การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
741 นาง ทองพูน ไทยเขียว นาง เพ็ญแข หริ่งรอด 207,187 26 พ.ย. 2561
742 พ.อ. จเรวัฒน์ แนวบุตร น.ส. จรีพร แนวบุตร 207,201 23 พ.ย. 2561
743 พ.อ. สมศักดิ์ การโพธิ์ น.ส. ศุกลรัตน์ ยิ้มอิ่ม 167,189 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
744 พ.อ. เกรียงศักดิ์ พุ่มแพร น.ส. ขวัญชนก พุ่มแพร 207,190 23 พ.ย. 2561
745 พ.ต. กิติศักดิ์ ธนะปลื้ม นาง ทัดชา คูประเสริฐ 207,226 23 พ.ย. 2561
746 จ.ส.อ. สักขฉัฐ คิดนอก พ.ต.ต. ภานุทัศน์ คิดนอก 207,190 23 พ.ย. 2561
747 จ.ส.อ. ผล เต็มสอาด จ.ส.อ. ปัญญา เต็มสอาด 167,191 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
748 ส.อ. สุฤษย์ หลำเนียม นาง พิกุล หลำเนียม 207,201 23 พ.ย. 2561
749 นาย สุพจน์ ธีระพิจิตร์ ร.ต. นิพนธ์ ธีระพิจิตร์ 167,205 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
750 นาง สุนีย์ เกษะประกร น.ส. กนกวรรณ เกษะประกร 207,200 23 พ.ย. 2561