การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
721 นาง ระเบียบ ศรีคุ้ม จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ศรีคุ้ม 204,291 2 ต.ค. 2560
722 นาง เทียม บัวเกตุ นาย บุญมา ไกรวิจิตร 204,285 2 ต.ค. 2560
723 นาง ดวงกมล ปลอดโปร่ง ร.ต. พิศูจน์ ปลอดโปร่ง 204,294 2 ต.ค. 2560
724 นาย ซ้อยตี๋ แซ่ฮ้อ น.ส. สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร์ 204,294 2 ต.ค. 2560
725 นาง จินตนา ทองพลับ น.ส. ศิริรัตน์ ทองพลับ 204,562 2 ต.ค. 2560
726 จ.ส.อ. องอาจ ทับอินทร์ นาง โสภาพร ทับอินทร์ 203,886 26 ก.ย. 2560
727 นาย ละออง ยิ่งบำรุง นาย ไพโรจน์ ยิ่งบำรุง 204,317 26 ก.ย. 2560
728 นาย เขยื้อน พูลผล น.ส. สาวิตรี พูลผล 57,362 26 ก.ย. 2560
729 นาย เขยื้อน พูลผล พ.อ. ประหยัด พูลผล 147,200 26 ก.ย. 2560
730 พ.ต. เสรี สังข์ทรัพย์ พล.อ. มนตรี สังขทรัพย์ 204,301 25 ก.ย. 2560