การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
781 จ.ส.อ. จำรูญ โพธิ์เชียงราก นาง ศรัญญ์นัท สีสวนพันธุ์ 205,878 9 เม.ย. 2561
782 จ.ส.อ.หญิง มาศนันทน์ บุนนาค นาง อรุณี บินกำชัน 205,890 9 เม.ย. 2561
783 จ.ส.ท. เสนอ สนิทจันทร์ น.ส. เสาวภาคย์ สนิทจันทร์ 205,879 9 เม.ย. 2561
784 ส.อ. อนงค์ มามั่งคั่ง นาง ปราณี มามั่งคั่ง 205,892 9 เม.ย. 2561
785 นาย หิรัญ จิตรอ่อน ส.อ. ธนาพงษ์ จิตรอ่อน 202,619 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,020
786 นาง สละ ปิ่นทอง นาย ณรงค์ ปิ่นทอง 205,878 9 เม.ย. 2561
787 นาง ชวนชม บุญรอด พ.อ.หญิง ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์ 108,908 9 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,971
788 นาย ไกรฤกษ์ จันทร์สอกลิ่น พล.ต. ณัฎฐพล จันทร์สอกลิ่น 205,885 9 เม.ย. 2561
789 นาง อุบล พินธุกนก พ.อ. ศิริยศ พินธุกนก 205,917 9 เม.ย. 2561
790 นาง สุชาดา กองศรี ร.ต. ขจร กองศรี 205,931 9 เม.ย. 2561