การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 นาง เตือนใจ จักรศิริ นาย จรัญ ชัยมณี 207,669 22 เม.ย. 2562
562 นาย จรินทร์ ทำเนาว์ ร.ต. บุญเลิศ ทำเนาว์ 207,669 22 เม.ย. 2562
563 นาง สุรีย์ หมายดี น.ส. จารุวรรณ หมายดี 207,657 22 เม.ย. 2562
564 นาง สมบุญ คุ้มทรัพย์ พ.อ. ประยูร คุ้มทรัพย์ 207,658 22 เม.ย. 2562
565 นาง มาลี สว่างสุวรรณ นาย รณกร สว่างสุวรรณ 207,658 22 เม.ย. 2562
566 นาย สุนทร สินธิทา นาง สมจิตร กรวาทิน 207,675 22 เม.ย. 2562
567 นาง สมบูรณ์ ผ่องจิตร พ.อ. ภาคภูมิ ผ่องจิตร 121,695 22 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 85,982
568 นาง ราตรี ประดับมุข พ.ท. บุญมา ประดับมุข 207,675 22 เม.ย. 2562
569 พล.ต. ธนภัทร ช่วงวิเชียร นาย ดนัย ช่วงวิเชียร 78,889 11 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 115,933 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,844
570 พ.อ.หญิง สุนันทา แสงระวี นาง แสงระวี พิมเสน 207,711 11 เม.ย. 2562