การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 ร.ต. สุพจน์ อินทรีย์ นาง ธารินทร์ โชตินิชา 101,177 11 ต.ค. 2561
612 ร.ต. รอด เรืองการุณ นาง อรวรรณ เรืองการุณ 207,367 11 ต.ค. 2561
613 ร.ต. ชาญ ดีเลิศ นาง สำเภา ดีเลิศ 207,362 11 ต.ค. 2561
614 ส.อ. สมพร ถนัดหัตถกรรม นาง ศศิธร ถนัดหัตถกรรม 207,165 11 ต.ค. 2561
615 นาง หล่อ รองพล ร.ท. สพสวัสดิ์ รองพล 207,368 11 ต.ค. 2561
616 นาง สวาท หินแก้ว ร.ท. พรสุธีร์ หินแก้ว 192,749 11 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,624
617 นาง ทองทิพย์ ปักษี นาง พิมพ์พิศา วรกิจอภิบาล 207,378 11 ต.ค. 2561
618 นาง เสาวนีย์ สวัสดิ์สุข น.ส. สมสมร สวัสดิ์สุข 167,356 11 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
619 นาย สวง พยัคฆ์เกรง ร.ต. ยงยศ พยัคฆ์เกรง 207,356 11 ต.ค. 2561
620 นาง ยิ้ม โพนาล้อม นาง เอ็นดู คำบุญ 207,357 11 ต.ค. 2561