การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 นาง บุญเตือน มีสวัสดิ์ น.ส. นภาพร ปิ่นแก้ว 164,794 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
592 นาง บุญชู เกษรกุล นาง นวลปรางค์ สอนสังข์ 205,092 9 ม.ค. 2561
593 นาย บัว นิลจู นาง ยุบล ปุสสะรังษี 204,799 9 ม.ค. 2561
594 นาง เฉลา วิลาศรี พ.ท. สนอง วิลาศรี 204,793 9 ม.ค. 2561
595 นาง จิ้มลิ้ม สิริสายัณห์ นาย พงษ์เทพ สิริสายัณห์ 204,795 9 ม.ค. 2561
596 นาง อัชรา พรหมบุตร นาง สำราญ เกียรติเผ่า 204,826 9 ม.ค. 2561
597 นาย หวัด วงค์หนอนแวง ร.ต. อรุณ วงค์หนองแวง 204,821 9 ม.ค. 2561
598 นาง สุวรรณ ภิรมณ์เณร นาง วรลักษณ์ เบ็ญจมาศ 204,819 9 ม.ค. 2561
599 นาง สุนีย์ แก้วศรีงาม นาย ณัฐพล แก้วศรีงาม 204,819 9 ม.ค. 2561
600 นาย สำราญ วงษ์เกษมสุข ร.ท. ภคิน พุทธเสน 204,824 9 ม.ค. 2561