การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
671 นาง สนธิ์ ก๋งเรือง นาง อรวรรณ เธียรอุไทย 204,605 23 ธ.ค. 2560
672 พ.อ.หญิง ศศิธร รัตนราศรี นาย คีรีเขตต์ รัตนราศรี 204,849 22 ธ.ค. 2560
673 นาวาโท สมพงษ์ จันทร์จารุ นาง อ่อนศรี จันทร์จารุ 204,446 20 ธ.ค. 2560
674 จ.ส.อ. พสุชา ปะเลย์ นาง จิดาภา ปะเลย์ 204,425 20 ธ.ค. 2560
675 นาง เอียง กกอู่ นาย คง จันทร์โสม 204,431 20 ธ.ค. 2560
676 นาย อนันต์ บุณยรัตพันธุ์ นาง สุสิมา บุณยรัตพันธุ์ 204,866 20 ธ.ค. 2560
677 นาง สุรณีย์ สว่างโยธิน นาย สุเทพ สว่างโยธิน 204,431 20 ธ.ค. 2560
678 นาง สังวาลย์ มูลแสง พ.ท. วิเชียร ประเสริฐสังวาลย์ 204,436 20 ธ.ค. 2560
679 นาง สมนึก กิจจานุวัฒน์ พ.อ.หญิง พรทิพย์ กิจจานุวัฒน์ 204,440 20 ธ.ค. 2560
680 นาง ประเทือง ดิษร นาง งามจิตร เทียมคล้าย 204,446 20 ธ.ค. 2560