การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 นาง อุไร บารมีส้าว พ.อ. รณภพ วิเชียรวรรณ 211,415 8 ม.ค. 2563
52 นาง เสอียม ปัญญายงค์ นาย ประสาสน์ ปัญญายงค์ 211,679 8 ม.ค. 2563
53 นาง สาด เพราะประโคน ร.ต. บันลือ เพราะประโคน 211,422 8 ม.ค. 2563
54 นาง สุธารา ลิ้มเจริญ ร.ต. สมชาติ แววพิลา 211,433 8 ม.ค. 2563
55 พล.อ. ถาวร รัตนาวะดี นาง ประทุม รัตนาวะดี 211,296 26 ธ.ค. 2562
56 พล.ต. ชาย ดิษยเดช นาง บุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม 211,088 26 ธ.ค. 2562
57 พล.ต. ทวีศักดิ์ ฟักอังกูร นาย พาศวัส ฟักอังกูร 140,682 26 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,615
58 พ.อ. วรากร ทุมพร นาง จิรพรรณ ทุมพร 81,809 26 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 129,214
59 พ.อ. อุกฤษฎ์ จันทวรินทร์ พล.อ. ผณิศวร จันทวรินทร์ 211,056 26 ธ.ค. 2562
60 พ.ท. มาลัย สังข์แก้ว นาง จันเพ็ญ สังข์แก้ว 211,056 26 ธ.ค. 2562