การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 ร.ต. สมศักดิ์ อ่วมพัด นาง ศุภาวรรณ์ พุ่มกล่อม 207,572 8 ม.ค. 2562
522 จ.ส.อ. บุญนาค โนจากุล นาง รัตน์ โนจากุล 207,534 8 ม.ค. 2562
523 จ.ส.อ. ฉลอง จารุสภา นาง สุภา จารุสภา 207,531 8 ม.ค. 2562
524 จ.ส.อ. คณัฐ จันทร์ละมูล นาย ณัฐวัชร์ จันทร์ละมูล 207,271 8 ม.ค. 2562
525 นาง สำรวม ยิ่งยวด จ.ส.อ.หญิง มาลัย สุขสุเกตุ 207,570 8 ม.ค. 2562
526 นาย สมควร เทียนสมใจ จ.ส.อ. พชรพล จันทรศิริ 207,575 8 ม.ค. 2562
527 นาง ละม่อม คำแย้ม นาย ปราโมทย์ สวนใหญ่ 207,573 8 ม.ค. 2562
528 นาง มาลี ไชยแขวง นาง นฤมล สายบัว 167,570 8 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
529 นาย พรมมา แก้วภู ร.ต. วิเศษ แก้วภู 207,572 8 ม.ค. 2562
530 นาง ทัศนีย์ ใจผ่องใส นาย ชาญชัย ภุมรินทร์ 207,573 8 ม.ค. 2562