การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
701 นาง ปัญจา สุขรี นาย พิชยะ สุขรี 118,500 19 มี.ค. 2562
702 นาง ถม อินทเกตุ นาง สีฟ้า ช่วงอรุณ 207,726 19 มี.ค. 2562
703 นาย ประเสริฐ ผุยพรม น.ส. สายรุ้ง ผุยพรม 207,729 19 มี.ค. 2562
704 นาง บัวเขียว กล้วยเครือ ร.ต. ทวี กล้วยเครือ 167,729 19 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
705 พล.ต. จรัญ นาวานุเคราะห์ นาง เรณู นาวานุเคราะห์ 207,733 18 มี.ค. 2562
706 พ.อ. เฉลย แก้วสนธิ น.ส. พนมกร แก้วสนธิ 207,735 18 มี.ค. 2562
707 ร.อ. สุนทร ศรีพนา จ.ส.อ. จิรายุ ศรีพนา 207,733 18 มี.ค. 2562
708 ร.ต. รักษ์ สุดอ้น พ.อ.หญิง กอบกุล อุมรินทร์ 207,734 18 มี.ค. 2562
709 นาง ธมลวรรณ ศรีสวรรค์ นาย จีระศักดิ์ ศรีสวรรค์ 167,734 18 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
710 จ.ส.อ. สวน วอนวงษ์ พ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ สังขวาสี 207,743 15 มี.ค. 2562