การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
751 นาย โพดา งามวัน จ.ส.อ. สิทธิกร งามวัน 205,849 17 เม.ย. 2561
752 นาย เพชร อะทะวงษา นาย จีระศักดิ์ อะทะวงษา 155,000 17 เม.ย. 2561
753 นาง จันศรี โฮมสอน นาง นันทิตา วงค์นางาม 118,348 17 เม.ย. 2561
754 นาง อภิรดี พุทธศรี นาย จิรกฤต พุทธศรี 205,856 17 เม.ย. 2561
755 นาย สุรินทร์ พึ่งมี น.ส. พรรณี มาสุวัตร์ 205,861 17 เม.ย. 2561
756 นาย มาลัย ดีสีปาน นาย เกียรติศักดิ์ ดีสีปาน 68,617 17 เม.ย. 2561
757 นาย มาลัย ดีสีปาน น.ส. ปัทมา ดีสีปาน 68,617 17 เม.ย. 2561
758 นาย มาลัย ดีสีปาน นาง กิ่งแก้ว ดีสีปาน 68,617 17 เม.ย. 2561
759 นาง นาง ไพรนา น.ส. ตุ้ม แย้มพยุง 205,860 17 เม.ย. 2561
760 นาง ฉวีวรรณ คชเสนี พล.ต. วิริยะ คชเสนี 205,857 17 เม.ย. 2561