การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
681 นาย สุคิน โสงขุนทด นาง สำเนาว์ ไชยเดช 193,286 26 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,399
682 นาย สนอง สุขสมบูรณ์ น.ส. วิบูลพร สุขสมบูรณ์ 207,934 26 มี.ค. 2562
683 นาย เย็น ลักษณะคร นาย ธราเวช ลักษณะคร 207,682 26 มี.ค. 2562
684 นาย ภู รัมมะเดช น.ส. ชุติมา หวังสุขใจ 207,934 26 มี.ค. 2562
685 นาง พัชรี นันตา นาย ศิระ นันตา 207,679 26 มี.ค. 2562
686 นาง ถวิล บุญสิงสร นาง บังอร สิงหาเวช 207,678 26 มี.ค. 2562
687 พล.อ. ประหยัด ชนะ นาง นันทนา ชนะ 107,363 19 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 100,367
688 พ.ท. กังวาน โหมดวัฒนะ นาง มยุรี โหมดวัฒนะ 167,730 19 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
689 ร.ท. ไพบูลย์ สุภาพ นาง ลดาวัลย์ สุภาพ 207,713 19 มี.ค. 2562
690 นาย ศิลปิน อินทขันตี นาง วันทนีย์ อุทัยฉาย 207,718 19 มี.ค. 2562