การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 ส.อ. ปรัชญา เพ็ญลองตอง พันจ่าอากาศเอก สมปราชญ์ มีประยูรวงศ์ 207,506 5 เม.ย. 2562
612 นาง สุบรรณ ดอกบัว นาย นพดล อ่วมพัฒน์ 180,142 5 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,609
613 นาย สมยา แดงก้อ พ.ต. นิตย์ แดงก้อ 207,749 5 เม.ย. 2562
614 นาง สมพร ใจหาญ จ.ส.อ. ปัญญา ใจหาญ 207,766 5 เม.ย. 2562
615 นาย ทัศ เทียมทัศ นาย พิษณุ เทียมทัศ 207,749 5 เม.ย. 2562
616 นาย ชยันต์ชัย สิริธารเบญจกุล นาง อุบลทิพย์ สิริธารเบญจกุล 207,750 5 เม.ย. 2562
617 นาง จีระพันธุ์ น้อยวัฒนะ น.ส. ณิชชา ลาภเจริญวุฒิ 140,142 5 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,199 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,410
618 นาง จำลอง เกณสาคู น.ส. ปาริชาติ เกณสาคู 207,502 5 เม.ย. 2562
619 นาย สุวัฒน์ วงษ์อุ่น นาย สหรัฐ วงษ์อุ่น 207,765 5 เม.ย. 2562
620 นาง สวาท เรืองเดช ร.ต. สวัสดิ์ วงษ์สุวรรณ 207,764 5 เม.ย. 2562