การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 ร.อ. สว่าง เหล็กยัง นาย ไวภพ เหล็กยัง 204,115 27 ต.ค. 2560
532 ร.ต. สานนท์ สุรินทชัย นาย อนิรุทธ์ สุรินทชัย 204,071 27 ต.ค. 2560
533 ร.ต. สัมพันธ์ คำจุ้ย นาง สุมาลี คำจุ้ย 204,117 27 ต.ค. 2560
534 ร.ต. เจริญศักดิ์ หวังดีกลาง นาย วุฒิชัย หวังดีกลาง 204,116 27 ต.ค. 2560
535 จ.ส.อ. บรรจบ หอมพิกุล นาง อุไร หอมพิกุล 204,115 27 ต.ค. 2560
536 นาง สำราญ หอมจันทร์ ร.ต.ท. ธีรพล สู่พรหม 204,116 27 ต.ค. 2560
537 นาย สมชาย ม่วงศรี นาย เบญจมินทร์ ม่วงศรี 204,357 27 ต.ค. 2560
538 นาง บุญสม ภู่ย้อย เรือตรีหญิง พิณทุกาญจน์ เงินมาก 204,129 27 ต.ค. 2560
539 นาง บุญเรือน เวฬุสุวรรณ พ.ต.หญิง จงรักษ์ ยศวิปาน 204,129 27 ต.ค. 2560
540 นาง บุญมี มีสุวรรณ์ ร.ต. ประภาส มีสุวรรณ์ 204,113 27 ต.ค. 2560