การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 ร.ต. เจษดาบ์ มหาหิง น.ส. อภิญญา มหาหิง 204,848 4 ม.ค. 2561
72 ร.ต. เฉลิม จรรยา นาง ละมัย จรรยา 204,837 4 ม.ค. 2561
73 ส.อ. บุญส่ง แสงเพ็ญจันทร์ นาง ดาวลอย แสงเพ็ญจันทร์ 204,840 4 ม.ค. 2561
74 นาง อุดม สัมมาโพธิ์ นาง สุดา โพร้งประภา 204,836 4 ม.ค. 2561
75 นาย ชาคริต สัมปุรณะพันธุ์ พ.ท.หญิง บุญยืน เพชรโต 204,849 4 ม.ค. 2561
76 นาง สำลี ภูทัศน์ ร.ต. วินัย ภูทัศน์ 204,842 4 ม.ค. 2561
77 นาง ผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน นาย พีระวัฒน์ พิชเยนทรโยธิน 157,070 4 ม.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 48,022
78 นาง บุญกว้าง ศรีสุทัศน์ ร.ต. โสวัตร ทิพจร 204,841 4 ม.ค. 2561
79 นาย ระยอง สูงทรง จ.ส.อ. ยุทธพงศ์ สูงทรง 204,800 4 ม.ค. 2561
80 นาง นนทพร พิมพ์ธนะพูนพร จ.ส.อ. อดิสร พิมพ์ธนะพูนพร 204,802 4 ม.ค. 2561