การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
781 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ โพธิยารังรัศมี น.ส. เยาวรัตน์ โพธิยารังรัศมี 208,858 23 ก.ย. 2562
782 นาง สำรวย เพ็ชรสันทัด นาย วิฑูรย์ เพ็ชรสันทัด 199,668 23 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,189
783 นาง ก้อนทอง อาจทนอง พ.ต. อุดมศักดิ์ อาจทนอง 208,858 23 ก.ย. 2562
784 นาง สำลี หอมมาลัย จ.ส.อ. ณัชพล หอมมาลัย 209,129 23 ก.ย. 2562
785 นาย แจ่ม ใจตรงกล้า นาง พรชนก ทองพิมพ์ 208,846 23 ก.ย. 2562
786 นาง ระเบียบ แก้วประพาฬ น.ส. นวรัตน์ แก้วประพาฬ 208,847 23 ก.ย. 2562
787 นาง อำไพ มากแจ้ง จ.ส.ท. พินิจ มากแจ้ง 208,847 23 ก.ย. 2562
788 นาง หนูพิศ ถึงแสง นาย แดง ถึงแสง 208,848 23 ก.ย. 2562
789 นาง วิเชียร ถาวร นาง ณัฐจรี จันทรวรรณดี 141,744 23 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 67,105
790 พระ บุญชู ดลสุข นาง ชุลีพร วาดเขียน 209,306 23 ก.ย. 2562