การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
631 น.ส. สมจิตร พาสุกรี นาย พงศ์เทพ เทียมบุญเลิศ 175,499 5 เม.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 32,245
632 นาง น้อย ศรีคร่ำ นาย มานิต วิเศษสุนทร 69,248 5 เม.ย. 2562
633 นาง น้อย ศรีคร่ำ นาย พงษ์ศักดิ์ แว่นรัมย์ 138,245 5 เม.ย. 2562
634 ร.อ. ชูชาติ หุยนันท์ นาง วราภรณ์ เทพรักษา 167,759 4 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
635 ร.ต. อัมพร พันธุ์ท้าว นาง พุธ พันธุ์ท้าว 207,778 4 เม.ย. 2562
636 ร.ต. สมนึก มณีอินทร์ น.ส. ผกากรอง มณีอินทร์ 167,777 4 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
637 จ.ส.อ. วิชัย บางแก้ว นาย วิรัช บางแก้ว 133,543 4 เม.ย. 2562
638 จ.ส.อ. วิชัย บางแก้ว นาง พีรพรรณ พรดนุพล 74,229 4 เม.ย. 2562
639 ส.อ. สุริยัน โพธิ์ชัย นาง อุษา กำลังศิลป์ 207,777 4 เม.ย. 2562
640 นาง ศรีเวียง พรหมเสถียร นาย ดำรงค์ พรหมเสถียร 207,783 4 เม.ย. 2562