การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
541 นาง ล่า ดิษแช่ม น.ส. คนึงนิจ ดิษแช่ม 207,283 25 ต.ค. 2561
542 นาย พิชิต จารุวัสตร์ น.ส. ษิญภา จารุวัสตร์ 207,282 25 ต.ค. 2561
543 นาย โปร่ง ศรีประเทศ ร.อ. สุรศักดิ์ มุสิกดิลก 207,283 25 ต.ค. 2561
544 นาย วิโรจน์ นกอยู่ นาง เหร่ นกอยู่ 97,300 25 ต.ค. 2561
545 นาย วิโรจน์ นกอยู่ นาง เฉลียว บุญแก้ว 110,000 25 ต.ค. 2561
546 นาง ลัดดา เชาว์แก้ว พ.ต.หญิง สมศรี อยู่ใย 207,303 25 ต.ค. 2561
547 นาง ชูจิตต์ สิงห์โต นาย ประสงค์ สิงห์โต 167,555 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
548 นาง เอมอร ศรีแก้วน้ำใส ส.ท.หญิง รัศมิ์เกล้า เพียคำลือ 207,134 25 ต.ค. 2561
549 นาย หอม ไผ่งาม นาย มานะ ไผ่งาม 167,349 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
550 นาง วัฒนา สามารถ ร.ต. ธวัชชัย สามารถ 207,335 25 ต.ค. 2561