การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 ร.ต. เต็ม รอดจรูญ นาง ฐิศิรักน์ รอดจรูญ 205,861 17 เม.ย. 2561
542 ร.ต. ทองอินทร์ บุญเต็ม นาง หนูจันทร์ บุญเต็ม 205,848 17 เม.ย. 2561
543 จ.ส.อ. เดชประเสริฐ พ่วงมาลี นาง สำเนียง พ่วงมาลี 165,837 17 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
544 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ศรีมันตะ นาง ธนพร ศรีมันตะ 205,857 17 เม.ย. 2561
545 ส.อ. มานพ ศรีห้วยบง นาง พรรณภา หรั่งทอง 49,930 17 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,930
546 ส.อ. มานพ ศรีห้วยบง นาย บุญเฮียง ศรีห้วยบง 140,000 17 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,930
547 ส.ท. ธีระนันท์ สาสาย นาย บุญเกื้อม สาสาย 205,847 17 เม.ย. 2561
548 นาย ลม ปิตะบุตร ร.ต. อาคม ปิตะบุตร 205,836 17 เม.ย. 2561
549 น.ส. ภัทรวดี มงคลตวัฒน์ ส.อ. นนทกร ฐานะประเสริฐ 205,836 17 เม.ย. 2561
550 นาย โพดา งามวัน จ.ส.อ. สิทธิกร งามวัน 205,849 17 เม.ย. 2561