การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 จ.ส.อ. ทวี หงษ์ทอง นาย ธวัช หงษ์ทอง 204,818 8 ม.ค. 2561
612 จ.ส.อ. เชิงชัย ปานรักษา นาง อัฐชิสา ปานรักษา 204,820 8 ม.ค. 2561
613 ส.อ. อนิรุทธ ศรีขาว นาง วิราภร ศรีขาว 204,563 8 ม.ค. 2561
614 ส.อ. สุนทร ไทยประยูร นาง เล็ก ไทยประยูร 204,799 8 ม.ค. 2561
615 นาง วัลย์ แสงงิ้ว นาง จิราพร อรุณโชติ 205,092 8 ม.ค. 2561
616 นาง เพียงใจ ชมานนท์ นาง วราลักษณ์ เอี่ยมอร่าม 204,827 8 ม.ค. 2561
617 นาง ประสาร พรมแดง ร.ต. ชนะ พรมแดง 204,803 8 ม.ค. 2561
618 นาย ชาญ รัศมี จ.ส.อ. อดุลย์ รัศมี 204,826 8 ม.ค. 2561
619 นาง เสงี่ยม นรสิงห์ จ.ส.อ. ณพล นรสิงห์ 204,802 8 ม.ค. 2561
620 นาย สุวิทย์ สินธุ นาง สอาด สินธุ 204,801 8 ม.ค. 2561