การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
781 นาง ผง อังเพชร พ.อ. สุชาติ อังเพชร 207,372 24 ธ.ค. 2561
782 นาย ประกอบ คล้ายบุญแย้ม น.ส. ชลธิชา คล้ายบุญแย้ม 207,372 24 ธ.ค. 2561
783 นาง ใบคิม เหมือนรัตน์ น.ส. ณัฐวรรธน์ เหมือนรัตน์ 193,127 24 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,244
784 นาง สมควร สุขเมือง นาง สุพัฒตรา พูลทรัพย์ 207,365 24 ธ.ค. 2561
785 นาย พล ปรางอยู่ ร.ต. ประชุม ปรางอยู่ 207,364 24 ธ.ค. 2561
786 นาง บุญชู สันติพงศ์ นาง ชวนพิศ สันติพงศ์ 207,828 24 ธ.ค. 2561
787 นาง ทองคำ ทุมทอง ร.ต. สนั่น ทองปันดี 207,367 24 ธ.ค. 2561
788 นาง กุสุมา ภาคีศิลป์ น.ส. ดาเรศ ภาคีศิลป์ 207,363 24 ธ.ค. 2561
789 นาง สุรีย์ เรืองหิรัญ นาง อัญวีณ์ โพธิ์สุวรรณ 130,177 24 ธ.ค. 2561
790 นาง สุรีย์ เรืองหิรัญ นาวาอากาศโท อนุสรณ์ ธารีเทียน 77,200 24 ธ.ค. 2561