การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 นาง บัวหลำ ไตรสิกขาวุฒิ น.ส. ปุณยสรณ์ สิรนันทนาวัฒน์ 207,366 11 ต.ค. 2561
622 นาย นิยม ผ่องใจ นาง ชนันษา ผ่องใจ 207,147 11 ต.ค. 2561
623 พล.ท.หญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ นาวาโท วรฐ ปัจจุสานนท์ 199,644 10 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,717
624 พ.อ. ประสิทธิ์ บำรุงพืช นาง อุไร บำรุงพืช 207,365 10 ต.ค. 2561
625 จ.ส.ท. สำเริง แจ่มจิรารักษ์ นาง เสาวณีย์ หิรัญรัตน์ 207,365 10 ต.ค. 2561
626 นาง สมจิตต์ ดำรงศิริ น.ส. วันทนีย์ ดำรงศิริ 207,360 10 ต.ค. 2561
627 นาง ละเมียด สุขสถาน นาง ธิดารัตน์ เหรียญสุวรรณ 207,362 10 ต.ค. 2561
628 นาง ฉลวย สืบวงษ์ฟัก นาย สิงห์คาร อ้นมั่น 207,361 10 ต.ค. 2561
629 นาง แจ๋ว ปรุงสุข นาง จำนงค์ พันธุ์ไม้ 207,366 10 ต.ค. 2561
630 นาง อารีย์ ภู่เล็ก ร.ต. มนูญ ภู่เล็ก 207,347 10 ต.ค. 2561