การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
711 นาย จตุรวิทย์ วิริยะกานนท์ จ.ส.อ. ธีระไชย วิริยะกานนท์ 205,821 23 เม.ย. 2561
712 นาง สุนีย์ แท่งทอง จ.ส.อ. ธานี แท่งทอง 205,820 23 เม.ย. 2561
713 นาง วรรณี เทศนา พล.ท. ศิริชัย เทศนา 205,822 23 เม.ย. 2561
714 นาง บุญศรี แก้วจินดา นาย สุวิจักขณ์ แก้วจินดา 205,818 23 เม.ย. 2561
715 นาง น้อง บุญศิลป์ ร.ต.อ. สัญชัย บุญศิลป์ 206,196 23 เม.ย. 2561
716 นาง ธนวรรณ กัณฑมูล น.ส. ดวงสมร ประสพสันติ์ 205,820 23 เม.ย. 2561
717 นาง ชวลา สวนสมบัติ พล.ท. นิติพัฒน์ กฤติสวนสมบัติ 145,588 23 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 60,235
718 นาย จะริน เจริญใหญ่ นาง มุกดา ชื่นชนม์ 205,822 23 เม.ย. 2561
719 พ.อ. ชาติเฉลิม ปริสุทธกุล พ.ท. ชาติชาย ปริสุทธกุล 205,814 20 เม.ย. 2561
720 ร.ต. เติม ทองดี นาง รุ่งนภา ดาวไธสง 205,813 20 เม.ย. 2561