การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 พ.ต. ประยงค์ วงษ์อินทร์ นาย สิงห์ วงษ์อินทร์ 207,362 25 ธ.ค. 2561
542 พ.ต. ศิลป์ ศิลาชัย นาง เบญจวรรณ ศิลาชัย 207,341 25 ธ.ค. 2561
543 ร.ต. กฤษณะ ไกรเพิ่ม นาง สุชาดา ไกรเพิ่ม 207,366 25 ธ.ค. 2561
544 จ.ส.อ. เคลื่อน วนวงษ์ นาง ศรีแพร วนวงษ์ 207,340 25 ธ.ค. 2561
545 นาง สุภาพ กองจินดา นาง สุกัญญา ศิริวรรณ 207,627 25 ธ.ค. 2561
546 นาง สมสัตย์ พลศักดิ์ ร.ท. เรืองฤทธิ์ พลศักดิ์ 207,356 25 ธ.ค. 2561
547 นาง สมควร ฤกษ์ลักษณี ส.อ. ทนงศักดิ์ ฤกษ์ลักษณี 207,611 25 ธ.ค. 2561
548 นาง ศุภจิต สุทธะสินธุ นาง อโนมา กลิ่นเจริญ 103,809 25 ธ.ค. 2561
549 นาง ศุภจิต สุทธะสินธุ น.ส. ธนัชพร สุทธะสินธุ 103,809 25 ธ.ค. 2561
550 นาง พลอย วิชัยขัทคะ นาง ซ่อนกลิ่น สุมาลัย 207,354 25 ธ.ค. 2561