การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
561 นาง สนเสงี่ยม วัฒนะธรรมวาทิน น.ส. ภุมรี วัฒนะธรรมวาทิน 201,032 11 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,760
562 นาง บุญเชิด พิศิษฎพงศ์ นาย ชยงค์ศักดิ์ พิศิษฎพงศ์ 116,615 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,477
563 นาง สุดตา ภูหัดสวน ร.อ. สมเกียรติ ภูหัดสวน 204,744 11 ม.ค. 2561
564 นาง ไพฑูรย์ วงศาโรจน์ พ.ท. ทัศนัย วงศาโรจน์ 164,751 11 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
565 น.ส. เบญจมาศ ศุภวาทิน จ.ส.อ. สุรพล มุติภัย 204,749 11 ม.ค. 2561
566 นาง ชูขวัญ มหาคุณ พล.อ. ณรงค์ มหาคุณ 98,075 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 106,675
567 นาย ชั้น นิ่มแสง เรืออากาศตรีหญิง ประนอม นิ่มแสง 204,504 11 ม.ค. 2561
568 พ.ท. สอาด บุญชม นาง ทวีพร บุญชม 204,768 9 ม.ค. 2561
569 ร.ต. สฤษฎ์ยุทธิ์ บุญรัตน์ นาย ภาสนัยน์ บุญรัตน์ 197,685 9 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,122
570 ร.ต. จรัญ เซอร์ประยูร นาง นิภา เซอร์ประยูร 204,790 9 ม.ค. 2561