การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 พ.อ. ไพบูลย์ เจริญฟุ้ง น.ส. น้ำผึ้ง เจริญฟุ้ง 153,218 3 ก.พ. 2563 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,940
692 นาง สมพิศ ต้นวงศ์ น.ส. กุลิสรา ต้นวงศ์ 211,157 3 ก.พ. 2563
693 นาย สุเมธ รัตนะรัต นาง สุรัตนา อนุเชษฐรักษ์ 211,158 3 ก.พ. 2563
694 นาง วินิตย์ พุ่มพวง จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ พุ่มพวง 211,159 3 ก.พ. 2563
695 นาย มานพ อยู่จู ส.อ. นิพนธ์ อยู่จู 171,390 3 ก.พ. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000