การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
711 จ.ส.อ. บุญมาก เมฆฉิม พ.อ.อ. ธีรวัฒน์ เมฆฉิม 207,554 3 ธ.ค. 2561
712 จ.ส.ต. ไพศาล บัวลอย นาง จำลอง บัวลอย 207,546 3 ธ.ค. 2561
713 ส.อ.หญิง ปรียาวัลย์ วัดไธสง นาย ฉัตรเศรษฐ์ เวรอักษร 207,545 3 ธ.ค. 2561
714 นาง หวล มากพงษ์ ร.ต. ชาญ มากพงษ์ 207,542 3 ธ.ค. 2561
715 นาง สมหมาย ครุฑสินธุ์ พ.อ.อ. อรรถชัย ครุฑสินธุ์ 207,828 3 ธ.ค. 2561
716 นาย เยื้อน สืบทอง น.ส. จำลอง คมขำ 207,544 3 ธ.ค. 2561
717 นาง ทุเรียน เกตุตรีกรณ์ พล.ต.หญิง มาลัยวัลย์ คำบุศย์ 207,544 3 ธ.ค. 2561
718 นาง สมจิตร์ ภาคสุข นาง จินตนา อุทัยธรรม 207,553 3 ธ.ค. 2561
719 นาง ปัทมพร มานะทัศน์ น.ส. เบญจพร ทองสันสระ 193,871 3 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,681.50
720 นาง ประทุม กลิ่นสุคนธ์ น.ส. พารุณี กลิ่นสุคนธ์ 207,556 3 ธ.ค. 2561