การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 ร.ต. ตั้ง นกบิน นาง ดวงตา ผ่องนุสนธิ์ 208,856 23 ก.ย. 2562
72 ร.ต. สายันต์ หิรัญพงษ์ นาง ชนิดา หิรัญพงษ์ 208,857 23 ก.ย. 2562
73 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ โพธิยารังรัศมี น.ส. เยาวรัตน์ โพธิยารังรัศมี 208,858 23 ก.ย. 2562
74 นาง สำรวย เพ็ชรสันทัด นาย วิฑูรย์ เพ็ชรสันทัด 199,668 23 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,189
75 นาง ก้อนทอง อาจทนอง พ.ต. อุดมศักดิ์ อาจทนอง 208,858 23 ก.ย. 2562
76 นาง สำลี หอมมาลัย จ.ส.อ. ณัชพล หอมมาลัย 209,129 23 ก.ย. 2562
77 นาย แจ่ม ใจตรงกล้า นาง พรชนก ทองพิมพ์ 208,846 23 ก.ย. 2562
78 นาง ระเบียบ แก้วประพาฬ น.ส. นวรัตน์ แก้วประพาฬ 208,847 23 ก.ย. 2562
79 นาง อำไพ มากแจ้ง จ.ส.ท. พินิจ มากแจ้ง 208,847 23 ก.ย. 2562
80 นาง หนูพิศ ถึงแสง นาย แดง ถึงแสง 208,848 23 ก.ย. 2562