การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 นาง แววตา คงเจริญ นาย ศุภรัฐ คงเจริญ 51,456 23 มี.ค. 2561
62 นาง แววตา คงเจริญ น.ส. วรารักษ์ คงเจริญ 51,456 23 มี.ค. 2561
63 นาง แววตา คงเจริญ พ.ต. วชีระ คงเจริญ 51,456 23 มี.ค. 2561
64 นาง ทวาย สุระมาตย์ นาง จุฑารัตน์ อึ้งสกุล 205,823 23 มี.ค. 2561
65 น.ส. อรสา ชุษณะโยธิน นาย กอนสตานตินอส มาลามอส 205,821 23 มี.ค. 2561
66 นาย เพรียว เกิดดี นาง ปาณิศรา ภู่ห้อย 205,811 23 มี.ค. 2561
67 นาย เถน ไวเร็ว ร.ต. ฐาปกรณ์ ไวเร็ว 206,067 23 มี.ค. 2561
68 นาง ซ่อนกลิ่น สุวิโรจน์ นาย สุวรรณ สุวิโรจน์ธนธร 150,160 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,660
69 นาง สุพรรณ์ นามโคตร นาง ประเสริฐพร บุญลี 206,108 23 มี.ค. 2561
70 นาย จิระภาศ พรหมพยัคฆ์ นาง สมจิตร์ พรหมพยัคฆ์ 205,865 23 มี.ค. 2561