การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
671 ร.ต. บุญเรือน เสือคล้าย น.ส. ธิดารัตน์ เสือคล้าย 207,515 7 ธ.ค. 2561
672 จ.ส.อ. วิโรจน์ ราชภักดี นาย นรินทร์ ราชภักดี 207,475 7 ธ.ค. 2561
673 จ.ส.อ. ก่อพงศ์ กลิ่นสังข์ นาง แพงศรี กลิ่นสังข์ 207,266 7 ธ.ค. 2561
674 นาย หาญ ขารพ นาย อนุชิต ขารพ 207,474 7 ธ.ค. 2561
675 นาง สุภาพ พุ่มพฤกษ์ จ.ส.อ. ทรงพร พุ่มพฤกษ์ 207,473 7 ธ.ค. 2561
676 นาย บุญเสริม ด่อนศรี จ.ส.ท. อรรณพ ทวีสุข 207,474 7 ธ.ค. 2561
677 นาง หวั่น ศิริประทุม นาง สมศรี กระแจะเจิม 207,828 7 ธ.ค. 2561
678 นาง ภาวิณี เนตรสืบสาย น.ส. มัณทนา อ๊อดสวัสดิ์ 207,225 7 ธ.ค. 2561
679 นาง หนู วงศ์จันทร์ จ.ส.ต. อุไร นนทะภา 207,488 7 ธ.ค. 2561
680 นาง เผือด มีชำนะ ร.ต. ประพิศ มีชำนะ 207,488 7 ธ.ค. 2561