การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
681 นาง อนงค์ ชัยภูมิ น.ส. กิ่งสน หาญธัญกรรม 204,252 3 ต.ค. 2560
682 นาย ตี๋ จินดา นาย เกียรติกร จินดา 204,252 3 ต.ค. 2560
683 พล.ต. วิชิต อินทรประสงค์ พล.อ.ต. วัชระ อินทรประสงค์ 204,278 2 ต.ค. 2560
684 พ.ท. วิทยา เสาร์กันยา นาง จุฑาทิพย์ เสาร์กันยา 109,900 2 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,363
685 พ.ต. สีห์พนม วิชิตวรสาร นาย พีรพงศ์ วิชิตวรสาร 204,562 2 ต.ค. 2560
686 ร.อ. สนิท ผลแสงศรี นาง สายหยุด ผลแสงศรี 204,562 2 ต.ค. 2560
687 ร.ท. ศรี ศิริมงคล ด.ญ. อรจิรา ศิริมงคล 38,485 2 ต.ค. 2560
688 ร.ท. ศรี ศิริมงคล นาง ชมชนก ศิริมงคล 38,485 2 ต.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 87,292
689 ร.ต. สนิท สิทธิลักษณ์ นาง นิทรา สิทธิลักษณ์ 204,267 2 ต.ค. 2560
690 ร.ต. ปรีชา รักดี นาง นิด รักดี 204,265 2 ต.ค. 2560