การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 นาง สุภาพร น้อยคง จ.ส.อ. เฉลิมเกียรติ น้อยคง 159,405 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ 6,470
532 นาง สมจิต แซ่จึง นาย ไพโรจน์ ไชยหาวงษ์ 205,867 18 พ.ค. 2561
533 นาย สนิท เอี่ยมอิศรา นาย โกศล เอี่ยมอิศรา 165,876 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
534 นาย เทพ เชื้อคำเพ็ง จ.ส.อ. เทียนชัย เชื้อคำเพ็ง 205,868 18 พ.ค. 2561
535 นาง เฉลา ดีพุ่ม ร.ต. เสน่ห์ ดีพุ่ม 165,874 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
536 พล.ท. สำเริง จันทรุกขา พ.ท. ธนกฤต จันทรุกขา 165,809 16 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
537 พ.อ.หญิง รพีพรรณ รัตนกุล นาย สุวิชชา รัตนกุล 136,507 16 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,337
538 ร.ต. วรศักดิ์ ศิริวรรณ ร.อ. พิษณุนารถ ศิริวรรณ 205,839 16 พ.ค. 2561
539 เรือตรี แดง กองทอง น.ส. กัญญา กองทอง 165,890 16 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
540 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ ธรรมรักษา นาย กวิเชษฐ์ ธรรมรักษา 205,885 16 พ.ค. 2561