การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
631 นาย แถม ปั้นดี นาง ทองเปลว ปั้นดี 204,196 16 ต.ค. 2560
632 นาย สมพิศ ไวยปราชญ์ นาง กุลวรา ศรีผ่อง 204,203 16 ต.ค. 2560
633 นาย สงัด สุดประเสริฐ จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สุดประเสริฐ 204,202 16 ต.ค. 2560
634 นาง ศิริ นารัตน์ นาย สุรเดช โรจน์ศิริ 68,068 16 ต.ค. 2560
635 นาง ศิริ นารัตน์ พ.อ. สุรชัย โรจน์ศิริ 68,068 16 ต.ค. 2560
636 นาง ศิริ นารัตน์ นาง จินดา จารุจันทร์ 68,068 16 ต.ค. 2560
637 นาง ลำยอง ลำพูน ร.ต. พยอม ลำพูน 204,205 16 ต.ค. 2560
638 นาง ละเอียด สร้อยศรี จ.ส.อ. อดิศร สร้อยศรี 204,201 16 ต.ค. 2560
639 นาง มี อำพันแสง นาง สมพร สุขรักษ์ 204,202 16 ต.ค. 2560
640 นาง มณี อยู่คงพันธุ์ นาง เสาวลักษณ์ ยังเฟื่องมนต์ 204,208 16 ต.ค. 2560