การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
671 นาง ประดิษฐ์ หงษ์เหิน ส.อ. ขุนพล หงษ์เหิน 201,317 28 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,350
672 นาง นิ่ม สมบูรณ์ จ.ส.อ. เฉลิมชัย สมบูรณ์ 207,677 28 มี.ค. 2562
673 พ.อ.หญิง ประหยัด อนุกูลกิจ นาย เกรียง อนุกูลกิจ 207,680 26 มี.ค. 2562
674 พ.อ.อ. มังกร ดวงจิตต์ น.ส. น้ำฝน โคกระบินธ์ 207,685 26 มี.ค. 2562
675 พ.ท. ชัยรัตน์ บุญวัฒน์วิชัย นาง ธิดารัตน์ บุญวัฒน์วิชัย 207,699 26 มี.ค. 2562
676 ร.อ. สมาน วิเศษสุข พ.ต. สุชาติ วิเศษสุข 207,707 26 มี.ค. 2562
677 ร.ต.หญิง ลัคณา มารักษ์ น.ส. รัชนี มารักษ์ 207,679 26 มี.ค. 2562
678 ร.ต. ฉาย จูฑะพงษ์ นาง คมคาย จูฑะพงษ์ 207,682 26 มี.ค. 2562
679 ร.ต. สนิท เพ็ชรกลับ น.ส. เมธาวี เพ็ชรกลับ 207,937 26 มี.ค. 2562
680 น.ส. อัญชนา สมบูรณ์ศิลป์ นาวาเอกหญิง จันทร์จรัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 202,406 26 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,280