การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง จำปี กิ่งวงษา พล.ท. เดชา กิ่งวงษา 205,951 15 มี.ค. 2561
602 นาง สุพร บุญคำ ร.ต. อุดม บุญคำ 205,899 15 มี.ค. 2561
603 นาง ศิริพร ชีวะธรรม นาย ศิริพงษ์ ชีวะธรรม 166,145 15 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
604 น.ส. ปราณี หนูอร่าม นาย ปรีชา หนูอร่าม 205,898 15 มี.ค. 2561
605 นาง จ่าย นาคประเสริฐ ร.ต. สายัณห์ นาคประเสริฐ 165,895 15 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
606 นาง บัวเงิน ศิริสนธิ พ.อ. บรรเจิด ศิริสนธิ 205,848 15 มี.ค. 2561
607 พล.ท. สุรพล พิจิตรคดีพล น.ส. ปนัดดา พิจิตรคดีพล 123,816 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 82,145
608 ร.อ. ภควัน หนุนวงษ์ นาย ภควี หนุนวงษ์ 155,734 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,228
609 ร.ต. พิจิตร ตามรสุวรรณ นาย พิทยา ตามรสุวรรณ 205,910 13 มี.ค. 2561
610 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สุภิญญา ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561