การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
551 เรืออากาศตรี ศักดิ์ ลมเชย นาง ณัฐพัชร์ ฐิติโชติธนรัฐ 97,430 25 ต.ค. 2560
552 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศักดิ์เพชร ร.ต. นิพนธ์ ศักดิ์เพชร 204,110 25 ต.ค. 2560
553 พันจ่าอากาศเอก สกลรัฐ หิมพงษ์ พ.อ. ชาญยุทธ หิมพงษ์ 204,125 25 ต.ค. 2560
554 ส.อ. สุรศักดิ์ แก้วแสงแจ่ม นาง ณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม 204,126 25 ต.ค. 2560
555 พระภิกษุ เพ็ง กลัดนาค น.ส. พูลสุช กลัดนาค 204,562 25 ต.ค. 2560
556 นาง ลิ้นจี่ มีบำรุง พ.ท. เลอศักดิ์ มีบำรุง 204,124 25 ต.ค. 2560
557 นาง น้อย เทียนแก้ว น.ส. ยุภาพร เทียนแก้ว 204,125 25 ต.ค. 2560
558 นาง ฉวีวรรณ หงษ์ศรี พ.อ. สุภชัย หงษ์ศรี 204,128 25 ต.ค. 2560
559 นาย จำนงค์ หาพิพัฒน์ จ.ส.อ. อุทัย หาพิพัฒน์ 204,124 25 ต.ค. 2560
560 นาง อารี งามเกรียงไกร จ.ส.อ. ทวีรัตน์ งามเกรียงไกร 204,348 25 ต.ค. 2560