การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 จ.ส.อ. สัมพันธ์ ขุมทรัพย์ นาง จรีย์พร ขุมทรัพย์ 205,823 23 มี.ค. 2561
52 จ.ส.อ. เบ็ญจางค์ บัวทั่ง นาง ละม่อม บัวทั่ง 82,386 23 มี.ค. 2561
53 จ.ส.อ. เบ็ญจางค์ บัวทั่ง นาง นันทนา เพ็ชร์ทวี 123,480 23 มี.ค. 2561
54 จ.ส.อ. โกศล ศรีสมพงษ์ นาง วรันธร ศรีสมพงษ์ 205,865 23 มี.ค. 2561
55 นาย สันติ สุขสารัญ นาย สุรเดช สุขสารัญ 205,837 23 มี.ค. 2561
56 นาย ภราดร ใบบัวเผื่อน นาง วันดี ใบบัวเผื่อน 205,833 23 มี.ค. 2561
57 นาง บุญชิต ยอดนิล นาง ชวิวรรณ ยอดนิล 205,832 23 มี.ค. 2561
58 นาง ทองขาว สัมมาเนตร์ ร.อ. สมศักดิ์ สัมมาเนตร์ 205,832 23 มี.ค. 2561
59 นาง ชนนิกานต์ มูลธาร์ จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ มูลธาร์ 206,084 23 มี.ค. 2561
60 นาง แววตา คงเจริญ นาย อยู่รบ คงเจริญ 51,456 23 มี.ค. 2561