การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 ร.ต. จตุรงค์ สงวนเพ็ชร์ นาวาโทหญิง พิชามญช์ แก้วพึ่งทรัพย์ 207,530 12 มิ.ย. 2562
62 ร.ต. เอนก แตงรัตนา ส.อ. ปิติพร แตงรัตนา 207,545 12 มิ.ย. 2562
63 ร.ต. ประสิทธิ์ แสวงเจริญ นาง พัชรา แสวงเจริญ 207,548 12 มิ.ย. 2562
64 ร.ต. ปราโมทย์ อาสนะทอง นาง รัตนา อาสนะทอง 167,582 12 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
65 ร.ต. สมศักดิ์ สุจริต จ.ส.อ.หญิง พรวิภา กายโรจน์ 207,582 12 มิ.ย. 2562
66 ร.ต. วัลลภ คุ้มเสถียร นาง ละมัย คุ้มเสถียร 64,698 12 มิ.ย. 2562
67 ร.ต. วัลลภ คุ้มเสถียร นาง ปิยธิดา คุ้มเสถียร 142,666 12 มิ.ย. 2562
68 ร.ต. สนั่น กุลแพทย์ น.ส. เบญญาภา กุลแพทย์ 207,606 12 มิ.ย. 2562
69 จ.ส.อ. มาโนช ม่วงกรุง จ.ส.อ.หญิง นฤมล อาจละสุทธิ์ 167,599 12 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
70 จ.ส.อ. ถาวร สุดสมบูรณ์ นาย วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ 102,639 12 มิ.ย. 2562