การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 พ.อ. โกศล ศรีละกุล นาง ศุภกาญจน์ เปี่ยมวิทย์ 159,905 4 มี.ค. 2562
52 พ.อ. โกศล ศรีละกุล นาย ธรรมนูญ ศรีละกุล 23,877 4 มี.ค. 2562
53 พ.ท. ฤทัย บุนนาค น.ส. กาญจน์จุฑา บุนนาค 207,641 4 มี.ค. 2562
54 พ.ต. สุวรรณ เอนก นาง สังวาลย์ สำเภาเงิน 207,882 4 มี.ค. 2562
55 ร.ต. อภิวัต ชูสัมฤทธิ์ นาย ณัทพล ชูสัมฤทธิ์ 207,858 4 มี.ค. 2562
56 ร.ต. สนอง เลื่อมใส น.ส. เยาวพา เลื่อมใส 207,855 4 มี.ค. 2562
57 ร.ต. ปาน โสมา น.ส. จินดารัตน์ โสมา 207,856 4 มี.ค. 2562
58 จ.ส.อ. เกตุ พรรณนิยม นาง ยุคลธร เพ็ชรอุด 207,857 4 มี.ค. 2562
59 นาง สงวน แก้วสว่าง ร.ต. สวัสดิ์ แก้วสว่าง 207,884 4 มี.ค. 2562
60 นาง ลิ้นจี่ ชำนาญกิจจา น.ส. พรทิพย์ ชำนาญกิจจา 207,883 4 มี.ค. 2562