การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
791 นาง เตี้ย หล่อเงิน นาย อนุพงศ์ หล่อเงิน 207,378 24 ธ.ค. 2561
792 นาง พันธุ์มณี พ่วงอร่าม พ.ต. ทัศนันตร์ พ่วงอร่าม 207,374 24 ธ.ค. 2561
793 พล.ต.ม.ล. ดิเรกลาภ ทวีวงศ์ นาย อุดมลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา 207,378 21 ธ.ค. 2561
794 ร.ต. กอง จิตร์แก้ว จ.ส.อ. นิกร จิตร์แก้ว 207,380 21 ธ.ค. 2561
795 นาง สุรีย์ ทองแทรก นาย ทิพย์ ทองแทรก 207,392 21 ธ.ค. 2561
796 นาง สวิง พงษ์จันทร์ จ.ส.อ. ศิวาวงษ์ พงษ์จันทร์ 207,393 21 ธ.ค. 2561
797 นาย สมพงษ์ ทองน้อย ร.ต. สุทิน ทองน้อย 207,396 21 ธ.ค. 2561
798 นาย ศรี สุภา ร.ท. วิชิต สุภา 207,395 21 ธ.ค. 2561
799 นาง มาลี จันทร์ประเสริฐ น.ส. รตนพร จันทร์ประเสริฐ 207,441 21 ธ.ค. 2561
800 นาย พยุง สมจิตร์ นาย วิรัช สมจิตร์ 207,394 21 ธ.ค. 2561