การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 พ.ท. วสันต์ เกรียงไกรเพ็ชร์ นาย วิฑูรย์ เกรียงไกรเพ็ชร์ 102,949 11 พ.ค. 2561
562 พ.ท. วสันต์ เกรียงไกรเพ็ชร์ น.ส. รุจิรา เกรียงไกรเพ็ชร์ 102,949 11 พ.ค. 2561
563 ร.อ. อัมพร บุญทัน นาง สุภา บุญทัน 150,000 11 พ.ค. 2561
564 ร.อ. อัมพร บุญทัน นาง รัศมี คีรีย้อย 55,899 11 พ.ค. 2561
565 ร.ต. ธนพณ ชลสุข นาย อลงกต ชลสุข 191,690 11 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,208
566 ร.ต. เชื้อ แก้วประเสริฐ นาง ทองใบ แก้วประเสริฐ 205,894 11 พ.ค. 2561
567 นาง ติ๋ม แก้วเกตุ นาย สุรศักดิ์ แก้วเกตุ 205,898 11 พ.ค. 2561
568 พ.อ. สรเทพ ประกอบไวทยกิจ นาย ธนวัฒน์ ประกอบไวทยกิจ 205,908 10 พ.ค. 2561
569 ร.ต. เลื่อน โมงขุนทด นาย รัตนเทพ โมงขุนทด 205,908 10 พ.ค. 2561
570 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ทับสวัสดิ์ นาง รัตนา ทับสวัสดิ์ 205,913 10 พ.ค. 2561