การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
761 นาย วิชัย อมรบัณฑุกุล พ.อ.หญิง ศุภางค์ อมรบัณฑุกุล 152,806 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,407
762 นาง ทองสุข ขำปู่ นาย สมศักดิ์ ขำปู่ 207,212 22 พ.ย. 2561
763 นาย วีระ โพยมรัตน์ พ.อ.หญิง นนทรี โพยมรัตน์ 207,230 22 พ.ย. 2561
764 นาย อภิชาติ มีแสง น.ส. ชมภูนุช สร้อยวัน 207,231 22 พ.ย. 2561
765 นาย อำพร สุขแท้ นาง สมศรี บุญประดิษฐ์ 207,231 22 พ.ย. 2561
766 น.ส. อัญญารัตน์ ไชยเดช น.ส. ฉัตรปารมี ไชยเดช 207,202 22 พ.ย. 2561
767 นาง สังวาลย์ นาคพงษ์ นาย ชัยภูมิ รอยประดิษฐ 207,203 22 พ.ย. 2561
768 นาย พร โตสิงห์ นาง วันเพ็ญ โตสิงห์ 207,203 22 พ.ย. 2561
769 นาง บุญชู อ่อนระทวย ร.ต. ยุทธชัย อ่อนระทวย 207,204 22 พ.ย. 2561
770 นาง เกษร รัตนสูงเนิน เรืออากาศตรี เริงฤทธิ์ รัตนสูงเนิน 207,204 22 พ.ย. 2561