การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
801 นาย สมจิตร จิตรภักดี นาย สมจินต์ จิตรภักดี 204,553 6 ธ.ค. 2560
802 นาง ลำพวน มะกรูดทอง ร.อ. มาโนชญ์ มะกรูดทอง 204,552 6 ธ.ค. 2560
803 นาง มาลัย ดาบลาอำ น.ส. วานิสสา ดาบโสมศรี 204,544 6 ธ.ค. 2560
804 นาง โกเมน คำพรหม น.ส. ชุติกาญจน์ คำพรหม 204,549 6 ธ.ค. 2560
805 พ.อ. อุเทน มีศรีรอด นาย ณัชษิณ มีศรีรอด 204,566 4 ธ.ค. 2560
806 พ.อ.พิเศษ พลฤทธิ์ ปุณยฤทธิเสนีย์ นาง สรรพ์ศรี ปุณยฤทธิเสนีย์ 107,943 4 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,625
807 พ.ท. วินัย นาคเงินทอง น.ส. ศิริรัตน์ นาคเงินทอง 204,604 4 ธ.ค. 2560
808 ร.ท. สนิท ผิวทองงาม น.ส. ธนรัศ ผิวทองงาม 204,602 4 ธ.ค. 2560
809 ร.ท. พลอย ตันทเนตนิต นาย ศิร ตันทเนตนิต 204,604 4 ธ.ค. 2560
810 ร.ต. มานพ ธิติธรรม นาง นภา ธิติธรรม 204,605 4 ธ.ค. 2560