การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
681 นาย แถว คำตุ้ย จ.ส.อ. นิคม คำตุ้ย 207,487 7 ธ.ค. 2561
682 นาย ชัยวุฒิ กุลศัตยาภิรมย์ ร.ต. ชัยวัฒน์ กุลศัตยาภิรมย์ 207,489 7 ธ.ค. 2561
683 นาย เพย ภู่ระหงษ์ น.ส. โยธนัท ภู่ระหงษ์ 207,515 7 ธ.ค. 2561
684 นาย นิล ชื่นจิตร นาง นวลสวาท มังสัง 207,519 7 ธ.ค. 2561
685 นาง นารี มีเปี่ยม ร.ต. ประเสริฐ ทองลือ 207,520 7 ธ.ค. 2561
686 นาง วัฒนา ศิขินารัมย์ นาย ฐากร ศิขินารัมย์ 207,507 7 ธ.ค. 2561
687 นาง นี้ แซ่เฮ้ง ร.ต. คเณช จุฑามาศ 207,506 7 ธ.ค. 2561
688 นาง เกตุ กลิ่นเกษร นาง กัลยา วัฒนาสารวิชช์ 207,514 7 ธ.ค. 2561
689 พ.ต. สงัด สุวรียนนท์ นาย พรรณรงค์ สุวรียนนท์ 207,491 6 ธ.ค. 2561
690 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พ่วงแต้ม นาง ณภัสภรณ์ ชูวงศ์เจริญกิจ 207,501 6 ธ.ค. 2561