การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
651 นาย ธวัชชัย เรืองพงษ์ น.ส. ชลธิชา เรืองพงษ์ 38,392 27 เม.ย. 2561
652 นาง เสาวนีย์ บุญเปี่ยม พล.ต. มนัสวีร์ บุญเปี่ยม 206,196 27 เม.ย. 2561
653 นาย วินิจ พิธรรมานุวัตร พ.ต. กฤษณชัย พิธรรมานุวัตร 205,994 27 เม.ย. 2561
654 นาง ประไพ ศรีวิไล พ.ท.หญิง จุฑาภรณ์ ปุระโน 205,990 27 เม.ย. 2561
655 นาย บุญส่ง อรุณเสถียร น.ส. นพคุณ อรุณเสถียร 150,767 27 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ 15,226
656 น.ส. ทัศนา ช่างต่อ จ.ส.อ. โสภณ ช่างต่อ 206,005 27 เม.ย. 2561
657 พล.อ. ประยูร บุนนาค นาง วิบูลภัทร สิมะธัมนันท์ 141,950 26 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,822
658 นาง อัมพร อุไรวรรณ์ นาง อิสรา ประดิษฐพจน์ 205,764 26 เม.ย. 2561
659 นาย วิศิษฎ์ ตันเติมเกียรติ นาย วรศักดิ์ ตันเติมเกียรติ 137,768 26 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ 28,005
660 นาง ปิ่น สาสิงห์ ร.อ. สมปอง สาสิงห์ 165,763 26 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000