การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง เล็ก ม่วงโพธิ์ นาย แสน สุขสวัสดิ์ 143,336 10 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,388
602 นาง เย็นจิตร พิริยะกุล ร.ต. ประชากร พิริยะกุล 207,723 10 เม.ย. 2562
603 นาย แม้น ยุทธทองหลาง น.ส. เสาวลักษณ์ ยุทธทองหลาง 207,724 10 เม.ย. 2562
604 นาง แตงอ่อน ศรีบุญรอด ร.ต. พันธ์ประยูร อนันตศรี 167,725 10 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
605 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ เป้าสกุล นาง วิพัฒตรา เป้าสกุล 207,472 5 เม.ย. 2562
606 นาง อำคา เจนบ้านผือ ส.อ. บุญธนา เจนบ้านผือ 207,723 5 เม.ย. 2562
607 พ.อ. เล็ก บรรเลงรมย์ นาง วารุณี บรรเลงรมย์ 207,745 5 เม.ย. 2562
608 ร.ต. จุล สุขขี นาง ธิราพร เชี่ยวเวช 208,024 5 เม.ย. 2562
609 ร.ต. บุญสม เอี่ยมสำลี นาง สุดารัตน์ ซูซูกิ 207,750 5 เม.ย. 2562
610 จ.ส.อ. สมคิด ไชยบท นาย ธวัชชัย ไชยบท 167,758 5 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000