การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
761 นาง ค่ำ สีสนิท ร.ต. วิรัช ศรีสกลวััฒน์ 203,895 20 ก.ย. 2560
762 นาง ขันแก้ว ใจหนัก นาย เผด็จ ใจหนัก 203,885 20 ก.ย. 2560
763 นาย เกรียง ไกรเดช นาง ลาวัณย์ ไกรเดช 203,893 20 ก.ย. 2560
764 นาง สุพัตรา สิงห์ประพันธ์ พ.ต. สุมิตร แสนดวงดี 203,870 20 ก.ย. 2560
765 นาง ลำยอง อยู่เผือก นาย ชัด ปานบุญลือ 203,874 20 ก.ย. 2560
766 นาย ฝอย ว่องวิกาล นาง ภัคจิรา ว่องวิกาล 203,875 20 ก.ย. 2560
767 นาง ประทุม เงินหมื่น พ.ต. ไมตรี เงินหมื่น 163,870 20 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
768 นาย ทวีศักดิ์ สมสมัคร์ นาง วันทนา สมสมัคร 203,873 20 ก.ย. 2560
769 พ.ท.หญิง จิรา วงศ์สุทัศน์ น.ส. ศศิธร วงศ์สุทัศน์ 164,302 18 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
770 ร.อ. สุเมธ กลัดสมบูรณ์ นาง วราภรณ์ นันเป้ง 203,901 18 ก.ย. 2560