การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
721 ร.ต. บรรยาย สุวรรณโถง นาง เอมอร สุวรรณโถง 167,758 13 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
722 ร.ต. สุริยะเทพ วิริชัย นาง ดวงตา วิริชัย 207,783 13 มี.ค. 2562
723 จ.ส.อ. เจษฎา อนันสุข น.ส. กัลยา จรรยางาม 207,777 13 มี.ค. 2562
724 จ.ส.อ. บุญธรรม ทัพไทย นาวาอากาศเอกหญิง จีรนันท์ ทองศาลา 207,765 13 มี.ค. 2562
725 นาง แหม่ม ภุมมา น.ส. เบ็ญจมาศ ภุมมา 207,779 13 มี.ค. 2562
726 นาย ลำพวน ชื่นตั้งชิ้น นาวาตรี วัฒนา ชื่นตั้งชิ้น 207,772 13 มี.ค. 2562
727 น.ส. มะลิ พราน้อย จ.ส.อ. สุชาติ พุธพันธ์ 207,784 13 มี.ค. 2562
728 นาง ทองทิพย์ อนุรักษ์ พระ นพรัตน์ อนุรักษ์ 207,784 13 มี.ค. 2562
729 นาง ตุ่น ตาลช่วง ร.ต. ประสิทธิ์ จุนตะนัย 207,778 13 มี.ค. 2562
730 นาย จรุง บุญลือ นาง ประเทือง มาทอง 207,777 13 มี.ค. 2562