การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 นาง ถอม ก้อนทอง ร.ต. ยศพัทธ์ ใจจุมปู 209,705 22 ต.ค. 2562
572 นาง ปิ่น เกิดสว่าง ร.ต. วันทนันท์ อารมย์ดี 209,446 22 ต.ค. 2562
573 นาย ชุบ ทรงสุภาพ นาง ละอองศรี ทรงสุภาพ 209,447 22 ต.ค. 2562
574 นาย สอิ้ง บุญเผื่อน นาย สงคราม เหล็กจาน 209,451 22 ต.ค. 2562
575 นาง สุทิน ทันวัน ร.ต.อ. เกียรติพงศ์ ทันวัน 209,712 22 ต.ค. 2562
576 นาย อุดร ล้ำเลิศ ร.อ. สมปอง ล้ำเลิศ 209,461 22 ต.ค. 2562
577 นาย สง่า เขตต์ทอง นาง บัวเพ็ญ หงษ์เวียงจันทร์ 209,721 22 ต.ค. 2562
578 นาย สนิท ตามัย ร.ต. กิตติพล โกมล 209,463 22 ต.ค. 2562
579 นาย ธีรยุทธ คุ้มครอง ร.ต. วิชัย คุ้มครอง 209,465 22 ต.ค. 2562
580 นาง ประภิส จำปานิล พ.อ. วิรวัฒน์ จำปานิล 209,466 22 ต.ค. 2562