การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
701 นาง พิรุณ พจน์ปริญญา นาง พรสวรรค์ ลอยไสว 207,529 4 ธ.ค. 2561
702 นาง ระเบียบ ชมเชย น.ส. เยาวภา ชมเชย 207,828 4 ธ.ค. 2561
703 นาย ชูชัย ชมเชย น.ส. เยาวภา ชมเชย 207,828 4 ธ.ค. 2561
704 พ.อ. อรรถวุฒิ มณีนาค นาง อิงอร มณีนาค 131,100 3 ธ.ค. 2561
705 พ.อ. อรรถวุฒิ มณีนาค น.ส. พิมพ์นารา มณีนาค 76,455 3 ธ.ค. 2561
706 พ.อ. สกุล เจริญไทย นาย วุฒิชัย เจริญไทย 207,546 3 ธ.ค. 2561
707 พ.ท. วุฒิ ขวัญเมือง น.ส. พิไลพร ขวัญเมือง 145,625 3 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,916
708 ร.ต. วิเชียร เขียวรี ส.ต.ท. กฤษณพงศ์ เขียวรึ 207,292 3 ธ.ค. 2561
709 ร.อ. อรุณ หอมละออ นาง ศิริกานดา มั่งคั่ง 207,556 3 ธ.ค. 2561
710 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ อุรา นาง วอย อุรา 207,033 3 ธ.ค. 2561