การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 นาง กอบกาญจน์ มาจิตรใส นาย ฉัตรชัย มาจิตรใส 207,574 8 ม.ค. 2562
532 นาย ณรังสรรค์ สว่างศรี นาย คูณ นุชพันธ์ 207,535 8 ม.ค. 2562
533 น.ส. จิตนัย พร้อมมูล น.ส. ศรียุกต์ พร้อมมูล 207,534 8 ม.ค. 2562
534 นาง บุญช่วย พันธ์ประภากิจ น.ส. เยาวนี พันธ์ประภากิจ 207,520 8 ม.ค. 2562
535 พ.อ. ยงสุวัฒน์ ไวทยะบูรณ์ นาง รินทร์มณีประภา ไวทยะบูรณ์ 110,786 25 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,569
536 พ.อ.หญิง จำนงค์ พิริยะโยธิน นาง วรรพัชร กะบะทอง 207,341 25 ธ.ค. 2561
537 พ.ท. วิทยา ขวัญเมือง นาง สถาพร ขวัญเมือง 197,018 25 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,829
538 พ.ท. วัลลภ กุลวัฒน์ น.ส. สุชาดา กุลวัฒน์ 157,100 25 ธ.ค. 2561
539 พ.ท. วัลลภ กุลวัฒน์ น.ส. ปานทิพย์ กุลวัฒน์ 50,266 25 ธ.ค. 2561
540 พ.ท. สายัณห์ พนมวนาภิรัต นาย ณัทภพ พนมวนาภิรัต 207,352 25 ธ.ค. 2561