การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
641 นาง ประมวล วงศ์ธรรมศักดิ์ นาง สุชาดา วงศ์ธรรมศักดิ์ 205,757 27 เม.ย. 2561
642 น.ส. ธนิดา บุญชัยโย นาง สังวาลย์ บุญชัยโย 126,800 27 เม.ย. 2561
643 น.ส. ธนิดา บุญชัยโย ด.ญ. นภัสนันท์ บุญชัยโย 78,695 27 เม.ย. 2561
644 นาง เทิม ลัทธิประสิทธิ์ ร.ต. สมศักดิ์ ลัทธิประสิทธิ์ 205,756 27 เม.ย. 2561
645 นาย ก่อเกียรติ กองแก้ว นาย กนกรัตน์ กองแก้ว 165,758 27 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
646 นาง อุไร สุพรรณชาติ นาย วิเศษ สุพรรณชาติ 7,727 27 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 198,469
647 นาง โสภา สุนทรกุล ณ ชลบุรี น.ส. วรรณพร สุนทรกุล ณ ชลบุรี 205,764 27 เม.ย. 2561
648 นาง สาริณี ก้องกังวาลย์ พ.อ. ประหยัด ก้องกังวาลย์ 205,763 27 เม.ย. 2561
649 นาย ธวัชชัย เรืองพงษ์ นาง เพ็ญฉาย เรืองพงษ์ 128,983 27 เม.ย. 2561
650 นาย ธวัชชัย เรืองพงษ์ น.ส. อรวรรณ เรืองพงษ์ 38,392 27 เม.ย. 2561