การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 นาง ไพลิน อมาตยกุล น.ส. ปัทมเกสร์ อมาตยกุล 207,707 19 มี.ค. 2562
692 นาง เพ็ญณี ศรีพาย นาย นพดล ศรีพาย 206,474 19 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,000
693 นาย ประเสริฐ ศุขสมิตร์ ร.ท. รัฐวุฒิ ศุขสมิตร์ 207,717 19 มี.ค. 2562
694 นาย ทองหล่อ ฉายทรัพย์ ร.ท. องอาจ ฉายทรัพย์ 207,714 19 มี.ค. 2562
695 น.ส. จินตนา จันทนมัฏฐะ น.ส. สินรัตน์ สะรุโณ 110,800 19 มี.ค. 2562
696 น.ส. จินตนา จันทนมัฏฐะ นาย ธเนศร์ จันทนมัฏฐะ 96,908 19 มี.ค. 2562
697 นาง จำปา พูลพิพัฒน์ ร.ต. สนั่น พูลพิพัฒน์ 207,717 19 มี.ค. 2562
698 นาง เกษร สัมมาชิต นาย นิวัฒน์ สัมมาชิต 167,718 19 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
699 นาง ประหยัด ทีฆะสุข นาย เรืองศักดิ์ ทีฆะสุข 207,966 19 มี.ค. 2562
700 นาง ปัญจา สุขรี ร.ต. เกียรติศักดิ์ ทรงคาศรี 89,226 19 มี.ค. 2562