การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 พ.ท. สนอง ไวทยนาคร นาย เอนก ไวทยนาคร 169,870 22 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
562 พ.ท. บุญรอด สุทธิรักษ์ นาง กมนชนก สุทธิรักษ์ 209,467 22 ต.ค. 2562
563 พ.ต. สนวน ฉิมนาคพันธุ์ พ.อ.หญิง เบญจางค์ อ้นขวัญเมือง 107,764 22 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 101,723
564 ร.ต. ธนนวัตน์ ปรวิเขียวสุดตา นาง ณัฐยาณ์ ปรวิเขียวสุดตา 209,452 22 ต.ค. 2562
565 ร.ต. สมเดช เรืองนิล นาง สำรวย เรืองนิล 209,446 22 ต.ค. 2562
566 ร.ต. ชวลิต ทรงกฤษ น.ส. มะลิเครือ ธนาปัญญารักษ์ 209,707 22 ต.ค. 2562
567 จ.ส.อ. บุรินทร์ วงค์สุริยันต์ น.ส. บังอร วงค์สุริยันต์ 209,870 22 ต.ค. 2562
568 จ.ส.อ. บุรินทร์ วงค์สุริยันต์ น.ส. บังอร วงค์สุริยันต์ 164,975 22 ต.ค. 2562 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,511
569 จ.ส.อ. พิทักษ์ บัวละคร นาง คำหมุน บัวละคร 209,454 22 ต.ค. 2562
570 ส.อ. ฉลอง ศิริสำราญ นาง สมหวัง ศิริสำราญ 209,451 22 ต.ค. 2562