การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 จ่าเอกหญิง ผลศิริ อาขวานนท์ พ.อ. พลพัฒน์ อาขวานนท์ 205,947 2 พ.ค. 2561
602 นาง เหรียญ ชุตินิโรจน์กุล ร.ต. เทอดเกียรติ ชุตินิโรจน์กุล 205,957 2 พ.ค. 2561
603 นาง สำอางค์ สาสนะ พ.ท. ทวีป อุยทังคำ 205,960 2 พ.ค. 2561
604 นาย ธนู ศรีสุข นาง ลำไพ ศรีสุข 205,946 2 พ.ค. 2561
605 นาง ทองสุข อินทรภาษิต นาย สุชาติ อินทรภาษิต 205,958 2 พ.ค. 2561
606 นาย ณรงค์ชัย ไพรสณฑ์ นาง อุไรพรรณ ไพรสณฑ์ 205,961 2 พ.ค. 2561
607 นาง จันทร์ทิพย์ นครไทย ร.ต. สมนึก สำลีอ่อน 205,957 2 พ.ค. 2561
608 พล.อ. ประสาท น้อยเสรฐ นาง เตือนจิตต์ น้อยเสรฐ 206,199 1 พ.ค. 2561
609 พ.ต. อุดม บุญสมบัติ น.ส. จันทิมา บุญสมบัติ 205,993 1 พ.ค. 2561
610 จ.ส.อ. ประชิต ปานแดง น.ส. รัชนี ปานแดง 167,656 1 พ.ค. 2561