การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 พ.ท. พูนศักดิ์ จิรพัฒนาลักษณ์ นาง ศิริมัชชา ทรัพย์ค้าสำราญ 205,811 4 ก.ค. 2561
522 ร.ต. คณิต สวนแก้ว นาย คมกฤษณ์ สวนแก้ว 206,039 4 ก.ค. 2561
523 ร.ต. สมชาย แสงสุริยะฉายา นาง รัตนา แสงสุริยะฉายา 206,060 4 ก.ค. 2561
524 ร.ต. สุรยศ ปรีดี นาย ทิฐิ ปรีดี 165,815 4 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
525 ร.ต. สุเทพ ขำเปรื่องเดช นาง ปัทมา โกมลมาลัย 166,046 4 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
526 จ.ส.อ. สุรัชต์ ไวยนันท์ นาง จันทร์รัตน์ ไวยนันท์ 100,000 4 ก.ค. 2561
527 จ.ส.อ. ธีระพล ม่วงรอด นาง ราตรี ม่วงรอด 206,027 4 ก.ค. 2561
528 จ.ส.อ. ไพศาล รู้ทัน นาง นาตยา รู้ทัน 205,812 4 ก.ค. 2561
529 จ.ส.อ. จิตร พูลแย้ม นาย ธนิษฐ์ พูลแย้ม 205,828 4 ก.ค. 2561
530 นาย พ้อง เทียนสว่าง นาย ธนากร เทียนสว่าง 199,686 4 ก.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,350