การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 นาง ชอุ่ม สงวนสุข นาย สมชาติ สงวนสุข 209,247 15 ต.ค. 2562
622 นาง สุพรรณา ธรรมศิริ นาง ศิรดา ปัทมะสุนทร 209,509 15 ต.ค. 2562
623 นาง ชูจิตต์ อินทรประเสริฐ น.ส. จรีพร อินทรประเสริฐ 209,509 15 ต.ค. 2562
624 นาย ปรีชา ภูเขาแก้ว จ.ส.อ. ชนะ ภูเขาแก้ว 209,511 15 ต.ค. 2562
625 นาง อ่อน นาดี พันจ่าเอก จรรยา สิงหจันทร์ 209,511 15 ต.ค. 2562
626 นาย สามารถ มณีสอดแสง ร.ท. สมบัติ มณีสอดแสง 209,242 15 ต.ค. 2562
627 นาง สำรวย เสือเทศ ร.ต. สุรชัย เกิดศรี 209,514 15 ต.ค. 2562
628 นาย ทีฆ คุณวัฒน์ พ.อ.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์ 209,523 15 ต.ค. 2562
629 พ.ท. สุนทร เลี้ยงบุญญพันธ์ นาง สุนิสา เลี้ยงบุญญพันธ์ 101,514 11 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 108,013
630 พ.ต. อดุลย์ อาชีวะ นาง พิมสิริ เจนรถา 209,529 11 ต.ค. 2562