การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 ร.ต. สนิท เพ็ชรกลับ น.ส. เมธาวี เพ็ชรกลับ 207,937 26 มี.ค. 2562
572 น.ส. อัญชนา สมบูรณ์ศิลป์ นาวาเอกหญิง จันทร์จรัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 202,406 26 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,280
573 นาย สุคิน โสงขุนทด นาง สำเนาว์ ไชยเดช 193,286 26 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,399
574 นาย สนอง สุขสมบูรณ์ น.ส. วิบูลพร สุขสมบูรณ์ 207,934 26 มี.ค. 2562
575 นาย เย็น ลักษณะคร นาย ธราเวช ลักษณะคร 207,682 26 มี.ค. 2562
576 นาย ภู รัมมะเดช น.ส. ชุติมา หวังสุขใจ 207,934 26 มี.ค. 2562
577 นาง พัชรี นันตา นาย ศิระ นันตา 207,679 26 มี.ค. 2562
578 นาง ถวิล บุญสิงสร นาง บังอร สิงหาเวช 207,678 26 มี.ค. 2562
579 พล.อ. ประหยัด ชนะ นาง นันทนา ชนะ 107,363 19 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 100,367
580 พ.ท. กังวาน โหมดวัฒนะ นาง มยุรี โหมดวัฒนะ 167,730 19 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000