การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 นาง พริ้ง กัปตพล ร.ต. โสภณ ศุภศิริ 207,479 24 ก.ค. 2562
532 นาย วิรัตน์ มากกุญชร นาง ชุลีพร มากกุญชร 207,479 24 ก.ค. 2562
533 นาง อนงค์ ชำนาญยุทธกุล ร.ต. วชะลิน ชำนาญยุทธกุล 207,480 24 ก.ค. 2562
534 นาง ประภา เอี่ยมสอาด นาง รัชฎาภรณ์ กิจเฟื่องฟู 207,481 24 ก.ค. 2562
535 นาง สำรวย นครเนียม นาง กาหลง นครเนียม 207,482 24 ก.ค. 2562
536 นาย สุรินทร์ เข็มทอง จ.ส.อ. ชูชาติ พรหมวงศ์ษา 207,478 24 ก.ค. 2562
537 นาง ดอกแก้ว บุษดี จ.ส.อ. สิทธิพงศ์ บุษดี 207,756 24 ก.ค. 2562
538 นาง วัชรินทร์ อัตตนนท์ นาย กรธัช อัตตนนท์ 207,942 24 ก.ค. 2562
539 พล.ต. นพ พุ่มหิรัญ น.ส. ดาราวรรณ พุ่มหิรัญ 207,942 18 ก.ค. 2562
540 พล.ต. วิชัย สังฆสุวรรณ พ.อ.หญิง สุจิตรา สุขวิทย์ 207,532 18 ก.ค. 2562