การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 ร.ต. อำนวย รุ่งรจนา ร.อ. ชัยวัฒน์ รุ่งรจนา 205,939 8 พ.ค. 2561
582 จ.ส.อ. วินัย นุชนาม น.ส. สุภาพ นุชนาม 205,919 8 พ.ค. 2561
583 นาง อุดมศรี อ่ำเอี่ยม นาง ลัดดา ม่วงอยู่ 205,940 8 พ.ค. 2561
584 นาง ปริยา งามอุโฆษ พล.อ. ทศพร งามอุโฆษ 206,199 8 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 90,036
585 นาง ประจวบ ศิริพงษ์ จ.ส.อ. ราชันทร์ ถินทัศน์ 205,929 8 พ.ค. 2561
586 นาง ขวัญจิต ขันธรักษ์ น.ส. วดี ขันธรักษ์ 205,942 8 พ.ค. 2561
587 นาย เกียว ลาสกุล ร.ต. หิรัญ อาจเมือง 205,920 8 พ.ค. 2561
588 นาง สุวรรณา ภุมมรานันท์ น.ส. สุภัทรา สุขสม 206,138 8 พ.ค. 2561
589 นาง สมจิต ทับทิม นาย ประทิน ทับทิม 205,926 8 พ.ค. 2561
590 นาง ศิริวรรณ สินธุบุญ นาย สฤษดิ์ชัย สินธุบุญ 205,928 8 พ.ค. 2561