การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
671 ร.อ. ชำนิ อัมรานนท์ ร.อ. ดำหริ อัมรานนท์ 171,358 4 ก.พ. 2563
672 ร.อ. ชำนิ อัมรานนท์ พล.ท. ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ 0 4 ก.พ. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
673 ร.อ. พรชัย สวัสดี เรือโทหญิง จินดา สวัสดี 211,390 4 ก.พ. 2563
674 น.ส. ชลอ กลิ่นอัมฤทธิ์ จ.ส.อ. สุชาติ กลิ่นอัมฤทธิ์ 211,358 4 ก.พ. 2563
675 นาง สายหยุด คำสุวรรณ์ นาย อัษฎาวุฒิ อยู่สา 211,374 4 ก.พ. 2563
676 นาย วินัส แสงงิ้ว นาย วัลลภ แสงงิ้ว 211,374 4 ก.พ. 2563
677 นาง เสนี่ย เกตุปราชญ์ นาง สุณี ปิ่นทอง 211,375 4 ก.พ. 2563
678 นาย เหลา เจริญสุข นาย สงกรานต์ เจริญสุข 211,375 4 ก.พ. 2563
679 นาง พยุง ขันธนันท์ นาย โกเมน นฤขัตรพิชัย 210,619 4 ก.พ. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 757
680 นาย บรรเทา แป้นสุวรรณ์ น.ส. ชลหทัย แป้นสุวรรณ์ 211,136 4 ก.พ. 2563