การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
631 จ.ส.อ. รณชัย แสงสีดา น.ส. วิธุวดี แสงสีดา 155,000 27 เม.ย. 2561
632 จ.ส.อ. รณชัย แสงสีดา นาง วาสนา เยื่อใย 50,761 27 เม.ย. 2561
633 นาย อรงค์กรณ์ ถุงคำ ร.ต. พรศักดิ์ ถุงคำ 165,789 27 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
634 นาง อภิญญา ประเสริฐ จ.ส.อ. สุนันต์ ประเสริฐ 197,522 27 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,260
635 นาย ไสยา ขาเมระนิยะ นาย ศราวุฒิ ขาเมระนิยะ 113,788 27 เม.ย. 2561
636 นาย ไสยา ขาเมระนิยะ นาง บุญสวน ขาเมระนิยะ 92,000 27 เม.ย. 2561
637 นาง ทองหล่อ ยิ้มแย้ม น.ส. วัชราภรณ์ ยิ้มแย้ม 166,008 27 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
638 นาย ทองสุข คำโพธิ์ น.ส. กาญจนา คำโพธิ์ 205,781 27 เม.ย. 2561
639 นาง เฉลิมศรี วิเชียรรัตน์ พ.อ.หญิง สุวัฒนา หัวใจ 82,580 27 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 123,192
640 นาง สมจิน นิ่มแย้ม พ.ต. สุวิทย์ นิ่มแย้ม 205,755 27 เม.ย. 2561