การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
661 นาง ดวงใจ แก่นจันทร์ดา ร.ท. ธาดา แก่นจันทร์ดา 165,790 26 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
662 นาง ชุมศรี ชคนานนท์ พล.ต.หญิง อรทัย อมรศรีสวัสดิ์ 205,773 26 เม.ย. 2561
663 นาง กุลธิดา มัลลิกะมาลย์ ร.อ. อุทัย มัลลิกะมาลย์ 125,275 26 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,490
664 นาง กิมลี้ ป้อมป้องกัน นาง วิไล ป้อมป้องกัน 205,765 26 เม.ย. 2561
665 พ.ต. รุ่งโรจน์ พึ่งวิชา จ.ส.อ.หญิง สายสวาท พึ่งวิชา 161,540 2 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,423
666 ร.อ. วีรศักดิ์ วีระประทีป นาย เอกภพ วีระประทีป 205,968 2 พ.ค. 2561
667 ร.ท. ณรงค์ แตงหยวก นาง ดอกรัง แตงหยวก 205,969 2 พ.ค. 2561
668 จ.ส.อ. ปริญญา บัวแย้ม นาง ประกอบ บัวแย้ม 205,970 2 พ.ค. 2561
669 นาง หนู พลสว่าง จ.ส.อ. พลภัทร พลสว่าง 205,965 2 พ.ค. 2561
670 นาง สมนึก จันทะคำภา ร.ท. อดิศร นารมย์ 204,319 2 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,390