การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
771 พ.อ. ทองรัชช์ อยู่พูล นาย สมพงษ์ หาญสมบูรณ์เดช 207,230 21 พ.ย. 2561
772 ส.อ. ชุบ นกโต นาย ธนะเมศฐ์ ภักดีรัชเศรษฐ์ 207,217 21 พ.ย. 2561
773 นาง วรรณา มุ่งดี น.ส. ปิยะวรรณ สุขเกษม 207,223 21 พ.ย. 2561
774 นาง มณฑา นิลพ่วง นาง นงนุช นิลพ่วง 207,217 21 พ.ย. 2561
775 นาง เพ็ญพิมล สินณรงค์เลิศ พ.ต. เกษม วัฒนพานิช 167,223 21 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
776 นาย เชย ช่วยคงมา นาง กาญจนา พงศะบุตร 207,226 21 พ.ย. 2561
777 นาง วรรณา ถิระสุข พ.อ. สุภาพ ถิระสุข 207,232 21 พ.ย. 2561
778 นาง นิลศรี พันธ์น้อย นาง วิริยาภรณ์ จันทร์งาม 167,232 21 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
779 พ.ท. วิรัติ ตันตระกูล นาง สมถวิล ตันตระกูล 207,241 20 พ.ย. 2561
780 พ.ท. ประภาศ ขุมนาค พล.ต.หญิง อนุดา ขุมนาค 199,404 20 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,850