การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
631 นาง บุบผา เย็นสุดใจ น.ส. ภัสนันท์ โชติวิเชียร 207,347 10 ต.ค. 2561
632 นาง ถนอม แสงทวีป จ.ส.อ. สายันต์ แสงทวีป 100,000 10 ต.ค. 2561
633 นาง ถนอม แสงทวีป นาย ทิน แสงทวีป 107,350 10 ต.ค. 2561
634 จ.ส.อ. สิงห์โต สุขเขตร์ นาย สมชาย สุขเขตร์ 207,664 9 ต.ค. 2561
635 จ.ส.อ. สมชาติ พยัฆโส นาง ชวนพิศ พยัฆโส 207,384 9 ต.ค. 2561
636 นาย อรุณ พรมรัตน์ ร.ท. พงษ์ศักดิ์ จิระโสภกุล 207,384 9 ต.ค. 2561
637 นาง โสภา พรหมปราณี ร.ต. ธาตรี พรหมปราณี 207,385 9 ต.ค. 2561
638 นาง สุพัตรา วงศ์โถง พ.ต. ชนะศึก วงศ์โถง 165,758 9 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 41,625
639 นาย วัน แสงตะวัน ส.ต.หญิง สกาวรรณ แสงตะวัน 156,629 9 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 50,748
640 นาย ประกอบ งิ้วงาม นาง เพียงเพ็ญ งิ้วงาม 207,395 9 ต.ค. 2561