การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
751 พ.ท. ผล แจ่มสอน นาง วรรณพร โรดส์ 203,873 20 ก.ย. 2560
752 พ.ท. สุทัศน์ ทัศนวงค์วรา พ.ต. ณัฐคมม์ วงษ์รัชต์วรา 163,890 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
753 พ.ต. บุญมี พันธุ์ศิลา ร.ท.หญิง รัตนา พันธุ์ศิลา 203,889 20 ก.ย. 2560
754 ร.ต. สาทร วิเศษรจนา นาง พงษ์ศิริ วิเศษรจนา 163,884 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
755 จ.ส.อ. สรายุทธ สวัสดิ์ศรี น.ส. ศุลีมาศ สวัสดิ์ศรี 203,894 20 ก.ย. 2560
756 นาง เอมอร บัวพึ่งน้ำ ร.ต. คมกริช บัวพึ่งน้ำ 203,894 20 ก.ย. 2560
757 นาย อ่อน หมื่นแสน ร.ท. พนัด อยู่ยงค์ 163,884 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
758 นาง อรัญยา รัชวงศ์ ร.ต. บรรจง รัชวงศ์ 203,889 20 ก.ย. 2560
759 นาง พีรพรรณ ทับทิม นาย จักรพันธ์ ทับทิม 164,095 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
760 นาง จำลอง โสดามรรค นาง ทองจันทร์ โสดามรรค 203,891 20 ก.ย. 2560