การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
651 นาย เปลี่ยน เทพทิพย์ พ.อ. ชยุต เทพทิพย์ 207,458 17 ธ.ค. 2561
652 นาย ชัยกฤต ทิพย์มโนสิงห์ นาง จุฑารัตน์ ทิพย์มโนสิงห์ 207,454 17 ธ.ค. 2561
653 นาง น้อม สราญจิตต์ ร.ต. จารีต สราญจิตต์ 207,410 17 ธ.ค. 2561
654 นาง พิกุล เพ็ชรสว่าง ร.ท. สุทธิรัตน์ เพ็ชรสว่าง 207,426 17 ธ.ค. 2561
655 นาง สนม โป๊ะสุวรรณ น.ส. สิริกัลยา เอนกอนันต์ 207,449 14 ธ.ค. 2561
656 พล.ต. พิบูลย์ จันทโรจวงศ์ ร.อ. ราวรวี จันทโรจวงศ์ 76,616 13 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 131,212
657 จ.ส.อ. เธียรเดช สิริสุขะ นาง นุชนารถ สิริสุขะ 207,217 12 ธ.ค. 2561
658 จ.ส.อ. บุญมา ตาลไธสง นาง เบญจวรรณ ลวดทอง 207,464 12 ธ.ค. 2561
659 ส.อ. สืบ สิงห์ประเสริฐ นาย วิทยา สิงห์ประเสริฐ 207,464 12 ธ.ค. 2561
660 ส.ท. ธีรธัช อุดมศักดิ์สะนะเขต นาง พรพิมล อุดมศักดิ์สะนะเขต 207,472 12 ธ.ค. 2561