การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
761 พล.อ. ศิริชัย สุวรรณมณี นาง วรรณา สุวรรณมณี 70,355 11 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 135,469
762 พ.อ. ศักดิ์ชาย ภูริวัฒน์ นาง ชวนพิศ ภูริวัฒน์ 205,829 11 เม.ย. 2561
763 พ.อ. ฉลาด สุวรรณศรี พ.อ.หญิง ประภาพรรณ สุวรรณศรี 205,831 11 เม.ย. 2561
764 ร.อ. ทองอินทร์ แสงสว่าง นาง จิราพร เอกวงศ์ 205,866 11 เม.ย. 2561
765 จ.ส.อ. ประสงค์ อัมพรพงษ์ จ.ส.อ. ประภาส อัมพรพงษ์ 205,864 11 เม.ย. 2561
766 จ.ส.อ. ทนง สุทธินาค นาง ราตรี สุทธินาค 154,520 11 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,357
767 นาย อำนวย คงวง นาง น้อย คงวง 205,828 11 เม.ย. 2561
768 นาง สี น้อยโพนทัน นาง สิริกัญญา น้อยโพนทัน 205,829 11 เม.ย. 2561
769 นาย มีชัย ใจเล็ก นาย สมมาตร์ ใจเล็ก 206,196 11 เม.ย. 2561
770 นาง ประเสริฐ ประทุมทอง นาง รัชนี อวยพร 160,744 11 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,087