การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 น.ส. ขนบ ชั้นไพบูลย์ นาง ชนิกา ชั้นไพบูลย์ 209,468 22 ต.ค. 2562
582 นาย ถาวรณ์ ป้อมทอง นาง ฉัฐมณฑน์ ป้อมทอง 209,468 22 ต.ค. 2562
583 น.ส. สมหมาย ตาดเงิน จ.ส.อ.หญิง สายสวาท พึ่งวิชา 170,945 22 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 38,524
584 นาง ประทุม แก้วขจร น.ส. วนิดา แก้วขจร 209,480 22 ต.ค. 2562
585 นาง ทองเริ่ม เปี่ยมลือ นาง วันทนา ทิพย์พิทักษ์ 209,480 22 ต.ค. 2562
586 นาง จินดา ปลื้มจิตต์ ร.ต. วิรัตน์ ปลื้มจิตต์ 169,481 22 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
587 นาง บัวหวาน ผ่องเลิศ นาง สุขณัฐดา ผดุงพันธุ์ 209,211 22 ต.ค. 2562
588 นาง อัมพร จงสกุล นาง กัญญารัตน์ บุญส่ง 209,482 22 ต.ค. 2562
589 นาง วารุณี ถ้วนสมบูรณ์ จ.ส.อ. โชคชัย ถ้วนสมบูรณ์ 209,482 22 ต.ค. 2562
590 นาย ไชยพงษ์ สินชัยคุณานนท์ นาง แสงอรุณ พึ่งตนไพศาล 144,103 22 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,113