การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 นาง สัมพัน ม่วงเจริญ น.ส. คริษฐธนัญ ทิพย์ภักดี 207,315 18 ต.ค. 2561
582 นาง ศศิกาญจน์ มิ่งเมือง นาย สิฐวัชร์ มิ่งเมืง 207,316 18 ต.ค. 2561
583 นาง ยุพา สมรรถสหัสชัย ร.ต. เอกราช สมรรถสหัสชัย 167,317 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
584 นาง บุญเจือ จันทร์สุวรรณ ร.ต. นิคม จันทร์สุวรรณ 207,316 18 ต.ค. 2561
585 นาง อารีย์ เขียวเจริญ นาย ศิริชัย สิทธิศักดิ์ 207,327 18 ต.ค. 2561
586 นาง สมัย ปัญญาประทีป ส.อ. พิษณุ ปัญญาประทีป 167,335 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
587 นาย วงษ์ ดุลสุจริต นาย ปรเมษฐ์ ดุลสุจริต 207,327 18 ต.ค. 2561
588 นาง นวลจันทร์ สุจริตจันทร ร.ต.หญิง พจนีย์ ทัศประเสริฐ 207,319 18 ต.ค. 2561
589 นาง นงเยาว์ อ้นสงค์ น.ส. รุ่งรัตน์ อ้นสงค์ 123,518 18 ต.ค. 2561
590 นาง นงเยาว์ อ้นสงค์ นาย ยิ่งศักดิ์ อ้นสงค์ 83,811 18 ต.ค. 2561