การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
671 นาง พิมพ์พร เดชะคุปต์ จ.ส.อ. ภาคภูมิ เดชะคุปต์ 204,242 4 ต.ค. 2560
672 นาย ทองคำ ไชยชนะบุตร ส.อ. วิทยา ไชยชนะบุตร 202,173 4 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,070
673 พ.อ. สัมฤทธิ์ ภิรมย์ไชย นาย ปิยะพงษ์ ภิรมย์ไชย 204,253 3 ต.ค. 2560
674 ร.ท. อุปถัมภ์ เปี่ยมญาติ นาง จิราวรรณ เปี่ยมญาติ 204,255 3 ต.ค. 2560
675 ร.ต. สิทธิชัย เจริญสุข นาง จุฬารัตน์ ฤทธิ์มงคล 204,260 3 ต.ค. 2560
676 ร.ต. ประทีป เสมา นาง ศิษฎี ทัศน์ศิริสกุล 153,457 3 ต.ค. 2560 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,799
677 นาง ใสย เครือบุดดี จ.ส.อ. อภิชัย ปวะภูโต 204,259 3 ต.ค. 2560
678 นาง สำเริง ไวยชีตา น.ส. อัจฉรา ไวยชีตา 204,255 3 ต.ค. 2560
679 นาง ฟื้น โกมลนิมิ นาง นบนอม พงษ์สวัสดิ์ 204,259 3 ต.ค. 2560
680 นาง จินดา รัตนพานิช นาย อุลิส รัตนพานิช 204,260 3 ต.ค. 2560