การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 ร.ต. กอง จิตร์แก้ว จ.ส.อ. นิกร จิตร์แก้ว 207,380 21 ธ.ค. 2561
52 นาง สุรีย์ ทองแทรก นาย ทิพย์ ทองแทรก 207,392 21 ธ.ค. 2561
53 นาง สวิง พงษ์จันทร์ จ.ส.อ. ศิวาวงษ์ พงษ์จันทร์ 207,393 21 ธ.ค. 2561
54 นาย สมพงษ์ ทองน้อย ร.ต. สุทิน ทองน้อย 207,396 21 ธ.ค. 2561
55 นาย ศรี สุภา ร.ท. วิชิต สุภา 207,395 21 ธ.ค. 2561
56 นาง มาลี จันทร์ประเสริฐ น.ส. รตนพร จันทร์ประเสริฐ 207,441 21 ธ.ค. 2561
57 นาย พยุง สมจิตร์ นาย วิรัช สมจิตร์ 207,394 21 ธ.ค. 2561
58 นาย ประสิทธิ์ ชาวเวียง ส.ต. เสมือน ชาวเวียง 207,396 21 ธ.ค. 2561
59 นาง ทุม พัฒนพุทธานนท์ นาง นวพร อิ่มใจ 207,393 21 ธ.ค. 2561
60 นาง แดง สิ้วอินทร์ น.ส. วิไลพร ฤกษ์อรุณ 207,144 21 ธ.ค. 2561