส. ผกากรอง มณีอินทร์ 167,777 4 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
529 จ.ส.อ. วิชัย บางแก้ว นาย วิรัช บางแก้ว 133,543 4 เม.ย. 2562
530 จ.ส.อ. วิชัย บางแก้ว นาง พีรพรรณ พรดนุพล 74,229 4 เม.ย. 2562