การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
681 นาง เจือ เสารี จ.ส.อ. พีรเดช ทิพย์สุมณฑา 204,429 20 ธ.ค. 2560
682 นาง สุรินทร์ อยู่ฤกษ์ พ.ท. สวาท อยู่ฤกษ์ 204,426 20 ธ.ค. 2560
683 นาง วิเชียร คำจันทร์ลา จ.ส.อ. สุรินทร์ คำจันทร์ลา 196,607 20 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,059
684 นาง บัวผิน แดงสมใจ น.ส. ประนอม แดงสมใจ 204,866 20 ธ.ค. 2560
685 นาย ธนาเศรษฐ์ โมทนะเศรษฐวุฒิ นาง พิมพ์วรา เสถียรจารุโภคิน 204,427 20 ธ.ค. 2560
686 นาง ทองชุบ ชมเพ็ง น.ส. สายสุนี กรแก้ว 204,428 20 ธ.ค. 2560
687 นาง เช้า ผ่องจันทึก พล.ต. วิเชียร ผ่องจันทึก 204,425 20 ธ.ค. 2560
688 นาง แก้วลูน พรินทรากูล ร.ต. วรพจน์ วรรณมณฑา 204,427 20 ธ.ค. 2560
689 พ.ท. ธนา เชาว์สูงเนิน นาง ภิญญดา ศรีทองนวล 39,147 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,613.50
690 พ.ท. ธนา เชาว์สูงเนิน น.ส. จีระพรรณ เชาว์สูงเนิน 147,900 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,613.50