การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 นาง ล้อม อ่อนนุ่ม นาย เฉลิมพร ลำพูน 205,927 8 พ.ค. 2561
592 นาง พัทณีย์ อิ่มบัว พลเรือตรีหญิง อำไพพรรณ อิ่มบัว 205,941 8 พ.ค. 2561
593 นาย ประยูร อรัญญา พ.ท. สมพงษ์ พ่วงดี 205,940 8 พ.ค. 2561
594 นาย ประนอม พิมพา จ.ส.ท. ศราวุฒิ พิมพา 205,927 8 พ.ค. 2561
595 นาง นวรัตน์ โชคธนาเกียรติคุณ นาย เผ่า ใจหวัง 205,930 8 พ.ค. 2561
596 นาง คำพอง จรดรหัน พ.ต. เกรียงศักดิ์ นุเคาะกัน 199,300 8 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,630
597 นาง สี มะหม่อม น.ส. วัตศุถาภรณ์ พึ่งสุข 205,956 8 พ.ค. 2561
598 นาง นวลจันทร์ เอี่ยมสำอางค์ นาง กนกวรรณ ภูวงศา 205,959 8 พ.ค. 2561
599 พ.อ. สุรเดช เวชภูติ นาง อภิรมย์ เวชภูติ 205,956 2 พ.ค. 2561
600 จ.ส.อ. ปวรุตม์ โฆษิตสถิตย์ น.ส. พิมพ์ณภัส โฆษิตสถิตย์ 205,945 2 พ.ค. 2561