การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 นาง วงเดือน ดีนาน นาง รวิวรรณ ดีนาน 130,247 9 ม.ค. 2561
52 นาง ละมัย หลักเพชร นาย สมทรง อัตถาเวช 199,183 9 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,180
53 นาง รุ่งพร นามทา นาย สมหวัง โพธิ์ชัย 164,834 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
54 นาง จันทร์ แซ่ซือ จ.ส.อ. ปรีชา เอี่ยมผิว 204,823 9 ม.ค. 2561
55 จ.ส.อ. วีระ จิตรีปลื้ม นาง สำเนียง จิตรีปลื้ม 204,818 8 ม.ค. 2561
56 จ.ส.อ. ชาติเชื้อ สาแหรกทอง นาง ธนวันต์ ชัยพรธนนันท์ 150,000 8 ม.ค. 2561
57 จ.ส.อ. ชาติเชื้อ สาแหรกทอง นาง ชลลดา ผ่องฉวี 27,411 8 ม.ค. 2561
58 จ.ส.อ. ชาติเชื้อ สาแหรกทอง น.ส. จรยา สาแหรกทอง 27,411 8 ม.ค. 2561
59 จ.ส.อ. ทวี หงษ์ทอง นาย ธวัช หงษ์ทอง 204,818 8 ม.ค. 2561
60 จ.ส.อ. เชิงชัย ปานรักษา นาง อัฐชิสา ปานรักษา 204,820 8 ม.ค. 2561