การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
721 น.ส. กัญญา มีบุญ ร.ต. บุญมี มีบุญ 204,453 19 ธ.ค. 2560
722 นาง สิน ศักดิ์ธนากูล ร.ท. วันชัย ศักดิ์ธนากูล 164,457 19 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
723 นาย สมนึก เปียเมือง นาย มงคล เปียเมือง 204,465 19 ธ.ค. 2560
724 นาง สมจิตร จันทรสกุล ร.ต. อุดร ตันสิน 164,451 19 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
725 นาง ศรัณยา โพธิ์มณี นาย ชรินทร์ โพธิ์มณี 204,465 19 ธ.ค. 2560
726 นาง ลำใย พืชจันทร์ ร.ท. กอบเกียรติ เชยะสิทธิ์ 164,457 19 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
727 นาง ประยูร คูพฤกษาพันธ์ นาง สุภาภรณ์ รักไทยแสนทวี 150,756 19 ธ.ค. 2560 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 53,683
728 นาง มะลิ ยิ้มสามเสน น.ส. มณัญยา คุ้มเณร 204,467 19 ธ.ค. 2560
729 นาง จำนงค์ สายณสิต พ.อ. สุรพล สายณสิต 204,866 19 ธ.ค. 2560
730 พล.ท. ฉลอม วิสมล นาง วิจิตรา อุปการนิติเกษตร 204,472 18 ธ.ค. 2560