การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
641 นาง แดง ไชยนิคม นาง ลัดดาวัลย์ ไชยนิคม 207,385 9 ต.ค. 2561
642 นาง จิน บุญคำ น.ส. เปรมจิตร บุญคำ 207,386 9 ต.ค. 2561