การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 พ.อ. จวน พุ่มไพบูลย์ พ.ต.ท. ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ 206,122 1 ส.ค. 2561
62 พ.อ. สืบวิทย์ ยอดมงคล นาง สุพินดา รอสโก 205,862 1 ส.ค. 2561
63 พ.ท. เข็มชาติ สิทธิจันทร์ พ.ท.หญิง มณิศรา ธีรนิธิศนันท์ 207,227 1 ส.ค. 2561
64 พ.ต. ประยุทธ วิทักษ์บุตร น.ส. ประภาพรรณ วิทักษ์บุตร 42,534 1 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 650
65 พ.ต. ประยุทธ วิทักษ์บุตร น.ส. กมลรัตน์ พลอยสุวรรณ์ 163,791 1 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 650
66 ร.ต. นิพนธ์ สถิติรัตน์ ร.ต. รณภณ สถิติรัตน์ 167,229 1 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
67 ร.ท. ภัคพล ศิริมานนท์ นาง จุรีย์ ศิริมานนท์ 206,089 1 ส.ค. 2561
68 น.ท. เกรียงเดช อุณหเลขกะ น.ท.หญิง สุวพร อุณหเลขกะ 207,230 1 ส.ค. 2561
69 ร.ต. เฉลิม ฉิมปรี พ.อ.หญิง นิยม เกิดศิริ 206,092 1 ส.ค. 2561
70 ร.ต. สมควร ปิ่นสุวรรณ นาง ยุพิน ปิ่นสุวรรณ 205,858 1 ส.ค. 2561