การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
791 นาง กิมลี้ บัวสุนทร นาง บุณยาพร บัวสุนทร 195,113 15 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,005
792 นาง กระแสร์ ธัญญา นาย สายันต์ ธัญญา 113,150 15 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 90,965
793 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย นาง มยุรี อย่ามีภัย 84,000 14 ก.ย. 2560
794 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย นาง ชลอ อย่ามีภัย 59,966 14 ก.ย. 2560
795 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย จ.ส.อ. ฉัตรชัย อย่ามีภัย 59,966 14 ก.ย. 2560
796 ร.ท. จิรวัฒน์ ธนาภาถาวร น.ส. นันทนา จอกถาวร 203,932 14 ก.ย. 2560
797 จ.ส.อ. บุญเลิศ จรรยา นาย สุริยันต์ จรรยา 203,931 14 ก.ย. 2560
798 นาง สาลี่ ทองกวาว น.ส. สมหญิง อดุลยพิจิตร 203,929 14 ก.ย. 2560
799 นาย สัมฤทธิ์ พานวงศ์ น.ส. ศิริพร พานวงศ์ 203,930 14 ก.ย. 2560
800 นาง วรรณี ดีน้ำจืด ร.ต. ไสว ดีน้ำจืด 203,931 14 ก.ย. 2560