การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
791 นาง สัมฤทธิ์ ธีระกุล น.ส. วรางคณ์ ธีระกุล 205,926 9 เม.ย. 2561
792 นาย สมพงษ์ เสือมา นาง นวรัตน์ กาบแก้ว 189,856 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,819
793 นาย รัตน์ จันทร์หม่อน น.ส. นิจจารีย์ จันทร์หม่อน 200,795 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,130
794 นาย เพชรเริง จันทร์เพชร นาง ณัฎฐากุญช์ จันทร์เพชร 205,677 9 เม.ย. 2561
795 นาย เพชร รัตนเนตร์ นาย บุญฤทธิ์ รัตนเนตร์ 205,661 9 เม.ย. 2561
796 นาง ผ่อน เรืองโชติ นาง รุจิพัชร์ พร้อมมูล 205,910 9 เม.ย. 2561
797 นาง ปรีดา นักลำ นาย อรรคเดช ภมรบุตร 205,912 9 เม.ย. 2561
798 นาง เที่ยง ชินบุตร พ.อ. อุทัย ชินบุตร 205,917 9 เม.ย. 2561
799 นาย ณรงค์ ศิริรัตน์ นาง ศรีสุนันท์ มีบัณฑิต 135,926 9 เม.ย. 2561
800 นาย ณรงค์ ศิริรัตน์ นาย กฤษฎา มีบัณฑิต 70,000 9 เม.ย. 2561