การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
751 นาง เฉลียว ธาราชีพ นาง ลักขณา เพ็งพลอย 207,770 12 มี.ค. 2562
752 พ.ท. หยุด เฟื่องฟู นาง ช้อย เฟื่องฟู 207,796 11 มี.ค. 2562
753 นาย อรุณ สาครวาสี มูลนิธิบ้านบางแค 208,046 11 มี.ค. 2562
754 นาง สุนีย์ กนิษฐานนท์ ร.ต. สุรชัย กนิษฐานนท์ 207,795 11 มี.ค. 2562
755 นาง สุนะ นามวงษ์ น.ส. อรษิมา นามวงษ์ 207,795 11 มี.ค. 2562
756 นาย สมเกียรติ สมบัติอนันตกร นาย พร้อมเกียรติ สมบัติอนันตกร 207,794 11 มี.ค. 2562
757 นาง จำเนียร น้อยเล็ก พ.ท. สนม น้อยเล็ก 207,797 11 มี.ค. 2562
758 พ.ต. ประชา ธรรมโชติ พ.อ. ปกรณ์ ธรรมโชติ 207,809 8 มี.ค. 2562
759 ร.ต. วิทยา อรุณรัตน์ นาง สมจิต อรุณรัตน์ 207,811 8 มี.ค. 2562
760 จ.ส.อ. อมร พัฒน์เพียร นาง ลดารัชฎ์ พัฒน์เพียร 207,814 8 มี.ค. 2562