การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 พ.ต. ทองหล่อ ปั้นบัว น.ส. สายพิณ ปั้นบัว 150,000 25 ต.ค. 2561
532 พ.ต. ทองหล่อ ปั้นบัว นาง บุญธรรม สิงทิพย์ 57,350 25 ต.ค. 2561
533 พ.ต. วิบูลย์ เผือกเวช น.ส. บุณยนุช เผือกเวช 207,276 25 ต.ค. 2561
534 จ.ส.อ. เกษม ทองสุข น.ส. สาคร อินทระ 207,342 25 ต.ค. 2561
535 ร.ต.หญิง อรพันธ์ บ้านใหม่ นาง พอจิต เกษเกษร 207,292 25 ต.ค. 2561
536 ร.ต. วิชัย วงศ์จำปา นาย ชำนิ วงศ์จำปา 207,296 25 ต.ค. 2561
537 จ.ส.ต. ชลินทร์ กองขุนจันทร์ นาง เตือนใจ กองขุนจันทร์ 207,284 25 ต.ค. 2561
538 นาง แสงมอย โสนา จ.ส.อ. ไพโรจน์ ทิมมานพ 207,289 25 ต.ค. 2561
539 นาง เสาวณี หัตถะศิริ นาง สุนันท์ ดุมแก้ว 207,276 25 ต.ค. 2561
540 นาง สุมณฑ์ สุระยุทธ์ปรีชา น.ส. กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชา 207,285 25 ต.ค. 2561