การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 น.ส. สมทรง แย้มโอฐ นาง จุฑามาศ แจ่มใส 204,747 12 ม.ค. 2561
542 นาย พงษ์ศักดิ์ อินทรน้อย นาง สุดารัตน์ สว่างเนตร 204,746 12 ม.ค. 2561
543 นาง ประนอม จินต์ดี ร.ท. ชัยรัตน์ จินต์ดี 204,738 12 ม.ค. 2561
544 นาง บุญโถม วัฒนานนท์ นาง ทัศนีย์ ยืนยงค์ 204,742 12 ม.ค. 2561
545 นาง เฉลียว โรคาพ่าย นาง เกื้อกูล โรคาพ่าย 204,747 12 ม.ค. 2561
546 นาง อำพร คงภักดี ร.ต. มนตรี คงภักดี 204,757 12 ม.ค. 2561
547 นาย สุขะ สัตยาลักษณ์ นาง ทองหยวก สัตยาลักษณ์ 204,754 12 ม.ค. 2561
548 นาง สมพิศ ธิติมงคล น.ส. ชรฎา ธิติมงคล 204,786 12 ม.ค. 2561
549 นาย ประยูร กาญจนวาส นาง แดง กาญจนวาส 204,758 12 ม.ค. 2561
550 นาย ชู ทองสี ร.ต. ชนินทร์ เสริมสมรรถ 204,754 12 ม.ค. 2561