การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 นาย ธวัช มหาเทียน นาง สมถวิล มหาเทียน 207,408 18 ต.ค. 2561
592 นาง สุรีย์ เครือเอม น.ส. สุดารัตน์ เครือเอม 207,311 18 ต.ค. 2561
593 นาง สายทอง เหมฤดี นาย นรินทร์ เหมฤดี 200,878 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,700
594 นาง ถนอมศรี คำพันธุ์ น.ส. รัชนีนาถ คำพันธุ์ 207,314 18 ต.ค. 2561
595 นาง สมพร นิยมมาก พ.ท. กฤษณะ นิยมมาก 207,373 18 ต.ค. 2561
596 นาง สมพงษ์ จันทร์บำรุง นาย อนันต์ จันทร์บำรุง 167,375 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
597 นาย สนิท สายสุด น.ส. เพ็ญศิริ สายสุด 103,685 18 ต.ค. 2561
598 นาย สนิท สายสุด น.ส. สุปรีดิ์ สายสุด 103,685 18 ต.ค. 2561
599 นาง ไพเราะ สุขะหุต พ.อ. วัลลภ สุขะหุต 207,376 18 ต.ค. 2561
600 นาง พรประสาท ทองน้อย นาย สมชาย ทองน้อย 189,333 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,039