การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 นาง ดวงจันทร์ ฉายจรัส จ.ส.อ. นิวัฒน์ ฉายจรัส 204,122 27 ต.ค. 2560
542 นาง เฉลียง กรวยกระโทก ร.อ. สุทธิภัสส์ ภาณุนาคสุวรรณ 204,358 27 ต.ค. 2560
543 นาย กาวี เรืองสูงเนิน พ.ท. ปรมะ เรืองสูงเนิน 204,362 27 ต.ค. 2560
544 พล.ท. ษรรค์ ทวีราชทรัพย์ นาง ประไพ ทวีราชทรัพย์ 193,153 25 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,975
545 พ.อ. สิงหา บุญเกษม พ.ท.หญิง กนกวรรณ บุญเกษม 204,104 25 ต.ค. 2560
546 พ.ท. วุฒิ ปั้นศิริ นาย วัชระ ปั้นศิริ 204,126 25 ต.ค. 2560
547 ร.อ. สว่าง ดีเป้า นาง พรรณี ดีเป้า 204,112 25 ต.ค. 2560
548 ร.อ. สมศักดิ์ โอสถานนท์ นาย รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ 204,127 25 ต.ค. 2560
549 ร.ต. นเรศ แก้วชมภูนุช นาง ศศกร ดีนาน 204,104 25 ต.ค. 2560
550 เรืออากาศตรี ศักดิ์ ลมเชย นาง สำรวย ลมเชย 106,682 25 ต.ค. 2560