การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 นาง เชื้อ ติ่งอ่วม นาง มาลี กลยนี 204,562 25 ต.ค. 2560
562 นาง ชลีภรณ์ กองตาพันธ์ ส.ท. ไตรรงค์ กองตาพันธ์ 204,111 25 ต.ค. 2560
563 นาง สุมนา วุฒิรณฤทธิ์ พล.อ. นิพนธ์วิทย์ วุฒิรณฤทธิ์ 68,146 25 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 135,960
564 นาง แต้ม สาครเจริญ ร.ต. วัฒนา ปุยอ๊อก 204,109 25 ต.ค. 2560
565 นาง ดาวเรือง เกษวิริยะการณ์ น.ส. รุ่งทิวา เกษวิริยะการณ์ 204,108 25 ต.ค. 2560
566 นาง จำนันต์ นนท์ประเสริฐ น.ส. พรไพลิน นนท์ประเสริฐ 204,109 25 ต.ค. 2560
567 นาง เกิด ทองงาม ร.ต. พัด ทองงาม 204,105 25 ต.ค. 2560
568 พล.ท. อำนวย ส่งอุ่ม นาย สมควร พัฒนพงษ์ไพบูลย์ 54,939 24 ต.ค. 2560
569 พล.ท. อำนวย ส่งอุ่ม นาง มะณี นาให้ผล 149,195 24 ต.ค. 2560
570 พ.ท. พรพรต เกิดพิบูลย๋ นาง ทัศนีย์ เกิดพิบูลย์ 204,135 24 ต.ค. 2560