การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 ร.ต. ธนาวุฒิ พิริโยดม จ.อ.หญิง วรรณวิษา พิริโยดม 26,929 11 ก.ย. 2562
582 ร.ต. ธนาวุฒิ พิริโยดม นาง บรรจง พิริโยดม 182,036 11 ก.ย. 2562
583 นาง เปรมจิตร์ พุฒเทศ นาย พรสวรรค์ พุฒเทศ 208,961 11 ก.ย. 2562
584 นาง ทองคำ คล่องดี น.ส. พรเพ็ญ คล่องดี 208,964 11 ก.ย. 2562
585 นาย หาด บุญร่วม จ.ส.อ. เหียะ บุญร่วม 208,964 11 ก.ย. 2562
586 นาง ภาณี ประเสริฐวงษ์ พล.ท. ไกรศักดิ์ ประเสริฐวงษ์ 208,965 11 ก.ย. 2562
587 นาง อารีย์ ชูช่วย น.ส. จิรภา ชูช่วย 208,966 11 ก.ย. 2562
588 พล.อ. วิจิตร จุณณะภาต นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต 208,951 9 ก.ย. 2562
589 พ.อ. ชะโอด ว่องไว จ.ส.อ. สมชาติ ว่องไว 208,764 9 ก.ย. 2562
590 พ.ต. ไกรอนันต์ พันธ์หว้า นาย เดือน พันธ์หว้า 128,368 9 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,618