การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 พ.ท. โกมล ชาโรจน์ นาง พวงมาลี ชาโรจน์ 207,270 26 ต.ค. 2561
52 พ.ต. สงบ สุวรรณมณี นาย พาวุธ สุวรรณมณี 207,269 26 ต.ค. 2561
53 จ.ส.อ.หญิง เพียงจิตร์ วงศ์ยะรา น.ส. นลพรรณ วงศ์ยะรา 206,832 26 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 420
54 จ.ส.อ. พิศณุ แสนพลกรัง นาย ดล แสนพลกรัง 207,259 26 ต.ค. 2561
55 จ.ส.อ. วิชัย ศิลปวงษา นาย วิกรานต์ ศิลปวงษา 110,279 26 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,267
56 จ.ส.อ. ชั้น สอนหุ่น น.ส. รตนกรณ์ สอนหุ่น 207,288 26 ต.ค. 2561
57 ส.อ. อุทัย คุ้มฉายา ส.อ.หญิง วรนุช คุ้มฉายา 207,244 26 ต.ค. 2561
58 ส.อ. สมศักดิ์ สร้อยมุข นาย จักรกฤษณ์ สร้อยมุข 207,260 26 ต.ค. 2561
59 นาง อุ่นเรือน รุ่งเรืองกาญจน์ นาง ฐิตาพร สุขปรุง 207,250 26 ต.ค. 2561
60 นาย สมโภชน์ กางกรณ์ นาง วิไลวรรณ นาดี 207,249 26 ต.ค. 2561