การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 นาง วนิดา เชาว์ชาญ นาย พงศ์เทพ เชาว์บุญ 207,602 25 ธ.ค. 2561
562 นาย บุญช่วย บังเกิดผล นาง ชไมพร รวงแก้ว 207,342 25 ธ.ค. 2561
563 นาย เดชสิทธิ์ คำบุญ จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ พุฒสุวรรณ 207,355 25 ธ.ค. 2561
564 นาง ชูศรี จันทร์รุณ ร.ต. วิรัตน์ จันทร์รุณ 207,343 25 ธ.ค. 2561
565 นาง ชูศรี กาญจนินทุ พล.อ. จุมพฎ กาญจนินทุ 207,343 25 ธ.ค. 2561
566 ร.ต. โชคดี สาอ่ำ น.ส. จิรภา สาอ่ำ 207,371 24 ธ.ค. 2561
567 ร.ต. จำรัส เอี่ยมอ่อน นาง อริสรา เอี่ยมอ่อน 207,365 24 ธ.ค. 2561
568 จ.ส.อ. ชาคริต ปั้นสุวรรณ นาง ญาดา ปั้นสุวรรณ 200,899 24 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,465
569 จ.ส.อ.ญ. พัชรา สนิมทอง นาย สุทธิพงษ์ สนิมทอง 207,373 24 ธ.ค. 2561
570 นาง อุไร สอนแตง จ.ส.อ. อรรณพ สอนแตง 207,633 24 ธ.ค. 2561