การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
641 นาง พัชรา สัตตบรรณศุข พ.ต. แสงจักก์ สัตตบรรณศุข 204,208 16 ต.ค. 2560
642 นาย แสวง จันทร์รัศมี นาง พลอย จันทร์รัศมี 204,430 16 ต.ค. 2560
643 นาง สำราญ ชมดี นาง ปัญจาภรณ์ โอไบรอัน 204,191 16 ต.ค. 2560
644 นาง ประชุม ขุนฤทัย นาย อภิชา กูละพัฒน์ 204,192 16 ต.ค. 2560
645 นาง แช่ม ปานเงิน นาย โชคหิรัณย์ ปานเงิน 80,385 16 ต.ค. 2560
646 นาง แช่ม ปานเงิน ร.ต. สมจิตร ปานเงิน 123,807 16 ต.ค. 2560
647 ร.ท. นพดล บุญรอด นาง ฐิติภรณ์ บุญรอด 204,216 12 ต.ค. 2560
648 ร.ต. พลอย ชำนาญพันธ์ น.ส. ทิพาภัสสร์ ชำนาญพันธ์ 204,232 12 ต.ค. 2560
649 จ.ส.อ. อำนวย มั่งมี พ.ท. ชูศักดิ์ มั่งมี 167,645 12 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 36,570
650 จ.ส.อ. ธวัช หนูแดง นาย อธิการ หนูแดง 204,214 12 ต.ค. 2560