การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 นาย บาง ศรีนางแย้ม จ.ส.อ. มานพ ศรีนางแย้ม 211,223 15 ก.ค. 2563
62 นาง บังอร ซามาแอล นาง สมชนก อาจคุ้มวงษ์ 211,223 15 ก.ค. 2563
63 นาย สมัย สมพิทักษ์ จ.ส.อ. ยา สมพิทักษ์ 202,176 15 ก.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,050
64 นาง หนู ผิวผา ร.ต. ปรีชา ผิวผา 171,228 15 ก.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
65 พ.อ.หญิง สุพรรณี กลั่นแก้ว นาย พิริยะ กลั่นแก้ว 211,229 14 ก.ค. 2563
66 พ.อ. สมบูรณ์ ชูปัญญา นาย วิบูล ชูปัญญา 211,252 14 ก.ค. 2563
67 พ.ท. อัมพันธ์ สารภีเพ็ชร นาง ประจวบ สารภีเพ็ชร 211,248 14 ก.ค. 2563
68 พ.ต. จำลอง สุคันธจันทร์ นาง อังคณา ทัศน์ละมัย 18,261 14 ก.ค. 2563
69 พ.ต. จำลอง สุคันธจันทร์ นาง ทองใบ สุคันธจันทร์ 192,982 14 ก.ค. 2563
70 ร.ท. สมยศ กรุดเงิน นาง เทียนมาศ กรุดเงิน 161,975 14 ก.ค. 2563