การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 นาย พงค์ โพธราม นาย ณัฐภัทร ยิ้มใย 201,542 26 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,750
72 นาง นงลักษณ์ (จันทร์คำ) ใจยาน น.ส. หทัยรัตน์ ใจยาน 211,295 26 ธ.ค. 2562
73 นาย บำรุงศักดิ์ ศรีอ่ำดี นาย กฤตช์ติพัชร ศรีสุคนธรัตน์ 211,296 26 ธ.ค. 2562
74 นาง ฉลวย ทิสว่าง จ.ส.อ.หญิง ณัฐวรรณ ทิสว่าง 211,041 26 ธ.ค. 2562
75 นาง ยุพิน สืบพันธ์โกย พ.อ. รัญญวัชร์ สืบพันธ์โกย 211,293 26 ธ.ค. 2562
76 นาง มาลา แก้วเมา นาย บุญรัตน์ แก้วเมา 199,324 26 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,719
77 นาง เตือนจิต จันทร์สวย นาย จิระศักดิ์ จันทร์สวย 211,294 26 ธ.ค. 2562
78 นาง ทวี ตรีไว ร.ท. มงคล ตรีไว 211,295 26 ธ.ค. 2562
79 นาง เทศ แหวนวงษ์ จ.ส.อ. ลอย เสาร์สา 211,298 26 ธ.ค. 2562
80 น.ส. อรัญญา เกตุแก้ว น.ส. กัญจนา เกตุแก้ว 208,942 26 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,110