การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
651 นาง ลำจวน เนียมรัศมี จ.ส.อ.หญิง อัญชลี เนียมรัศมี 211,106 11 ก.พ. 2563
652 นาย สันติสุข มั่นเมือง ส.อ. นภดล มั่นเมือง 208,867 11 ก.พ. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,240
653 นาย สามารถ ทับทิมทอง นาง ละเมียด ทับทิมทอง 211,366 11 ก.พ. 2563
654 น.ส. ดวงแก้ว หุตะวัฒนะ นาย เสรีชัย หุตะวัฒนะ 211,367 11 ก.พ. 2563
655 นาย จรัส สมบูรณ์ จ.ส.อ. อุดม สมบูรณ์ 211,367 11 ก.พ. 2563
656 นาง พรรณี วิจารณ์อักษรสิทธิ์ ร.ต. บุญเลิศ จรเสถียร 171,368 11 ก.พ. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
657 นาง ทองเย็น วิเศษศิริ พ.อ. ชานนท์ วิเศษศิริ 171,368 11 ก.พ. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
658 นาง ประทุม หอมจันทร์ นาย สุริยะ หอมจันทร์ 211,369 11 ก.พ. 2563
659 นาง รัชนี สีแสงเงิน น.ส. ปาริชาติ เตชะวินิจ 170,879 11 ก.พ. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
660 นาย นิรันดร์ อรชร ร.ต. เอกชัย อรชร 211,359 11 ก.พ. 2563