การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 ร.ต. วินัย สัมมาทิตย์ นาย อนันต์ธนา สัมมาทิตย์ 209,498 17 ต.ค. 2562
592 ส.อ. ตะวัน อมรสิน นาย เกียรติศักดิ์ อมรสิน 99,229 17 ต.ค. 2562
593 ส.อ. ตะวัน อมรสิน น.ส. สิริรัตน์ ว่องรานิชกุล 109,206 17 ต.ค. 2562
594 นาย ตา อิสา นาง จันทนา ดาไกร 209,491 17 ต.ค. 2562
595 นาง หนู สีนวน นาง ธิติยา สีนวน 209,492 17 ต.ค. 2562
596 นาง บัวเผื่อน แดนวิวัฒน์เดชา น.ส. ปรารถนา แดนวิวัฒน์เดชา 209,492 17 ต.ค. 2562
597 นาง บุญเริง นิ่มนวล จ.ส.อ. ประภากร นิ่มนวล 209,495 17 ต.ค. 2562
598 นาย ประสิทธิ์ หินขำ นาง กนกวรรณ หินขำ 209,496 17 ต.ค. 2562
599 นาง บำรุง ทิพยเสม นาย สุรินทร์ ทิพยเสม 209,496 17 ต.ค. 2562
600 นาง อารีย์ คุ้มทรัพย์ น.ส. กนกพร คุ้มทรัพย์ 209,497 17 ต.ค. 2562