การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 จ.ส.อ. คนึง วงษ์แย้ม น.ส. สุนัน วงษ์แย้ม 205,883 16 พ.ค. 2561
542 จ.ส.อ. ชาย เขื่อนรัตน์ น.ส. กนิษฐา เขื่ีอนรัตน์ 205,845 16 พ.ค. 2561
543 จ.ส.อ. เพชร ธิบดี นาง จิตติมา ธิบดี 205,887 16 พ.ค. 2558
544 ส.อ. ลำเลียง สุทธิแก้ว นาง นพภัสสร เนียมประเสริฐ 205,642 16 พ.ค. 2561
545 นาง เสงี่ยม เพริศศิริ ร.ต. ไพฑูรย์ เพริศศิริ 205,846 16 พ.ค. 2561
546 นาง ศรีวัน ชยาพิวัฒน์ ร.ต. จรูญ ชยาพิวัฒน์ 205,832 16 พ.ค. 2561
547 นาย บุญชู ซังยัง พ.ท. วินัย ซังยัง 205,843 16 พ.ค. 2561
548 นาง ดลฤดี เหมือนคิด ร.ต. สมชาย บุญเพิ่ม 55,643 16 พ.ค. 2561
549 นาง ดลฤดี เหมือนคิด ร.ต.หญิง ธันยพร เหมือนคิด 150,200 16 พ.ค. 2561
550 นาง เสาวนีย์ อดุลย์สารภัณฑ์ ร.ต. อัมพร อดุลย์สารภัณฑ์ 205,884 16 พ.ค. 2561