การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 นาย สมจิตต์ กรุดประเสริฐ นาง ละมูล กรุดประเสริฐ 207,561 15 ก.ค. 2562
562 นาย เจริญ แช่มสุ่น นาง สมทรง ทองชิด 207,561 15 ก.ค. 2562
563 นาง วณี แสงดี นาย ธราดล แสงดี 207,562 15 ก.ค. 2562
564 นาย วงษ์ จันทร์แดง น.ส. ทิพมาศ โน้มนำ 207,942 15 ก.ค. 2562
565 นาง วารี อานุภาพ พล.ท. จเรศักณิ์ อานุภาพ 207,505 11 ก.ค. 2562
566 ร.ต.หญิง วันดี ศรีดวม นาง อิศราภรณ์ คุณีย์พันธุ์ 80,000 10 ก.ค. 2562
567 ร.ต.หญิง วันดี ศรีดวม พระสมเพชร วชิรญาโณ (สมเพชร กันทะเตียน) 127,617 10 ก.ค. 2562
568 นาง สายหยุด ทรงธรรม์ ร.ต. บุญธรรม ทรงธรรม์ 207,534 10 ก.ค. 2562
569 นาย สง่า ถาวรชาติ ร.ท. มนัส ถาวรชาติ 207,540 10 ก.ค. 2562
570 นาง แสวง พุทธวงศ์ น.ส. หัทยา พุทธวงศ์ 207,541 10 ก.ค. 2562