การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 ส.อ. สุริยัน โพธิ์ชัย นาง อุษา กำลังศิลป์ 207,777 4 เม.ย. 2562
532 นาง ศรีเวียง พรหมเสถียร นาย ดำรงค์ พรหมเสถียร 207,783 4 เม.ย. 2562
533 นาง เตือนใจ วงษ์ศรีรักษา นาย ชูชาติ นกยูงทอง 202,522 4 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,249
534 นาง บุญปลูก ยี่ภู่ นาย พีรชาติ ยี่ภู่ 207,776 4 เม.ย. 2562
535 นาย กฤษดา ต่ายโหมด นาง นันท์วดี ศิริอัฐ 149,962 4 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ ค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 17,817
536 นาง มานี เจริญชัย จ.ส.อ. ประชา เจริญชัย 207,778 29 มี.ค. 2562
537 พ.อ. เอก วงศ์สอนธรรม นาง ละเอียด วงศ์สอนธรรม 207,706 29 มี.ค. 2562
538 พ.อ. สุราษฎร์ สุดเจริญ นาง สมพงษ์ สุดเจริญ 207,698 29 มี.ค. 2562
539 พ.ท. ประเสริฐ เสิบกลิ่น นาง ลัดดา วัชระวรากรณ์ 207,660 29 มี.ค. 2562
540 พ.ต. ณรงค์ ประจง นาง อุสนา ประจง 123,034 29 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,523 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,123