การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 พ.ท. เงียบ นัดดา ร.ต. ธนะวัฒน์ นัดดา 85,487 1 พ.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
552 ร.ท. วัลลภ ภิรมย์นา นาง มาลี ภิรมย์นา 210,944 1 พ.ค. 2563
553 จ.ส.อ. ชิต อินทลักษณะ น.ส. ปานตา อินทลักษณะ 211,245 1 พ.ค. 2563
554 จ.ส.ต. วิเชียร พงษ์บุญ นาง ฐิติมา พงษ์บุญ 211,215 1 พ.ค. 2563
555 ส.อ. พิริยะ นุ่มพิบูรณ์มาน นาง ระมล นุ่มพิบูรณ์มาน 210,970 1 พ.ค. 2563
556 นาย ตอง วุฒิชัยประเสริฐ น.ส. ธนัจกันต์ วุฒิชัยประเสริฐ 210,692 1 พ.ค. 2563
557 นาง ทองพูน ค้าไม้ น.ส. กัลยา ศรีถาวร 210,973 1 พ.ค. 2563
558 นาง สมัย เลือดไทย จ.ส.อ. ณรงค์ เลือดไทย 210,974 1 พ.ค. 2563
559 นาง สุพร คล้ายนิยม จ.ส.อ. ชาลี คล้ายนิยม 210,974 1 พ.ค. 2563
560 นาง จำรัส เฉลิมแสน นาง รัตน์ตนา เฉลิมแสน 210,945 1 พ.ค. 2563