การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
751 นาย สำรวม จูจันทร์ นาง ศรัญญา ทองลพ 157,669 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,533
752 นาง สมจิตต์ ม่วงน้อยเจริญ จ.ส.อ อรรคโยธิน ม่วงน้อยเจริญ 207,445 23 พ.ย. 2561
753 นาย ถาวร หินอ่อน นาง สุวรรณี ซ่อนกลิ่น 99,100 23 พ.ย. 2561
754 นาย ถาวร หินอ่อน นาง สุนีย์ เต่าทอง 108,089 23 พ.ย. 2561
755 พล.ท. ศศิมิตร เทียนเพ็ง นาย กฤดาการ เทียนเพ็ง 143,691 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,523
756 พ.ต. ธงชัย ไพศาลเวชกรรม นาง ออมจิต เพฑวณิช 207,216 22 พ.ย. 2561
757 พลเรือตรีหญิง ฐิติวรรณ กาญจนโยธิน พลอากาศตรี วิวิตต์ กาญจนโยธิน 149,896 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,317
758 ร.ต. ผล ไชคำพา น.ส. พัชรี ไชคำพา 207,215 22 พ.ย. 2561
759 ร.ต. สถาพร คงสงค์ น.ส. จริยาภรณ์ คงสงค์ 207,222 22 พ.ย. 2561
760 นาย อัมพร บรรลือยศ นาง จงกล บรรลือยศ 207,216 22 พ.ย. 2561