การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 จ.ส.อ. ถาวร สุดสมบูรณ์ นาย วรพล สุดสมบูรณ์ 104,724 12 มิ.ย. 2562
72 จ.ส.อ. สนธิยา เกียรติกำจร นาย ณัฏวัฒน์ เกียรติกำจร 207,544 12 มิ.ย. 2562
73 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม จ.ส.อ. เกรียงไกร สิทธิธรรม 16,741 12 มิ.ย. 2562
74 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม นาง สุทิสา สุขสำราญ 16,741 12 มิ.ย. 2562
75 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม นาง สุจิตรา สิทธิธรรม 16,741 12 มิ.ย. 2562
76 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม น.ส. สร้อยนภา สิทธิธรรม 90,741 12 มิ.ย. 2562
77 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม นาย ธงชัย สิทธิธรรม 16,741 12 มิ.ย. 2562
78 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม จ.อ. ชัยณรงค์ สิทธิธรรม 16,741 12 มิ.ย. 2562
79 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม นาง จิราภรณ์ ศรีนารอด 16,741 12 มิ.ย. 2562
80 ส.อ. ประสิทธิ์ สิทธิธรรม นาง กาญจนา แสงทอง 16,741 12 มิ.ย. 2562