การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
601 นาง สลิต มงคลชัย นาง วิไล พลอยพันแสง 204,824 9 ม.ค. 2561
602 นาง วงเดือน ดีนาน นาง แววดาว พรหมมา 74,578 9 ม.ค. 2561
603 นาง วงเดือน ดีนาน นาง รวิวรรณ ดีนาน 130,247 9 ม.ค. 2561
604 นาง ละมัย หลักเพชร นาย สมทรง อัตถาเวช 199,183 9 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,180
605 นาง รุ่งพร นามทา นาย สมหวัง โพธิ์ชัย 164,834 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
606 นาง จันทร์ แซ่ซือ จ.ส.อ. ปรีชา เอี่ยมผิว 204,823 9 ม.ค. 2561
607 จ.ส.อ. วีระ จิตรีปลื้ม นาง สำเนียง จิตรีปลื้ม 204,818 8 ม.ค. 2561
608 จ.ส.อ. ชาติเชื้อ สาแหรกทอง นาง ธนวันต์ ชัยพรธนนันท์ 150,000 8 ม.ค. 2561
609 จ.ส.อ. ชาติเชื้อ สาแหรกทอง นาง ชลลดา ผ่องฉวี 27,411 8 ม.ค. 2561
610 จ.ส.อ. ชาติเชื้อ สาแหรกทอง น.ส. จรยา สาแหรกทอง 27,411 8 ม.ค. 2561