การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
751 นาง สุรีย์ ฤทธี พ.ท. จิรันธนิน ฤทธี 204,512 13 ธ.ค. 2560
752 นาง วีณา เอมเอี่ยม พระภิกษุ พรชัย เอมเอี่ยม 204,510 13 ธ.ค. 2560
753 นาง วารี อังคะ ร.ต. ดำรงค์ อังคะ 204,514 13 ธ.ค. 2560
754 นาง มาลินี กรุดทอง นาย ภาณุวัฒน์ กรุดทอง 102,148 13 ธ.ค. 2560
755 นาง มาลินี กรุดทอง นาย ปริญญา กรุดทอง 102,148 13 ธ.ค. 2560
756 นาง อุดม เชื้อศรีวงษ์ นาย สุรชัย ผดุงชัย 164,488 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
757 นาย ถวัลย์ อาษานอก จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ อาษานอก 204,729 13 ธ.ค. 2560
758 นาง อธิพร อ้นนาค ร.ต. กฤชวัฎ อ้นนาค 204,486 13 ธ.ค. 2560
759 นาง สมาน บุตรชา น.ส. ฐิติทิพย์ มีฤกษ์สม 204,487 13 ธ.ค. 2560
760 นาย บุญเลี้ยง อาจยุทธณรงค์ นาง ฮวย อาจยุทธณรงค์ 204,491 13 ธ.ค. 2560