การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
651 นาง หลอด สิมมา น.ส. จริยาพร ยาหอม 204,217 12 ต.ค. 2560
652 นาง สุรีย์ เพชรรุ่ง พ.อ.หญิง กรรณิการ์ เพชรรุ่ง 204,562 12 ต.ค. 2560
653 นาง สวย แสงจันทร์ จ.ส.อ. เชิดศักดิ์ แสงจันทร์ 204,215 12 ต.ค. 2560
654 นาย สมน ขุมเงิน จ.ส.อ. บุญเลิศ สวนจันทร์ 204,231 12 ต.ค. 2560
655 นาง ลัดดา สว่างพันธุ์ นาง กิรณา สว่างพันธุ์ 161,313 12 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,910
656 นาย ประวิท สัมมาชิต นาย นิวัฒน์ สัมมาชิต 204,216 12 ต.ค. 2560
657 นาง ประดับ เทศกลิ่น ร.ต. สุรสิทธิ์ งามปลั่ง 204,231 12 ต.ค. 2560
658 พล.อ. ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ นาง อัจฉรา นิพิทสุขการ 204,211 12 ต.ค. 2560
659 พ.ต. ฉลวย แหลมคม นาง กุศล แหลมคม 204,221 12 ต.ค. 2560
660 จ.ส.อ. ปรีชา ทองอ้วน นาย อุดมศักดิ์ ทองอ้วน 32,105 12 ต.ค. 2560