การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
801 นาง อุ่น รานอก ร.ต. วชิรา รานอก 205,647 9 เม.ย. 2561
802 นาย วิทยา ประยูรวิทย์ นาง น้อย ประยูรวิทย์ 205,891 9 เม.ย. 2561
803 นาย ประสงค์ อยู่บุญ นาง ทัศนีย์ อยู่บุญ 205,891 9 เม.ย. 2561
804 นาย ประเชิญ เลิศเสถียร น.ส. ธนวรรณ บุญครอง 205,897 9 เม.ย. 2561
805 นาง บุญส่ง วงษ์เวช นาย บุญทรง วงษ์เวช 205,893 9 เม.ย. 2561
806 นาย นพ สว่างกลับ ร.อ. เจนจบ แพรขาว 205,892 9 เม.ย. 2561