การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 นาง ตุ่น ตาลช่วง ร.ต. ประสิทธิ์ จุนตะนัย 207,778 13 มี.ค. 2562
622 นาย จรุง บุญลือ นาง ประเทือง มาทอง 207,777 13 มี.ค. 2562
623 นาง ลำยอง เธียรไฝ่ดี นาย กฤช เธียรไฝ่ดี 167,759 13 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
624 นาง จรัส แสงอื้อ นาง ส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 207,758 13 มี.ค. 2562
625 นาง คลอ ภู่จันทร์ นาง จุฑามาศ เวชวิทย์ 208,016 13 มี.ค. 2562
626 นาง ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์ พล.ท. ไพฑูรย์ ทวิชาประสิทธิ์ 207,756 13 มี.ค. 2562
627 นาง ม้วน ศรีสง่า ร.ท. สมศักดิ์ ศรีสง่า 207,756 13 มี.ค. 2562
628 นาง บุปผา เพ็ญจันทร์ ร.ต.หญิง ทัตพร กล่อมเดช 207,752 13 มี.ค. 2562
629 นาง บุญมา จอมแก้ว นาง อัมพร อินทะสม 207,747 13 มี.ค. 2562
630 นาง กรองกาญจน์ ดิศรานนท์ นาง ดรุพร เพ็ชรปราณี 207,748 13 มี.ค. 2562