การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 นาง แต้ม จันทร์แดง น.ส. ทิพมาศ โน้มนำ 207,942 10 ก.ค. 2562
572 พล.ต. ณารักษ์ฤทธิ์ วิเชียรจรัส นาย อภิฤทธิ์ วิเชียรจรัส 207,568 9 ก.ค. 2562
573 พ.ท. ประสาร ทัศนพยัคฆ์ นาง แน่งน้อย ทัศนพยัคฆ์ 207,568 9 ก.ค. 2562
574 พ.ท. อุดม นาคเฉลิม น.ส. กิ่งกาญจน์ นาคเฉลิม 207,569 9 ก.ค. 2562
575 ร.ต. อุดม ศุขะทัต นาง สันธนา พานิชภักดิ์ 207,942 9 ก.ค. 2562
576 จ.ส.อ. ประมวล พลเผือก นาง ระเบียบ พลเผือก 207,570 9 ก.ค. 2562
577 จ.ส.ต. ประมุข นิลพลหาญ น.ส. มัสยา นิลพลหาญ 207,601 9 ก.ค. 2562
578 นาง แสงเพ็ญ พึ่งอิน นาง จุฬาลักษณ์ แจ่มอรุณ 167,563 9 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
579 นาง หลิง สวนสมจิตต์ น.ส. นุชจนารถ สวนสมจิตต์ 207,567 9 ก.ค. 2562
580 นาง อารี ธรรมประสิทธิ์ น.ส. เอื้อมพร ธรรมประสิทธิ์ 207,571 9 ก.ค. 2562