การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
771 ร.ต. สุมนต์ สังข์จันทร์ นาง มลฑา สังข์จันทร์ 163,895 18 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
772 ร.ต. ชวน วีระฉายา น.ส. นาตยา วีระฉายา 203,901 18 ก.ย. 2560
773 นาง จำปี หาสุข เรือเอก บุญทวี หาสุข 203,893 18 ก.ย. 2560
774 นาง จำนงค์ บุญแท้ นาย สมศักดิ์ บุญแท้ 163,896 18 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
775 นาง กิมฮวย ขุนแก้ว ร.ต. ขัน ขุนแก้ว 203,900 18 ก.ย. 2560
776 พล.ต. สำเนา พุทธผล นาง เพลงนภา พุทธผล 102,551 15 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 101,355
777 ร.ต. ศิริชัย ไหมพรหม นาง ยุพิน ไหมพรหม 203,908 15 ก.ย. 2560
778 ร.ต. สำเริง ชัยเจริญ จ.ส.อ. ชาติชาย ชัยเจริญ 204,132 15 ก.ย. 2560
779 ร.ต. บุญ แปลงสาร ร.ต.ต. ประทีป แปลงสาร 203,912 15 ก.ย. 2560
780 จ.ส.อ. สามารถ น้อยทอง นาง พูนทรัพย์ โยธารส 203,916 15 ก.ย. 2560