การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
691 ร.ต. สวิง สาลี น.ส. วีณา สาลี 161,615 2 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,647
692 ร.ต. วิวรรธน์ เชิงเชาว์ชาญ น.ส. นวพร เชิงเชาว์ชาญ 127,443 2 ต.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 76,819
693 ร.ต. มานะ พันธ์ไพศาล นาง ยุพิน พันธ์ไพศาล 204,265 2 ต.ค. 2560
694 จ.ส.อ. พิเศษ ส่วนบุญ นาง ละออง ส่วนบุญ 204,266 2 ต.ค. 2560
695 นาง สายหยุด สุขประเสริฐ นาง พรทิพย์ อิ่มสอน 204,277 2 ต.ค. 2560
696 นาง วาณี คชาชีวะ น.ส. บุบผา คชาชีวะ 204,067 2 ต.ค. 2560
697 นาย สุเทพ บินอาวัง นาง ศรีรัตน์ นุ่มโต 204,274 2 ต.ค. 2560
698 นาง สำรวล ทองวิจิตร น.ส. จำเรียง ทองวิจิตร 204,268 2 ต.ค. 2560
699 นาง สำเนียง สังข์ทิพย์ นาย ศิริวัฒน์ สังข์ทิพย์ 197,469 2 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,799
700 นาย อาคม ทองเปีย นาง ธัญญลักษณ์ ทองเปีย 164,263 2 ต.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000