การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 พ.ต. สั้ว แสงสุวรรณ นาย นิวัติ แสงสุวรรณ 102,940 20 มี.ค. 2561
532 ร.ท. อนันต์ รัตนา นาง อรวรรณ อยู่ยง 205,891 20 มี.ค. 2561
533 ร.ต. สวัสดิ์ ผลนา นาง สมศรี มหาชยานนท์ 205,887 20 มี.ค. 2561
534 ร.ต. กาญจน์ สังข์เพ็ชร น.ส. อุรัสยา สังข์เพ็ชร 102,939 20 มี.ค. 2561
535 ร.ต. กาญจน์ สังข์เพ็ชร นาง สุปราณี สังข์เพ็ชร 102,939 20 มี.ค. 2561
536 ร.ต. บุญส่ง วิเชียรอินทร์ ร.ต. สมชาติ วิเชียรอินทร์ 205,919 20 มี.ค. 2561
537 ร.ต. ชาติชาย ฤทธิเสน นาง นดา ฤทธิเสน 205,892 30 มี.ค. 2561
538 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เหลืองพล นาง ศศิธร แวงชัยภูมิ 111,629 20 มี.ค. 2561
539 จ.ส.อ. ชัยณรงค์ เหลืองพล น.ส. พรสวรรค์ เหลืองพล 94,500 20 มี.ค. 2561
540 จ.ส.อ.หญิง เขมิกา สุขสวัสดิ์ น.ส. ณัฐนรี สุขสวัสดิ์ 205,388 20 มี.ค. 2561