การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 ร.ต. ประยูร พวงประดู่ จ.ส.อ. วรินทร พวงประดู่ 204,136 24 ต.ค. 2560
572 นาง อำพร จันทราศรี นาย พินิจ ปั้นพุ่มโพธิ์ 204,136 24 ต.ค. 2560
573 นาย หัสนัย เอี่ยมอารมณ์ นาง บุษบา เอี่ยมอารมณ์ 204,134 24 ต.ค. 2560
574 นาง วาณี ธารีพืชน์ นาย ธวัชชัย เรืองพงษ์ 204,133 24 ต.ค. 2560
575 นาง พวงพยอม จี้ต๊ะนันท์ นาย วิสิทธิ์ จี๊ต๊ะนันท์ 204,135 24 ต.ค. 2560
576 นาง ไสว จันทรังษี พ.อ. พนาเวศ จันทรังษี 50,362 24 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 153,983
577 ร.ต. สนธิ ดวงนาค นาง นันท์นภัส ดวงนาค 189,363 19 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,778
578 จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ สุพรรณภพ นาง สมถวิล สุพรรณภพ 204,142 19 ต.ค. 2560
579 พล.ต. พนัส นพเกษร นาย อัครเดช นพเกษร 204,161 18 ต.ค. 2560
580 พ.อ.(พิเศษ) กวีวัฒน์ บุรณธรรม นาง ผาสุข บุรณธรรม 204,160 18 ต.ค. 2560