การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
681 นาง ทองเจือ ศิวะกฤษณะกุล นาย บรรเจิด ศิวะกฤษณะกุล 210,975 8 พ.ย. 2562
682 นาง จุมพร ศรีฑาพุฒ น.ส. สุพัตรา ศรีฑาพุฒ 211,236 8 พ.ย. 2562
683 นาง สุมาลี วงษ์อ่ำ พ.อ. ประดิษฐ์ อินทวารี 211,237 8 พ.ย. 2562
684 นาง สุชาดา ใกล้ประยงค์ นาย วารินทร์ ใกล้ประยงค์ 211,239 8 พ.ย. 2562
685 นาง เฉลา แสงเงิน นาง เพียงเดือน แสงเงิน 211,240 8 พ.ย. 2562
686 นาง พัทยา บูรณวนิช พ.อ. ภาสกร บูรณวนิช 211,204 8 พ.ย. 2562
687 นาย เสนียง พูนกลาง ส.ท. สุพรรณ พูนกลาง 208,614 8 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,620
688 นาง วลัยพร ทรัพย์ประสงค์ จ.ส.อ. บดินทร์ ทรัพย์ประสงค์ 195,237 8 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,999
689 นาง สีนวล เจริญสุข นาง บุญรุ่ง ตัณฑชุณห์ 211,219 8 พ.ย. 2562
690 นาง แก้ ภูแก้ว น.ส. พัชรินทร์ ภูเลี่ยมคำ 211,219 8 พ.ย. 2562