การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
651 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ พิทักษ์เทพสมบัติ นาง พรเพ็ญ พิทักษ์เทพสมบัติ 207,190 29 มี.ค. 2562
652 ส.อ. สุรศักดิ์ รุ่งเรือง นาย กษิดิษฐ รุ่งเรือง 207,683 29 มี.ค. 2562
653 นาง พรรณี เชาวนชาติ พ.อ. ศรีอาทิตย์ เชาวนชาติ 130,618 29 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,056
654 น.ส. ธัญญพัชรย์ ทัพพะจายะ นาย เฉลิมชัย ทัพพะจายะ 207,661 29 มี.ค. 2562
655 นาง สุมล กลิ่นพยอม นาง จรรยพร จรูญธรรม 208,149 29 มี.ค. 2562
656 นาย สายทอง ธรรมโลเวส จ.ส.อ. รามิตย์ ดุลดียิ่ง 206,110 29 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,590
657 นาย สมพงษ์ เพ็ชรอิ่ม นาง ศรีรัตน์ เพ็ชรอิ่ม 207,699 29 มี.ค. 2562
658 นาง สมควร ปรัชญาภรณ์ ร.ต. สุวรัตน์ ปรัชญาภรณ์ 167,698 29 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
659 นาย ยุทธศักดิ์ ผดุงศิริกุลชัย พ.อ.หญิง ธัญญรัตน์ ผดุงศิริกุลชัย 207,708 29 มี.ค. 2562
660 นาง เจริญ อินทร์ศักดิ์ น.ส. สุภาพร ปรางทอง 106,733 29 มี.ค. 2562