การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง สลักจิตร์ ยันยงค์ ส.อ. สรายุทธ ยันยงค์ 211,277 27 เม.ย. 2563
602 นาย สายัณห์ ใบโพธิ์ น.ส. ศิริพร ใบโพธิ์ 210,735 27 เม.ย. 2563
603 นาง เล็ก สามารถ นาง ผ่องศรี วีระพาณิชย์ 211,017 27 เม.ย. 2563
604 นาง จิราวรรณ กองตระการ ร.ต. ศักรพจน์ เนื่องยินดี 211,020 27 เม.ย. 2563
605 นาย สุรชัย รุ่งเรือง น.ส. ฐานิดา รุ่งเรือง 171,021 27 เม.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
606 น.ส. นภา มาสมพร นาย พุฒ มาสมพร 171,021 27 เม.ย. 2563
607 น.ส. นภา มาสมพร นาง จำนงค์ มาสมพร 0 27 เม.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
608 นาง รัตน์ โนจากุล นาย ชัยยุทธ โนจากุล 211,022 27 เม.ย. 2563
609 นาย ธนเดช สรสิงห์ นาย พงศ์พิพัฒน์ สรสิงห์ 211,022 27 เม.ย. 2563
610 นาง สังเวียน ขาวนุ่น นาง วรลักษณ์ ขาวนุ่น 171,028 27 เม.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000