การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 นาง ทัศนีย์ วงค์บุตรดี ร.อ. ชาติชาย วงค์บุตรดี 205,713 27 มิ.ย. 2561
62 นาง จันทร์ทิมา แสงจันทร์ ส.ท. พิพัฒน์ บุญคำมา 205,715 27 มิ.ย. 2561
63 นาง กรรณิการ์ ฬิลหาเวสส นาย ทรงพล ฬิลหาเวสส 205,716 27 มิ.ย. 2561
64 พล.ต.ท. เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน พล.อ. นันทพล จำรัสโรมรัน 206,316 25 มิ.ย. 2561
65 พ.อ. สังเวย ณรงค์รอน นาย ศุภฤกษ์ ณรงค์รอน 205,722 25 มิ.ย. 2561
66 พ.อ.หญิง วิลาสินี ตรัยอนงค์ภัทร์ นาง กฤษณี มณีรัตน์ 134,746 25 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,979
67 พ.อ. วิจารณ์ ลำกูล พล.ต. ศิลปานันต์ ลำกูล 205,832 25 มิ.ย. 2561
68 พ.ท. รพีพล ผาสุกหัช นาง สืบเนื่อง ผาสุกหัช 205,718 25 มิ.ย. 2561
69 ร.ต. ปราศรัย อินทรฤทธิ์ นาง ละอุ่น อินทรฤทธิ์ 205,833 25 มิ.ย. 2561
70 ร.อ. พลอย เยี่ยมสวัสดิ์ นาง พัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ 205,727 25 มิ.ย. 2561