การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
741 คุณหญิง จรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ นาย อารมย์ หงษาวงศ์ 208,149 12 มี.ค. 2562
742 พ.ท. ไมตรี โตอดิเทพย์ นาง นิตยา ทางสวัสดิกุล 207,768 12 มี.ค. 2562
743 พ.ต. ภิรมย์ มหาพรหม น.ส. อมรรัตน์ มหาพรหม 207,791 12 มี.ค. 2562
744 พ.ต. เชิด ขันธมาลี ร.ต. เกรียงศักดิ์ ขันธมาลี 207,789 12 มี.ค. 2562
745 ร.ต.หญิง ประนอม มัณยากาศ นาย ทรรศนัยน์ มัณยากาศ 207,790 12 มี.ค. 2562
746 นาง อำนวย เจริญธรรม จ.ส.อ. วัสลิน สุทธิโอฬาร 121,945 12 มี.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 85,846
747 นาย สุวรรณ เศรษฐะ นาง พรประภา เศรษฐะ 202,350 12 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,689
748 นาง จันทร์ตา ก้างออนตา ร.ต. บุญธรรม ใจเรือน 207,792 12 มี.ค. 2562
749 นาง เกตุสุนีย์ จันทรงศรี ส.อ. สุนทร จันทรงศรี 207,790 12 มี.ค. 2562
750 นาย สมชาญ พงษ์ประดิษฐ์ นาง อัมภา พงษ์ประดิษฐ์ 207,769 12 มี.ค. 2562