การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 ร.ท. สมพร บุญอร่าม น.ส. สุนิสา บุญอร่าม 204,182 17 ต.ค. 2560
592 ร.ต. สุเทพ โพธิน น.ส. อัจฉรา โพธิน 204,177 17 ต.ค. 2560
593 ร.ต. ฉลาด เอี้ยงทอง น.ส. วิไลลักษณ์ เอี้ยงทอง 204,181 17 ต.ค. 2560
594 จ.ส.อ. กอง แปลนาค พ.ต.หญิง กาญดา แปลนาค 204,176 17 ต.ค. 2560
595 ส.อ. สมศักดิ์ ฉิมมา น.ส. จันทิรา อินทวิเศษ 204,187 17 ต.ค. 2560
596 นาง ไสว บานเย็น จ.ส.อ. ถาวร บานเย็น 204,181 17 ต.ค. 2560
597 นาง เสาร์ ชมชื่น นาง กมลลักษณ์ ลอยถาดทอง 204,178 17 ต.ค. 2560
598 นาย สำราญ นมรักษ์ ส.อ. ธำรงค์ นมรักษ์ 204,417 17 ต.ค. 2560
599 นาง สมทรง เกิงฝาก นาย สุทัศน์ รสทิพย์ 204,562 17 ต.ค. 2560
600 นาย ประสิทธิ์ อินทรประสิทธิ์ นาง นาง อินทรประสิทธิ์ 196,354 17 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,834