การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 ส.อ. วสันต์ ไชยริปู น.ส. ภรภัค ไชยริปู 205,783 24 เม.ย. 2561
692 นาง อำนวย อ่อนจันทร์ ร.ต. ณภัทร อ่อนจันทร์ 195,072 24 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,719
693 นาง สุนทร ยงสูงเนิน น.ส. เกตุน์สิรี ยงสูงเนิน 205,779 24 เม.ย. 2561
694 นาง สายบัว ศรีพันธ์เดช นาง เตี๊ยง กองเงิน 206,024 24 เม.ย. 2561
695 นาง สายทอง พุฒซ้อน ร.ท. พิพัฒน์ พุฒซ้อน 205,792 24 เม.ย. 2561
696 นาง ลำจวน หนูนาง จ.ส.อ. กำจร หนูนาง 205,779 24 เม.ย. 2561
697 นาง จงกล กำโภชา น.ส. สุชาดา กำโภชา 205,780 24 เม.ย. 2561
698 นาง กาญจนา จันทร์ตรี นาย สุวิทย์ จันทร์ตรี 205,780 24 เม.ย. 2561
699 นาย สมเกียรติ เกษตระชนม์ น.ส. บูรณประภา เกษตระชนม์ 205,767 24 เม.ย. 2561
700 นาง สุภาวรรณ ทนไทย จ.ส.อ. ธีทัต รัตนโสภา 206,047 24 เม.ย. 2561