การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 นาง ปรารถนา จำนงค์หาญ ส.อ. กิตติพงษ์ จำนงค์หาญ 205,859 7 มิ.ย. 2561
52 นาย ณรงค์ กิจวัตร น.ส. รุ่งทิวา กิจวัตร 165,867 7 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
53 นาย พรชัย ใบสันเทียะ นาย ณภัทร ใบสันเทียะ 205,875 7 มิ.ย. 2561
54 นาง สุพัตรา ดิสสะมาน นาย ทรงไชย กิตติดุษฎีกุล 205,873 7 มิ.ย. 2561
55 นาง วันดี เป้าสร้อย ส.อ. สุชาติ เป้าสร้อย 113,000 7 มิ.ย. 2561
56 นาง วันดี เป้าสร้อย นาย สมชาย เป้าสร้อย 92,883 7 มิ.ย. 2561
57 นาย วงค์ แสงอินทร์ ร.ต. สมนึก แสงอินทร์ 205,868 7 มิ.ย. 2561
58 นาย ประเสริฐ สดสร้อย ร.ท. ถวัลย์ ขวัญกล่ำ 205,878 7 มิ.ย. 2561
59 นาย ประดับ สุขเกษ นาง จารุวรรณ ทันจันทร์ 205,875 7 มิ.ย. 2561
60 นาง ถวิล โพธิ์เขียว นาย อาณัติ โพธิ์เขียว 205,868 7 มิ.ย. 2561