การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
681 น.ส. ศิริพร ปรีทรัพย์ น.ส. ทัศนีย์ ปรีทรัพย์ 205,739 1 พ.ค. 2561
682 นาง บัวลอย สูติปัญญา น.ส. จันทร สูติปัญญา 205,988 1 พ.ค. 2561
683 นาง นวล โพธิ์จันทร์ น.ส. รัตนา เลือดไทย 205,991 1 พ.ค. 2561
684 นาง ชลอ ชาชำนาญ นาง บุญยานุช ชาชำนาญ 205,738 1 พ.ค. 2561
685 นาย คำพัน คำมี พ.ท. ยุทธพล คำมี 205,745 1 พ.ค. 2561
686 พ.ท. วินัย บุญสม นาย วัฒนา บุญสม 205,771 24 เม.ย. 2561
687 พ.ท. บุญช่วย แสงนิล นาง จินดา แสงนิล 197,055 24 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,735
688 ร.อ. วีระ ประดิษฐ์สมัย ร.ท. กฤช ประดิษฐ์สมัย 193,404 24 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,614.50
689 จ.ส.อ. เสฎฐศิษฎ์ เทียนประทีป ด.ช. อาทิตย์ เทียนประทีป 55,532 24 เม.ย. 2561
690 จ.ส.อ. เสฎฐศิษฎ์ เทียนประทีป นาง สุรณี เทียนประทีป 150,000 24 เม.ย. 2561