การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
731 นาง ลำยอง เธียรไฝ่ดี นาย กฤช เธียรไฝ่ดี 167,759 13 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
732 นาง จรัส แสงอื้อ นาง ส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 207,758 13 มี.ค. 2562
733 นาง คลอ ภู่จันทร์ นาง จุฑามาศ เวชวิทย์ 208,016 13 มี.ค. 2562
734 นาง ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์ พล.ท. ไพฑูรย์ ทวิชาประสิทธิ์ 207,756 13 มี.ค. 2562
735 นาง ม้วน ศรีสง่า ร.ท. สมศักดิ์ ศรีสง่า 207,756 13 มี.ค. 2562
736 นาง บุปผา เพ็ญจันทร์ ร.ต.หญิง ทัตพร กล่อมเดช 207,752 13 มี.ค. 2562
737 นาง บุญมา จอมแก้ว นาง อัมพร อินทะสม 207,747 13 มี.ค. 2562
738 นาง กรองกาญจน์ ดิศรานนท์ นาง ดรุพร เพ็ชรปราณี 207,748 13 มี.ค. 2562
739 นาง ศิริพร พรหมเวียง นาง กรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ 207,766 13 มี.ค. 2562
740 นาง มาลี สุขวิจิตร น.ส. ณัฐวดี สุขวิจิตร 207,765 13 มี.ค. 2562