การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
661 นาง ภู สิงห์กุล นาง หนูรักษ์ พันธุ์สง่า 204,411 25 ธ.ค. 2560
662 นาง มรกต สนธิวัฒน์ น.ส. พนิดา จิตตะนันทน์ 204,409 25 ธ.ค. 2560
663 น.ส. แป้น ม่วงสวรรค์ ร.ท. วิชุกร จำเริญ 193,544 25 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,860
664 นาย ประเสริฐ แป้งหอม นาย ชาญณรงค์ แป้งหอม 204,410 25 ธ.ค. 2560
665 นาย เที้ยม โตขำ น.ส. พันธทิพย์ โตขำ 204,866 25 ธ.ค. 2560
666 นาย แถม นวลแก้ว จ.ส.อ. อภิชา ปัถยวงศ์เดชา 204,408 25 ธ.ค. 2560
667 นาง จำรุญ วันชัย น.ส. ชนกนันท์ วันชัย 90,307 25 ธ.ค. 2560
668 นาง จำรุญ วันชัย น.ส. กำไร วันชัย 114,100 25 ธ.ค. 2560
669 นาง จำนงค์ ธนะปลื้ม นาวาอากาศเอกหญิง วัลลีย์ น้ำฝน 204,408 25 ธ.ค. 2560
670 นาง จันดี พวงธรรม นาย ชาตรี พวงธรรม 204,650 25 ธ.ค. 2560