การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 น.ส. สนวน อ่ำชำ ร.ต. ทองหล่อ กลัดสุข 207,655 25 เม.ย. 2562
542 นาย ประสิทธิ์ สุกปลั่ง ส.อ. เลอศักดิ์ สุกปลั่ง 207,647 25 เม.ย. 2562
543 นาง บุญศรี พระเทพ น.ต. ชัยวัฒน์ พระเทพ 207,659 25 เม.ย. 2562
544 นาย เฉลิม วงษ์สิน น.ส. กชมน วงษ์สิน 207,647 25 เม.ย. 2562
545 ร.ต. เพี้ยน สุขศิลป์ น.ส. ปภัสสร สุขศิลป์ 207,644 23 เม.ย. 2562
546 นาง ระเบียบ พวงมาลัย นาง อุไรวรรณ ทองบุญตา 207,643 23 เม.ย. 2562
547 นาย ปรี กล้าหาญ จ.ส.ท. นันธวุฒิ กล้าหาญ 207,641 23 เม.ย. 2562
548 นาย ชำนาญ คำนิกรณ์ น.ส. ลักษิกา คำนิกรณ์ 207,644 23 เม.ย. 2562
549 พล.ต. เมธาพล วิชัยลักขณา น.ส. ณชญาดา สมัคงาน 65,725 22 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 141,951
550 พ.อ. ราชรักษ์ ฝนมณี นาง จีรณุช ฝนมณี 207,659 22 เม.ย. 2562