การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 พ.ท. กรกนก ชอบสระกลาง นาย รัตนะกร ชอบสระกลาง 204,433 21 ธ.ค. 2560
692 จ.ส.อ. ประยงค์ยุทธิ์ สุขพัฒธี นาง แก้วรัตน์ สุขพัฒธี 204,435 21 ธ.ค. 2560
693 จ.ส.อ. สุเทพ เจตน์จำลอง นาง เรวดี เจตน์จำลอง 34,100 21 ธ.ค. 2560
694 จ.ส.อ. สุเทพ เจตน์จำลอง น.ส. ณัฐวรา เจตน์จำลอง 170,322 21 ธ.ค. 2560
695 นาง สุนีย์ กรมวังก้อน น.ส. วรนุช ขาวอุบล 196,720 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,710
696 นาง รันจวน เสือประดิษฐ พ.ท. ลือชา เสือประดิษฐ 204,433 21 ธ.ค. 2560
697 นาง พัชนี มณีนัย พ.ต. ณรงค์ มณีนัย 204,432 21 ธ.ค. 2560
698 นาง ผดุง เนตรวงศ์ นาง สุรีพร ไตรพจน์ 204,432 21 ธ.ค. 2560
699 นาย ทวี ฤทธิ์นาคา นาง สมคิด ฤทธิ์นาคา 204,434 21 ธ.ค. 2560
700 นาง ทวาย สูนประหัต จ.ส.อ. ทวีป สูนประหัต 204,435 21 ธ.ค. 2560