การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 นาง สน ครองแตง นาง สุกัญญา หลักเพ็ชร 206,150 15 มี.ค. 2561
572 นาย เล็ก ขันธรูป จ.ส.อ. สมเกียรติ สุวรรณมาลา 205,906 15 มี.ค. 2561
573 นาง ละเมียด นิ่มนวล นาย นพดล นิ่มนวล 120,044 15 มี.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 85,852
574 นาง ผกายรัตน์ พัฒนธรรม พล.ต.ต. ภาณุเดช พัฒนธรรม 205,907 15 มี.ค. 2561
575 นาย ชาเกียรติ สายบัวสกุลวงศ์ ร.ต. วิทยา ศรีสุวรรณ์ 205,907 15 มี.ค. 2561
576 นาง ชะม้อย ทิพมาศ พ.ท. พิทักษ์ ทิพมาศ 205,893 15 มี.ค. 2561
577 พ.อ. อุทัย เสงี่ยมจิตร์ น.ส. อัญชลิกา เสงี่ยมจิตร์ 134,594 16 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 71,339
578 ร.ต. คำรณ รอดทิพย์ พ.อ.หญิง รภัสกุล รอดทิพย์ 140,390 16 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,472
579 ร.ต. ทองเปลว ทับหิรัญ ร.ท. นวพงษ์ ทับหิรัญ 165,934 16 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
580 จ.ส.อ. สุวัฒน์ ใจเที่ยงกุล นาง มณี ใจเที่ยงกุล 205,214 16 มี.ค. 2561