การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 ร.ต. สอาด โกศินานนท์ จ.ส.อ. ภิญโญ โกศินานนท์ 209,515 15 ต.ค. 2562
612 ร.ต. รัชพล พลเยี่ยม นาย ภาคภูมิ พลเยี่ยม 209,516 15 ต.ค. 2562
613 ร.ต. ศิริ จันทร์หอม นาย สาธิต จันทร์หอม 209,508 15 ต.ค. 2562
614 จ.ส.อ. เฉลียว พงษ์มนตรี น.ส. นภสร พงษ์มนตรี 209,515 15 ต.ค. 2562
615 จ.ส.ต. เขตขันธ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นาย สถิตย์ ศรีอินทร์สุทธิ์ 209,510 15 ต.ค. 2562
616 พระ เสมอ ไตรประวัติ นาง ปราณี ไตรประวัติ 209,512 15 ต.ค. 2562
617 นาง ศิริจันทร์ สุวรรณปรีดี นาง สุจิรา ดาวมณี 209,513 15 ต.ค. 2562
618 นาง สมหวัง สุขพงษ์ นาง สมผล สุขพงษ์ 209,513 15 ต.ค. 2562
619 นาง หนูเตรียม ศรีไชยยา ร.ต. เสงี่ยม หินอ่อน 209,516 15 ต.ค. 2562
620 นาง สุนีย์ เกิดผล ร.ต.หญิง วรรณา ตันนุกูลกิจ 209,517 15 ต.ค. 2562