การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
791 พ.ต. พอใจ คันธศร นาง จำรูญ คันธศร 204,543 6 ธ.ค. 2560
792 พ.ต. ไชยะ ตรีชัย นาย เตชิต ตรีชัย 204,545 6 ธ.ค. 2560
793 ร.ต. อำนวย ครุธบุญยงค์ น.ส. วรรณพร ครุธบุญยงค์ 204,551 6 ธ.ค. 2560
794 จ.ส.อ. เสนอ สร้อยจิตร นาย เฉลิม สร้อยจิตร 204,555 6 ธ.ค. 2560
795 จ.ส.อ. สมบุญ คนใหญ่ นาง บรรจง คนใหญ่ 204,554 6 ธ.ค. 2560
796 จ.ส.อ. เกตุ เสมสง่า นาย ศฎายุ เสมสง่า 204,554 6 ธ.ค. 2560
797 นาง อารีย์ สุวรรณขำ นาย กิตติศักดิ์ สมประสงค์ 176,352 6 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 28,194
798 นาง สุรินทร์ นาคสมบูรณ์ นาง ดวงจนัน สาสมจิตต์ 204,553 6 ธ.ค. 2560
799 นาย สุรชัย วงค์ทองคำ พล.อส. คมกริช วงค์ทองคำ 204,548 6 ธ.ค. 2560
800 นาง สมพร แก้วผ่อง นาย สมประสงค์ แก้วผ่อง 204,795 6 ธ.ค. 2560