การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
741 นาย ทองพูน เกตุบัว นาย ภูวนัย เกตุบัว 188,389 22 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,474
742 นาง ถุงเงิน จุยานนท์ พ.ต. เสริมชาติ จุยานนท์ 204,067 22 ก.ย. 2560
743 นาย ณัฐภัทร กันอยู่ พ.ท. แสวง กันอยู่ 203,861 22 ก.ย. 2560
744 นาง กิมโต๊ะ ช่างเขียน จ.ส.อ. สมบูรณ์ กุลชนะเมธี 204,066 22 ก.ย. 2560
745 นาง สมทรง แจ้งความดี นาย สุวัชรพงศ์ แจ้งความดี 203,854 21 ก.ย. 2560
746 นาย พิศ ชมเชย ร.ต.หญิง บุญเรือน สว่างแจ้ง 204,063 21 ก.ย. 2560
747 นาย ประพาศ เปรมประเสริฐ จ.ส.อ. บรรดิษฐ์ ฟักแก้ว 204,063 21 ก.ย. 2560
748 นาง ประหยัด พูนชัย พ.ท.หญิง ปัทมา ชมชู 163,867 21 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
749 นาง ขันทอง บุญประคอง พ.ต. นที บุญประคอง 163,867 21 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
750 พ.อ. เทียนชัย ช่วงประยูร นาง กนกพร ช่วงประยูร 203,888 20 ก.ย. 2560