การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 นาง คำพา จำปาบัว นาง อำนวย จำปาบัว 207,331 22 ต.ค. 2561
572 นาง คำตัน หนองแบก จ.ส.ต. สุนันท์ หนองแบก 207,343 22 ต.ค. 2561
573 นาง เล็ก ชูเดช นาง ศุภพร สุวรรณภักดี 143,669 22 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,995
574 พ.อ. เชาว์โรจน์ ยี่รัญศิริ นาง จันทนี ยี่รัญศิริ 207,311 18 ต.ค. 2561
575 พ.อ. พยุง พาณยง นาง อรุณ พาณยง 207,314 18 ต.ค. 2561
576 ร.ท. ประเมิน สุขเจริญ นาง แก้วกัญญา สุขเจริญ 207,313 18 ต.ค. 2561
577 ร.ต. สุนันท์ ม่วยหนู น.ส. ชลลดา ม่วยหนู 103,659 18 ต.ค. 2561
578 ร.ต. สุนันท์ ม่วยหนู ส.ท. จักรกริช ม่วยหนู 103,659 18 ต.ค. 2561
579 ร.ต. มะ พลายมาศ นาย ธนิตย์ พลายมาศ 207,310 18 ต.ค. 2561
580 พล.อส. ขวัญชัย ปิ่นวิเศษ นาง ดอกอ้อ ปิ่นวิเศษ 207,328 18 ต.ค. 2561