การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 นาง พรม ขอนทอง นาง อารี สินสนิท 207,216 2 ส.ค. 2561
52 นาย ประสิทธิ์ สำเภาแก้ว นาย อดิศร สำเภาแก้ว 207,211 2 ส.ค. 2561
53 นาง ประชุม ภู่ทรัพย์ พ.ท. บุญส่ง ขันธบุตร 207,207 2 ส.ค. 2561
54 นาง นิตยา จันทรินทุ น.ส. เจตพิลาส จันทรินทุ 113,206 2 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,263
55 นาง ทวี ไชคำพา น.ส. พัชรี ไชคำพา 207,209 2 ส.ค. 2561
56 นาง เกษรา เกิดพร้อม น.ส. วรางคณา เกิดพร้อม 207,215 2 ส.ค. 2561
57 นาง สุมล มณีแสง พลตรี ธีระพล มณีแสง 206,933 2 ส.ค. 2561
58 พล.ต. สนิท หวังเจริญ นาง สมร หวังเจริญ 207,229 1 ส.ค. 2561
59 พ.อ. วิรัช ธานีรัตน์ น.ส. เบญจภา ธานีรัตน์ 207,226 1 ส.ค. 2561
60 พ.อ. สุพัฒน์ สุพรรณเกษัช นาง ภาณี สุพรรณเภษัช 207,225 1 ส.ค. 2561