การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 ร.ท. วิโรจน์ บรรจงเสียง จ.ส.ต. รุ่งวิทย์ บรรจงเสียง 209,163 24 ต.ค. 2562
542 ร.ต. สถาพร บัวเมือง นาย จิภัทธกฤษณ์ บัวเมือง 209,428 24 ต.ค. 2562
543 ร.ต. อารีรักษ์ ชวาลา น.ส. ลภัสรดา ชวาลา 209,463 24 ต.ค. 2562
544 ร.ต. รังษี เทพกร นาง นิตยา เทพกร 155,149 24 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,384 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,931
545 จ.ส.ต. ก้องภพ สุขเจริญพงษ์กุล นาย สุทธินันท์ สุขเจริญพงษ์กุล 186,906 24 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,559
546 จ.ส.ต. ก้องภพ สุขเจริญพงษ์กุล น.ส. กุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล 0 24 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,559
547 จ.ส.ต. ก้องภพ สุขเจริญพงษ์กุล น.ส. กันยาพร สุขเจริญพงษ์กุล 0 24 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,559
548 นาง สมศรี เพ็ชรเสนา ร.ต. อิทธิกฤษณ์ แก้วมีศรี 209,418 24 ต.ค. 2562
549 นาง นงเยาว์ แสงพร น.ส. อิสรา แสงพร 209,429 24 ต.ค. 2562
550 นาง สุภาพร ไกรรมณ์ ร.ต. สมบูรณ์ ไกรรมณ์ 205,400 24 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,029