การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
631 นาง นาม แก้วปลั่ง น.ส. เกตุวดี แก้วปลั่ง 207,422 18 ธ.ค. 2561
632 นาง นงคราญ จันทุมา น.ส. ยุภาพร จันทุมา 207,435 18 ธ.ค. 2561
633 นาง ตุ๊ คุ้มดิษฐ์ จ.ส.ต. ประกอบ คุ้มดิษฐ์ 207,422 18 ธ.ค. 2561
634 น.ส. ณัฐชยา ราชวงศ์ ร.ต. ประสพโชค ราชวงศ์ 207,435 18 ธ.ค. 2561
635 น.ส. ณัฐชยา ราชวงศ์ ร.ต. ประสพโชค ราชวงศ์ 207,435 18 ธ.ค. 2561
636 นาง อุ่นเรือน วจน์เจริญธรรม นาย บัณฑิต แตงไทย 207,426 18 ธ.ค. 2561
637 นาง พรรณี ไกรกาศ ร.ต. ไมตรี ไกรกาศ 207,442 18 ธ.ค. 2561
638 นาง น้ำฮู้น ชูผกา นาย ชัยรัตน์ ชูผกา 207,443 18 ธ.ค. 2561
639 นาย เฉลิม วัฒนธัญญกรรม นาง ธนิดา สติภา 207,443 18 ธ.ค. 2561
640 พ.อ. สัมฤทธิ์ อ่อนชุ่ม นาง ละเอียด อ่อนชุ่ม 106,485 17 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 100,963