การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง บุญเสริม ศรีแสงจันทร์ น.ส. ดวงสมร สมาศิลป์ 204,176 17 ต.ค. 2560
602 นาง ตาล พาลี นาง นงคราญ จันทุมา 204,180 17 ต.ค. 2560
603 นาย ดำรงค์ บรรจงเขียน นาง ประจวบ บรรจงเขียน 204,188 17 ต.ค. 2560
604 นาง สุรีย์ เขียวฉวี น.ส. ฐิติกานต์ เขียวฉวี 203,741 17 ต.ค. 2560
605 นาย วุฒิชัย พิศรูป นาง ณิชาต์ พิศรูป 204,168 17 ต.ค. 2560
606 นาย นคร โกมินทร์ นาง พิไลพร โกมินทร์ 204,173 17 ต.ค. 2560
607 พ.อ. ประดับ จินตะเวช นาง ภัทรลดา พุ่มหิรัญ 204,562 5 ต.ค. 2560
608 พ.อ. จินดา หนูไชยะ นาง บุญล้อม หนูไชยะ 32,235 5 ต.ค. 2560
609 พ.อ. จินดา หนูไชยะ น.ส. กฤติกา หนูไชยะ 172,235 5 ต.ค. 2560
610 พ.ต. ประสิทธิ์ อยู่พร้อม ร.ต.หญิง ชูจิตร์ อยู่พร้อม 109,039 5 ต.ค. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 95,523