การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 พ.อ. ทอง ชัยสาร นาง บุญเต็ม ชัยสาร 110,816 4 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,773
622 พล.อ.ต. มนัส ศิริเดช คุณหญิง นงนุช ศิริเดช 207,942 1 ก.ค. 2562
623 ร.อ. ทรัพย์ มีมั่งคั่ง จ.ส.อ. พัทธ์รวิน อภินันท์ศิริเดช 207,651 1 ก.ค. 2562
624 ร.ต. นิมิต หนูสุขถาวร พ.อ.หญิง รัตนา หนูสุขถาวร 207,657 1 ก.ค. 2562
625 นาง สุนีย์ เทียมบุญเลิศ นาย ธเนศร์ เทียมบุญเลิศ 167,627 1 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
626 นาง เฉลียว กรอบรูป นาย สมชาย กรอบรูป 207,627 1 ก.ค. 2562
627 นาง น้อย พลอยทับทิม นาย ไพฑูรย์ พลอยทับทิม 167,633 1 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
628 นาง ชลอ จำนงค์ พ.ท. สมบัติ จำนงค์ 207,386 1 ก.ค. 2562
629 นาง สมรวม ชูแกล้ว จ.ส.อ. พิฉกาจ ชูแกล้ว 207,654 1 ก.ค. 2562
630 นาง เผือด พากเพียร นาย ถาวร พากเพียร 207,656 1 ก.ค. 2562