การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 นาง เล็ก อยู่จำเนียร นาง พรพรรณ อยู่จำเนียร 205,885 16 พ.ค. 2561
552 นาง ถมยา สุพะรังสี น.ส. ลักขณา สุพะรังสี 204,508 16 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,376
553 นาง วีณา สุโขพืช จ.ส.อ. สายัญ สุโขพืช 191,337 16 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,549
554 นาง ยุพิน ทุเรียน ร.ต. นพดล ทุเรียน 205,887 16 พ.ค. 2561
555 นาง ปุ้ย ลบแท่น ร.ต. บุรพล ลบแท่น 205,889 16 พ.ค. 2561
556 นาง ปรานอม วงษ์บุญมี น.ส. จันทนา วงษ์บุญมี 205,891 16 พ.ค. 2561
557 นาง น้อม วัตนะกุล จ.ส.อ. ออมสิน วัตนะกุล 205,890 16 พ.ค. 2561
558 นาย เดช พินนอก นาง ทองดี พินนอก 205,891 16 พ.ค. 2561
559 นาย ชาญ ศุภไวย นาง ปิ่น ศุภไวย 205,888 16 พ.ค. 2561
560 พ.ท. อุทัย เกิดผล นาย จตุพร เกิดผล 165,893 11 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000