การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
711 จ.ส.อ. รุ่งเรือง จันทสาร นาย รุ่งโรจน์ จันทสาร 207,739 15 มี.ค. 2562
712 นาง อำไพ โพธิ์บางหวาย จ.ส.อ. ทรงพล โพธิ์บางหวาย 207,738 15 มี.ค. 2562
713 นาย เป็งสุน สุนทรวัฒน์ นาง เกสรา ตระกูลโชคชัย 207,740 15 มี.ค. 2562
714 นาง ประสงค์ ภู่กนก พ.ท.หญิง พรรษพร หงษา 207,739 15 มี.ค. 2562
715 นาย ชรินทร์ อึ๊งแสงภากรณ์ จ.ส.ท. นิติกร อึ๊งแสงภากรณ์ 207,727 15 มี.ค. 2562
716 พ.อ. เอกชัย อ่อนน่วม นาง สำราญ อ่อนน่วม 206,545 13 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,238
717 พ.อ. วุฒิ ทับเอม นาง วิลาสินี กุลสุทธิ 207,769 13 มี.ค. 2562
718 ร.ท. ปรีชา โม้เวียง น.ส. ประภาภรณ์ โม้เวียง 207,547 13 มี.ค. 2562
719 ร.ต. สุรัตน์ คงถาวร ร.ต. สุรินทร์ คงถาวร 207,757 13 มี.ค. 2562
720 ร.ต. สาธร พวงไชโย นาง เบ็ญจวรรณ พวงไชโย 207,760 13 มี.ค. 2562