การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 นาง บุญทิพา แย้มชมสวน ร.ต. สมชาย แย้มชมสวน 206,046 4 ก.ค. 2561
532 นาง จินดา เปลี่ยนศรี น.ส. อรณา เปลี่ยนศรี 166,047 4 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
533 นาย อาสาฬ เกตุจำปา ร.ต. พงษ์ศักดิ์ เกตุจำปา 205,993 4 ก.ค. 2561
534 นาง เปลื้อง ศกุนนะศิลปิน นาง กอบกาญจน์ ไกวัลศิลป์ 206,316 4 ก.ค. 2561
535 นาย หนูกุล ศรีธรรมา เรือเอก ไพบูลย์ ศรีธรรมา 205,827 4 ก.ค. 2561
536 นาง ฐิติพร ยอดสุทธิ นาย นพรัตน์ มงคลดี 206,057 4 ก.ค. 2561
537 นาย จรัญ วัฒนวิกกิจ นาย อภิรมย์ วัฒนวิกกิจ 206,061 4 ก.ค. 2561
538 นาย แสง ก่ำดี น.ส. ณัฎฐพัชร์ ก่ำดี 206,038 4 ก.ค. 2561
539 นาย สมพาศ หนูเกตุ นาง ธนรรญพร เปิ้นสันเทียะ 118,911 4 ก.ค. 2561
540 นาย สมพาศ หนูเกตุ น.ส. กุลนารี มณีโชติ 87,129 4 ก.ค. 2561