การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 นาง รัญจวน อุ่นพันธ์หริ่ม น.ส. ทัศนีย์ อุ่นพันธ์หริ่ม 207,855 4 มี.ค. 2562
72 พล.ท. ประจวบ วีรเสนีย์ นาง อุรัตน์ วีรเสนีย์ 207,872 1 มี.ค. 2562
73 พ.ท. คีรี วรโชติ นาง สุพัตรา วรโชติ 197,930 1 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,965
74 ร.ต. เจนยุทธ จันทร์ตรี นาง ยุภาภรณ์ จันทร์ตรี 167,858 1 มี.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
75 ร.อ. มนตรี พลายระหาญ น.ส. น้ำทิพย์ พลายระหาญ 204,018 1 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,835
76 ร.ต. พัชรพล โหสุวรรณ์ นาย ภาสกร โหสุวรรณ์ 207,896 1 มี.ค. 2562
77 ร.ต. สนุ่น มีชำนาญ ว่าที่ ร.ต. จตุพร มีชำนาญ 199,976 1 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,890
78 น.ส. สละ ธรรมพรต พ.ต. สมทรง ธรรมพรต 207,867 1 มี.ค. 2562
79 นาง เปลือกจันทน์ ไพบูลย์ศิลป์ น.ส. มณีนวล ไพบูลย์ศิลป์ 207,872 1 มี.ค. 2562
80 นาง นพคุณ จั่นทอง จ.ส.อ. สุชิน จั่นทอง 207,859 1 มี.ค. 2562