การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 จ.ส.อ. สุรพล สังข์ทอง นาง ศศิธร สังข์ทอง 199,305 15 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,491
552 จ.ส.อ. อาคม จุลเสน นาง นงศิลป์ จุลเสน 201,197 15 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,880
553 พล.อส. ไพบูลย์ สดุดีชีวิน นาย วิจัก สดุดีชีวิน 171,134 15 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 36,677
554 นาง วณี สงวนชาติ ร.ต. วุฒินันท์ สงวนชาติ 208,065 15 ส.ค. 2562
555 นาง เยาะห์ การสมเจตน์ ร.ท. ชื่น การสมเจตน์ 208,074 15 ส.ค. 2562
556 นาง สมเจตน์ พ่วงธานี นาย สำลี พ่วงธานี 208,075 15 ส.ค. 2562
557 นาง ภณิตา พงษ์สามภาพ จ.ส.ต. วรภพ พงษ์สามภาพ 203,232 15 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,840
558 นาง อุ่นจิตต์ ศรีพูนสุข นาย อำนวย ศรีพูนสุข 132,473 15 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 75,607
559 นาย บุญเลี้ยง กำหอม จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ กำหอม 204,790 15 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,020
560 น.ส. สุนิสา อนัฆพัชรินทร์ พ.ต.อ. อรรณพ อนัฆพัชรินทร์ 103,918 15 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,164