การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
661 จ.ส.อ. ปรีชา ทองอ้วน นาง สำอางค์ ทองอ้วน 172,105 12 ต.ค. 2560
662 นาย กำพล ชนะณรงค์เดช นาง ขวัญเรือน ชนะณรงค์เดช 204,219 12 ต.ค. 2560
663 นาง สมพร ยืนยง จ.ส.อ. วีระพล ยืนยง 204,210 12 ต.ค. 2560
664 นาย ประเสริฐ เพชรประไพ นาง บุญเลิศ บริสุทธิ์ 204,220 12 ต.ค. 2560
665 นาง ทรัพย์ ประจงมูล นาย สนอง หมอม้า 204,221 12 ต.ค. 2560
666 นาย ชูชาติ เรือนสม นาง กาญจนา เรือนสม 204,457 12 ต.ค. 2560
667 นาง แฉล้ม เพลัย พ.ต. กมล เพลัย 204,218 12 ต.ค. 2560
668 นาง ฉวี พริ้งพร้อมสุข นาง สุขทิวาห์ พลศรี 204,219 12 ต.ค. 2560
669 นาง กุลภรณ์ กลั่นกลาง น.ส. บุญเรียบ ปรีหจินดา 204,218 12 ต.ค. 2560
670 นาง สิริพรรณ ขำแป้ง พล.ต. ศักดิ์ชัย ขำแป้ง 204,242 4 ต.ค. 2560