การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
741 พ.ต. สมชาย ผลแพ่ง นาง ณิชารีย์ ทิพยเนตร 165,837 17 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
742 ร.ต. เต็ม รอดจรูญ นาง ฐิศิรักน์ รอดจรูญ 205,861 17 เม.ย. 2561
743 ร.ต. ทองอินทร์ บุญเต็ม นาง หนูจันทร์ บุญเต็ม 205,848 17 เม.ย. 2561
744 จ.ส.อ. เดชประเสริฐ พ่วงมาลี นาง สำเนียง พ่วงมาลี 165,837 17 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
745 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ศรีมันตะ นาง ธนพร ศรีมันตะ 205,857 17 เม.ย. 2561
746 ส.อ. มานพ ศรีห้วยบง นาง พรรณภา หรั่งทอง 49,930 17 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,930
747 ส.อ. มานพ ศรีห้วยบง นาย บุญเฮียง ศรีห้วยบง 140,000 17 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,930
748 ส.ท. ธีระนันท์ สาสาย นาย บุญเกื้อม สาสาย 205,847 17 เม.ย. 2561
749 นาย ลม ปิตะบุตร ร.ต. อาคม ปิตะบุตร 205,836 17 เม.ย. 2561
750 น.ส. ภัทรวดี มงคลตวัฒน์ ส.อ. นนทกร ฐานะประเสริฐ 205,836 17 เม.ย. 2561