การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง อรุณ พรหมเมตตา พ.อ. อำนวย พรหมเมตตา 207,408 21 ธ.ค. 2561
602 นาย คำพิศ พรมจันทึก พ.อ. พรศักดิ์ พรมจันทึก 207,380 21 ธ.ค. 2561
603 พ.ท. ทวนทอง ปิ่นปลื้มจิตต์ นาง รัศมี ปิ่นปลื้มจิตต์ 207,409 20 ธ.ค. 2561
604 พ.ท. จันทร์ ชูขันทอง ร.ต. อภิรักษ์ ชูขันทอง 207,414 20 ธ.ค. 2561
605 จ.ส.อ. วินัย วงษ์เดือน นาง ศรีปาน วงษ์เดือน 207,413 20 ธ.ค. 2561
606 จ.ส.อ. ล้อม เก่งกาจ พ.ท.หญิง วัลยศรี วาณิชกะ 207,828 20 ธ.ค. 2561
607 นาง พจนา ขันธ์ถาวร นาย สัมพันธ์ ขันธ์ถาวร 207,407 20 ธ.ค. 2561
608 นาง บุญส่ง วันแอเลาะห์ จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ วันแอเลาะห์ 207,407 20 ธ.ค. 2561
609 นาง ถวัลย์ พรเพ็ง จ.ส.อ. ชัยโชติ พรเพ็ง 167,406 20 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
610 นาง กี ม่วงวงษ์ จ.ส.อ. วิเชษฐ์ ม่วงวงษ์ 207,408 20 ธ.ค. 2561