การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
731 นาง สุดใจ บุษราคัมวดี นาง วรนุช กิ่งแก้ว 205,803 20 เม.ย. 2561
732 นาง สินี พันแสง นาย อุททิน พันแสง 206,196 20 เม.ย. 2561
733 นาย สมพงศ์ ด้วงมรกต นาง ยุพา เวชไชโย 205,804 20 เม.ย. 2561
734 นาง สงิม วารุณประภา นาง วันทนีย์ ยิ่งเจริญ 205,801 20 เม.ย. 2561
735 นาง ลำใย จิตต์บรรจง พันจ่าอากาศเอก สัญญา จิตต์บรรจง 205,809 20 เม.ย. 2561
736 นาง เพียร จุลอดุง นาง ณัฐรดา จุลอดุง 200,623 20 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,180
737 นาง ปลิว หินทอง นาย ศักดา บุญสถิตย์ 205,804 20 เม.ย. 2561
738 นาย ประเสริฐ เอนอ่อน จ.ส.อ. มานะ เอนอ่อน 205,802 20 เม.ย. 2561
739 นาย ณรงค์ เลี่ยวเส็ง นาง ประไพ เลี่ยวเส็ง 205,800 20 เม.ย. 2561
740 นาย วรวุฒิ หล้าอำพร นาง หนูเล็ก หล้าอำพร 175,537 19 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 30,479