การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
761 นาง สวง รวยดี ร.ต. สุรพล เบญจสรนันท์ 164,483 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
762 นาง มาลี สรวงสิงห์ จ.ส.อ. กังวาน สรวงสิงห์ 164,722 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
763 นาย เฉลิม อินทิม ร.ต. ชะนะศิลป์ มั่นอ่วม 164,484 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
764 พ.อ. ปราโมทย์ ธาระเขตต์ นาง ปราณี ธาระเขตต์ 204,528 12 ธ.ค. 2560
765 พ.ท. ณิฎิพงษ์ ประพัฒน์บุรโชติ นาง สุภาพิฎฐ์ ประพัฒน์บุรโชติ 204,279 12 ธ.ค. 2560
766 ร.อ. อดุลย์ รัตตานนท์ นาง รัตนาภรณ์ จันทร์เจือมาศ 204,765 12 ธ.ค. 2560
767 ร.ต. อิทธิพล วันประกอบ ร.ต.หญิง ชญานี วันประกอบ 164,502 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
768 ร.ต. ยุ้ย ปัถวี จ.ส.อ.หญิง ณัฐกาญจน์ แสงรุ่ง 83,930 12 ธ.ค. 2560
769 ร.ต. ยุ้ย ปัถวี น.ส. จิณห์นิภา แสงรุ่ง 120,598 12 ธ.ค. 2560
770 เรืออากาศตรี ชุม จันทร์ลอย น.ส. พัชรินทร์ จันทร์ลอย 204,527 12 ธ.ค. 2560