การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
761 จ.ส.อ. สวาท จำเนียรกุล นาง ทองพูล จำเนียรกุล 207,808 8 มี.ค. 2562
762 จ.ส.อ. นพกร คำปุก นาง ทองใบ คำปุก 207,571 8 มี.ค. 2562
763 พันจ่าอากาศเอกหญิง ธนภรณ์ บุญขำ นาย ณัฐธี บุญขำ 207,807 8 มี.ค. 2562
764 นาง สมพิศ ภวะโชติ จ.ส.อ. จตุรงค์ สุดสวาท 207,801 8 มี.ค. 2562
765 นาง ประมวล จันทร์คูเมือง จ.ส.อ. สถิต จันทร์คูเมือง 207,813 8 มี.ค. 2562
766 นาย บุญรักษ์ อ่อนสุระทุม จ.ส.ต. ปัญญา วังประเสริฐ 207,814 8 มี.ค. 2562
767 นาย ทวีป หมื่นสงค์ นาย สายชล หมื่นสงค์ 167,808 8 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
768 นาง เหมือน บุญวัฒนะ พล.ท. ปรีชา บุญวัฒนะ 207,799 8 มี.ค. 2562
769 นาง สมศรี พ่วงพรหม เรืออากาศโทหญิง โสภิตา พ่วงพรหม 207,799 8 มี.ค. 2562
770 นาย จำลอง ประดิษฐสาร นาง ธันย์ชนก อวยชัย 207,798 8 มี.ค. 2562