การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 นาง กันลืม บุญประกอบ นาง จิราภรณ์ บุญประกอบ 207,302 25 ต.ค. 2561
562 พ.ท. สมภาร มุ่งการ เรืออากาศโทหญิง ณิชาภัทร มุ่งการ 193,528 22 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,769
563 พ.ท. สมศักดิ์ ไชยลาโภ นาย ธีรศักดิ์ ไชยลาโภ 167,332 22 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
564 ร.ต. สำรวย งามแสงแข นาง ทัศนีย์ งามแสงแข 207,304 22 ต.ค. 2561
565 ร.ต. วสรรค์ บุญมา นาง แสงนภา บุญมา 207,304 22 ต.ค. 2561
566 จ.ส.อ. โสภณ พันธ์ทอง น.ส. พิชญาภัคร์ เสาวดี 207,592 22 ต.ค. 2561
567 ส.อ. สีนวล ประสงค์ นาง จินตนา ประสงค์ 148,860 22 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,474
568 นาย สุรินทร์ คุ้มม่วง น.ส. สุรีย์ คุ้มม่วง 128,464 22 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 38,869
569 นาง พิสมัย วงษ์จันทร์ น.ส. พรพิมล วงษ์จันทร์ 207,124 22 ต.ค. 2561
570 นาย นคร ชุติวิริยะนากุล นาง จันทนา กันตศรี 207,333 22 ต.ค. 2561