การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
801 นาง ราณี สังเกตุ ร.ต. ประสิทธิ์ สังเกตุ 203,937 14 ก.ย. 2560
802 นาง พรทิพย์ สว่างศรี ส.อ.หญิง นันทพร รุ่งโรจน์ 203,934 14 ก.ย. 2560
803 น.ส. ปิยะดา ปันใจดี จ.ส.อ. มนตรี ปันใจดี 203,929 14 ก.ย. 2560
804 น.ส. บุญมี แสงงาม นาง เปรมยุดา เศาวภายน 202,559 14 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,374
805 นาย แจ่ม ดาวงษ์ นาง จริน แย้มพงษ์ 203,930 14 ก.ย. 2560
806 นาง ง่วน ศรีสวัสดิ์ จ.ส.อ. รามินทร์ ศรีสวัสดิ์ 203,934 14 ก.ย. 2560
807 พล.ต. เฉลิม กรัณยวัฒน์ นาง สุมิตรา กรัณยวัฒน์ 122,993 12 ก.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 81,309
808 ร.ต. นิวัติ ทองสมบัติ น.ส. ณัฐสินี ลักษณะ 203,942 12 ก.ย. 2560
809 ร.ต. จำลอง อัศวกลาง นาง นิตยา อัศวกลาง 203,942 12 ก.ย. 2560
810 จ.ส.อ. ปพนสรรค์ มุสิทธิ์มณี นาง กัลยา มุสิทธิ์มณี 203,723 12 ก.ย. 2560