การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
801 พ.อ. ถวิล จันทรักษ์ นาง ดวงตา จันทรักษ์ 204,738 5 ก.พ. 2561
802 พ.ต. สนิท แก้วประสม นาง เทียมทัศน์ แก้วประสม 164,789 5 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
803 พ.ต. ศักดิ์ สุรพิพิธ น.ส. ศุภวรรณ สุรพิพิธ 204,783 5 ก.พ. 2561
804 พ.ต.หญิง เบญจางค์ เกลียวปวิธ นาย อภิชาติ เกลียวปวิธ 205,094 5 ก.พ. 2561
805 ร.ต. สมาน ชัยภูมิ นาง นิศารัตน์ ชัยภูมิ 204,485 5 ก.พ. 2561
806 ร.ต. ปรีชา แก้วเขียว นาง สุภาพ แก้วเขียว 204,728 5 ก.พ. 2561
807 ร.ต. ประสิทธิ์ มีสีดา นาย ธีรวัฒน์ มีสีดา 204,728 5 ก.พ. 2561
808 จ.ส.อ. ธวัช สุวรรณศรี นาง นิภา สุวรรณศรี 204,485 5 ก.พ. 2561
809 ร.ต. นที ปานทอง นาง สมนึก ปานทอง 204,754 5 ก.พ. 2561
810 จ.ส.อ. อนัน แช่มโชติ นาง สุพันธ์ นนทะการ 204,726 5 ก.พ. 2561