การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 นาย ทิน สอนจันทร์ ร.ต. เสนีย์ สอนจันทร์ 208,076 8 ส.ค. 2562
692 นาง สมศรี ผลพิกุล ร.ต. ชาญชัย ผลพิกุล 208,446 8 ส.ค. 2562
693 นาย ไพบูลย์ ดวงตาแก้ว นาง จงจิต ดวงตาแก้ว 208,100 8 ส.ค. 2562
694 นาย เจริญ ชัดชุ่ม นาง บุบผา ชัดชุ่ม 208,109 8 ส.ค. 2562
695 นาง บุญเลิศ กันล้อม ร.ต. อดุลย์ กันล้อม 167,888 8 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
696 นาง ลิ้นจี่ กลีบบัว นาง อุษณี มีคุณ 167,889 8 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
697 นาย ใหล ยอดเมือง พ.ท. ชยุตม์ ยอดเมือง 168,160 8 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
698 นาง ฐาปนิก ศาสตรา นาย อุทัย ศาสตรา 185,977 8 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,919
699 นาง ทองคำ สมบุญ พ.ท.หญิง จงกลพัชร สมบุญ 208,097 8 ส.ค. 2562
700 นาง สุรัตน์ อ่องลา ร.ต. วิทยา ชมภิรมย์ 208,098 8 ส.ค. 2562