การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 นาง ละเอียด อยู่แย้มศรี น.ส. บุญพา อยู่แย้มศรี 153,964 29 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,197
532 นาย บุญเลิศ ธัญญเจริญ น.ส. ฐานิพรรณ ธัญญเจริญ 209,409 29 ต.ค. 2562
533 นาง ถนอม จันทร์พงษ์ ร.ต. สว่าง จันทร์พงษ์ 209,410 29 ต.ค. 2562
534 นาง สุรีย์ รักเสนาะ พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ 209,411 29 ต.ค. 2562
535 นาย ชัย เรือโป๊ะ นาง อรนุช เรือโป๊ะ 209,141 29 ต.ค. 2562
536 นาง สมยศ โพธิ์แจ้ง จ.ส.อ. วิริยะ โพธิ์แจ้ง 209,412 29 ต.ค. 2562
537 นาง ยุพา หว่างจ้อย นาย ไพฑูรย์ หว่างจ้อย 169,673 29 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
538 นาย สากล ขันธวิธิ ร.ต. พงษ์พันธ์ ขันธวิธิ 209,414 29 ต.ค. 2562
539 พ.อ. พิศิษฐ รวยสำราญ นาย วทัญญู รวยสำราญ 209,432 24 ต.ค. 2562
540 ร.อ. ตฤณ อัมระนันท์ นาง ชญาภา อัมระนันท์ 209,431 24 ต.ค. 2562