การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
781 นาง ศรีสมัย ชื่นวาริน พ.อ. ไวทย์วิชญ์ ชื่นวาริน 204,866 12 ธ.ค. 2560
782 นาง บุญมี วณิชย์สุวรรณ์ ร.ต. สุทัศน์ วณิชย์สุวรรณ์ 164,532 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
783 นาง คำ ยั่งยืน นาย ยินดี ยั่งยืน 204,866 12 ธ.ค. 2560
784 พ.ท. สุพัฒน์ หันตรา นาง กาญจนา หันตรา 195,154 7 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,384.50
785 ร.อ. สันติ พันเต นาง ถนอมศรี จันทร์เทศ 204,545 7 ธ.ค. 2560
786 จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา นาย พงศ์ยุทธ ชุมสาย ณ อยุธยา 192,498 7 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,829
787 จ.ส.อ. ศุภกฤต ดาราพิทักษ์ นาง แสงจันทร์ ดาราพิทักษ์ 204,538 7 ธ.ค. 2560
788 จ.ส.อ. ประจวบ แสงสาง นาย ธเนตร แสงสาง 204,546 7 ธ.ค. 2560
789 นาย ส้มเช้า แปลกเข็ม จ.ส.อ. เชาว์ แปลกเข็ม 204,539 7 ธ.ค. 2560
790 นาง วริศรา กล่ำคำ นาง กาญจนา ทัศจันทร์ 204,547 7 ธ.ค. 2560