การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 จ.ส.อ. วินัย วงษ์เดือน นาง ศรีปาน วงษ์เดือน 207,413 20 ธ.ค. 2561
72 จ.ส.อ. ล้อม เก่งกาจ พ.ท.หญิง วัลยศรี วาณิชกะ 207,828 20 ธ.ค. 2561
73 นาง พจนา ขันธ์ถาวร นาย สัมพันธ์ ขันธ์ถาวร 207,407 20 ธ.ค. 2561
74 นาง บุญส่ง วันแอเลาะห์ จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ วันแอเลาะห์ 207,407 20 ธ.ค. 2561
75 นาง ถวัลย์ พรเพ็ง จ.ส.อ. ชัยโชติ พรเพ็ง 167,406 20 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
76 นาง กี ม่วงวงษ์ จ.ส.อ. วิเชษฐ์ ม่วงวงษ์ 207,408 20 ธ.ค. 2561
77 นาง กรุณา จันทรัก นาย ประภาส จันทรัก 207,411 20 ธ.ค. 2561
78 พ.ต. วรพล เปรมโพธิ์ นาง พรชนก แป้นขำ 155,965 19 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,449
79 ร.ต. คำนึง โอวีระ น.ส. รัชดาพร โอวีระ 207,416 19 ธ.ค. 2561
80 นาง ประโยชน์ แตงไทย พล.ต. สมบูรณ์ แตงไทย 207,415 19 ธ.ค. 2561