การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สอาด จันทราภิรมย์ 122,428 13 มี.ค. 2561
612 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง นาง สมพร ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
613 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง นาย ธีระพงษ์ ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
614 นาย อำนวย ศรีสง่า ร.ท. สมศักดิ์ ศรีสง่า 205,954 13 มี.ค. 2561
615 นาง สวาท เศวตมาลย์ น.ส. ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 160,381 13 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,929
616 นาย ประฝน แย้มรัศมี นาง รศิยา จุ้ยชุ่มเชาวนะ 206,209 13 มี.ค. 2561
617 นาง บุญ พรมมงคล ร.อ. บุญเรือง พรมมงคล 205,720 13 มี.ค. 2561
618 น.ส. นพรัตน์ สมบูรณ์ ร.ต. สมบัติ ประเสริฐศิลป์ 205,972 13 มี.ค. 2561
619 นาง ทองใบ บัววรรณ พ.ท. ชาญชัย บัววรรณ 205,723 13 มี.ค. 2561
620 นาย เจษฎา หมู่พยัคฆ์ ส.อ.หญิง เจนจิตต์ ศิรินิวัฒน์ 205,963 13 มี.ค. 2561