การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
641 ร.ต. พัฒน์ กฤษน้อย นาย พรศักดิ์ กฤษน้อย 209,539 10 ต.ค. 2562
642 พระ ทองดี ประดิษฐ์แท่น จ.ส.อ. พรภิรมณ์ ประดิษฐ์แท่น 209,276 10 ต.ค. 2562
643 นาย เข็ม มีระลึก พ.อ. สำเนา มีระลึก 209,542 10 ต.ค. 2562
644 นาง หม่าน ชาชุมพร จ.ส.อ. เชิดชัย ชาชุมพร 209,543 10 ต.ค. 2562
645 นาย ศักดิ์ คำพิมูล นาย วรธิสิทธิ์ คำพูมูล 209,544 10 ต.ค. 2562
646 นาย ทองเย็น ตุ้มทรัพย์ จ.ส.อ.หญิง เรวดี นัยเจริญ 209,545 10 ต.ค. 2562
647 นาย ชื้น วงษ์ทองแย้ม นาย ณรงค์ วงษ์ทองแย้ม 209,544 10 ต.ค. 2562
648 นาง เขียน อาบนาค นาย ดิเรก อาบนาค 209,275 10 ต.ค. 2562
649 นาง การุญ มีลักษณะ นาย กิตติพร มีลักษณะ 209,870 10 ต.ค. 2562
650 นาย สนิท ทรัพย์ประเสริฐ พ.ท. พลวัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ 209,520 10 ต.ค. 2562