การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
631 ร.ต. จำนงค์ สอนเสนาะ นาง อรุณี สอนเสนาะ 209,523 11 ต.ค. 2562
632 ร.ต. สุเทพ รักษาสัตย์ น.ส. สุทัศน์ รักษาสัตย์ 209,529 11 ต.ค. 2562
633 จ.ส.อ. สมชาย เพ็ญประภา นาง พจนาถ เพ็ญประภา 209,527 11 ต.ค. 2562
634 นาง ชุนเอง เที่ยงล้ำ พันจ่าอากาศเอก ณัฐวุติ ทรัพย์สินธรรม 209,528 11 ต.ค. 2562
635 นาย จรัส พรหมรัตน์ จ.ส.ท. สุชาติ พรหมรัตน์ 209,528 11 ต.ค. 2562
636 พ.อ. อภิศักดิ์ เกษวัง นาง ยุวารี เกษวัง 209,546 10 ต.ค. 2562
637 ร.ท. สถิตย์ ยุตธรรมโม นาง แพรวพรรณ ยุตธรรมโม 169,540 10 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
638 ร.ต. สมจิตร ปรีเลิศ นาย สุรชัย ปรีเลิศ 209,543 10 ต.ค. 2562
639 ร.ต. ปวัณรัตน์ ปิ่นรอด นาง อัญชลี ปิ่นรอด 209,541 10 ต.ค. 2562
640 ร.ต. วัลลภ เกิดสุข นาย ณัฐพล เกิดสุข 209,542 10 ต.ค. 2562