การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
741 ร.ต. สำราญ อู่ศิลา จ.ส.อ.หญิง นันธิภา แป้นโก๋ 67,300 13 ธ.ค. 2560
742 ร.ต. เสนาะ คล้ายถม นาง อนงค์ ดวงใส 204,515 13 ธ.ค. 2560
743 ร.ต. พงษ์พิสิฐ ดิษยบุตร นาง สลับศรี ดิษยบุตร 204,513 13 ธ.ค. 2560
744 ร.ต. จำปี พรหมโชติ นาย ทองสุข พรหมโชติ 164,490 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
745 ร.ต. สำรวย แย้มรอด นาง บุญสิตา แย้มรอด 204,490 13 ธ.ค. 2560
746 จ.ส.อ. วิชัย หมอนทอง นาง พลอย หมอนทอง 204,525 13 ธ.ค. 2560
747 จ.ส.อ. พัชร แคลนกระโทก นาง ลออ รุ่งเรือง 204,514 13 ธ.ค. 2560
748 นาง สมพิศ จันทร์ศรี จ.ส.อ. นิมิตร์ จันทร์ศรี 204,496 13 ธ.ค. 2560
749 นาย ละเอียด อุดมรักษ์ นาง มยุรี เพชรเจริญ 204,497 13 ธ.ค. 2560
750 นาง สุวรรณี กาญจนจูฑะ พ.ท.หญิง สันทนีย์ กาญจนจูฑะ 204,512 13 ธ.ค. 2560