การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 พ.ท. ช่วง ปราสาทสุวรรณ นาง อุดร ปราสาทสุวรรณ 207,421 22 เม.ย. 2562
552 ร.อ. บุญมี สีหนาท น.ส. อัชรีพร สีหนาท 133,157 22 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 74,519
553 ร.ต. พิพิธ ผลพัฒน์ น.ส. รัษฎากร ผลพัฒน์ 207,670 22 เม.ย. 2562
554 ร.ต. ณรงค์ เทียนทองดี นาย ธีระวัฒน์ เทียนทองดี 207,657 22 เม.ย. 2562
555 ร.ต. สุภณ แย้มพราย นาง เกศนี โชคประเสริฐนาม 207,674 22 เม.ย. 2562
556 นาง ไสว ไผ่แสวง ส.ต. วีรยุทธ รอดจันทร์ 207,413 22 เม.ย. 2562
557 นาง ศิริลักษณ์ ทินราช นาย กานต์ คงสัมฤทธิ์ 207,671 22 เม.ย. 2562
558 นาง พิน สิงห์ปี นาง พรนภา โดษะนันทน์ 207,674 22 เม.ย. 2562
559 นาง บุญมา โพธิ์วัน ร.ต. ชนะ นาคอาทิตย์ 207,670 22 เม.ย. 2562
560 นาง บุญช่วย เถาลัดดา นาย วรพจน์ เถาลัดดา 208,024 22 เม.ย. 2562