การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 นาย พยุง สมจิตร์ นาย วิรัช สมจิตร์ 207,394 21 ธ.ค. 2561
592 นาย ประสิทธิ์ ชาวเวียง ส.ต. เสมือน ชาวเวียง 207,396 21 ธ.ค. 2561
593 นาง ทุม พัฒนพุทธานนท์ นาง นวพร อิ่มใจ 207,393 21 ธ.ค. 2561
594 นาง แดง สิ้วอินทร์ น.ส. วิไลพร ฤกษ์อรุณ 207,144 21 ธ.ค. 2561
595 นาย เซ้ง เล้าทำเอง นาง ผกา บุตรดี 207,392 21 ธ.ค. 2561
596 นาง กรรณิการ์ พันธุ์ดี น.ส. ทิพาพรรณ พันธุ์ดี 207,391 21 ธ.ค. 2561
597 นาย สำรวย วิงเจริญ นาย สุรชัย วิงเจริญ 135,346 21 ธ.ค. 2561
598 นาย สำรวย วิงเจริญ นาง นภาวรรณ์ งามบุญชื่น 72,040 21 ธ.ค. 2561
599 นาง ฉอ้อน สิงหวิบูลย์ น.ส. ศรีบังอร สิงหวิบูลย์ 207,655 21 ธ.ค. 2561
600 นาย อ้วน สุคติ จ.ส.อ. วีระ สุคติ 207,381 21 ธ.ค. 2561