การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 นาง ทวาย สุระมาตย์ นาง จุฑารัตน์ อึ้งสกุล 205,823 23 มี.ค. 2561
522 น.ส. อรสา ชุษณะโยธิน นาย กอนสตานตินอส มาลามอส 205,821 23 มี.ค. 2561
523 นาย เพรียว เกิดดี นาง ปาณิศรา ภู่ห้อย 205,811 23 มี.ค. 2561
524 นาย เถน ไวเร็ว ร.ต. ฐาปกรณ์ ไวเร็ว 206,067 23 มี.ค. 2561
525 นาง ซ่อนกลิ่น สุวิโรจน์ นาย สุวรรณ สุวิโรจน์ธนธร 150,160 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,660
526 นาง สุพรรณ์ นามโคตร นาง ประเสริฐพร บุญลี 206,108 23 มี.ค. 2561
527 นาย จิระภาศ พรหมพยัคฆ์ นาง สมจิตร์ พรหมพยัคฆ์ 205,865 23 มี.ค. 2561
528 พ.อ. ชาญชัย สุรพลพิเชฎฐ์ นาง ประทุม สุรพลพิเชฎฐ์ 171,214 20 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 34,656
529 พ.ท. ยรรยง แกล้วกล้า นาย นักรบ แกล้วกล้า 205,881 20 มี.ค. 2561
530 พ.ต. สั้ว แสงสุวรรณ นาง พรศุลี ทับทิมอ่อน 102,940 20 มี.ค. 2561