การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง เพ็ญศรี เกตุมณี ร.ต. จินดา เกตุมณี 207,350 8 ก.ค. 2562
602 นาง ภาสินี เจริญรุ่งเรือง พล.อ. เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง 0 8 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 207,650
603 ร.ท. ชุมพล หงษ์สุวรรณ นาย นฤดล หงษ์สุวรรณ 167,629 5 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
604 ร.ท. ฉลาด ขาวผิว นาง เกษร ขาวผิว 207,372 5 ก.ค. 2562
605 นาย ปรีชา ภู่เสวก นาย กึกก้อง ภู่เสวก 207,628 5 ก.ค. 2562
606 นาง สังวาลย์ ผลกิจ ร.ต. วิเชียร ผลกิจ 207,628 5 ก.ค. 2562
607 นาง บุญธรรม เชยกลิ่นเทศ จ.ส.อ. โยธิน เชยกลิ่นเทศ 207,629 5 ก.ค. 2562
608 นาย สิงห์ คุ้มฤทธิ์ ส.อ.หญิง ฉัตรฐิมาส คุ้มฤทธิ์ 167,633 5 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
609 นาง เยาวพันธ์ โพธิสุข น.ส. รัชญา โพธิสุข 207,636 5 ก.ค. 2562
610 นาย ปิยะ วิไลธัญญา น.อ. นฤพนธ์ วิไลธัญญา 207,641 5 ก.ค. 2562