การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 ส.อ. อนิรุทธ ศรีขาว นาง วิราภร ศรีขาว 204,563 8 ม.ค. 2561
62 ส.อ. สุนทร ไทยประยูร นาง เล็ก ไทยประยูร 204,799 8 ม.ค. 2561
63 นาง วัลย์ แสงงิ้ว นาง จิราพร อรุณโชติ 205,092 8 ม.ค. 2561
64 นาง เพียงใจ ชมานนท์ นาง วราลักษณ์ เอี่ยมอร่าม 204,827 8 ม.ค. 2561
65 นาง ประสาร พรมแดง ร.ต. ชนะ พรมแดง 204,803 8 ม.ค. 2561
66 นาย ชาญ รัศมี จ.ส.อ. อดุลย์ รัศมี 204,826 8 ม.ค. 2561
67 นาง เสงี่ยม นรสิงห์ จ.ส.อ. ณพล นรสิงห์ 204,802 8 ม.ค. 2561
68 นาย สุวิทย์ สินธุ นาง สอาด สินธุ 204,801 8 ม.ค. 2561
69 นาง ชูจิตต์ มณีนัย น.ส. พูลสุข มณีนัย 183,464 8 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,343
70 นาย ก่วง แขพิมาย นาย กิตติ์พิพัฒน์ แขพิมาย 204,817 8 ม.ค. 2561