การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 จ.ส.อ. สมหมาย พินิกิจ นาง สุควรคิด พินิกิจ 207,224 1 ส.ค. 2561
72 จ.ส.อ. ไพโรจน์ มุขะ นาง ไสว มุขะ 194,052 1 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,808
73 นาง สุรีย์ ฉั่นบุตร พ.อ. สุรินทร์ ฉั่นบุตร 207,227 1 ส.ค. 2561
74 นาง สุทธิ ภารประดิษฐ์ จ.ส.อ. จีระเทพ วรวงษ์ 207,223 1 ส.ค. 2561
75 นาย วินัย ทวีจิตร ร.ต. อาคม ปิตะบุตร 207,215 1 ส.ค. 2561
76 นาง ละมุด วงษ์ไทย นาง กุลวรรณ วงษ์ไทย 207,223 1 ส.ค. 2561
77 นาง ภูบาน แสนเขื่อน ร.ต. เสถียร จันทะโคตร 207,224 1 ส.ค. 2561
78 น.ส. ลำเจียก นาคประสิทธิ์ นาย วิทยา ทรงสอาด 167,230 1 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
79 นาง รษา ร่วมเวียง ส.อ. ภูดิท ร่วมเวียง 207,231 1 ส.ค. 2561
80 นาง ประดับ โพธิ์ศรี นาง ฐิตินันท์ คำม่วง 207,226 1 ส.ค. 2561