การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 นาง ชูจิตต์ มณีนัย น.ส. พูลสุข มณีนัย 183,464 8 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,343
622 นาย ก่วง แขพิมาย นาย กิตติ์พิพัฒน์ แขพิมาย 204,817 8 ม.ค. 2561
623 ร.ต. เจษดาบ์ มหาหิง น.ส. อภิญญา มหาหิง 204,848 4 ม.ค. 2561
624 ร.ต. เฉลิม จรรยา นาง ละมัย จรรยา 204,837 4 ม.ค. 2561
625 ส.อ. บุญส่ง แสงเพ็ญจันทร์ นาง ดาวลอย แสงเพ็ญจันทร์ 204,840 4 ม.ค. 2561
626 นาง อุดม สัมมาโพธิ์ นาง สุดา โพร้งประภา 204,836 4 ม.ค. 2561
627 นาย ชาคริต สัมปุรณะพันธุ์ พ.ท.หญิง บุญยืน เพชรโต 204,849 4 ม.ค. 2561
628 นาง สำลี ภูทัศน์ ร.ต. วินัย ภูทัศน์ 204,842 4 ม.ค. 2561
629 นาง ผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน นาย พีระวัฒน์ พิชเยนทรโยธิน 157,070 4 ม.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 48,022
630 นาง บุญกว้าง ศรีสุทัศน์ ร.ต. โสวัตร ทิพจร 204,841 4 ม.ค. 2561