การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
721 นาย ทองอยู่ เฉลิมแสน นาง รัตน์ตนา เฉลิมแสน 207,552 3 ธ.ค. 2561
722 นาย ไพศาล กระจกทอง น.ส. ดารารัตน์ กระจกทอง 207,557 3 ธ.ค. 2561
723 น.ส. พิกุล เคนรัง น.ส. นิศานาถ เคนรัง 207,551 3 ธ.ค. 2561
724 นาย พรมมา แก้วโกมล ร.ต. วิรัตน์ สีสม 207,547 3 ธ.ค. 2561
725 นาย โชย ช่างประเสริฐ นาย นิรุต ช่างประเสริฐ 207,557 3 ธ.ค. 2561
726 นาง ฉลอง จริงไธสง นาย ไพรัตน์ จริงไธสง 207,551 3 ธ.ค. 2561
727 นาง ส้มนวล แดงขาว พ.ท. เสวก เดือนเพ็ญ 207,506 3 ธ.ค. 2561
728 พ.ท. สมพงษ์ ภัสสร นาง ฟองจันทร์ ภัสสร 207,552 28 พ.ย. 2561
729 นาง หลวย พลแสน พ.ท. ทนงศักดิ์ สำเภาเงิน 207,308 28 พ.ย. 2561
730 นาง แสง ต้นวงค์ จ.ส.อ. สังเวียน ต้นวงค์ 207,309 28 พ.ย. 2561