การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
701 นาย สุชาติ เปลี่ยนกลิ่น นาง สุรินทร์ เปลี่ยนกลิ่น 205,768 24 เม.ย. 2561
702 นาย สำรอง เปลี่ยนกลิ่น นาย จักรพันธ์ เปลี่ยนกลิ่น 165,788 24 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
703 น.ส. มานิตย์ บุบผาสุวรรณ์ พ.ต. ณภัทร ขันมณี 205,791 24 เม.ย. 2561
704 นาย สมศักดิ์ ไตรศัพท์ พ.ท. ประสาน ไตรศัพท์ 139,697 24 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,081
705 นาย ดำรงค์ นนทศรี นาง สำลี นนทศรี 165,789 24 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
706 นาง ฉวีวรรณ ทองใบ จ.ส.อ. พิพัฒ ทองใบ 205,774 24 เม.ย. 2561
707 ร.อ. สมศักดิ์ หาเรือนชีพ นาย อนุสรณ์ หาเรือนชีพ 192,812 23 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,007
708 ร.ต. สมวงศ์ พรหมมะ นาย เสกสรร พรหมมะ 65,821 23 เม.ย. 2561
709 ร.ต. สมวงศ์ พรหมมะ นาย เกรียงศักดิ์ พรหมมะ 140,000 23 เม.ย. 2561
710 ส.ต. ชั้น ยินดีชีพ นาง สุภาพรรณ นวลจันทร์ 205,819 23 เม.ย. 2561