การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 นาย จำนง เกษมสุข ส.อ. ศราวุธ เกษมสุข 202,363 12 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,390
552 นาง กองมณี เหล่าฤทธิ์ ส.อ. พงศ์ภรณ์ เหล่าฤทธิ์ 204,755 12 ม.ค. 2561
553 พล.อ. เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา พ.อ. เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา 115,130 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,921
554 พ.อ. ภักดี วงษ์สวัสดิ์ นาง ศุภวดี วงษ์สวัสดิ์ 149,413 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,339
555 พ.ท. ศิริชัย บุญญาภิสิทธิ์โสภา จ.ส.อ. พีราวิชญ์ บุญญาภิสิทธิ์โสภา 204,766 11 ม.ค. 2561
556 พ.ต. ประสม ขันธรูจี พ.อ.หญิง กฤษณา วีระคงสุวรรณ 172,008 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 33,084
557 พ.ต.ม.ล. ทวนทอง ทองแถม นาง สุกัญญา ทองแถม ณ อยุธยา 204,510 11 ม.ค. 2561
558 ร.ต.หญิง ธนพัชร คำเดช ว่าที่ ร.ต. กฤษกร เทียนมี 153,403 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,343
559 จ.ส.อ. อัยยะเดช สวนานนท์ นาย จุติธัช สวนานนท์ 204,505 11 ม.ค. 2561
560 ส.อ. เอกพัน ผ่องแผ้ว นาง ดารา บัดยางนอก 204,509 11 ม.ค. 2561