การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
581 ร.ท. ไพบูลย์ สุภาพ นาง ลดาวัลย์ สุภาพ 207,713 19 มี.ค. 2562
582 นาย ศิลปิน อินทขันตี นาง วันทนีย์ อุทัยฉาย 207,718 19 มี.ค. 2562
583 นาง ไพลิน อมาตยกุล น.ส. ปัทมเกสร์ อมาตยกุล 207,707 19 มี.ค. 2562
584 นาง เพ็ญณี ศรีพาย นาย นพดล ศรีพาย 206,474 19 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,000
585 นาย ประเสริฐ ศุขสมิตร์ ร.ท. รัฐวุฒิ ศุขสมิตร์ 207,717 19 มี.ค. 2562
586 นาย ทองหล่อ ฉายทรัพย์ ร.ท. องอาจ ฉายทรัพย์ 207,714 19 มี.ค. 2562
587 น.ส. จินตนา จันทนมัฏฐะ น.ส. สินรัตน์ สะรุโณ 110,800 19 มี.ค. 2562
588 น.ส. จินตนา จันทนมัฏฐะ นาย ธเนศร์ จันทนมัฏฐะ 96,908 19 มี.ค. 2562
589 นาง จำปา พูลพิพัฒน์ ร.ต. สนั่น พูลพิพัฒน์ 207,717 19 มี.ค. 2562
590 นาง เกษร สัมมาชิต นาย นิวัฒน์ สัมมาชิต 167,718 19 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000