การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 นาย รังสรรค์ วิเชียรชู ร.ต. บรรจงศักดิ์ วิเชียรชู 204,795 9 ม.ค. 2561
582 นาง พรจิตต์ โพธิโกฎิ จ.ส.ท. บุญถัน โพธิโกฎิ 164,794 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
583 นาง เข็ม โพธิสัมฤทธิ์ พ.อ. ดนัย โพธิสัมฤทธิ์ 204,791 9 ม.ค. 2561
584 นาง สาว เหมียดไธสง พ.ต. สามารถ เหมียดไธสง 204,822 9 ม.ค. 2561
585 นาง สมใจ ฮวดเจริญ น.ส. ลักขณา ฮวดเจริญ 204,816 9 ม.ค. 2561
586 นาง ล้อม ปิ่นเพ็ชร์ ร.ต. ศุก ปิ่นเพ็ชร์ 204,793 9 ม.ค. 2561
587 นาง มณี วงษ์หลังจันทร์ พ.ต. มนตรี วงษ์หลังจันทร์ 204,808 9 ม.ค. 2561
588 นาย ปิยะ บุบผากลิ่น นาง พัชรี บุบผากลิ่น 204,817 9 ม.ค. 2561
589 นาง ปิ่น เหมือนแตง นาง พรทิพย์ พรหมศร 205,040 9 ม.ค. 2561
590 นาย ประวิทย์ วิบูลย์จันทร์ จ.ส.อ. ปราโมทย์ วิบูลย์จันทร์ 204,789 9 ม.ค. 2561