การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 จ.ส.อ. ประชิต ปานแดง นาง มุยเซี้ยม ปานแดง 38,335 1 พ.ค. 2561
612 นาย สมปอง พรมสี นาง วรรณนภา พึ่งน้อย 205,989 1 พ.ค. 2561
613 นาย วราโรจน์ เจริญลาภ น.ส. กนกวรา อนุตรวัตร 205,988 1 พ.ค. 2561
614 นาง บรรเทิง คงสมจิตต์ นาย ประกอบ คงสมจิตต์ 205,987 1 พ.ค. 2561
615 นาง เนือง ภุมรินทร์ น.ส. สมภัสสร ภุมรินทร์ 205,988 1 พ.ค. 2561
616 นาง นันทา ท้วมเทศ พ.ท. อิทธิพร ทองสังข์ 205,985 1 พ.ค. 2561
617 นาง น้อย แก้วสว่าง ร.ต. สังวาลย์ แก้วสว่าง 205,986 1 พ.ค. 2561
618 นาง ทอง พรมทา ร.ต. สมนึก ออมทรัพย์ 205,985 1 พ.ค. 2561
619 นาง กุหลาบ ภู่ห้อย น.ส. นันทพร แท่งทอง 205,989 1 พ.ค. 2561
620 นาง อาภา ธุวะนุติ น.ส. พัชราภรณ์ ธุวะนุติ 102,996 1 พ.ค. 2561