การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 นาง ลาวัลย์ ยุวพรหม นาง สุจิราพร ชนะผล 209,432 24 ต.ค. 2562
552 นาง สุมาลี บัววิรัตน์ พ.อ. ปิยกาศ บัวริรัตน์ 209,455 24 ต.ค. 2562
553 นาง เพ็ญณภา ขาวงาม จ.ส.อ. ยุทธนัย ขาวงาม 209,455 24 ต.ค. 2562
554 นาย เอกสินธุ์ วงศ์ทอง นาย สุภัทธร วงศ์ทอง 165,538 24 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,194
555 นาง ฉวีวรรณ มุทุสิทธิ์ นาวาอากาศโท ธีระพล มุทุสิทธิ์ 209,467 24 ต.ค. 2562
556 นาง เล็ก เรืองณรงค์ นาง กมลวรรณ บลอมเม่ 209,469 24 ต.ค. 2562
557 นาง สมสมัย โพธากุล น.ส. อรุณี เจริญสุข 209,730 24 ต.ค. 2562
558 พ.อ. รวี สุนทรารักษ์ นาง พันธุณี สุนทรารักษ์ 209,464 22 ต.ค. 2562
559 พ.อ. สิทธิ ราชพลพิจารณ์ นาง สุธิดา สีน้ำเงิน 209,466 22 ต.ค. 2562
560 พ.อ. เจือวงษ์ ยอดนิล นาย วิวิชชา ยอดนิล 209,450 22 ต.ค. 2562