การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
711 ส.อ. ยอดชาย สุขเกษม น.ส. นารีรัตน์ สุขเกษม 204,085 2 ต.ค. 2560
712 ส.อ. สวรรค์ ทองคำ น.ส. สุภาณุจิตร ทองคำ 204,307 2 ต.ค. 2560
713 นาย สุวิทย์ พุทธบุญ น.ส. สุทินา วริยากุลชา 199,555 2 ต.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,750
714 นาง ร่ม นวนประโคน ส.อ. สานุคุณ นวนประโคน 204,306 2 ต.ค. 2560
715 นาง พรรณี เฟื่องฟู ร.ต.หญิง รจนา เศรษฐกิจ 204,304 2 ต.ค. 2560
716 นาง บุญธรรม ทรงอยู่ นาย มนตรี ทรงอยู่ 204,304 2 ต.ค. 2560
717 นาง ดวงจันทร์ เงินนวม นาง พวงทอง เปรมานุพันธุ์ 204,308 2 ต.ค. 2560
718 นาย สุรินทร์ แสงเพลิง นาง พิชยา แสงเพลิง 204,300 2 ต.ค. 2560
719 นาง ศิลินทิพย์ เข็มวงศ์ น.ส. ศิณีนาฎ เข็มวงศ์ 204,300 2 ต.ค. 2560
720 นาง ลำพอง อาษาทำ ร.ต. บัญชา อาษาทำ 204,284 2 ต.ค. 2560