การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
731 นาง รำเพียร ซื้อเจริญ จ.ส.อ. ไพโรจน์ เกตุแก้วมณี 207,558 28 พ.ย. 2561
732 พ.ต. สัมพันธ์ สอนประสิทธิ์ นาย อัครเดช สอนประสิทธิ์ 207,314 27 พ.ย. 2561
733 นาง ราตรี ชาจันโท นาง รุ่งทิวา ฤทธิ์สกุลชัย 207,568 27 พ.ย. 2561
734 พ.ท. พลอย อินทร์พรหม น.ส. พวงเพ็ญ อินทร์พรหม 152,477 26 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,707
735 พระ สมร จันทร์วงษ์ นาย สุภชัย จันทร์วงษ์ 207,441 26 พ.ย. 2561
736 นาย สมศักดิ์ กสิวัฒน์ นาย ภาวิน กสิวัฒน์ 153,109 26 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,719
737 นาง สมบุญ ปานสุวรรณ นาย เกียรติศักดิ์ หิรัญสถิตย์สุข 207,184 26 พ.ย. 2561
738 นาง อารีย์ เจริญสิทธิ์ ร.ต. สุขลักษณ์ เจริญสิทธิ์ 207,185 26 พ.ย. 2561
739 นาง วราวรรณ ช่วยสถิตย์ น.ส. ดาวัน ช่วยสถิตย์ 112,434 26 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,752
740 นาย ธาตรี คันชัย ส.อ. ธนิษฐ์ คันชัย 206,972 26 พ.ย. 2561