การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 พ.อ. ทรวง คงเจริญ นาย ทินวัฒน์ คงเจริญ 155,400 18 ธ.ค. 2561
622 ร.ต. กมล งามบุญชื่น นาย ม้วน งามบุญชื่น 207,447 18 ธ.ค. 2561
623 ร.ต. ประพนธ์ ภูมิรัตน์ นาง ณภัทร ภูมิรัตน์ 207,421 18 ธ.ค. 2561
624 พันจ่าอากาศเอก สมบูรณ์ เส็งคิศิริ ร.ท. พงษ์อนันต์ เส็งคิศิริ 207,423 18 ธ.ค. 2561
625 จ.ส.อ. สนาน รอดนางบวช นาง ชลดา รอดนางบวช 206,728 18 ธ.ค. 2561
626 นาง อนงค์ จันทนรังษี ร.ต. วิชัย จันทนรังษี 167,436 18 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
627 นาย สมัชชา ดรุณพันธ์ นาย ยงยุทธ ดรุณพันธ์ 207,423 18 ธ.ค. 2561
628 นาง สมหมาย วงณะรัตน์ น.ส. สมสมัย สุดสายเนตร 207,424 18 ธ.ค. 2561
629 นาง สมบัติ ผาสุข นาย วีรภัทร กิจประมวญ 207,430 18 ธ.ค. 2561
630 นาย บุญนำ มูลนี ส.อ.หญิง นัทธนิษฐ์ มูลนี 207,431 18 ธ.ค. 2561