การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
771 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ปิยะรัตน์ น.ส. เบญจมาศ ปิยะรัตน์ 164,772 12 ธ.ค. 2560
772 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ปิยะรัตน์ นาย สามารถ ปิยะรัตน์ 40,000 12 ธ.ค. 2560
773 นาง องุ่น แดงวิเชียร จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ พุ่มเพ็ชร์ 204,501 12 ธ.ค. 2560
774 นาง สาย ปี่ทอง ร.อ. วรชาติ ปี่ทอง 204,499 12 ธ.ค. 2560
775 นาง สมหมาย ทรงประไพ น.ส. กุมุทมาศ ทรงประไพ 204,866 12 ธ.ค. 2560
776 นาง ศศิธร โอวาทกิจ นาย ศิริพันธ์ เหหาสุข 200,518 12 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,980
777 น.ส. วิไล เรืองอุดม ร.อ. สมเกียรติ เรืองอุดม 204,500 12 ธ.ค. 2560
778 นาง วนิดา ศรีแก้ว ร.ต. บันเทิง ศรีแก้ว 204,511 12 ธ.ค. 2560
779 นาง บุญมี อุดมศรี น.ส. วารุณี โมระกรานต์ 164,497 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
780 นาง นิตย์ ไล้บางปิ้ง พ.ต. พลกฤต ไล้บางปิ้ง 147,406 12 ธ.ค. 2560 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,332