การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 นาย ประยูรศักดิ์ มีก่ำ นาย คนึง มีก่ำ 207,942 9 ก.ค. 2562
582 นาง วันทนี ตาละลักษมณ์ น.ส. โฉมอุษา ตาละลักษมณ์ 130,568 9 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,003
583 นาย ไผ่ ยินดีโสตร นาง กาญจนา ยินดีโสตร 167,572 9 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
584 นาง สุกัญญา ถือซื่อ จ.ส.อ. ไพโรจน์ ถือซื่อ 207,093 9 ก.ค. 2562
585 นาย เหลี่ยม คชบาง นาย สมควร คชบาง 207,942 9 ก.ค. 2562
586 นาง กันยา ศุขะทัต นาง สันธนา พานิชภักดิ์ 207,942 9 ก.ค. 2562
587 นาง ปุ๊ บุญเฉลิม นาย อนันต์ เทพเพราะ 207,569 9 ก.ค. 2562
588 นาย ธัญเชษฐ มากแดง นาง สมนึก มากแดง 207,567 9 ก.ค. 2562
589 นาง ฉวี ศิริพากย์ น.ส. ทิพวรรณ ศิริพากย์ 207,570 9 ก.ค. 2562
590 นาย วิทยา ท้าวทอง เรือตรีหญิง กรวะณะ ท้าวทอง 145,977 9 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,595