การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
611 ร.ต. สมบูรณ์ ถิ่นปัญจมา นาง ปิ่นอนงค์ ถิ่นปัญจมา 111,046 5 ต.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 53,181
612 ร.ต. บรรจบ ก้อนจินดา นาง จรินทิพย์ สวยรักษ์ 140,000 5 ต.ค. 2560
613 ร.ต. บรรจบ ก้อนจินดา จ.อ. จรงเดช ก้อนจินดา 32,010 5 ต.ค. 2560
614 ร.ต. บรรจบ ก้อนจินดา จ.ส.อ. กฤตภาส ก้อนจินดา 32,010 5 ต.ค. 2560
615 นาย พวย พงศ์สำราญ จ.ส.ท. พรเทพ กองเงิน 196,057 5 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,170
616 เรืออากาศตรี สมบุญ บัวทอง จ.ส.อ. สมหมาย บัวทอง 204,474 4 ต.ค. 2560
617 จ.ส.อ. วีระยุทธ อุตอามาตย์ นาง จันทร์เพ็ญ อุตอามาตย์ 204,234 4 ต.ค. 2560
618 นาง ราตรี อัมพวา ร.อ. ไชยา อัมพวา 204,235 4 ต.ค. 2560
619 นาง ศตคุณ ลูกจันทร์ จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ลูกจันทร์ 204,235 4 ต.ค. 2560
620 พล.ท. อุดม อุณหเลขกะ นาง จุฬาภรณ์ อุณหเลขกะ 204,193 16 ต.ค. 2560