การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 นาง มาลัย ทัพวงศ์ น.ส. รังสิยา ทัพวงศ์ 207,374 24 ธ.ค. 2561
572 นาง ผง อังเพชร พ.อ. สุชาติ อังเพชร 207,372 24 ธ.ค. 2561
573 นาย ประกอบ คล้ายบุญแย้ม น.ส. ชลธิชา คล้ายบุญแย้ม 207,372 24 ธ.ค. 2561
574 นาง ใบคิม เหมือนรัตน์ น.ส. ณัฐวรรธน์ เหมือนรัตน์ 193,127 24 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,244
575 นาง สมควร สุขเมือง นาง สุพัฒตรา พูลทรัพย์ 207,365 24 ธ.ค. 2561
576 นาย พล ปรางอยู่ ร.ต. ประชุม ปรางอยู่ 207,364 24 ธ.ค. 2561
577 นาง บุญชู สันติพงศ์ นาง ชวนพิศ สันติพงศ์ 207,828 24 ธ.ค. 2561
578 นาง ทองคำ ทุมทอง ร.ต. สนั่น ทองปันดี 207,367 24 ธ.ค. 2561
579 นาง กุสุมา ภาคีศิลป์ น.ส. ดาเรศ ภาคีศิลป์ 207,363 24 ธ.ค. 2561
580 นาง สุรีย์ เรืองหิรัญ นาง อัญวีณ์ โพธิ์สุวรรณ 130,177 24 ธ.ค. 2561