การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
531 นาย สมาน เกิดเอี่ยม นาง ประไพ เกิดเอี่ยม 204,736 12 ม.ค. 2561
532 นาง สมคิด ลานทอง ร.ต. สมพงษ์ ลานทอง 73,200 12 ม.ค. 2561
533 นาง สมคิด ลานทอง นาย ณัฐพงษ์ ลานทอง 129,543 12 ม.ค. 2561
534 นาง ปราณี ฉันทานุสิทธิ์ พ.ท. วิโรจน์ รุ่งแสง 204,738 12 ม.ค. 2561
535 นาย บุญมี ทองหว่าง นาง ทองสุก ทองหว่าง 164,729 12 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
536 นาง บัวกลีบ แสงสว่าง ร.ต. อาทร แสงสว่าง 204,740 12 ม.ค. 2561
537 นาง ทองสุข สงวนแสง นาง จินตนา จีนสุนทร 204,739 12 ม.ค. 2561
538 นาง จำเริญ มุขเสถียร จ.ส.อ. วีรเดช มุขเสถียร 204,735 12 ม.ค. 2561
539 น.ส. กรรณิกา หุตะวัฒนะ นาย เสรีชัย หุตะวัฒนะ 204,741 12 ม.ค. 2561
540 นาง สมบัติ ปะกะตัง นาง ษมากร บุญยงค์ 194,120 12 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,860