การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
701 พ.ท. วินัย ศิริยุทธ์ นาย ณัฎฐ์ ศิริยุทธ์ 209,365 6 พ.ย. 2562
702 พ.ต. วัฒนา ไวยนพ นาย ปภากร ไวยนพ 169,375 6 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
703 ร.อ. ประสพ ภาระธัญญา นาง เจริญ ภาระธัญญา 209,385 6 พ.ย. 2562
704 ร.อ. สมบุญ แก้วงาม นาย สุศิริ แก้วงาม 209,386 6 พ.ย. 2562
705 ร.ท. ปิยะ อยู่ออมสิน น.ส. สุดาวรรณ อยู่ออมสิน 94,200 6 พ.ย. 2562
706 ร.ท. ปิยะ อยู่ออมสิน นาง ทองยอด อยู่ออมสิน 115,187 6 พ.ย. 2562
707 ร.ต. วิรัช ทัศมาลี นาย อนุชา ทัศมาลี 209,361 6 พ.ย. 2562
708 ร.ต. สุพรรณวดี พัทไธสงค์ นาง วันดี พัทไธสงค์ 183,832 6 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 25,549
709 จ.ส.อ. สนอง บัวทอง น.ส. สุธิมา จุฑามณี 209,362 6 พ.ย. 2562
710 นาง สุนทร ละอองแก้ว พ.ต. มานัส ละอองแก้ว 209,384 6 พ.ย. 2562