การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
701 นาง สุวรรณา พิมพาพันธ์ ส.อ. กันตพงศ์ พิมพาพันธ์ 196,264 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,390
702 นาง สนิท กลีบขจร ร.ต. ภาสกร กลีบขจร 204,419 21 ธ.ค. 2560
703 นาง สง่า ชนะพาล นาย ยุทธการ แพรวตระกูล 204,422 21 ธ.ค. 2560
704 นาย มนูญ กัณหะเสน นาย พนัส กัณหะเสน 204,423 21 ธ.ค. 2560
705 นาง บุญธรรม เสิดแสงมุข นาย ธงชัย เสิดแสงมุข 164,420 21 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
706 พล.ต. ภูชิชย์ ทุมมานนท์ นาย ดนุนุช ทุมมานนท์ 204,866 19 ธ.ค. 2560
707 พล.ต. ไพบูลย์ มานวกุล น.ส. คมขนง มานวกุล 204,452 19 ธ.ค. 2560
708 พล.ต. ระวี วันเพ็ญ น.ส. จงรักษ์ วันเพ็ญ 204,687 19 ธ.ค. 2560
709 พ.อ. ไพฑูรย์ อักขะราสา นาง วาทินี อักขะราสา 204,470 19 ธ.ค. 2560
710 พ.ต. วินัย ศรีสุวรรณ นาง รัตนพร ศรีสุวรรณ 204,468 19 ธ.ค. 2560