การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 พ.อ. ชาญชัย สุรพลพิเชฎฐ์ นาง ประทุม สุรพลพิเชฎฐ์ 171,214 20 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 34,656
72 พ.ท. ยรรยง แกล้วกล้า นาย นักรบ แกล้วกล้า 205,881 20 มี.ค. 2561
73 พ.ต. สั้ว แสงสุวรรณ นาง พรศุลี ทับทิมอ่อน 102,940 20 มี.ค. 2561
74 พ.ต. สั้ว แสงสุวรรณ นาย นิวัติ แสงสุวรรณ 102,940 20 มี.ค. 2561
75 ร.ท. อนันต์ รัตนา นาง อรวรรณ อยู่ยง 205,891 20 มี.ค. 2561
76 ร.ต. สวัสดิ์ ผลนา นาง สมศรี มหาชยานนท์ 205,887 20 มี.ค. 2561
77 ร.ต. กาญจน์ สังข์เพ็ชร น.ส. อุรัสยา สังข์เพ็ชร 102,939 20 มี.ค. 2561
78 ร.ต. กาญจน์ สังข์เพ็ชร นาง สุปราณี สังข์เพ็ชร 102,939 20 มี.ค. 2561
79 ร.ต. บุญส่ง วิเชียรอินทร์ ร.ต. สมชาติ วิเชียรอินทร์ 205,919 20 มี.ค. 2561
80 ร.ต. ชาติชาย ฤทธิเสน นาง นดา ฤทธิเสน 205,892 30 มี.ค. 2561