การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
641 นาง เตือนใจ วงษ์ศรีรักษา นาย ชูชาติ นกยูงทอง 202,522 4 เม.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,249
642 นาง บุญปลูก ยี่ภู่ นาย พีรชาติ ยี่ภู่ 207,776 4 เม.ย. 2562
643 นาย กฤษดา ต่ายโหมด นาง นันท์วดี ศิริอัฐ 149,962 4 เม.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ ค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 17,817
644 นาง มานี เจริญชัย จ.ส.อ. ประชา เจริญชัย 207,778 29 มี.ค. 2562
645 พ.อ. เอก วงศ์สอนธรรม นาง ละเอียด วงศ์สอนธรรม 207,706 29 มี.ค. 2562
646 พ.อ. สุราษฎร์ สุดเจริญ นาง สมพงษ์ สุดเจริญ 207,698 29 มี.ค. 2562
647 พ.ท. ประเสริฐ เสิบกลิ่น นาง ลัดดา วัชระวรากรณ์ 207,660 29 มี.ค. 2562
648 พ.ต. ณรงค์ ประจง นาง อุสนา ประจง 123,034 29 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,523 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,123
649 พ.ต. ฑีฆัมพร นพคุณ นาง กนกพร นพคุณ 148,168 29 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 59,506
650 ร.ต. บุญส่ง อยู่สุขอาบ นาง วรรณเพ็ญ อยู่สุขอาบ 207,668 29 มี.ค. 2562