การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
641 นาย เสรี ชาวนา นาง สิริ ชาวนา 204,837 3 ม.ค. 2561
642 นาง สีไพร เคนวงษ์ นาย สมจิตร์ เคนวงษ์ 204,839 3 ม.ค. 2561
643 นาง สมศรี ทองอำพล นาง เช้า ห่วงศรี 204,838 3 ม.ค. 2561
644 นาง สมพงษ์ คำพันธ์ นาง เสาวภา คำพันธ์ 88,890 3 ม.ค. 2561
645 นาง สมพงษ์ คำพันธ์ น.ส. จุติภาพร สายสุพรรณ 115,951 3 ม.ค. 2561
646 นาย ครุธ ชุมภูศรี นาง กัลยา เรือนคำฟู 204,840 3 ม.ค. 2561
647 พ.อ. ประเทือง สุพรรณ นาง รัชนี สุพรรณ 154,300 26 ธ.ค. 2560
648 พ.อ. ประเทือง สุพรรณ พล.ต.หญิง นิตยา มั่นมงคล 50,566 26 ธ.ค. 2560
649 ร.ต. จง เพ็ชรโชติช่วง นาง อาภรณ์ เพ็ชรโชติช่วง 204,398 26 ธ.ค. 2560
650 ร.ต. อุปถัมภ์ อาจมนตรี จ่าเอก อรรถสิทธิ์ อาจมนตรี 100,000 26 ธ.ค. 2560