การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
781 ส.อ. วรรณศุกดิ์ อุตรศิลป์ศักดิ์ น.ส. ณหทัย อุตรศิลป์ศักดิ์ 203,923 15 ก.ย. 2560
782 นาง หย่ง นักเคน นาง ณิชชาภัทร วังบรรพตดำรง 203,911 15 ก.ย. 2560
783 นาย เศกศึก สายสิญจน์ น.ส. ภัทิรา สายสิญจน์ 203,923 15 ก.ย. 2560
784 นาง บุญแทน มัชคาม พ.ท. สมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ 203,922 15 ก.ย. 2560
785 นาย ทองสุข ใจเครือ ส.ท. จำเริญชัย ใจเครือ 204,129 15 ก.ย. 2560
786 นาง ทองคำ เผือกอำไพ นาวาตรี วิชัย เผือกอำไพ 204,302 15 ก.ย. 2560
787 นาย สมจิตร์ แดงประไพ พ.ท. ชูชาติ แดงประไพ 203,907 15 ก.ย. 2560
788 นาง บัวเหลี่ยม ปาละ ร.ต. วิชัย เขื่อนรอบเขต 203,907 15 ก.ย. 2560
789 นาง บัวคำ มั่นเหมาะ จ.ส.อ. วีระ ศรีวรรณบุตร 204,119 15 ก.ย. 2560
790 นาย ชาญ คันทะจันทร์ นาง คำเกิด นนทะลุน 203,904 15 ก.ย. 2560