การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
61 นาง ลัดดา แย้มรักษา จ่าโท ชัยนันท์ สนนุช 207,883 4 มี.ค. 2562
62 นาง ประมวล สังขวร จ.ส.อ. สถาพร สังขวร 207,885 4 มี.ค. 2562
63 นาง เกียรติ ทรงประโคน นาง วี่แวว พรประสพ 207,415 4 มี.ค. 2562
64 นาง สังวาลย์ พ่วงอยู่ จ.ส.อ. สาโรช พ่วงอยู่ 207,876 4 มี.ค. 2562
65 นาย สมบุญ วิรัตนธรรม นาย นพดล วิรัตนธรรม 207,642 4 มี.ค. 2562
66 นาย จันทร์ ดวงสีดา นาง สุพรรณ บุตโคต 207,881 4 มี.ค. 2562
67 นาย เกตุ มีบุญ ส.ท.หญิง นาถฤดี วิริยะมาเรศ 207,890 4 มี.ค. 2562
68 นาง กิมไซ เริงสำราญ น.ส. มนพัทธ์ เริงสำราญ 207,644 4 มี.ค. 2562
69 นาง สุข กุมพัน ร.ต. สันติ สิงห์ศิริ 207,852 4 มี.ค. 2562
70 นาง สหัทยา เอี่ยมธนพิริยศิริ นาย ธนวัตร เอี่ยมธนพิริยศิริ 207,856 4 มี.ค. 2562