การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
721 ร.ต. ช่วง นาสมชัย นาง สุกัญญา นาสมชัย 205,808 20 เม.ย. 2561
722 นาง สุมาลี โสมทัศน์ นาง สุทิศา สมบัติ 205,812 20 เม.ย. 2561
723 นาย สุนทร เกตุชรา นาง ภัคณัฎฐ์ เกตุชรา 205,811 20 เม.ย. 2561
724 นาง สมจิตร รัมยะรังสี พ.ต. สมศักดิ์ รัมยะรังสี 165,817 20 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
725 นาง มลิวัลย์ บุญชูกุศล นาย โฆษิต บุญชูกุศล 205,812 20 เม.ย. 2561
726 นาง ทรวง ศศิวิมลลักษณ์ นาง พรรณแข ชุติวรรณ 165,817 20 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
727 นาย ณรงค์ สังข์ทอง นาง ณิชาภัทร์ สังข์ทอง 205,814 20 เม.ย. 2561
728 นาง ฉวีวรรณ พิชัยธรรม น.ส. ปรารถนา พิชัยธรรม 205,811 20 เม.ย. 2561
729 นาง อำไพ ศิริเดชะ น.ส. ศศิธร วงศ์สุทัศน์ 36,650 20 เม.ย. 2561
730 นาง อำไพ ศิริเดชะ น.ส. ณิชาภัทร ศิริเดชะ 169,150 20 เม.ย. 2561