การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
661 นาง เจริญ อินทร์ศักดิ์ นาย ธนกฤต ปรางทอง 100,950 29 มี.ค. 2562
662 นาย สุรินทร์ ทองแถว นาย อมเรศ ทองแถว 68,209 29 มี.ค. 2562
663 นาย สุรินทร์ ทองแถว นาง ทนิดาพร ทองแถว 139,709 29 มี.ค. 2562
664 ร.ต. ธีระพงษ์ นิยมสวย นาง กาญจนา นิยมสวย 207,676 28 มี.ค. 2562
665 จ.ส.อ. มานิตย์ เชิงกรานต์ นาง นาตยา ใจเอ็นดู 207,675 28 มี.ค. 2562
666 จ.ส.อ. พลพิพัฒน์ สำอางค์สอาด นาง พัชรินทร์ สำอางค์สอาด 207,665 28 มี.ค. 2562
667 จ.ส.ต. ประกอบ คุ้มดิษฐ์ นาง อภิญญา คุ้มดิษฐ์ 207,666 28 มี.ค. 2562
668 ส.อ. ประภาส รัตนภูมิ นาง รามาพรรณ สิทธิเดช 207,916 28 มี.ค. 2562
669 นาง อุไร ดีอร่าม พ.อ.หญิง แก้วใจ ดีอร่าม 207,675 28 มี.ค. 2562
670 นาง เรณู ถิ่นแฝง น.ส. นพมาศ กันหมุด 207,676 28 มี.ค. 2562