การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
701 นาย ยงค์ ลำมะเวช น.ส. วรรณวรินทร์ ลำมะเวช 204,266 2 ต.ค. 2560
702 พ.อ. ประชุม เกษตระกูล นาย บัญชา เกษตระกูล 125,466 2 ต.ค. 2560
703 พ.อ. ประชุม เกษตระกูล จ.ส.อ.หญิง นิลวรรณ เกษตระกูล 78,840 2 ต.ค. 2560
704 พ.อ. ธวัชชัย โรจนไพฑูรย์ นาย วุฒิสาร โรจนไพฑูรย์ 102,154 2 ต.ค. 2560
705 พ.อ. ธวัชชัย โรจนไพฑูรย์ ว่าที่ ร.อ.หญิง พรสม โรจนไพฑูรย์ 102,154 2 ต.ค. 2560
706 พ.ท. สัมพันธ์ อาจหาญ พ.อ. สามารถ อาจหาญ 204,308 2 ต.ค. 2560
707 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ทิพย์รักษ์ นาย ภาณุวัฒน์ ทิพย์รักษ์ 203,945 2 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 360
708 จ.ส.อ. สมศักดิ์ เขียวจักร์ นาย ยุทธการ เขียวจักร์ 204,074 2 ต.ค. 2560
709 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เทพบาล ส.อ.หญิง รุสนา ปาทาน 204,290 2 ต.ค. 2560
710 ส.อ. อิสรานุวัฒน์ งามคำพร้อม น.ส. ธนิษฐา งามคำพร้อม 204,085 2 ต.ค. 2560