การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 นาง พวง ตาริชกุล นาง วัลลภา สุภารัตน์ 207,658 5 ก.ค. 2562
612 พ.อ. ชัยวัฒน์ สุขะประดิษฐ นาง นุชนาถ สุขะประดิษฐ 207,618 5 ก.ค. 2562
613 ส.ท. ธีระยุทธ แก้วพร นาง ปาริชาติ แก้วพร 207,636 5 ก.ค. 2562
614 นาย ก่ำ มหาเทพ นาง สายสุนีย์ ตระกูลดี 207,358 5 ก.ค. 2562
615 นาง นฤมล เที่ยงมิตร นาง รินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร 207,375 5 ก.ค. 2562
616 นาง ทับ ปุ่นนอก ร.ท. สุระ ปุ่นนอก 207,656 5 ก.ค. 2562
617 นาง สำรอง วรรณสุทธิ์ พ.อ. ปิยะชาติ วรรณสุทธิ์ 207,657 5 ก.ค. 2562
618 นาง สัมฤทธิ์ กุลจิตติสาธร จ.อ.หญิง พริมศุภลักษณ์ ปั้นคง 198,940 5 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,730
619 นาง จำลอง ควรสนอง น.ส. เกตุแก้ว ควรสนอง 207,584 5 ก.ค. 2562
620 นาง ลัดดา ทับตรง น.ส. นฤมล ทับตรง 183,105 5 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 24,479