การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 นาง ประหยัด ทีฆะสุข นาย เรืองศักดิ์ ทีฆะสุข 207,966 19 มี.ค. 2562
592 นาง ปัญจา สุขรี ร.ต. เกียรติศักดิ์ ทรงคาศรี 89,226 19 มี.ค. 2562
593 นาง ปัญจา สุขรี นาย พิชยะ สุขรี 118,500 19 มี.ค. 2562
594 นาง ถม อินทเกตุ นาง สีฟ้า ช่วงอรุณ 207,726 19 มี.ค. 2562
595 นาย ประเสริฐ ผุยพรม น.ส. สายรุ้ง ผุยพรม 207,729 19 มี.ค. 2562
596 นาง บัวเขียว กล้วยเครือ ร.ต. ทวี กล้วยเครือ 167,729 19 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
597 พล.ต. จรัญ นาวานุเคราะห์ นาง เรณู นาวานุเคราะห์ 207,733 18 มี.ค. 2562
598 พ.อ. เฉลย แก้วสนธิ น.ส. พนมกร แก้วสนธิ 207,735 18 มี.ค. 2562
599 ร.อ. สุนทร ศรีพนา จ.ส.อ. จิรายุ ศรีพนา 207,733 18 มี.ค. 2562
600 ร.ต. รักษ์ สุดอ้น พ.อ.หญิง กอบกุล อุมรินทร์ 207,734 18 มี.ค. 2562