การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 นาง พล ภู่ด้าย น.ส. ประทุมพร ภู่ด้าย 167,628 25 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
552 นาย อุดมศักดิ์ ยิ้มแย้ม นาง ลำพอง ดอกบัวเผื่อน 207,350 25 ธ.ค. 2561
553 นาย สองค์ เอี่ยมไกรสร นาง อุษา นิยมพงษ์ 207,362 25 ธ.ค. 2561
554 นาง สมพร พรเจริญ จ.ส.อ.หญิง ณมนต์ โอสถศรี 207,618 25 ธ.ค. 2561
555 นาง วรรณศิริ มาลัย ร.ต. วรพจน์ มาลัย 207,354 25 ธ.ค. 2561
556 นาง พิศวงษ์ มูลทองแสง จ.ส.อ. แสวง มูลทองแสง 207,363 25 ธ.ค. 2561
557 นาง บุญมา ศีละวงษ์ น.ส. ปิยะวรรณ ตรีศาสตร์ 198,053 25 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,299
558 นาย ชลอ อ่อนพันธ์ ส.อ. ยุทธนา อ่อนพันธ์ 207,616 25 ธ.ค. 2561
559 นาง คะแนน น้อมธรรม นาง จิตตินันท์ นิยมจันทร์ 207,351 25 ธ.ค. 2561
560 นาง วันเพ็ญ ขันธ์ถาวร น.ส. สุภาพ ขันธ์ถาวร 207,828 25 ธ.ค. 2561