การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง ดาวรุ่ง มายัง ร.ต. ประกอบ นิ่มประคอง 209,499 17 ต.ค. 2562
602 นาง ประเทือง สมบูรณ์ พ.ต. กำธร วัฒนกันทรากร 207,528 17 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,960
603 นาง ดา จันสา พ.ท. อนุกูล จันสา 169,493 17 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
604 น.ส. สลักจิตร ยมดิษฐ์ น.ส. สาธิตา ยมดิษฐ์ 209,493 17 ต.ค. 2562
605 นาง นิตยา จุลศักดิ์ นาง ชุตินันท์ แสนหาญ 209,494 17 ต.ค. 2562
606 น.ส. สาคร ชัชวงษ์ นาง พร้อมศิริ ปิ่นวิเศษ 209,494 17 ต.ค. 2562
607 นาง วิมล เจ้าสุวรรณ น.ส. หทัยลักษมี จักรวารมนธน 209,497 17 ต.ค. 2562
608 นาง นงลักษณ์ สิงห์คะนอง น.ส. อัญมนท์รักษ์ สิงห์คะนอง 209,228 17 ต.ค. 2562
609 พ.ต. ดอกรัง ปานศักดิ์ นาง สุดสาคร ปานศักดิ์ 104,757 15 ต.ค. 2562
610 พ.ต. ดอกรัง ปานศักดิ์ พ.อ.หญิง ธนาพรรณ ปานศักดิ์ 104,757 15 ต.ค. 2562