การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
51 จ.ส.อ. ปฐมชัย ศรีสวน น.ส. จินตนา ศรีสวน 208,825 24 ก.ย. 2562
52 ส.อ. สุพจน์ บรรดาศักดิ์ นาง อรวรรณ บรรดาศักดิ์ 208,835 24 ก.ย. 2562
53 นาง เหมือน การีบุญ นาย ประทีป การีบุญ 208,845 24 ก.ย. 2562
54 นาง สำรวย เม่งรักษ์ น.ส. ทิพย์วรรณ เม่งรักษ์ 208,845 24 ก.ย. 2562
55 นาย ชัยวัฒน์ กองทอง นาง ขวัญเรือน ทิมทอง 208,839 24 ก.ย. 2562
56 นาง เสถียร นิลขำ นาง จำเนียร สุยะรา 208,841 24 ก.ย. 2562
57 นาง ละออ กุลจันทร์ นาง สุดใจ เทียมอุทัย 115,069 24 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 53,773
58 นาง สอิ้ง โสตถิโสภา นาย สุนทร โสตถิโสภา 134,050 24 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 75,256
59 นาง กุหลาบ มากล้น ร.ต. สมศักดิ์ มากล้น 208,836 24 ก.ย. 2562
60 นาย สุเทพ อ่วมภักดี นาง เพลินพิศ อ่วมภักดี 208,836 24 ก.ย. 2562