การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
671 นาย ลำปาง งามเลิศ นาง สงบ งามเลิศ 205,958 2 พ.ค. 2561
672 น.ส. ละเอียด วิงประวัติ จ.ส.อ.หญิง นราวรรณ สุธารส 165,965 2 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
673 นาง มาลัย ธรรมปรีดี พันจ่าอากาศเอก ณัฎฐพร ธรรมปรีดี 51,700 2 พ.ค. 2561
674 นาง มาลัย ธรรมปรีดี น.ส. จารุภรณ์ ธรรมปรีดี 154,499 2 พ.ค. 2561
675 นาง บุญเรือน อินทร์ถาวร พ.อ.อ. สุรัตน์ อินทร์ถาวร 205,987 2 พ.ค. 2561
676 นาง แน่งน้อย ปสังคมาน พ.อ.หญิง รัตนา หนูสุขถาวร 106,104 2 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 99,860
677 นาง ทองเจือ ขุนนคร น.ส. อรพินท์ ขุนนคร 205,964 2 พ.ค. 2561
678 นาง จันทนา หวังชม น.ส. รติกร พุทไธสง 166,199 2 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
679 พ.ท. ลวัธน์ ปัญญา นาง วัลดา สุวรรณนภาศรี 205,987 1 พ.ค. 2561
680 นาย สุรัตน์ อังกระโทก นาง ราตรี อังกระโทก 205,247 1 พ.ค. 2561