การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 นาย สงัด คงมั่น นาง วัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ 208,998 6 ก.ย. 2562
62 นาง ประภา ผลประมูล นาง วนิดา สร้อยทอง 208,999 6 ก.ย. 2562
63 นาย ข่อง หมวดหมู่ พ.ท. เอกฉัตร กวางประสิทธิ์ 208,739 6 ก.ย. 2562
64 นาย ชม้อย มีสมหาญ นาง บรรจง มีสมหาญ 209,000 6 ก.ย. 2562
65 นาย มะเลาะ พุกรอด น.ส. บงกช พุกรอด 201,480 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,270
66 นาง จันทร์เพ็ญ แก้วนพรัตน์ น.ส. ปัทมาพร แก้วนพรัตน์ 192,185 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,568
67 นาง ฉลอม สังวาลย์ชัย น.ส. จิราภรณ์ จันทาซื่อ 208,754 6 ก.ย. 2562
68 นาง สายใจ หงษ์ทอง ร.ต. ธรา ธูปะเตมีย์ 209,014 6 ก.ย. 2562
69 นาง สมจิตต์ พึ่งรศ พ.ต.อ. ศุภกร พึ่งรส 208,755 6 ก.ย. 2562
70 นาย พนมยงค์ อาลัย นาง ยุพา อาลัย 208,756 6 ก.ย. 2562