การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
651 ร.ต. อุปถัมภ์ อาจมนตรี นาง ชนางรักษ์ อาจมนตรี 104,397 26 ธ.ค. 2560
652 จ.ส.อ. บรรจง สีนวน นาง หนู สีนวน 203,939 26 ธ.ค. 2560
653 จ.ส.อ. ทองอินทร์ ลาภา นาง พะเยาว์ ลาภา 204,396 26 ธ.ค. 2560
654 นาง สมสนิท น้อมจุ้ย นาง พัชนี เปลื้องนนท์ 204,866 26 ธ.ค. 2560
655 นาง วรรณา สุขยอดเย็น พ.ต. อำนวย สุขยอดเย็น 204,398 26 ธ.ค. 2560
656 นาง มัณฑนา ปานกลิ่นพุด นาย สุรจิต ปานกลิ่นพุด 134,018 26 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,382
657 นาง ผัน สระทองเอื้อ พ.ท. สมศักดิ์ นุตะวานิช 204,396 26 ธ.ค. 2560
658 นาย บุญนะ เสนีวงศ์ นาย ทัศน์วศิน เสนีวงศ์ 204,397 26 ธ.ค. 2560
659 นาง ชั้น ชมชื่น น.ส. ดวงตา บุญรางกูล 204,395 26 ธ.ค. 2560
660 นาง สมสมัย กากแก้ว ร.ต. สืบศักดิ์ รักใคร่ 204,407 25 ธ.ค. 2560