การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
521 นาง ประเทือง จำปาทอง น.ส. นงลักษณ์ เหมะพุกกะ 207,227 24 ก.ค. 2562
522 นาย ประสงค์ ภัทรบูชา พ.อ. สมภพ ภัทรบูชา 207,498 24 ก.ค. 2562
523 นาง สำรวย สุนทรเกตุ พ.ต. นิพัฒน์ สุนทรเกตุ 207,504 24 ก.ค. 2562
524 นาง ทัศนาภรณ์ บุตรี ร.ต. สมจิตร บุตรี 167,507 24 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
525 นาง สมศรี กิ่งยงค์ ร.อ. สุวิทย์ กิ่งยงค์ 207,508 24 ก.ค. 2562
526 นาง มณีรัตน์ วิเศษโวหาร ร.ต. สำรวย จันทร์หา 207,488 24 ก.ค. 2562
527 นาย เซ่ง บำรุงกุล ร.ต. เจตน์ บำรุงกุล 207,488 24 ก.ค. 2562
528 นาง พรสุดา แจ่มแจ้ง นาย สรเจตน์ สินยวง 207,489 24 ก.ค. 2562
529 นาย ตุ้ย กล่ำสุข นาง ส้มลิ้ม กล่ำสุข 207,942 24 ก.ค. 2562
530 นาง ละออง แก้วหนูนวล จ.ส.อ. ไพศาล แก้วหนูนวล 207,492 24 ก.ค. 2562