การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 นาง วรีวรรณ์ ธนัททองอัมพร นาง ศรีวิไล ชินโคตร 207,351 25 ต.ค. 2561
552 นาง พิศมัย ปิติหทัยกุล ร.ต. สมบัติ ปิติหทัยกุล 207,348 25 ต.ค. 2561
553 นาง โปรย สุขชู จ.ส.อ.หญิง ขวัญเรือน จงภู่ 207,349 25 ต.ค. 2561
554 นาง จารึก สว่างเจริญ นาง ลินดา ทองขาว 207,343 25 ต.ค. 2561
555 นาย จันทร์ อำไพพร นาง สุนันท์ อธิพรเมธา 207,342 25 ต.ค. 2561
556 นาย สมลักษณ์ คงสวัสดิ์ นาง ศรีสุนันทน์ ดาวเจริญ 167,295 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
557 นาง วจีโสภิต หาธรรม พ.ท. อภิรัตน์ หาธรรม 207,299 25 ต.ค. 2561
558 นาย ปลด กำแพงทอง นาย วัชรา เรืองหิรัญ 207,315 25 ต.ค. 2561
559 นาง แน่งน้อย สุกิตติวงศ์ นาย กิตติ สุกิตติวงศ์ 207,303 25 ต.ค. 2561
560 นาง นวลละออง พูลทรัพย์ จ.ส.อ. ไชยันตสิงห์ พูลทรัพย์ 207,299 25 ต.ค. 2561