การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 นาย เซ้ง เล้าทำเอง นาง ผกา บุตรดี 207,392 21 ธ.ค. 2561
62 นาง กรรณิการ์ พันธุ์ดี น.ส. ทิพาพรรณ พันธุ์ดี 207,391 21 ธ.ค. 2561
63 นาย สำรวย วิงเจริญ นาย สุรชัย วิงเจริญ 135,346 21 ธ.ค. 2561
64 นาย สำรวย วิงเจริญ นาง นภาวรรณ์ งามบุญชื่น 72,040 21 ธ.ค. 2561
65 นาง ฉอ้อน สิงหวิบูลย์ น.ส. ศรีบังอร สิงหวิบูลย์ 207,655 21 ธ.ค. 2561
66 นาย อ้วน สุคติ จ.ส.อ. วีระ สุคติ 207,381 21 ธ.ค. 2561
67 นาง อรุณ พรหมเมตตา พ.อ. อำนวย พรหมเมตตา 207,408 21 ธ.ค. 2561
68 นาย คำพิศ พรมจันทึก พ.อ. พรศักดิ์ พรมจันทึก 207,380 21 ธ.ค. 2561
69 พ.ท. ทวนทอง ปิ่นปลื้มจิตต์ นาง รัศมี ปิ่นปลื้มจิตต์ 207,409 20 ธ.ค. 2561
70 พ.ท. จันทร์ ชูขันทอง ร.ต. อภิรักษ์ ชูขันทอง 207,414 20 ธ.ค. 2561