การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 พ.ต. ขวัญสมบูรณ์ เจริญขวัญเมือง จ.ส.อ. วสันต์ เจริญขวัญเมือง 211,292 26 ธ.ค. 2562
62 พ.ต. ขวัญเมือง นิ่มสำเภา น.ส. ฤทัย นิยมธรรม 211,294 26 ธ.ค. 2562
63 ร.ต. รำไพ ชุ่มศรี นาง ช่อผกา ณ ระนอง 171,055 26 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
64 ร.ต. วนกช ทองพิทักษ์ นาย ศิวะลักษณ์ ทองพิทักษ์ 158,412 26 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,862
65 จ.ส.อ. สมพร สยัดพานิช นาง เอื้อมพร สยัดพานิช 211,298 26 ธ.ค. 2562
66 จ.ส.อ. ชัชกาญจน์ อรรถโกวิท น.ส. นิภาภรณ์ อรรถโกวิท 211,055 26 ธ.ค. 2562
67 ส.อ. รำจวน เรี่ยวแรง นาง นิตยา เรี่ยวแรง 171,054 26 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
68 นาง งี่เล็ก ทองหล่อ จ.ส.อ. ทศพร ทองหล่อ 211,279 26 ธ.ค. 2562
69 นาง บุญส่ง อุณรุทธิ์ นาง บุษยา บุญประสงค์ 196,980 26 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,049
70 นาง พรรณี ศรีสุข น.ส. ประภา กรีบการะเกตุ 211,280 26 ธ.ค. 2562