การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
771 พ.อ. สร ฤทธิ์สรไกร นาง กุลนาถ ฉลาดธัญกิจ 207,800 7 มี.ค. 2562
772 ร.ต. สมวงศ์ สุขภิรมย์ นาง วิเชียร สุขภิรมย์ 207,810 7 มี.ค. 2562
773 พ.อ.หญิง สุนีย์ นคราวัฒน์ น.ส. อาริศรา ธรมธัช 207,820 6 มี.ค. 2562
774 พ.ท. วิบูลย์ อินทร์ชูพงษ์ พ.ท.หญิง วิไลลักขณ์ อินทร์ชูพงษ์ 207,842 6 มี.ค. 2562
775 ร.ต. สุชาติ สมรูป น.ส. บังอร เพลินสุขดี 65,930 6 มี.ค. 2562
776 ร.ต. สุชาติ สมรูป นาง ทวิน สมรูป 141,922 6 มี.ค. 2562
777 ร.ต. กิติ แสงเดือน พ.อ. ชลภูมิ แสงเดือน 208,149 6 มี.ค. 2562
778 ส.อ. ภมร คล่องฝีมือ นาง อรนุช คล่องฝีมือ 207,831 6 มี.ค. 2562
779 นาย ไพบูลย์ นิ่มแสง นาง อุมาพรรณ พรหมเสนา 207,830 6 มี.ค. 2562
780 น.ส. นงเยาว์ เหลียวสุที นาง พรรณา พันธ์มุง 207,831 6 มี.ค. 2562