การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 นาง สมศิลป์ อันทะคำภู พ.อ. วัชรกร อันทะคำภู 204,522 1 พ.ย. 2560
522 นาง ลี้ สีหมากสุก ร.ต. เฉลย เรี่ยมทอง 204,520 1 พ.ย. 2560
523 นาย ประสาน ศรีจิตต์แจ่ม นาง พจนา ศรีจิตต์แจ่ม 164,519 1 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
524 นาย บุญเทียม พิชิตชัย น.ส. สายใจ พิชิตชัย 202,032 1 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,494
525 นาย ทวี พวงชื่น ร.ต. สังเวียน พวงชื่น 204,529 1 พ.ย. 2560
526 นาง แฉล้ม โหมดสกุล นาย สุวัฒน์ โหมดสกุล 204,520 1 พ.ย. 2560
527 นาง บัวจีน กงบุราณ พ.อ.หญิง เทียมจันทร์ กงบุราณ 204,472 1 พ.ย. 2560
528 พล.ท. ปรัชญา นครเก่า นาง นิสากร นครเก่า 198,542 27 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,980
529 พ.ต. ประยงค์ สุดใจ นาย ไชยยงค์ สุดใจ 136,081 27 ต.ค. 2560
530 พ.ต. ประยงค์ สุดใจ นาย ชาญยุทธ สุดใจ 68,040 27 ต.ค. 2560