การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 นาย บรรจง สีสาร จ.ส.อ. ธานุภาพ สีสาร 204,726 15 ม.ค. 2561
522 นาง แตง สาริบุตร นาง จุรีรัตน์ ประสพเนตร 204,720 15 ม.ค. 2561
523 พ.ท. ประเทือง แสงอนันต์ จ.ส.อ. วีรชัย แสงอนันต์ 204,742 12 ม.ค. 2561
524 พ.ต. สมศักดิ์ ไชยเสริฐ นาง สมสุข ไชยสัจ 204,757 12 ม.ค. 2561
525 ร.ท.หญิง พรทิพย์ มีรักดี นาง ณัฐวรรณ เปียลัดดา 205,092 12 ม.ค. 2561
526 จ.ส.อ. จำเนียร กลิ่นมะลิ น.ส. พนัชกร กลิ่นมะลิ 204,739 12 ม.ค. 2561
527 จ.ส.อ. ยรรยง บุญเชิด นาง สุรัตน์ บุญเชิด 204,995 12 ม.ค. 2561
528 ส.อ. วินิจฉัย สุขคณา ร.อ. ปศิท อยู่เย็น 204,756 12 ม.ค. 2561
529 นาง อมร สุขรัตน์ พระ อดิศักดิ์ ธงปราริน 204,741 12 ม.ค. 2561
530 นาง สุภีร์ งามเหลือ ร.ต.หญิง ธันยพร เหมือนคิด 164,730 12 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000