การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
71 นาย อนันต์ บัวทิพย์ น.ส. อ้อมจิตต์ เผือกทอง 207,262 26 ต.ค. 2561
72 นาย สมจิตร ศรีวะอุไร ส.ท. สมบัติ ไชยบุบผา 207,271 26 ต.ค. 2561
73 นาง ป๋า ห้วยเสน ส.อ. ศุภธนิศร์ ห้วยเสน 167,263 26 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
74 นาง บำเพ็ญ วิชิตกุล ร.ต. สมศักดิ์ วิชิตกุล 207,270 26 ต.ค. 2561
75 นาง ทองดี ธาระเลิศ ร.ต. สมชาย ธาระเลิศ 167,945 26 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 39,329
76 นาย ด้วง เห็มโพธิ์ จ.ส.อ. ทองพูล โพชราแสง 207,274 26 ต.ค. 2561
77 นาย ชัด ศรีวงษา นาง สงวน สนามพล 207,275 26 ต.ค. 2561
78 นาง สุกัญญา กระแสสังข์ น.ส. ธนาพร กระแสสังข์ 207,548 26 ต.ค. 2561
79 นาง สอน ญาณจินดา นาง บุญช่วย เจือวิไล 207,284 26 ต.ค. 2561
80 นาง ส้มลิ้ม อินทรขันตรี จ.ส.อ. ธีระพล อินทรขันตรี 207,286 26 ต.ค. 2561