การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
571 น.ส. สุกิต พูลทอง น.ส. พลอย นุภักดิ์ 205,914 10 พ.ค. 2561
572 นาง วิไลวรรณ ทับแสง น.ส. ศรัญญา ทับแสง 165,907 10 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
573 นาง เล็ก นนท์ประเสริฐ พ.ท. ปราณีต นนท์ประเสริฐ 145,914 10 พ.ค. 2561
574 นาง เล็ก นนท์ประเสริฐ นาง นัดดา นนท์ประเสริฐ 60,000 10 พ.ค. 2561
575 นาง พยุง น้ำจันทร์ ร.ต. สุรศักดิ์ น้ำจันทร์ 205,899 10 พ.ค. 2561
576 นาง ปูน อิ่มน้อย นาง สมใจ ทองเสม 205,907 10 พ.ค. 2561
577 ร.อ. จำลอง บุตร์สี นาง พจนารถ บุตร์สี 177,910 8 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,800
578 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ มะนะกุล นาง สมฤทัย มะนะกุล 205,942 8 พ.ค. 2561
579 พ.อ. ธัญญสิทธิ์ ศีลพิสุทธิ์ นาง ประไพ ศีลพิสุทธิ์ 146,980 8 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 58,939
580 ร.อ. อำพล พรทวี นาง สุภาณี ศรีประภา 205,941 8 พ.ค. 2561