การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 นาย สมพล หม้อสุวรรณ น.ส. มีนา หม้อสุวรรณ 206,045 4 ก.ค. 2561
542 นาง พรรณี พรมประเสริฐ ร.ต. ประดิษฐ์ พรมประเสริฐ 206,039 4 ก.ค. 2561
543 นาง พเยาว์ ร่วมสมัคร พ.อ. สมาน จันทร์เศียร 206,048 4 ก.ค. 2561
544 นาง น้อย ตันเอี๋ยม นาง อชิรญา ยอดดำเนิน 206,047 4 ก.ค. 2561
545 นาง ฉลอม บุญให้ นาง น้ำฝน สุ่มประเสริฐ 206,041 4 ก.ค. 2561
546 คุณหญิง อรนุช บุนนาค พล.อ. บรรจบ บุนนาค 153,507 3 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,500
547 ร.ท. อนันท์ สกุลกลาง น.ส. วราภรณ์ สกุลกลาง 206,006 3 ก.ค. 2561
548 นาง บุญโปร่ง วชิรกานต์ น.ส. ทิพย์ วชิรกานต์ 206,007 3 ก.ค. 2561
549 นาง ทองแดง ชูเชิด นาง ภัคประวีร์ ชูเชิดชนะวงษ์ 206,006 3 ก.ค. 2561