การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
591 พ.ต. วิลาศ พันธุ์วิชัย นาง เนาวรัตน์ พันธุ์วิชัย 180,873 9 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 28,099
592 พ.อ.อ. สนั่น ราษีคูณ พ.อ. ประสาน อมรปาน 208,227 9 ก.ย. 2562
593 ร.ท. อำนวย อยู่สุข นาง ทัศนีย์ อยู่สุข 208,955 9 ก.ย. 2562
594 นาวาเอก นคร แพทย์รัตน์ นาง พูลทรัพย์ แพทย์รัตน์ 208,982 9 ก.ย. 2562
595 ร.ต. ชัชวาลย์ มาสวิน นาย ศุภกาญจน์ มาสวิน 208,973 9 ก.ย. 2562
596 เรืออากาศตรี สำเริง ชาญชัย นาง ชื่นจิตร์ ชาญชัย 104,500 9 ก.ย. 2562
597 เรืออากาศตรี สำเริง ชาญชัย นาง จีรภรณ์ ปราถน์วิทยา 104,500 9 ก.ย. 2562
598 ร.ต. สุริยา มหากลั่น น.ส. สิชาพัชร์ อรรคปรีชาพัฒน์ 208,935 9 ก.ย. 2562
599 จ.ส.อ. นิรันดร์ ลักษิตานนท์ นาง อัมพร ลักษิตานนท์ 208,936 9 ก.ย. 2562
600 จ.ส.อ. บุญเลิศ สุขเสนา นาง สมหมาย สุขเสนา 168,944 9 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000