การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 นาง อาภา ธุวะนุติ น.ส. บุษบง ณ ระนอง 102,996 1 พ.ค. 2561
622 นาง เรณู ปรียานุภาพ พ.อ. ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ 134,479 1 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 71,513
623 น.ส. บับ สาแก้ว นาย เฉลิมพล วัฒนเมธางกูร 205,990 1 พ.ค. 2561
624 นาง ทัศนา สุเสารัจ น.ส. กัลยาณี แสงงิ้ว 205,989 1 พ.ค. 2561
625 พ.ท. อุดม กิริยา นาย กิตติ กิริยา 205,757 27 เม.ย. 2561
626 ร.ท. สยาม สหัสดี นาง เลี้่ยน สหัสดี 205,744 27 เม.ย. 2561
627 ร.ต. สมพงษ์ วงษ์นายะ จ.ส.อ.หญิง รุ่งไพลิน วงษ์นายะ 150,000 27 เม.ย. 2561
628 ร.ต. ปรีชา สิทธิสอน นาง เขมนิจ สิทธิสอน 204,455 27 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,347
629 ร.ต. สหัสชัย มุสิกดิลก นาง พรพิมล มุสิกดิลก 205,754 27 เม.ย. 2561
630 ร.ต. สุวิช นิ่มนวล นาย เขมชาติ นิ่มนวล 206,199 27 เม.ย. 2561