การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 นาง สัมฤทธิ์ ใบแสง นาง สุมาลัย บุญนำพา 207,767 14 มิ.ย. 2562
52 นาง บุญส่ง แฉ่งบาง นาย วสันติ์ แฉ่งบาง 207,508 14 มิ.ย. 2562
53 น.ส. อำพร กิจวิทยี ร.ต. ประทีป กิจบำรุง 207,509 14 มิ.ย. 2562
54 นาย เยื่อ ทัศน์ศร จ.ส.อ. สันติ ชูจำปา 207,509 14 มิ.ย. 2562
55 นาง พันมหา สุขจำนงค์ น.ส. รัตนาวดี สุขจำนงค์ 207,290 14 มิ.ย. 2562
56 นาง พะเยาว์ เสวกงาม จ.ส.อ. วิสิษฐ์ เสวกงาม 207,511 14 มิ.ย. 2562
57 นาง บุญครอง สุคนธะทัต พ.ท. บัญชา สุคนธะทัต 207,512 14 มิ.ย. 2562
58 พ.ท. ประเสริฐ โพธิ์สุข นาง ประนอม โพธิ์สุข 132,341 12 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 75,189
59 ร.ท. เด่นไชย หมอยาสิทธิ์ นาง อนงค์ หมอยาสิทธิ์ 207,604 12 มิ.ย. 2562
60 ร.ต. ประสิทธิ์ ประกอบธรรม นาง พิศมร ประกอบธรรม 207,598 12 มิ.ย. 2562