การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 นาย ด้วง เห็มโพธิ์ จ.ส.อ. ทองพูล โพชราแสง 207,274 26 ต.ค. 2561
522 นาย ชัด ศรีวงษา นาง สงวน สนามพล 207,275 26 ต.ค. 2561
523 นาง สุกัญญา กระแสสังข์ น.ส. ธนาพร กระแสสังข์ 207,548 26 ต.ค. 2561
524 นาง สอน ญาณจินดา นาง บุญช่วย เจือวิไล 207,284 26 ต.ค. 2561
525 นาง ส้มลิ้ม อินทรขันตรี จ.ส.อ. ธีระพล อินทรขันตรี 207,286 26 ต.ค. 2561
526 นาง วินิดา ก้องสมุทร นาง สุจิตรา ก้องสมุทร 207,664 26 ต.ค. 2561
527 นาง นิตยา พิมสาร นาย ทรงพล พิมพ์โชติ 207,277 26 ต.ค. 2561
528 พ.อ.หญิง สุวภา ยัพวัฒนา นาย ไพรัช วงศ์พระยา 150,603 25 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 56,693
529 พ.อ. พยนต์ ลีละบุตร นาง พรเพ็ญ ลีละบุตร 137,909 25 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,388
530 พ.ท. เพริศเกียรติ แก้วสถิตย์ จ.อ.หญิง เพริศแพรว แก้วสถิตย์ 207,300 25 ต.ค. 2561