การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 พ.อ. ผดุงศักดิ์ ชูศรี นาง เสาวมาลย์ ชูศรี 205,898 1 มิ.ย. 2561
72 ร.อ.หญิง สันทนา ศรีฟ้า พ.อ. ชาลี ศรีฟ้า 139,711 1 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,189
73 ร.อ. ทองเจือ เพ็งแจ่มศรี นาง พนิดา เพ็งแจ่มศรี 165,894 1 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
74 ร.อ. ชวกร จันทร์สุข นาย โชคชัย จันทร์สุข 205,907 1 มิ.ย. 2561
75 ร.ต. สุขสันต์ ตันยุวรรธนะ นาง ยอดปรารถนา ตันยุวรรธนะ 205,891 1 มิ.ย. 2561
76 ร.ต. เดช หอมสูงเนิน น.ส. สุภาวดี หอมสูงเนิน 205,924 1 มิ.ย. 2561
77 ว่าที่ ร.ต. จักราวุฒิ์ ตรียัง นาง สุดารัตน์ ตรียัง 65,910 1 มิ.ย. 2561
78 ว่าที่ ร.ต. จักราวุฒิ์ ตรียัง ร.อ. วันชัย ตรียัง 140,009 1 มิ.ย. 2561
79 จ.ส.อ. สมพร เนตรศักดิ์ชัย นาง นุศรา เนตรศักดิ์ชัย 205,696 1 มิ.ย. 2561
80 จ.ส.อ. ปราโมทย์ ลาภจิตร นาย เพชรายุธ ลาภจิตร 205,917 1 มิ.ย. 2561