การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 นาย วิโรจน์ แสงจันทร์ นาง อารัติกา ฮกชุน 169,316 8 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
692 นาง อุ่น ปั้นทองคำ นาย อาทิตย์ ปั้นทองคำ 209,601 8 ต.ค. 2562
693 นาย สมคิด เพ็ชรเนียม นาง มาลี เพ็ชรเนียม 195,135 8 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,467
694 นาย เดชา ผดุงปราชญ์ น.ส. สุมาพร ผดุงปราชญ์ 209,304 8 ต.ค. 2562
695 พ.อ. ประสงค์ ดาราสว่าง นาง เบญญา พวงคำ 209,605 4 ต.ค. 2562
696 ร.อ. วีระพันธ์ มาหา นาง ประไพ มาหา 209,578 4 ต.ค. 2562
697 พ.อ.อ. อธิพันธ์ แย้มวรรณนัง นาง ภัทรานิษฐ์ แย้มวรรณนัง 169,586 4 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
698 ร.ต. นิพนธ์ โสรธร นาง ทองใบ โสรธร 209,585 4 ต.ค. 2562
699 ร.ต. เสาร์เอก หาสุข น.ส. วลัยสุรีย์ หาสุข 209,601 4 ต.ค. 2562
700 จ.ส.อ. ประเทือง อาจหาญ นาง บุญช่วย อาจหาญ 209,584 4 ต.ค. 2562