การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
731 ร.ต. ยนต์ นีละนิยม นาง จันทร์เพ็ญ นีละนิยม 204,471 18 ธ.ค. 2560
732 นาง สมร ดีงาม จ.ส.อ. สมพงษ์ ดีงาม 204,467 18 ธ.ค. 2560
733 น.ส. ประหยัด จินรอบ จ.ส.ต. โสภา ฝ่ายขันธ์ 204,708 18 ธ.ค. 2560
734 นาง บุญเลิศ ไชยพรรณา น.ส. จิรายุสณ์ ไชยพรรณา 175,740 18 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 28,732
735 นาย ชนินทร์ เนียมใจอาจ นาง จรวยพร คล้ายสุบรรณ 204,466 18 ธ.ค. 2560
736 นาง แจ่ม ศรีพลเมือง จ.ส.อ. ศักดิ์ศรี ชะสันติ 204,471 18 ธ.ค. 2560
737 พ.อ.หญิง ชะเอม สุชาตะนันท์ นาง ประชุมพร ศรียาภัย 149,493 13 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,373
738 พ.อ. บุญธรรม มั่งทอง นาง กุลสิริ มั่งทอง 186,934 13 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,557
739 พ.อ. ยอด วิริยะธน นาง อำนวย วิริยะธน 164,483 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
740 ร.ต. สำราญ อู่ศิลา นาง ประจวบ อู่ศิลา 136,991 13 ธ.ค. 2560