การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
801 นาย ประสิทธิ์ ชาวเวียง ส.ต. เสมือน ชาวเวียง 207,396 21 ธ.ค. 2561
802 นาง ทุม พัฒนพุทธานนท์ นาง นวพร อิ่มใจ 207,393 21 ธ.ค. 2561
803 นาง แดง สิ้วอินทร์ น.ส. วิไลพร ฤกษ์อรุณ 207,144 21 ธ.ค. 2561
804 นาย เซ้ง เล้าทำเอง นาง ผกา บุตรดี 207,392 21 ธ.ค. 2561
805 นาง กรรณิการ์ พันธุ์ดี น.ส. ทิพาพรรณ พันธุ์ดี 207,391 21 ธ.ค. 2561
806 นาย สำรวย วิงเจริญ นาย สุรชัย วิงเจริญ 135,346 21 ธ.ค. 2561
807 นาย สำรวย วิงเจริญ นาง นภาวรรณ์ งามบุญชื่น 72,040 21 ธ.ค. 2561
808 นาง ฉอ้อน สิงหวิบูลย์ น.ส. ศรีบังอร สิงหวิบูลย์ 207,655 21 ธ.ค. 2561
809 นาย อ้วน สุคติ จ.ส.อ. วีระ สุคติ 207,381 21 ธ.ค. 2561
810 นาง อรุณ พรหมเมตตา พ.อ. อำนวย พรหมเมตตา 207,408 21 ธ.ค. 2561