การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 น.ส. สุกัญญา มีชัย นาย สุทธิศักดิ์ ยิ้มถนอม 211,074 26 พ.ย. 2562
52 นาย ไพฑูรย์ แก้วดำ พ.ท. จีราวัฒน์ เรืองสุทธิพรรณ 211,084 26 พ.ย. 2562
53 นาง ฉลวย สวัสดิ์โรจน์ นาง วาสนา รวยนิรัตน์ 211,499 26 พ.ย. 2562
54 นาง อารมย์ ปฎิสังข์ พ.ต. สำเภา ปฎิสังข์ 211,089 26 พ.ย. 2562
55 นาย สะมะ บุญชด พ.ท. บุญลือ บุญชด 211,090 26 พ.ย. 2562
56 นาง คำปุ่น สุคนธสรรพ์ นาง สุดากาญจน์ ทับเทศ 211,090 26 พ.ย. 2562
57 นาง ประหยัด ศรีอนันต์ นาย สุวินิต ศรีอนันต์ 211,091 26 พ.ย. 2562
58 พ.อ. สหัส พงษ์ชัยภูมิ น.ส. จุฑามาส พงษ์ชัยภูมิ 211,092 22 พ.ย. 2562
59 พล.อ. ประยุทธ โกศลยุทธสาร นาง ชื่นจิตต์ โกศลยุทธสาร 82,320 22 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 129,179
60 พล.ต. กาจ จันทร์ดี นาง พรพิมล จันทร์ดี 211,060 22 พ.ย. 2562