การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 พ.อ. จินต์ สวัสดี นาย ฐิติชัย สวัสดี 204,162 18 ต.ค. 2560
582 พ.ท. ชาญชัย กระจ่าง นาย พีระพล กระจ่าง 204,161 18 ต.ค. 2560
583 นาง สนอง เชื้ออาษา นาง สุรีย์รัตน์ สตารัตน์ 204,160 18 ต.ค. 2560
584 นาง ศิริรัตน์ จันทวรินทร์ พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ 204,157 18 ต.ค. 2560
585 นาง ละมูล อาสนานิ ร.ต. อาษา ยุวนิช 204,156 18 ต.ค. 2560
586 นาง มยุรี คนเพียร นาย สิริวัฒน์ คนเพียร 204,156 18 ต.ค. 2560
587 พล.ท. ชัยเดช อจละนันท์ ว่าที่ ร.ต. ประกาศิต อจละนันท์ 204,172 17 ต.ค. 2560
588 พ.อ. สมพงษ์ ภูไทย นาย อนันตพล ภูไทย 204,172 17 ต.ค. 2560
589 พ.อ. วรวิทย์ รุ่งพันธุ์ พ.อ.หญิง ศันสนีย์ รุ่งพันธุ์ 204,169 17 ต.ค. 2560
590 พ.ท. อัมพร สุคนธสาร นาง วัชรี สุคนธสาร 204,182 17 ต.ค. 2560