การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
621 พ.อ.(พิเศษ) ทัศพงษ์ วันทะยา นาย อดิศักดิ์ วันทะยา 204,194 16 ต.ค. 2560
622 พ.ท. เฉลิม สุขุมกาญจนะ น.ส. วิมลทิพย์ สุขุมกาญจนะ 204,562 16 ต.ค. 2560
623 ร.ต. ประจินต์ หอมกลิ่นอุบล นาง จริยา น้ำทับทิม 133,996 16 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,208
624 ร.ต. บัว จันทร์แฉ่ง นาย วสันต์ชัย จันทร์แฉ่ง 204,207 16 ต.ค. 2560
625 ร.ต. ชำนาญ ใจดี นาย ธนภัทร ใจดี 195,933 16 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,274
626 จ.ส.อ. ธราเทพ เขียวคำจีน เรือโท ยุคลธร เขียวคำจีน 204,196 16 ต.ค. 2560
627 ส.อ. พล เล็กจันทร์ นาง สินีนาฎ พันธุมกุล 204,193 16 ต.ค. 2560
628 นาง วรรณี พงษ์สวัสดิ์ ส.อ. ชลทิตย์ พงษ์สวัสดิ์ 204,195 16 ต.ค. 2560
629 นาง ปราณี งามวงศ์ จ.ส.อ. วิชาญ บุญโต 204,195 16 ต.ค. 2560
630 นาย ธีระชัย แสงกระจ่าง นาง สุวัฒนา แสงกระจ่าง 204,194 16 ต.ค. 2560