การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
711 นาวาอากาศเอก ปรีชา สุขสวัสดิ์ พ.อ. ภูวดล สุขสวัสดิ์ 204,439 19 ธ.ค. 2560
712 ร.ต. สงกรานต์ เต็งน้อย นาง เพชรินทร์ อินปัญญา 204,448 19 ธ.ค. 2560
713 ร.ต. บรรยูร บุญวิเศษ นาง ศิริวงศ์ บุญวิเศษ 197,681 19 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,792
714 ร.ต. ชลอ กรุดม่วง นาง วรุณยุพา กิ่งนาค 204,470 19 ธ.ค. 2560
715 ส.ต. สำรวย เวสา น.ส. พรชนก เวสา 204,469 19 ธ.ค. 2560
716 นาง อาภรณ์ เผ่าชู ร.ต. วรกาญจน์ เผ่าชู 204,013 19 ธ.ค. 2560
717 นาย สุบิน โป๊ะสุวรรณ น.ส. สิริกัลยา เอนกอนันต์ 204,447 19 ธ.ค. 2560
718 นาย ยุทธนา นุชทอง นาย ตรีชยุตม์ นุชทอง 204,466 19 ธ.ค. 2560
719 นาง ประเทือง ชะเอม นาง ระทินยา ขุนคงเสถียร 204,454 19 ธ.ค. 2560
720 นาย คง ปอยสูงเนิน นาง สำอางค์ ปอยสูงเนิน 204,453 19 ธ.ค. 2560