การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
631 นาย ศุภชัย ปรีชาจารย์ นาย สุรเชษฐ์ ปรีชาจารย์ 167,398 1 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
632 นาง บัญญัติ สุขทับศรี พล.ท. นพดล สุขทับศรี 207,659 1 ก.ค. 2562