การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 นาย สมเดช ทองภู จ.ส.อ. นิวัฒน์ ทองภู 207,505 6 ธ.ค. 2561
692 นาย ศิริ หวังบุญเกิด นาย ชลัฎ หวังบุญเกิด 137,650 6 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,851
693 นาง ประเชิญ ขำมี ร.ต. ครรชิต ขำมี 207,507 6 ธ.ค. 2561
694 นาง จุฬามณี พิริยะศิลป์ นาง แสงเดือน ติรวรเกียรติ 207,505 6 ธ.ค. 2561
695 นาย สมพร สนามทอง นาง จรินทร์ สนามทอง 207,489 6 ธ.ค. 2561
696 นาย เฉลียว สุขฉายี นาง วันวิสาข์ เสือบางพระ 207,490 6 ธ.ค. 2561
697 พ.ท. ชาลี ช่อลำเจียก น.ส. ณวิมล ช่อลำเจียก 207,531 4 ธ.ค. 2561
698 จ.ส.อ. สุรพล เกิดจั่น นาง เนาวรัตน์ เกิดจั่น 207,280 4 ธ.ค. 2561
699 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สุทธิมานัส ร.ต. ธีระยุทธิ์ สุทธิมานัส 207,280 4 ธ.ค. 2561
700 นาง โสภาพรรณ จิตรไพบูลย์ นาง ดวงศธร มนต์ประเสริฐศรี 207,521 4 ธ.ค. 2561