การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 ร.ต. วสันต์ รอดจันทร์ นาง สุกัญญา รอดจันทร์ 204,580 9 ม.ค. 2561
572 จ.ส.อ. ทองใบ ศิลปี นาง สมบูรณ์ ศิลปี 164,769 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
573 จ.ส.อ. สมศักดิ์ กุลนนท์ น.ส. สุรภา กุลนนท์ 204,825 9 ม.ค. 2561
574 ส.อ. สุพรรณ จันทรังษี ร.ท. บรรพต จันทรังษี 204,821 9 ม.ค. 2561
575 ส.ต. พิเชฐณัฐ หงษ์สุวรรณ นาย ปฎิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ 204,767 9 ม.ค. 2561
576 พระ จงรักษ์ เจริญสุข นาย ธนกร หัทยานันท์ 204,801 9 ม.ค. 2561
577 นาย อู๊ด ไตรรัตน์ ร.ต. ธีระพล นิยะพัตร์ 164,769 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
578 นาง สุนันท์ สารวิทย์ น.ส. ครองขวัญ สารวิทย์ 204,790 9 ม.ค. 2561
579 นาย สมพร เดียวสุรินทร์ นาง ภรณ์นารีพัฒน์ สมใจ 204,791 9 ม.ค. 2561
580 นาย วันชัย ปั้นยศ นาง มาลี ปั้นยศ 204,768 9 ม.ค. 2561