การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 นาง กรุณา จันทรัก นาย ประภาส จันทรัก 207,411 20 ธ.ค. 2561
612 พ.ต. วรพล เปรมโพธิ์ นาง พรชนก แป้นขำ 155,965 19 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,449
613 ร.ต. คำนึง โอวีระ น.ส. รัชดาพร โอวีระ 207,416 19 ธ.ค. 2561
614 นาง ประโยชน์ แตงไทย พล.ต. สมบูรณ์ แตงไทย 207,415 19 ธ.ค. 2561
615 นาง ทองคำ พรปฎิมาพันธ์ ว่าที่ ร.ต. กอบเกียรติ พรปฎิมาพันธ์ 207,415 19 ธ.ค. 2561
616 นาง ถนอมศรี แสงเพลิง น.ส. มนัญญา พึ่งพิศ 167,678 19 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
617 นาง ฉอ้อน เผื่อนด้วง นาง สายพิณ สัตตบรรณ 207,417 19 ธ.ค. 2561
618 นาง กุหลาบ จำเนียรพรหม พ.ท. เอนก จำเนียรพรหม 207,416 19 ธ.ค. 2561
619 นาง กิมเฮียง ผดุงพจน์ น.ส. จารนัย วรรณทอง 167,417 19 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
620 พ.อ. ทรวง คงเจริญ น.ส. นิทราทิพย์ คงเจริญ 52,046 18 ธ.ค. 2561