การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
771 นาง บุญเสริม สนจิตร นาง ยาใจ คะสีทอง 205,830 11 เม.ย. 2561
772 นาง อาภรณ์ เอื้อมอุ่น จ.ส.อ. สุนาจ เอื้อมอุ่น 205,865 11 เม.ย. 2561
773 นาง หนูผาด เหล็กกล้า นาย หาญ ยอดวิเชียร 205,858 11 เม.ย. 2561
774 นาง เสนาะ โพธารากุล นาย กิติโภชน์ โพธารากุล 205,859 11 เม.ย. 2561
775 นาง สงัด ปราศรี นาง สงบ อ่อนสอาด 204,537 11 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,080
776 นาง บุญส่ง แสงฉาย นาย สากล แสงฉาย 205,866 11 เม.ย. 2561
777 ร.ต. ชัยชนะ เย็นชื่น นาง ชมนภัส มณินทุ 205,904 9 เม.ย. 2561
778 ร.ต. ปิยชาติ ฟักอุดม นาง รมิดา แม้นนิล 205,674 9 เม.ย. 2561
779 ร.ต.หญิง พรรณิภา นิ่มนวล พ.ต. รัตนะ นิ่มนวล 205,886 9 เม.ย. 2561
780 จ.ส.อ. สมปอง หมอปุย นาง แมว หมอปุย 205,885 9 เม.ย. 2561