การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 จ.ส.อ. เริงศักดิ์ รัตนสิงห์เศรณี น.ส. อุมาภรณ์ รัตนสิงห์เศรณี 208,952 9 ก.ย. 2562
602 จ.ส.อ. สุชาติ ซื่อสัตย์ นาง เยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ 208,971 9 ก.ย. 2562
603 ส.อ. วิเชียร ปราณีชน น.ส. อนุรักษ์ ปราณีชน 38,972 9 ก.ย. 2562
604 ส.อ. วิเชียร ปราณีชน นาย หิรัญ ปราณีชน 170,000 9 ก.ย. 2562
605 ส.อ. ศักดา อยู่ดี นาย อนพัช อยู่ดี 208,953 9 ก.ย. 2562
606 ส.ท. กิตตินันท์ คำเพ็ง นาย ชนะ คำเพ็ง 55,000 9 ก.ย. 2562
607 ส.ท. กิตตินันท์ คำเพ็ง นาง จำเนียร คำเพ็ง 153,686 9 ก.ย. 2562
608 นาง มะลิ เชียงน้อย จ.ส.อ. เชิงชาย เชียงน้อย 208,936 9 ก.ย. 2562
609 นาย วิเชียร สุขพัทธี พ.ต. ไพฑูรย์ สว่างล้ำ 168,943 9 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
610 นาง สวง ศรีสูงเนิน พ.ท. ชูเกียรติ ศรีสูงเนิน 208,944 9 ก.ย. 2562