การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
731 นาง ใส จำปาหอม นาง พิศมัย จำปาหอม 204,112 25 ก.ย. 2560
732 นาง บุญสม นนทรีย์ นาง สุนันทา วิทิตยนตรการ 204,112 25 ก.ย. 2560
733 นาง จำลอง สุทธิวรกุล นาง ดรรชนี โรจนบุรานนท์ 204,107 25 ก.ย. 2560
734 นาย เสงี่ยม เทพเสนา ร.ต. วัฒนา ทิพวงษา 204,309 25 ก.ย. 2560
735 พ.อ. บุญเลิศ ทองเนียม นาง จำลอง ทองเนียม 96,339 22 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,517
736 ร.ต. อุดมศักดิ์ โคนชัยภูมิ นาง วาสนา โคนชัยภูมิ 203,857 22 ก.ย. 2560
737 จ.ส.อ. เขียน พ้นภัย นาง กิตติมาภรณ์ บุญลือ 204,302 22 ก.ย. 2560
738 จ.ส.อ. พิน บุญอยู่ นาย อุดมศักดิ์ บุญอยู่ 188,722 22 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,140
739 พันจ่าเอก วิทยา มะลิเถา นาย ศาโรจน์ มะลิเถา 203,863 22 ก.ย. 2560
740 นาง พัชนี อินทรประสงค์ น.ส. เพ็ชรา อินทรประสงค์ 203,860 22 ก.ย. 2560