การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง บุหงา วงษ์อินทร์ นาง ขนิษฐา คเชนทร์ชาติ 207,370 18 ต.ค. 2561
602 นาง บุญเสริม บุญเทียน จ.ส.อ. สมศักดิ์ บุญเทียน 207,371 18 ต.ค. 2561
603 นาง บุญเลียบ พูลสวัสดิ์ น.ส. อาภัสรา พูลสวัสดิ์ 167,374 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
604 นาง ณิชนันทน์ ปากขันตี ร.อ. เชษฐา ปากขันตี 200,272 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,100
605 น.ท. ใจหาญ นิยมแสง นาง พิมลพรรณ วงศาโรจน์ 120,994 12 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,304
606 พ.อ. บุญมา ต๊ะวิชัย ร.ต.หญิง ละเอียด ต๊ะวิชัย 207,368 11 ต.ค. 2561
607 พ.ท. ไพฑูรย์ บรรเลง นาง ชนิกุล วิบูลพานิช 142,812 11 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,852
608 พ.ท. เติมศักดิ์ สุริยคุณ นาย สนธยา สุริยคุณ 207,664 11 ต.ค. 2561
609 ร.ท. เขตชัย สวัสดี นาย ณัฐพล สวัสดี 167,374 11 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
610 ร.ต. สุพจน์ อินทรีย์ นาง สุภชา อินทรีย์ 105,500 11 ต.ค. 2561