การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 จ.ส.อ. สิทธิพร สละบาป นาย ไสว สละบาป 207,526 18 ก.ค. 2562
542 นาง วีรยา ลูไธสง น.ส. ศิริภัสสร ลูไธสง 28,762 18 ก.ค. 2562
543 นาง วีรยา ลูไธสง นาย กรีพล ลูไธสง 178,762 18 ก.ค. 2562
544 นาง สุนีย์ เอียงเทศ นาง ปัทมา สร้อยสังวาลย์ 207,524 18 ก.ค. 2562
545 นาง มยุรา วงศ์กาฬสินธุ์ น.ส. ฉัตรทิพย์ วงศ์กาฬสินธุ์ 167,525 18 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
546 นาง ธรรม คงทวี นาย ภูวดล คงทวี 207,526 18 ก.ค. 2562
547 พ.อ. ประจวบ นครสันติภาพ นาง อุบล นครสันติภาพ 193,759 15 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,803
548 ร.ท. ศิริศักดิ์ บุญคลัง น.ส. วัชราภรณ์ ใจกลม 207,563 15 ก.ค. 2562
549 ร.ท. ศิริศักดิ์ บุญคลัง น.ส. ซูรายา เจ๊ะเล๊าะ 100,000 15 ก.ค. 2562
550 ส.ต. ณัฐวุฒิ สุทธิสา นาง กาญจนา สุทธิสา 207,556 15 ก.ค. 2562