การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
661 นาย สุวิช ไชยวิวิช นาย สุกิจ ไชยวิวิช 167,725 12 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
662 นาย สมร โพศาขา จ.ส.อ. มนเชฎฐ์ โพศาขา 167,463 12 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
663 นาง ยวง แก้วสามสี ร.ต. บุญเสริม เอกตระกูล 207,465 12 ธ.ค. 2561
664 นาง จวน การบรรจง นาง ธนพร การบรรจง 207,463 12 ธ.ค. 2561
665 นาง ทองชุบ จันทร์หอม นาย มนตรี จันทร์หอม 207,466 12 ธ.ค. 2561
666 นาง กัลญาณี ศรีม่วง น.ส. ศรัญญา ศรีม่วง 207,467 12 ธ.ค. 2561
667 พ.อ. บุญส่ง เนตรลือชา นาย ไพสิฐ เนตรลือชา 69,172 7 ธ.ค. 2561
668 พ.อ. บุญส่ง เนตรลือชา น.ส. นภาภรณ์ เนตรลือชา 69,172 7 ธ.ค. 2561
669 พ.อ. บุญส่ง เนตรลือชา น.ส. ชลลดา เนตรลือชา 69,172 7 ธ.ค. 2561
670 ร.ต. ปฐมธรรม ชัยสันติ นาย ธวัช ชัยสันติ 207,269 7 ธ.ค. 2561